Næstved - Avisudklip om vagtværn, 1974

Da vagtværnet kom i funktion og hindrede lovløse tilstande

25 års siden , de kommunale vagtværn opløstes efter at have udført en beundringsværdig ind­ sats i den politiløse tid.

statte politiet med noget andet. På ministeriel opfordring blev derefter de kommunale vagtværn etableret. Den 22. oktober 1944 var det kommunale vagtværn i Næstved klar til at træde i funktion. Leder var arkitekt B e l d r i n g . Høn var brandinspektør, og to brandmænd - Baltzer Nielsen og Peter Petersen - havde den daglige tjeneste, fordi de var faste brandmænd med døgn­ vagt. Vagtværnet bestod i øvrigt af otte mand. En af de otte var opsynsmand H o l g e r P e t e r s e n , der senere blev vagtværnsleder. Han fortæller herom, at man for­ delte mandskabet med en fast dag­ vagt og derefter i hold på to mand, således at der altid var tre hold på vagt, når restaurationerne lukkede. A t holde orden på restaurationerne og sørge for, at eventuelle overfor­ friskede restaurationsgæster ikke lavede ballade på gaden, men kom godt hjem, var bl. a. en af vagtvær­ nets opgaver. Det kommunale vagtværn havde station på rådhuset - dér hvor nu den kommunale tandbehandlingsaf­ deling er - p g man havde faktisk nok at gøre. Meldinger om dit og dat - bl. a. om mange cykeltyverier - indløb dagen igennem, og derud- ' over havde man , patruljetjenesten med hvad deraf fulgte.

Den 1. august er det 25 år siden, de komunale vagtværn blev ophæ­ vet. I de hidtil foreliggende beskri­ velser af besættelsestidens forløb har vagtværnene kun fået en meget beskeden omtale - slet ikke svaren­ de til den indsats, de gjorde. Da hele det danske politi den 19. sep­ tember 1944 var sat ud af funktion, måtte borgerne selv tage hånd i

hanke med ordenens opretholdelse, og det skete gennem vagtværnene, der øvede en beundringsværdig ind­ sats. Otte blev til sytten vagtværnsfolk Alle var klar over, at man ville ende i helt lovløse tilstande, hvis vi ikke i den politiløse tid søgte at er-

G O D M A D • LIGE TIL DØREN Er De udearbejdende, har sygdom i hjemmet eller lignende? Så ring til os. Vi leverer god, veltillavet middagsmad, dagligt overalt i byen. To retter 6,50 - Een ret 6,00 Fru A. Bangs Pensionat, Søvej 1 - Næstved - Tlf. 72 08 97

SØNDAG DEN 19. JULI KL. 9,15 Knuthenborg

Mange vil kunne nikke genkendende til ansigterne på dette billede, som blev taget, du vagtværnet i Næstved blev ophævet for 25 år siden. Det var raske og håndfaste folk, og de nød megen goodwill i befolkningen, som dem, der sørgede for ro og orden i den politiløse tid.

Nødtørftigt, men solidt bevæbnede

Knuthenborg Park er Danmarks største, omgivet af en 8 km lang og 2 m høj granitmur, og såvel den som slottet er i engelsk stil. Parken er meget smuk og afvekslende med blomster og træer. Vi kører fra Næstved over Storstrømsbroen og Guldborgbroen til Maribo, og herfra glider vi den smukke tur ud til det idylliske Bandholm, hvor der serveres en frokostplatte på Bandholm Hotel. Vi nyder udsynet og den smukke havn med de gamle pakhuse og kører derpå langsomt gennem Knuthenborg Park, hvor der gøres passende ophold, så man rigtig kan nyde eftermiddagen her, og ved traktørstedet midt i parken gør vi et længere ophold. - Fra parken kører vi over Sakskøbing og følger »Fugleflugtslinien« over Lolland-Falster-Masnedø og op gennem Sydsjællands dejlige, skovklædte bakker til Rønnede, hvor middagen serveres, derfra til Næstved. Pris incl. bustur, entré, frokost og middag 70,00 ler.

deres autoritet, havde de et arm­ bind, hvorpå stod »Vagtværnet«, sam t en kasket og en blå uniforms­ kappe - den sidste udlånt af CF. - Men for øvrigt behøvede vi ikke at hævde vor funktion som ordens­ håndhævere i den grad, som man måske skulle tro, fortæller Holger Petersen. Befaikningen tog vel imod os. Man var klar over at orden skulle der til, hvis vi ikke skulle ende i helt lovløse tilstande. I al al­ mindelighed lod folk i de tilfælde, hvor vi måtte skride ind, sig snak­ ke til rette, men det skete naturlig­ vis, at nogen måtte anbringes hos Gadegaard i Næstved arrest. Nogle tyveknægte kom samme vej. Vagtværnet var nødtørftigt, men solidt bevæbnet. Brix Petersen på Rampen havde forsynet alle mand med knipler. Han havde lavet dem af gamle vandslanger og forsynet dem med en klump bly i enden. Det var nogen, der »lagde til«, men ret ofte - om nogensinde - var de vist ikke i brug. - Jeg kan huske et tilfælde, hvor jeg var forberedt på at bruge min knippel, fortæller Holger Petersen. Det blev eu aften meddelt os, at der havde .været et revolverkup i Haslev, og kl. 2 om natten meldte

uddeler Schelde Madsen, Næstved Marks Brugsforening, at der vist­ nok var ubudne gæster i butikken. Han var listet hen til en telefonbox og havde ringet derfra. Da havde jeg kniplen fremme, men blev hur­ tigt klar over, at der ingen grund var til at bruge den. Indbrudstyven var et skikkeligt og uskadeligt skrog, som vi kunne levere videre til arresten. Et møde med modstandsfolkene En anden gang blev vi adviseret fra en næstveder, som havde følt sig foruroliget over nogle telefon­ opringninger. De ubekendte ville købe maskiner, men et møde på Vinhuset passede dem ikke - det skulle finde sted hjemme. V i Var to mand, der blev gemt i køkkenet. Til det aftalte tidspunkt ringede det på døren, og et par mand trådte ind. Da telefonen lidt efter ringede, hørte vi, der blev sagt »Rør den ikke« og kom frem fra køkkenet. De to ubekendte holdt oa alle op med revolver, mens de gennemsøgte lejlighedens gemmer.

Inden de gik, afslørede de imid­ lertid at være fra modstandsbevæ­ gelsen. Til os fra vagtvæm et udtal­ te de en beklagelse over, at vi var blevet impliceret og håbet om, at vi engang kunne mødes under an­ dre og mere fredelige forhold. - Jeg kunne fortælle mange af den slags tildragelser i tjenesten, men ikke flere, end de fleste af mine kammerater fra " den gang kan. Det var jo en bevæget tid op mod krigsafslutningen, men de helt store begivenheder kom vi da hel­ digvis ikke ud for! siger den tidli­ gere vagtværnsleder. Dusørerne gik til afskedfesten V agtvæm et i Næstved havde ikke vanskeligt ved at finde kvali­ ficeret mandskab. Det var støtte og solide folk, der meldte sig til opga­ ven - yngre folk, som i givet tilfæl­ de kunne slå en proper næve og ikke lod sig kyse af noget. Der var i vagtvæmet - i den korte tid, det bestod - et godt samarbejde og et godt kammeratskab. Da, efter befrielsen, politiet atter kom i funktion, blev vagtvæmet

underlagt dette og fungerede Indtil 1. august. Man skiltes ved en fornøjelig sammenkomst, hvortil mange ind­ komne dusører bl. a. havde bidra­ get. En af byens jordemødre turdia ved nattetid f. eks. ikke gå alene til en fødsel på amtssygehuset, men fik altid eskorte af to vagtværas- folk. Hun honorerede dette med en daler pr. mand. En næstveder havde glemt sin cykel med to nye dæk på gaden. Cykeltyverier hørte til dagens or­ den, men vagtvæm sfolk, der kendte cyklens ejer og vidste, at han nok nødigt ville miste cykel og to nye dæk, tog cyklen i forvaring. Dagen efter ringede manden og efterlyste sin »stjålne« cykel. Op­ klaringen a f »tyveriet« resulterede i et brev med tak til det brave vagt- værn, og brevet var ledsaget af en 50-krone seddel. Egentlig skulle dusør-pengene være indgået i en slags hjælpekasse til støtte for kammerater, der hav­ de været ude for uheld under tjene­ sten. Dem var der heldigvis ingen af. I stedet soldede man pengene op til afskedsfesten.

Fra 1. maj 1945 blev vagtværnet skilt ud fra brandvæsenet og udvi­ det til at omfatte 17 mand. Samti­ dig afløste Holger Petersen arki­ tekt Beldring som vagtvæmsleder og fungerede som sådan til vagt­ værnets ophævelse. For at de 17 mand kunne hævde

LOFTSFLISER på lager igen. 2. sortering. Pris 1,55 stk.

NT Rejser Ringstedgade 13 - Næstved Telefon (03) 72 47 40

Østergade 16 NÆSTVED - 72 03 76

Reklame T I L B U D

Har De aod

Made with FlippingBook - Online magazine maker