Nowa Szkoła. Katalog SPE 2023-2024

Nowa Szkoła. Katalog SPE 2023-2024

ponad

lat razem

2023 2024

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO -SPOŁECZNE

INNE ZAJĘCIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJNE

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

ponad

lat razem

Szanowni Państwo, Nowa Szkoła od ponad 30 lat aktywnie angażuje się w proces wspomagania rozwoju, kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży. Szczególnym obszarem wymagającym opracowania rzetelnej, a jednocześnie kompleksowej oferty pomocy są specjalne potrzeby edukacyjne. W niniejszej publikacji wyposażenie sal integracji sensorycznej i gabinetów terapeutycznych wzbogacone zostało o ponad 200 nowości i usystematyzowane zostało w 5 głównych kategoriach:

Wśród naszych propozycji znajdziecie Państwo inspirujące pomoce dydaktyczne umożliwiające oddziaływanie wielozmysłowe oraz cały szereg narzędzi diagnostycznych, materiałów edukacyjno-terapeutycznych oraz sprzętu do sali SI i mebli do gabinetów terapeutycznych, które umożliwią przeprowadzenie zajęć oraz ułatwią efektywną pracę terapeuty z dzieckiem. Przy wyborze tych jakże specjalistycznych produktów kierowaliśmy się szczególnymi potrzebami, zaburzeniami i predyspozycjami dzieci i młodzieży. Wszystkie produkty zawarte w niniejszym Katalogu spełniają standardy bezpieczeństwa i jakości ustanowione dla placówek edukacyjnych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi, którzy pomogą wybrać odpowiednie wyposażenie dla Państwa placówki.

PRZESTRZEŃ TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA

INTEGRACJA SENSORYCZNA I REHABILITACJA

Zachęcamy do przesyłania zamówień również za pośrednictwem naszego nowego sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: nowaszkola.com

ZABURZENIA ROZWOJOWE I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zespół Nowej Szkoły

WYBITNE UZDOLNIENIA. UCZEŃ ZDOLNY

WYDAWNICTWA MULTIMEDIALNE

Przestrzeń terapeutyczna i rehabilitacyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Integracja sensoryczna i rehabilitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualna. . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Wydawnictwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Wybitneuzdolnienia.Uczeńzdolny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

nowość

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia logopedyczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

nowaszkola.com

1

NASZA MISJA

Nadrzędną misją naszej firmy jest tworzenie przestrzeni dla edukacji. Nauka płynąca z ponad 30 lat aktywnych działań w tej dziedzinie, pomaga nam w świadomym budowaniu marki zgodnie z ideą społecz - nej odpowiedzialności biznesu. Jako firma Nowa Szkoła wspólnie dokładamy wszel -

kich starań by podążając za najnowszymi trendami edukacyjnymi wszystkie podejmo - wane działania były planowane i realizo - wane w duchu prospołecznym i z troską o środowisko naturalne, zaś centralny punkt naszych działań zawsze stanowiło dziecko.

NASZA WIZJA

W czasach ewoluujących potrzeb najmłod - szych, wynikających z sytuacji na świecie, nowych problemów społecznych i przy jed - noczesnym rozwoju technologicznym aspiru - jemy, aby budować zespół zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników, co realnie przekłada się na odpowiedzialność za ja -

kość produktów i usług oraz świadomą troskę o środowisko naturalne. Pragniemy zwiększać własną rozpoznawalność na rynku edukacyj - nym jako firmy słynącej z jakości, posiadającej kompleksowe portfolio produktów przezna - czone dla szerokiego grona odbiorców.

2

Satysfakcja Klientów

1

Dbamy o jakość zarówno w odniesieniu do towarów, usług jak i terminowości dostaw. O spełnionych standardach bezpieczeństwa świadczy zaś intensywny proces certyfikacji naszych produktów.

Dobre praktyki wyrażające się w ładzie orga - nizacyjnym firmy, opieramy o politykę współ - pracy. Na zasadach wzajemnego poszanowa - nia, popartych certyfikatem ISO 9001:2015, uwzględnia się interes społeczny i uczciwe relacje z interesariuszami. Polityka Współpracy i Transparentność Działań

2

NASZA STRATEGIA Jako podmiot przyjazny dzieciom, nauczycielom, pracownikom i środo - wisku, pragniemy świadomie budo - wać swoją markę, a wszelkiej swojej aktywności nadajemy charakter dzia - łań planowanych, ale i elastycznych. Realizując swą nadrzędną misję, wyrażającą się w tworzeniu prze - strzeni dla edukacji, bazujemy na trzech punktach, które są podstawą i jednocześnie wyznaczają kierunek zasadom postępowania i obszarom naszej działalności.

3

Ekologia

Troska o środowisko stanowi integralną część polityki firmy. Monitorowanie zużycia ener - gii i wody, oszczędniejsze gospodarowanie zasobami, wprowadzanie usprawnień, po - nowne - kreatywne wykorzystanie zasobów czy stosowanie kartonowych opakowań - bę - dących już znakiem rozpoznawczym naszej marki - promujemy ideę ekologicznej postawy.

nowaszkola.com

3

DOŚWIADCZENIE ZADOWOLENI KLIENCI NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH

Z dużym powodzeniem działamy na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym. • 40 000 klientów w całej Polsce • 200 dystrybucyjnych klientów zagranicznych na całym świecie w blisko 60 krajach

SIEDZIBA FIRMY

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY I NORMY

CERTYFIKAT NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Każdego roku kolejne produkty pod - dajemy wymagającemu procesowi certyfikacji tym samym oficjalnie potwierdzając ich jakość. Możemy poszczycić się zdolnością do stałego dostarczania wyrobów i usług spełnia - jących restrykcyjne normy i dyrektywy dla obszaru edukacji (szczegóły na str. 16). Ponadto posiadamy certyfikat

Międzynarodowego Systemu Zarzą - dzania Jakością ISO 9001:2015. Au - dytem objęty był zakład produkcyjny oraz magazyn w obszarze projekto - wania, produkcji, magazynowania oraz sprzedaży.

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

POLSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z NOWOCZESNYM PARKIEM MASZYNOWYM I MAGAZYNEM

Nasze biuro i magazyn zlokalizowane są w Łodzi, natomiast zakłady produkcyjne w tym stolarnia i szwalnia w Konstantyno - wie Łódzkim. Wyspecjalizowany zespół pracowników oraz najnowocześniejsze maszyny pozwalają nam na szerokie moż -

liwości projektowe i produkcyjne. Niedawno powstały nowoczesny magazyn wysokie - go składowania klasy A+ zaprojektowany i zbudowany został zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i certyfikowany systemem BREEAM.

4

KREATYWNI PROJEKTANCI

Wykwalifikowany zespół ludzi z otwartym umysłem nieustannie pracuje nad nowymi projektami starając się połączyć bezpie - czeństwo z cieszącą oko formą. Pierwsze wrażenie jakie zrobi

na dzieciach przestrzeń, w ja - kiej będą dorastać oraz przy - jazna funkcjonalność z punktu widzenia nauczycieli jest dla nas absolutnie bezcenna.

lat doświadczenia na rynku edukacyjnym Jesteśmy polską firmą i liderem polskiego i światowego rynku edukacyjnego. Jako przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem ceniące jakość i bezpieczeństwo skupiamy się zarówno na komforcie dzieci i nauczycieli.

SZEROKI WACHLARZ ODBIORCÓW

Corocznie poszerzamy swoją ofertę rozbudowując jej róż - norodność i kierując ją tym samym do większej liczby od - biorców. Z naszych produktów korzystają zarówno maluchy,

przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodsta - wowych, dzieci ze specjalny - mi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, a od kilku lat także seniorzy.

RZETELNI DOSTAWCY Ponad 30 lat na rynku edukacyjnym pozwoliło nam wypracować silne i trwałe relacje z 500 kluczowymi i odpowiedzialnymi dostawcami. WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI Każdy projekt konsultujemy ze specjalistami d.s. jakości i bezpieczeń - stwa oraz praktykami i metodykami na co dzień pracującymi z dzieć - mi. To właśnie dzieci są bowiem naszymi głównymi, jednocześnie najbardziej wymagającymi i bezkompromisowymi odbiorcami.

nowaszkola.com

5

6

nowaszkola.com

7

NASZE PROJEKTY SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

8

GABINET TERAPEUTYCZNY

PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH

Oferujemy wsparcie na 3 etapach:

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. REALIZACJA

Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

nowaszkola.com

9

CERTYFIKATY & NORMY Korzystamy ze wsparcia renomowanej firmy – Instytutu Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT), która jest akredy - towanym dostawcą usług badawczych oraz certyfikacyj - nych dla branży sportowej, meblowej, edukacyjnej i ar - chitektonicznej. Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Technicznego potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikaty sygnowane przez INT – zgodne z unijnym rozporządze - niem nr 765/2008 - uznawane są na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby oznacza, że Instytut Nad -

zoru Technicznego dysponuje szerokim upełnomocnionym zakresem certyfikacji dla urządzeń sportowych, mebli oraz wyposażenia placów do zabaw i gier. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicznych. Dzięki swojemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość usług i profesjonalizm, INT współpracuje z wiodącymi producentami, dystrybutorami i importerami z różnych dziedzin przemysłu. Autentycz - ność i aktualność certyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na: www. Instytut-nadzoru.com

Przyznanie firmie Nowa Szkoła certyfikatu Instytutu Nadzoru Technicznego stanowi gwarancję bezpieczeństwa i potwierdza, że produkowane przez nas wyroby spełniają wymagane standardy normatywne i jakościowe.

Międzynarodowa norma ISO 9001:2015 określa wyma - gania dotyczące systemu zarządzania jakością. Nowa Szkoła spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 do prowadzenia działalności w zakresie projektowa - nia, produkcji, magazynowania i sprzedaży mebli oraz wyposażenia dla placówek edukacyjnych i z dniem 9 lipca 2021 r. uzyskała prawo do posługiwania się certyfikatem ISO9001:2015. Certyfikacją zostały ob - jęte działy projektowania, produkcji, magazynowania oraz sprzedaży. Posiadanie tego certyfikatu oznacza, że firma Nowa Szkoła wykazuje zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług wychodzących na wprost oczekiwa - niom klientów, równocześnie odpowiadając wszelkim wymaganiom prawnym i regulacyjnym oraz umożliwia Nowej Szkole współpracę z polskimi i międzynaro - dowymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami, które wymagają spełnienia warunków założeń Międzyna - rodowego Systemu Zarządzania.

CERTYFIKAT NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

10

Nasze produkty spełniają poniższe normy obowiązujące w Polsce oraz Unii Europejskiej: KOLEKCJE MEBLOWE: PN-EN 16121, PN-EN 14749 normy bezpieczeństwa wytrzymałości, trwałości, stateczności i metody badań KRZESŁA, STOŁY I ŁAWKI: PN-EN 1729-1, 2 normy wymiarów funkcjonalnych, bezpieczeństwa i metody badań

KRZESEŁKA DO KARMIENIA: PN-EN 14988 wymagania i metody badań

TABLICE ŚCIENNE ZIELONE: PN-EN 14434 wymagania ergonomiczne, techniczne, bezpieczeństwa oraz metody badań DYWANY: EN 71, REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, niepalność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

PIANKI I MATERACE: EN 71, EN 913, REACH normy trudnopalności, materiałów* bezftalanowych

ARTYKUŁY REHABILITACYJNE: EN 71, EN 913 normy bezpieczeństwa i metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków *Materiały posiadają normy: Tkanina zewnętrzna: REACH, EN 71-3, Pianka poliuretanowa: REACH, EN 71-3 - normy bezpieczeństwa, metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

ZEWNĘTRZNE PLACE ZABAW: EN 1176 normy bezpieczeństwa SPRZĘT GIMNASTYCZNY: EN 913 wymagania bezpieczeństwa i metody badań

ZABAWKI: EN 71 1,2,3 i REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków, przepisy, reguły i normy chemiczne

nowaszkola.com

11

WZORNIK MATERIAŁÓW PŁYTY MEBLOWE PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA LAMINAT MELAMINOWY LUB HPL (gr. 18 mm, 25 mm) skala 1 : 1 W przypadku wycofania kolorów płyt meblowych przez producen- ta zastrzegamy sobie możliwość zastosowania zamiennej tonacji.

skala 1 : 1

PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA TRUDNOPALNA (gr. 18 mm)

PŁYTA MDF LAMINOWANA (gr. 6 mm, 12 mm)

skala 1 : 1

skala 1 : 1

SKLEJKA SUROWA I LAMINOWANA

PŁYTA HDF (gr. 3,2 mm)

skala 1 : 1

OBRZEŻA PCW

Obrzeża dostępne są we wszystkich kolorach płyt MDF oraz płyt wiórowych.

12

TKANINY

antypoślizgowy

antypoślizgowy

antypoślizgowy

WYPEŁNIENIA 1. WATOLINA 2. GRANULAT PIANKOWY 3. GRANULAT STYROPIANOWY 4. PIANKA POLIURETANOWA

1

4

gęstość: 25 kg/50 m 3

2

4

3

gęstość: R-80

nowaszkola.com

13

Przestrzeń terapeutyczna i rehabilitacyjna

Gabinetterapeutyczny.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wyposażeniemeblowe.......................16 Stoły... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 16 BlatyEcosteel... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 16 BlatyHPL... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 17 Metalowe nogi do stołów Ecosteel i HPL. . . . . . . . . . . . . . 17 Blaty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Komplety nóg do stołów Ergo. 18 Nogi drewniane klasyczne z regulacją wysokości. 18 Ławkazpochylnymblatem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Biurka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Tablice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Krzesła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Karolek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Classic. 22 SkładaneSLIM... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 22 Motylek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Taborety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Krzesłaobrotowe... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..24 Cubo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Gotowemodułyizestawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Szafkiwiszące... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 28 Regały na pojemniki plastikowe. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pojemniki plastikowe. 32 Fresh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Siedziska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Pufy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Krążki, płaskie poduszeczki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Składane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Gruszkirehabilitacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Małe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Średnie oraz średnie z uchwytem. . . . . . . . . . . . . . . . 42 Duże . 43

Maxi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Pufysensoryczne... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..44 Gruszkisensoryczne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Poduchysensoryczne... .. .. .. .. .. .. .. .. ..45 Salaodkrywaniaświata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 TerapiaSnoezelen.........................47 Kryjówkiwyciszające........................52 Pomocewyciszające........................56 Baseny piankowe z piłeczkami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Pomoceterapeutyczne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Kształtki rehabilitacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Suchebasenyzpiłkami.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Materace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Rehabilitacyjne... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .76 Składane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Do kącików terapeutycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Maty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Ściskaczeterapeutyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Równowaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Piankowebazy...........................85 Piankowewałkipółwałki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Piankowebelki...........................87 Piankoweklinyrampyschody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Zestawy kształtek rehabilitacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Piankoweklocki..........................89 Piankowekąciki..........................96 Piankowetoryprzeszkód. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Kącikirekreacyjne.......................105 Bujaki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Zjeżdżalnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

14

Gabinet terapeutyczny

nowaszkola.com

15

Wyposażenie meblowe

Wnętrze gabinetu to jeden z wielu obszarów, o który należy szczegól- nie zadbać. Bez wątpienia wyposażenie gabinetu terapeutycznego i jego wystrój są kluczowym elementem w budowaniu poczucia bez- pieczeństwa i zaufania dzieci i młodzieży. Projektowanie przestrzeni powinno prowadzić do stworzenia pomieszczenia, w którym możliwe

będzie przeprowadzenie różnych oddziaływań terapeutycznych. Z pewnością nasze propozycje wyposażenia meblowego i niezbęd- nych dodatków sprawią, że każde wnętrze gabinetu nabierze wyjąt- kowego charakteru i będzie sprzyjało realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, narzędzi i metod pracy.

Stoły

Bogaty wybór blatów idealnych do aranżacji przestrzeni dostosowanej do potrzeb i możliwości gabinetów psychologiczno terapeutycznych w pla- cówkach oświatowych. Prezentowane modele różnią się między sobą kształtem, wielkością i kolorystyką. W zestawieniu z metalowymi nogami (sprze- dawane osobno) o różnych wysokościach, gwarantują wygodne miejsce pracy i zabawy dopasowane do wieku i wzrostu użytkownika. Wszystkie blaty zostały wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm z obrzeżem multiplex.

Blaty Ecosteel

• wym. blatu: 109 x 77 x 77 cm • materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 25 mm • obrzeże PCV o grubości 2 mm w kolorze multiplex

Pełna oferta stołów dostępna na stro- nie www.nowaszkola.com w kategorii Meble i wyposażenie

Blat trójkątny

– biały NTH7200

– szary NTH7205

– miętowy NTH7207

145 zł

145 zł

145 zł

• wym. 109 x 77 x 77 cm

• wym. 109 x 77 x 77 cm

• wym. 109 x 77 x 77 cm

• wym. blatu: 146 x 68 cm • materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 25 mm • obrzeże multiplex

Blat banan

– biały NTH5000

– szary NTH5005

– miętowy NTH5007

250 zł

250 zł

250 zł

16

• wym. blatu: Ø 135 cm • materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 25 mm • obrzeże multiplex

Blat półokrągły

– szary NTH9005

– biały NTH9000

– miętowy NTH9007

245 zł

245 zł

245 zł

Blaty HPL

Nogi sprzedawane osobno

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Blat Lux prostokątny LUX005 699 zł Blat wykonany jest ze sklejki pokrytej HPL o grubości

Blat Lux kwadratowy LUX004 599 zł Blat wykonany jest ze sklejki pokrytej HPL o grubości

25 mm w kolorze buk. • wym.: 120 x 80 cm

25 mm w kolorze buk. • wym.: 80 x 80 cm

• 4 szt. • materiał: metal • nogi o przekroju okrągłym • ø 48 mm

Metalowe nogi do stołów Ecosteel i HPL Komplet metalowych nóg o średnicy 48 mm, dostępnych z regulacją w zakresie 1–3 oraz 3–6 lub w 5 wysoko- ściach. Ich stalowa, solidna konstrukcja oraz elementy mocujące zapewniają stabilność i komfort użytkowa- nia stołu. Pochył nóg pod kątem 5 stopni dodatkowo zwiększa wytrzymałość mebla. Nogi wyposażono w antypoślizgowe stopki z tworzywa sztucznego chro- niące podłoże przed zarysowaniem. Zestaw nóg w po- łączeniu z propozycjami naszych blatów to idealne wyposażenie przestrzeni edukacyjnych.

Nogi bez regulacji

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

– rozmiar 2 TH0002 195 zł • rozmiar: 2 • wys. stołu: 53 cm

– rozmiar 3 TH0003 199 zł • rozmiar: 3 • wys. stołu: 59 cm

– rozmiar 4 TH0004 205 zł • rozmiar: 4 • wys. stołu: 64 cm

– rozmiar 6 TH0006 235 zł • rozmiar: 6 • wys. stołu: 76 cm

– rozmiar 5 TH0005 225 zł • rozmiar: 5 • wys. stołu: 71 cm

• regulowane wysokości • nogi o przekroju okrągłym • ø 48 mm

Nogi z regulacją

3 nogi do blatów trójkątnych

regulacja wysokości 1–3; 3–6

stabilna konstrukcja (pochył nóg 5°)

bezpieczne, zaokrąglone rogi

rozmiar 1 – 3 NS0081 199 zł • 3 szt. • wys. blatu: 46–59 cm rozmiar 3 – 6 NS0083 225 zł • 3 szt. • wys. blatu: 59–76 cm

rozmiar 3 – 6 NS0079 305 zł • 4 szt. • wys. blatu 59–76 cm rozmiar 1 – 3 NS0067 249 zł • 4 szt. • wys. blatu 46–59 cm

zwiększona stabilność

stopka nierysująca, antypoślizgowa

nowaszkola.com

17

Blaty

Nogi sprzedawane osobno

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Blat okrągły • wym. blatu: ø 90 cm • materiał: płyta wiórowa laminowana • obrzeża wykończone PCW

Blat kwadratowy • wym. blatu: 75 x 75 cm • materiał: płyta wiórowa laminowana • obrzeża wykończone PCW

– biały NS2742/B

– biały NS2741/B

295 zł

280 zł

Stabilność i elegancki desing to dwie cechy, które charakteryzują nasze stoły. Nogi do stołu o przekroju trapezowym, których zaletą jest lepsze technologiczne mocowanie do blatu oraz zwiększenie powierzchni przylegania do podłoża, poprawiając komfort pracy użytkownika. • blaty i nogi sprzedawane osobno • certyfikaty i normy PN-EN1729–1, PN-EN1729–2

Komplety nóg do stołów Ergo

– rozmiar 3 NS0059

– rozmiar 5 NS0071 • 4 szt.; • wys. stołu: 69 cm – rozmiar 6 NS0076 • 4 szt.; • wys. stołu: 76 cm

290 zł

310 zł

• 4 szt.; • dł. 59 cm

– rozmiar 4 NS0064

300 zł

330 zł

• 4 szt.; • dł. 64 cm

Drewniane okrągłe nogi do stołów posiadające regulację wysokości, co pozwala na dostosowanie ich do wzrostu użytkownika i zapewnia komfortowe użytkowanie. Dzięki funkcjonalnym, łatwym w montażu dokrętkom, można uzyskać cztery lub dwie wysokości stołów. Zakres regulacji w rozmiarze 0–3 przeznaczony jest dla użytkowników w wieku od ok. 1 do 10 lat a rozmiar 3–4 dla dzieci szkolnych.

Nogi drewniane klasyczne z regulacją wysokości

jedna noga 4 wysokości 0–3

40 cm

46 cm

53 cm

59 cm

do stołu szkolnego wysokość 3–4

64 cm

Nogi drewniane Kombistół. Komplet 4 szt. ST1000 rozmiar 0-3 (40-59 cm)

295 zł 290 zł

ST1001 rozmiar 3-4 (59-64 cm)

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

18

Ławka z pochylnym blatem

Ławka z pochylnym blatem dopasowana dla każdego ucznia, Regulowany blat zapewnia komfort użytkowania nie tylko osobom z niepełnosprawnością ruchową ale również dzieciom pełnosprawnym. Listwa przymocowana do blatu chroni przez osuwaniem się przedmiotów z ławki i stanowi miejsce na przecho- wywanie wszystkich niezbędnych podczas zajęć przyborów.

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Ławka szkolna pojedyncza z pochyłym blatem i regulacją wysokości 3–6 NS2749 469 zł Pojedyncza ławka z możliwością pochylenia blatu w zakresie od 0 do maksymalnie 15°. • wymiary: 70 x 50 cm; • możliwość regulowania wysokości blatu: 59-76 cm; • blat wykonany z 18 mm laminowanej płyty MDF w kolorze buku; • blat zakończony zabezpieczeniem, które zapobiega zsunięciu się przyborów z blatu; • stelaż i nogi metalowe malowane proszkowo na kolor szary

Sprawdzi się na zajęciach kompensacyjnych

nowaszkola.com

19

Biurko Info Wyposażone w wygodną wysuwaną szufladę na klawiaturę oraz szafkę na kompu- ter stacjonarny. Otwór w szczycie blatu, utrzymuje wszystkie przewody elektryczne i zapobiega ich plątaniu. Istnieje możliwość montażu drzwi zamykanych na kluczyk, sprzedawanych osobno • wym. 120 x 55 x 76 cm

570 zł

Biurko na komputer duże

NS2531 NS2541

bukowy

brzozowy NS2511 brzoza + białe drzwiczki NS2551 brzoza + szare drzwiczki

Moblina szafeczka na obrotowych kółkach z trzema szufladami zamykanymi na za- mek. Dostawiona do biurka zapewnia jeszcze więcej miejsca na ważne dokumenty. • wym. 34 x 45 x 60 cm

580 zł

Kontenerek na kółkach z szufladami

NS2532 NS2542

bukowy

Biurka

brzozowy NS2512 brzoza + białe drzwiczki NS2544 brzoza + szare drzwiczki

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Tablice

Tablica tekstylna granatowa YC9008 370 zł Tablica ścienna korkowa pokryta tkaniną i umieszczona w ramie aluminiowej. Zaokrąglone krawędzie, wykończone tworzywem ABS zapewniają bezpieczeństwo. Tył tablicy wzmoc- niono blachą ocynkowaną. Posiada zaczepy do mocowania. • wym.: 150 x 100 cm • materiał: aluminium, blacha ocynkowana, korek, tkanina (kolor: granat), tworzywo ABS

Tablica magnetyczna mała YC9002 325 zł • biała tablica o powierzchni su- chościeralnej i magnetycznej. Po- wierzchnia lakierowana • wym. 100 x 80 cm

Mobilna tablica mała YC9005

735 zł

• wym. 100 x 70 cm • tablica suchościeralna ze spinaczem na papier • w zestawie: mazak suchościeralny, 4 magnesy, gąbka • powierzchnia lakierowana

20

Krzesła

Pełna oferta krzeseł dostępna na stro- nie www.nowaszkola.com w kategorii Meble i wyposażenie

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia

zajęcia logopedyczne zajęcia

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Krzesło posiada metalowy stelaż w kolorze białym i szarym. Nogi zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki drewnianej w kolorze bukowym pokrytej laminatem HPL. Konstrukcja krzeseł umożliwia nakładanie ich na siebie.

Karolek

Karolek 3 NS3776B

Karolek 4 NS4777B

Karolek 5 NS5778B

Karolek 6 NS6779SZ

129 zł

139 zł

149 zł

185 zł

• wys. siedziska 35 cm • wzrost 119–142 cm

• wys. siedziska 38 cm • wzrost 133–159 cm

• wys. siedziska 43 cm • wzrost 146–176,5 cm

• wys. siedziska 46 cm • wzrost 159–188 cm

nowaszkola.com

21

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

Seria Classic to estetyka w połączeniu z wysoką jakością wykonania i wytrzymałością. Zaprojektowana została z myślą o funkcjonalnej przestrzeni sal szkolnych. Klasyczny kształt krzesła został osadzony na solidnym stelażu. Tylne nogi o profilu płaskoowalnym o wymiarach 20 x 40 mm i grubości ścianki 1,5 mm. Przednie nogi oraz stelaż siedziska wykonane z profilu okrągłego o średnicy 20 i grubości ścianki 1,5 mm. Rama stelaża w kolorze szarym. Siedzisko i oparcie ergonomicznie wyprofilowane, wykonane ze sklejki lakierowanej w kolorze buko- wym pokrytej laminatem HPL. Oparcie wyposażone w otwór ułatwiający przenoszenie krzesełka. Stopki nóg krzesła wyposażone w zaślepki. Krzesła spełniają wszystkie normy wymagane w placówkach edukacyjnych. • wym.: szer. 43 cm, gł. 37 cm • materiał: sklejka bukowa z laminatem HPL, metal

Classic

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

wys. 3 NS0013 169 zł • wys. siedziska 35 cm

wys. 4 NS0014 189 zł • wys. siedziska 38 cm

wys. 5 NS0015 184 zł • wys. siedziska 43 cm

wys. 6 NS0016 199 zł • wys. siedziska 46 cm

wys. 7 NS0017 205 zł • wys. siedziska 51 cm

Składane SLIM

Krzesło składane Slim NS7500

Stojak na krzesła Slim NS7501 515 zł Mobilny stojak na stelażu metalowym do przecho- wywania i transportu krzeseł Slim. Posiada czte- ry kółka w tym dwa z hamulcem. Wyposażony w funkcjonalny blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Przechowanie

275 zł

• wym.: 44,5 x 48,8 x 82,5 cm • materiał: siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki o gr. 8 mm wykończonej laminatem HPL • rama krzesła wykonana z metalowych profili o wym.: 22 x 1,2 mm i 16 x 1,2 mm malowana proszkowo w kolorze szarym

dla maksymalnie 10 krzeseł. • wym. 45 x 74 x 121 cm

22

Taborety

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

• rama taboretu: metalowe rurki o wym.: 25 x 1,5 mm, malowane proszkowo • siedzisko: sklejka o gr. 18 mm, pokryta laminatem HPL Taboret z siedziskiem na metalowych nogach

Rozmiar 2 ATN200

79 zł

• ø siedziska: 24,5 cm • wys.: 32,5 cm; szer.: 33,5 cm • kolor stelaża: biały

Rozmiar 3 ATN300

Rozmiar 5 ATN500

79 zł

145 zł

• ø siedziska: 25 cm • wys.: 36 cm; szer.: 38 cm • kolor stelaża: biały

• ø siedziska: 30 cm • wys.: 43 cm • kolor stelaża: biały

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Ergonomiczne krzesło profilowane, z moż- liwością przechowywania jedno na drugim. Wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Możliwość sztaplowania.

Motylek

Rozmiar 4 ATN400

Rozmiar 6 ATN600

99 zł

155 zł

• ø siedziska: 30 cm • wys.: 39 cm; szer.: 41 cm • kolor stelaża: biały

• ø siedziska: 33 cm • wys.: 46,5 cm; szer.: 48,5 cm • kolor stelaża: biały

rozmiar 3 YC3005

119 zł

• wzrost: 119–142 cm • wys. siedziska: 35 cm rozmiar 4 YC4005 • wzrost: 133–159 cm • wys. siedziska: 38 cm

159 zł

rozmiar 5 YC5005

180 zł

• wzrost: 146–176,5 cm • wys. siedziska: 43 cm

rozmiar 6 YC6005

205 zł

• wzrost: 159–188 cm • wys. siedziska: 46 cm

rozmiar 6 z miękkim siedziskiem YC0650 260 zł Siedzisko i oparcie profilowane jednoele- mentowe w kolorze szarym wykonane z tworzywa sztucznego. Podstawa wy- konana z tworzywa sztucznego w kolo- rze szarym o przekroju płasko-owalnym. • wzrost: 159–188 cm • możliwość sztaplowania • wysokość do górnej powierzchni siedziska to 46 cm

Taboret mobilny YC0011 599 zł Taboret z regulacją wysokości i 5 obrotowymi kół- kami. Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego i antypoślizgowej gumy, osadzone na metalowej podstawie. • wym.: 47 x 47 cm • regulacja wysokości w zakresie 45–60 cm • 5 kółek obrotowych • kolor: niebieski • materiał: tworzywo sztuczne, guma, metal

nowaszkola.com

23

Krzesła obrotowe

SHAPE

Funkcjonalne krzesło obrotowe wykonane z wysokiej jakości materiału. Metalowy stelaż z połyskiem na 5 kółkach. Re- gulacja wysokości siedziska w zakresie 38–50 cm. Jedno- częściowe plastikowe siedzisko z oparciem. Ergonomiczny kształt zapewnia idealne podparcie pleców. • szer. siedziska 42 cm, gł. siedziska 47 cm, wys. oparcia 42 cm, dł. ramienia krzyżaka 30 cm

– szare YC9322

– niebieskie YC9323

499 zł

499 zł

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Uni to ergonomiczny model obrotowego krzesła biurowego umożliwiający komfortową, wielo- godzinną pracę. Siedzisko połączone z opar- ciem fotela posiada formę Dobrego Krzesła, które swoim kształtem jest dopasowane do użyt- kownika. Krzesło tapicerowane jest wysokoga- tunkową tkaniną poliestrową Baku o wysokiej

ścieralności 90 000 cykli w skali Martindal’a. Regulowane podłokietniki z tworzywa sztuczne- go umożliwiają optymalne ustawienie wysokości. Fotel wyposażony w podnośnik gazowy ze stali i tworzywa sztucznego, teleskopową osłonkę na podnośnik gazowy z tworzywa sztuczne- go w kolorze czarnym. Pięcioramienną podsta-

wę krzesła wykonano z tworzywa sztucznego oraz włókna szklanego. W zestawie znajduje się 5 kółek miękkich o śr. 50 mm, śr. trzpienia 11 mm, umożliwiające ruch krzesła zarówno po powierzchniach twardych jak i wykładzinach. Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: szary lub czarny. Rozmiar 6.

Krzesło Uni

– czarne DB3026

– szare DB3036

809 zł

809 zł

• kolor siedziska: czarny • rozmiar: 6 • wyposażenie: podnośnik gazowy ze stali i tworzywa sztucznego • teleskopowa osłonka na podnośnik gazowy z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym • pięcioramienna podstawa z tworzywa sztucz- nego i włókna szklanego w kolorze czarnym • 5 czarnych kółek z tworzywa sztucznego o ø 50 mm, ø trzpienia 11 mm • odporność na ścieranie 90 000 cykli w skali Martindal’a

• kolor siedziska: szary • rozmiar: 6 • wyposażenie: podnośnik gazowy ze stali i tworzywa sztucznego • teleskopowa osłonka na podnośnik gazowy z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym • pięcioramienna podstawa z tworzywa sztucz- nego i włókna szklanego w kolorze czarnym • 5 czarnych kółek z tworzywa sztucznego o ø 50 mm, ø trzpienia 11 mm • odporność na ścieranie 90 000 cykli w skali Martindal’a

24

Seria Cubo to meble utrzymane w przyjaznej stylistyce, które idealnie pasują do wnętrz gabinetów terapeutycznych i sal szkolnych. Różnorod- ność mebli zapewnia możliwość stworzenia unikalnych modułów dopasowanych do każdego pomieszczenia, co jest szczególnie ważne przy wyposażaniu przestrzeni terapeutycznych. Dzięki pojemnym wnętrzom przechowywanie materiałów staje się wygodniejsze i łatwiejsze. Dodat- kowym atutem jest możliwość wyboru kolorystyki frontów i pojemników tak, żeby utrzymać gabinet w stonowanych i wyciszających kolorach.

Cubo

Gotowe moduły i zestawy

Moduł 32 ZC3102

Moduł 33 ZC2202

Moduł 34 ZC2303

Moduł 35 ZC3304

1 128 zł • 1 x NC3191 Szafka Cubo Mała 3 na pojemniki plastikowe. Brzoza • 1 x NS2331 Pojemniki plastikowe duże białe 3 szt. • 1 x NS2330 Pojemniki plastikowe duże szare 3 szt.

1 340 zł • 1 x NC2291 Szafka Cubo Średnia 4 na pojemniki plastikowe. Brzoza • 1 x NS2333 Pojemniki plastikowe duże białe 4 szt. • 1 x NS2332 Pojemniki plastikowe duże szare 4 szt.

1 765 zł • 1 x NC2391 Szafka Cubo Wysoka 6 na pojemniki plastikowe. Brzoza • 1 x NS2337 Pojemniki plastikowe duże białe 6 szt. • 1 x NS2336 Pojemniki plastikowe duże szare 6 szt.

2 265 zł • 1 x NC3391 Szafka Cubo Wysoka 9 na pojemniki plastikowe. Brzoza • 1 x NS2336 Pojemniki plastikowe duże szare 6 szt. • 2 x NS2337 Pojemniki plastikowe duże białe 6 szt.

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Moduł 26 ZC3101

1 050 zł

• wym.: 104 x 45 x 50 cm

Moduł 28 ZC2203

1 250 zł

• wym.: 70 x 45 x 87

Pełna oferta kolekcji meblowych i akcesoriów dostępna na stronie www.nowaszkola.com w kategorii Meble i wyposażenie

Moduł 27 ZC1202

Moduł 29 ZC1304

Moduł 30 ZC2305

Moduł 31 ZC3306

750 zł

950 zł

1 750 zł

2 400 zł

• wym.: 36 x 45 x 87 cm

• wym.: 35,9 x 45 x 124,6 cm

• wym.: 70 x 45 x 125 cm

• wym.: 104 x 45 x 125

nowaszkola.com

25

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Moduł 4 ZC2600

Moduł 19 ZC3602

Moduł 20 ZC3600

Moduł 16 ZC3201

1 370 zł

1 675 zł

2 280 zł

2 015 zł

• wym. 76 x 40 x 113 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 87 cm

26

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

CUBO0015 5 100 zł Zestaw mebli CUBO o łącznej długości 334 cm i mak- symalnej wysokości 125cm, wykonanych z płyty wió- rowej o grubości 18 mm w kolorze brzoza. Zestaw składa się z kilku modułów meblowych. 2 z pojem- nikami z towrzywa różnej wielkości w kolorach: nie- bieski, biały, szary i zielony. Jeden wyposażony jedną dużą szufladę z uchytem z białym frontem wyko- nanym z płyty wiórowej, 3 zamykanymi szafkami z drzwiczkami z płyty wiórowej w kolorze białym z szarymi uchwytami. Jeden z modułów wyposażony w trzy szuflady z uchwytami z frontami z płyty wió- rowej w kolorach szary, niebieski i biały.

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

CUBO0016 6 498 zł • 1 x NS2330 Pojemniki plastikowe duże szare 3 szt. • 1 x NS2331 Pojemniki plastikowe duże białe 3 szt. • 1 x NS2332 Pojemniki plastikowe duże szare 4 szt. • 1 x NS2333 Pojemniki plastikowe duże białe 4 szt. • 2 x NS2336 Pojemniki plastikowe duże szare 6 szt. • 3 x NS2337 Pojemniki plastikowe duże białe 6 szt. • 1 x NC2291 Szafka Cubo Średnia 4 na pojemniki plastikowe. Brzoza • 1 x NC2391 Szafka Cubo Wysoka 6 na pojem- niki plastikowe. Brzoza • 1 x NC3191 Szafka Cubo Mała 3 na pojemniki plastikowe. Brzoza • 1 x NC3391 Szafka Cubo Wysoka 9 na pojem- niki plastikowe. Brzoza

nowaszkola.com

27

Szafki wiszące

Drzwi dostępne na stronie: www.nowaszkola.com w ka- tegorii Meble i wyposażenie

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Szafka wisząca 1 NC7101 • wym.: 39 x 32 x 40 cm

320 zł

Szafka wisząca 2 NC7201 • wym.: 76 x 32 x 40 cm

420 zł

Szafka wisząca 3 NC7301 • wym.: 114 x 32 x 40 cm

550 zł

28

nowaszkola.com

29

Szafki na pojemniki plastikowe z serii Cubo to idealne rozwiązanie pozwalające na ergonomiczne zagospo- darowanie przestrzenią do przechowywania. Pojemniki pozwalają na dostosowanie mebli do potrzeb ich użytkowników a przy tym wprowadzają niebanalny element wystroju do pomieszczenia, w którym się znajdują.

Regały na pojemniki plastikowe

Drzwi, szuflady oraz skrzynie dostęp- ne na stronie: www.nowaszkola.com w kategorii Meble i wyposażenie

Pojemniki dostępne na stronie 32

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Mała 1 NC1191

Mała 2 NC2191

Mała 3 NC3191

315 zł

460 zł

630 zł

• wym. 35,9 x 45 x 49,8 cm

• wym. 69,8 x 45 x 49,8 cm

• wym. 103,7 x 45 x 49,8 cm

Średnia 4 NC2291

Średnia 2 NC1291

Średnia 6 NC3291

710 zł

395 zł

880 zł

• wym. 69,8 x 45 x 87,2 cm

• wym. 35,9 x 45 x 87,2 cm

• wym. 103,7 x 45 x 87,2 cm

Wysoka 3 NC1391

Wysoka 6 NC2391

Wysoka 9 NC3391

425 zł

895 zł

960 zł

• wym. 35,9 x 45 x 124,6 cm

• wym. 69,8 x 45 x 124,6 cm

• wym. 103,7 x 45 x 124,6 cm

30

nowaszkola.com

31

Plastikowe pojemniki przeznaczone do mebli z serii Cubo. Ide- alne rozwiązanie do kreatywnego zarządzania przestrzenią do przechowywania. Dzięki możliwości wyboru wśród rozmiarów i kolorów uzyskuje się możliwość stworzenia niepowtarzalnej

aranżacji oraz prostej i szybkiej jej zmiany. Pojemniki wykonane są z wysokiej jakości tworzywa, które sprawia, że są one wytrzy- małe. Dostarczane z prowadnicami.

Pojemniki plastikowe

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

NS2352

NS2353

NS2315

NS2316

NS2354

NS2326

NS2350

NS2318

NS2351

NS2355

NS2319

NS2327

110 zł

175 zł

maxi • 1 szt., wym. 31 x 42 x 30 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

duże 2 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

NS2348 NS2349

NS2317 NS2320

NS2381 NS2382

NS2331 NS2330

NS2396

NS2300

NS2384

NS2358

260 zł

249 zł

NS2385

NS2397

NS2359

NS2301

małe 4 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

duże 3 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

NS2383 NS2386

NS2356 NS2357

NS2335

NS2334

NS2333

NS2332

NS2304

NS2302

NS2370

NS2362

345 zł

315 zł

NS2371

NS2305

NS2363

NS2303

małe 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

duże 4 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

NS2368 NS2369

NS2360 NS2361

NS2339 NS2338

NS2337 NS2336

NS2308

NS2306

NS2374

NS2366

450 zł

435 zł

NS2375

NS2309

NS2367

NS2307

małe 8 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

duże 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

NS2372 NS2373

NS2364 NS2365

32

Wkładka z przegródkami rekomendowana do płytkich pojem- ników. Może służyć do przechowywania małych elementów. • materiał: polistyren; wym.: 27,5 x 38,8 x 4 cm • grubość: 1,5 mm Wkłady do pojemników plastikowych

– z 6 przegrodami NS1376 37 zł

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

– z 4 przegrodami NS1377 37 zł

– z 8 przegrodami NS1375 37 zł

nowaszkola.com

33

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator