Næstved - Avisudklip om vagtværn, 1974

'y ? - ? y

ro og orden For at de 17 mand kunne hævde deres autoritet, hav­ de de et armbind, hvorpå stod »V agtvæm et« sam t en kasket og en blå uniforms­ kappe, den sidste udlånt af CF. arrest. Nogle tyveknægte kom samme vej. Vagtværnet var nødtørf­ tigt, men solidt bevæbnet. Brix Petersen på Rampen havde forsynet alle mand med knipler. Han havde la­ vet dem af gam le vand­ slanger og forsynet dem med en klump bly i enden. De kom vist i øvrigt aldrig i brug.

Da vagtværnet opretholdt

vagt, når restaurationerne lukkede. Det kommunale vagtværn havde station på rådhuset, og det havde nok at gøre. M ange meldinger indløb i løbet af en dag. Især var det galt med cykletyverier. BLEV »SELV­ STÆNDIGT« Fra 1. maj 1945 blev vagtværnet skilt ud fra brandvæsenet og udvidet til at omfatte 17 mand. Samtidig afløste Holger Pe­ tersen Beldring som leder og fungerede som sådan til vagtvæmets ophævelse. Det var med skomager Arne Jensen som næstkomman­ derende.

KLAR I NÆSTVED Allerede den 22. oktober var det kommunale vagt­ værn i Næstved klar til at træde i funktion. Leder var arkitekt og brandsinspek­ tør L . Beldring. To brand- mænd, Baltzer Nielsen og Peter Petersen, havde den daglige tjeneste, fordi de var faste brandmænd med døgnvagt. Vagtværnet bestod \ øv­ rigt af otte mand, heri­ blandt opsynsmand Holger Petersen, der senere blev vagtvæmsleder. Han for­ tæller. herom, at man for­ delte mandskabet med en fast dagvagt og derefter i hold på to mand, således at der altid var tre hold på

- Men for øvrigt behøvede Di ikke at hævde vor funk­ tion soni ordenshåndhæve­ re i den grad, man måske skulle tro, siger Holger Pe­ tersen. Befolkningen tog vel imod os. Hvor vi måtte skride ind, Jod folk som re­ gel sig snakke til rette, men det skete naturligvis, at nogle måtte anbringes hos Gadegaard i Næstved

Vagtværnet havde ikke vanskeligt ved at finde kvalificeret mandskab. Det var støtte og solide folk, der meldte sig til opgaven. D a politiet efter befriel­ sen atter kom 1 funktion, blev vagtvæm et underlagt dette og fungerede indtil 1. august 1945.

DET LILLE VAGTVÆRN, fotograferet I efteråret 1944, då det var underlagt brandvæsenet. Forrest fra venstre brandassistent H. Baltzer Nielsen, arkitekt og brandinspektør samt leder af vagtværnet, Ludvig Beldrlng og brandassistent Peter Petersen. Bagest fra venstre: Skomager Arne Jensen, smed Leo Buch, tømrer Erik Boesgaard, driftsleder Holger Petersen, arbejds­ mand Anker Hansen, maler Erik Rasmussen, nu Falck, bager Frede Hansen og sergent Aage Mikkelsen

Da det danske politi den 19. september 1944 var sat ud af funktion, måtte bor­ gorne selv tage hånd i han­ ke med ordenens oprethol­ delse. Det skete netop gen­ nem vagtværnene, der øve­ de en beundringsværdig indsats. A lle var klar over, at man ville ende i helt lov­ løse tilstande, hvis vi ikke 1 den polltiløse tid søgte at erstatte politiet med noget andet. På ministeriel op­ fordring blev derefter de kommunale vagtværn eta­ bleret. —.— *>

Der var ingen vanskelig­ heder med af idenfificere medlemmerne af vagt­ værnet I Næstved, det billede vi bragte i sidste uge. Det fik vi mange henvendelser om. Vi modtog også - fra den tidligere driftsleder af rensningsanlægget, Hol­ ger Petersen, - endnu et vagfværnsbillede. Næs­ tved havde nemlig næ­ sten fo vagfværn.

DET STORE VAGTVÆRN. Dette bfev etableret 1. maj 1945, da vagtvaernel blev fkilt ud fra brandvæsenet. Mange vil kunne nikke genkendende til ansigterne på billedet, men ellers er det 1 forreste række fra venstre: Bager Frede Hansen, fømrer Erik Boesgaard, vagtværnsleder, Holger Petersen, næstkommanderende, Arne Jensen og Egon Poulsen, nu leder af arbejdsgiver* kontrollen. Bagest fra venstre: Tomrer Gerner Nicoiajsen, kontorassistent Peter Mogensen, tømrer Peter Hansen, chauffør Hans Chr. Petersen, blikkenslager Albert Nielsen, mælkeforhandler Børge Møller, maler Erik Rasmussen, nu Falck, arbejdsmand An­ ker Hansen, chauffør Carl Petersen, typograf Børge Petersen, smed Leo Buch og sergent Aage Mikkelsen

Made with FlippingBook - Online magazine maker