Telefonnøgle Næstved 1939

Nasatved 09 Omøqni Telefonnøgle 1939. — 18. Aorgonq. - Hf. 761.

Siler udlejet Peter i Jen, M v««tl **** 674 Telefon t H. JUUL-HANSEN Aut Elsktro-lnetallatar, Jernbanegade 0 All olektrisk Inwtallationsarbejdti | udfør««. BodsleArbeide til rimelig ni. 1227 ., „ ,«* „ ,, Aut Nllfiak Forhandler.

FREDE LUND Stataeka. EJendomemaegler. Aieltorv II. I. Sal.

T«l«fnn t 782

iiM!

M/ $/ I m ti i»

åTtåkå FARVER! -

RENSERI

telefon •*# — i ** j

r am

£ E

T..on H. O. BIRK STED % *•••— 1600 TnslMl • lygnln|«arllld«r 1600 Korn - Foderstoffer - Kunstgødnlr g

FRUG TKÆLDEREN NY ØSTERGADE HJESTVEO mt'ON 1123 i Frugt eg Grentenfer.

r

'fe&f KJSivmmn smils mmpighi (roan m o. aiNKanoa KULroaatTNiN«) 1420 TtLEFOK 1420

i

Storetå Udvalg

Bllllgat« Priser,

< ir *»r *

W Juni Andersen. Privat 10*19

A P. Carlsen Privat 1233

fcj

héft f)rft

ef^L ..

ift * i

HAANDVÆRKfR HANDELS' oc lANDBRUGSBANKEN TLF. 222. ■..... — NÆSTVED FILIAL! S GLUMSO. Telf. 128 RVRRDRPT, Telf. 86 KARHRHÆKSMfNDR. Telf 76 HKRLITFM AGL.B, Telf. 81. T0K8VÆRI), Telf. HZ FVTGLRB.IERO. Telf 96 Jansens Benzindepot TLF. 24«.

AntcrUirtf PoHuadUr fwr Kydajnlliuiilt tiloccu Person- og Lastvogne - Uotm Lastvogne I. Kl. AUTOMOBILVÆRKSTED > 8 I jf| J; L W. Juul Andersen S Co.v n/ngmiedgmd* 11, Nmelver! Telefon IBM.---------------- To Gange Femten._____________Telefon Ulf. t %%ÆÆ-wv»»%»sva>ivwAw^^aa»a»aa%eeMaaaaaaaa<*aao%sa9ai»<»»9i99iaiai99a99aaai99»»aii»v9a9a>i : a DANSK-ENGELSK BENZIN- OG PETROl I li/nS CO. Opl >■ i N.vstved . j W v ved Awel S I,arsn», Tanklager paa Baneterrainrt vtd Kj Idemarksvej Bentin • Petroleum * Solarolie Automobil* /Motor* og SpeciabSmøreolicr. industriolier. Konsistensfedt. vaawMniiiB V aseline itt. m. SHFLL Postgirokonto 7006 • Telf- 270. «ewv«vavE»iniiimi^vn%ss%»snv»antvv>ni»»»ivwaiiii»ii»aii!>iMiwniin»iit Kontor og Lagen Rrotorv

Brdr ,

■. .i

v. H. C ALU IB

Tt il. flota

en gros — Benzin — Pelroleum — pn deiail.

1 I'APIBH A NDHIL g IIOGR1ND1 in l'HGTOIOILEB

~

Olier

1CSTVE0 i,

Næstved og Omegns Telefonnøgle 1989 19. Anrgang

1989

« \

MTIESELSMB SYDSJÆLLANDS STØRSTE fÆNQBNsÆf

INDHOLD:

tf

SPAREKASSEN tor \s'«ihe

Ca. 5000 Telefonabonnenter bruger hver Dag nær­ værende Teleforihaand- bog. — Fra alle Sider erkender man. at Næ«#- ved ny Omeqn* Telefon - nøqle ny Hnndelskalen- der er en eneataaende Lokalhaandbog med en ganske usædvanlig an- noncemæsalg Slagkraft.

1. Stedbetegnelse. 2. Realreglster. 3. Navneneglster for Næstved. 4. Navneregister for Op­ landet. 5. Fag register. 6. Numerreglster for Næstved By. Handelskalender. Udgivet af SYDSJÆLLANDS ANNONCEBUREAU HJ. af Østergade »g Amtmandsgade, Næstved. Tlf. 761 (flere Ledn.i. 7.

K

K« > 000.000

Aktiekapital ........... Rrwver................

Vi sabner I April Maimed IWIH tre Underafdelinger pas fnlgendc J^te der I Byens Yder­ kvarterer, nemlig

...... Kt. 2.455.761

tf » (

• •••«••• i#lt»**** * 4* • » * * •

> —; N

l, llmniien I 4Wrliii«.trii|t I \* lldlslnl

\%4

WILH. SMITH NÆSTVED

ALLE BANKFORRETNINGER UDFØRES

TCLEFONt NÆSTVED 700

TArJfo* IS(V

S AN l> V RI)

48

KYLLING« • . K A K R R H J¥. K S M. HH

KORN . lOOIKSTOmR . RUNSTGØDRING • KUL

DEM SYSTEMATISKE OPSPARING ER VEJEN Tit VELSTAND .. ■ - ■ ' ■ —■ »■ »

ff

Noteringer.

C HR B I S G AAR D

JOHS. AAR1S-LARSEN Ringstedende 27 . Fget GUsallbtri. Glat tneslet . Værksted for Blysrb^jd«. Telefon 943. f\,vat 1379.

TeU'levta VOR*

Autorisere* Forhandler *or Narttvrd wtdl OpLnd

i hryaler — IMynouth — !Mp O* K. W. •-* Wandeirr og Mylmg Benzintank, Autoreparation. Vaskehal OtCø og (fcmmt, .. .......X

Ali Glarmesterarbejde udføres.

e i"

: '

1

Sneakv ...................... Fuglebjerg riler Gunderalev Sparreaholm .............. Everdrup Spjellerup #•••••»• seeeeøe Menstrup Spragelao .................. Herlufmagle Stenbøksholm ......... . Nøatved Stenskoven Hs..... Lou Stenstrup ................... Nøstved ell. Nyland Stubbenip .................. Kyse bvcudatrup Nyland Svørdborg ................. Lundby Sving .......................... Svinøland børup . m . ................. Toxværd Taastrup .................... Hyllinge Thomp ...................... Hammer Tornemark ................. Menstrup el. Sandv. Torpe ......................... Herlufmagle Tral øse »Mt•«•*#»•»*••»*• Herlufm. el. Skelby

Tybjerglille .............. Tvbjerg Tyvelae Ulstrup ...................... Skelby Vailensved ................ Kyae Vejlø .......................... Nyland Veater Kgede .......... Toxvørd Vester Egeeborg ...... Lou ell. Veaterborg Vesterhave ............... Karebøkaminde Vinderup ................... Glumsø V indstrup .................. Fuglebjerg Vrangstrup ............... Tyv elae Vredsløse .................. Nøatved ell. Ris', tv eller Fensmark Ydernøs Nøstved Oager Huse .............. Lundby Øllerup Kyae Wvarup ...................... Nawtved el. Fanam. Glumaø ell, lyvelae

Stedbetegnelse. • Benyttes, hmt man kender Navnet paa det Sted, bror en Abonnent bor, man M b « ved, under hvilken Central man skal Mft)< Kvit vm I t H»kk«nip Tybjerg juJT :::::::::::::::: giu «J •». ^............... Abbednøs ................. Nøstved ell. Nyland | Højbro Huae -........... Kostrade Abbednøshoved .........

Gunderalev r—, ___ __ llå® *#•#••••• Jarsakov ..................... Vesterborg Jenstrup Huae .......... Hyllinge Kagstrup .................... Skelby Kalby „........................ Toxv. ell. Olstrup Kalbyrla .................... Nøstved Kalkerup I^eæHsark Karehøk ........ ............ Karebøkaminde Karob*katorp ........... Karebøksmlnde ell Menstrup Kjøng Flaakhotm .... Lundby Klinteby ..................... Me„«trup Kobberbakken ........... Nøstved Kongsted m .......•*•••»• Rpnnede Knimmerup ............... Fuglebjerg Kl::::::::::::: SSSS? Kostrade KvlslemarV Kytlebøk Huse ----- lindby ........................ Næstved ell. Rislev eller Bregnebjetg. Lille Nrstved ........... Nieatved Kjøberup ...... Hlalev KjØng ........................ Kostrade el. Lundby Myrup ........................ Lou ell. Vesterborg Naaby landsby ....... Hlalev ell. Skelby. Nebletorp lASdkjf Ny Holsted ............... Nøstved Nøsby ......................... Glumsø al. Tyvelse Nøsbybolm ................ Glumsø H. Olatrup ell. Fens- mark ell. Toxvørd i Orup .......................... Tybjerg el.Horlufta. | Pederstrup ................. Lou Rnvnabjerg ................ Toxvørd ............ Toxvørd „Rnunstrup" ............... Herlufmagle Regerup ..................... Glumaø ell. Skølby Rejnatrup .................. Gunderalev Rettestrup ................. Nyland ell. Vesterb Ring, Hammer ......... Koetr ell. Vesterb ell. Hammer Riaby Hammer Røgeakov ................... Fuglebjarg Rønnebak .................. Nøatelae el Nøstv. Ballerup ..................... Nøddekør Saltø ........................... Kyae Salto Skovfugedbollg, Nrstved Saltø Hovedgaard .... Hyllinge Sandby ........................ Glumaø S’.pperup .................... Nøatved ell. Nyland Skafterup .................. Sandved Skaverup .................... Nøddekør Skravernp ... ............. Nøatved eller

Ågerup........ ........... Hyllinge Arisse ................. . ek>ye^ Arløteterp Landsby . dandved Askov ............. . Everdrup Atterup -.................. t U ku ?» Avers! ..... . jerg „ Havelse Sogn ............ C,lum«ø ell. Skelby Bssnøs landsby ---- - 'W*™* BliMnnt eeaeee#eeee Bistrup ...................... Nøstved eller Rreg nebjerg Blangslev .................. l

i „ t

Realregister. (Præst* Amts, Nøatved Kommunes og Herlufshobn Kommunes Telefon-Numre m. v.) Frøet« Amt. Amimand over l'rcsta Amt: G. Toft. Telefon 1400, privat 1161. AmUkontoret paa Amtagaardem Kontortid V—4, Telefon 1400. Amtaraadasekretør og Anital uldmøg- t.g F. H. Høyrup. Tlf. privat 1141. Skolefondakaaaerer Chr. Christiansen: Kontor paa Bopølen i LI. Nøat­ ved. Kontortid 10—4. Tlf. Db. Amtsiaadsmedlemmer i Pr. Amtaraadakr.: Landstingsmand A. 1*. Hansen, Lende- inark. Tlf. Stege 242. Gaardejer Otto luuraen, Roholte. Tlf. Orup 33. Husmand Seren Hansen, Stolpehuse. Tlf. Stolpehu«e 21. Gaurdejor Joha. Grønager, Raabylille. Tlf. Stege 627 u. Gaardejer Aage Nielsei, Magleby. Tlf. Borre 411 u. Fisker Axel Henriksen, GI. Tapper- nøje. Tlf. Tappernøje 83. Gaardforpagter F.jnar Ingvorsen, Her­ følge. Tlf. Herfølge 112. Gaardforpagter Rasmus Jensen, Strø by, Tlf. Stiøby 67. Tømrermester E. Henriksen, Tybjerg- 111 ie. Tlf. Tybjerg 3. Gaardejer Jens Pedersen, Vrangstrup. Tlf. Tyvelse 2 a. Gaardrjor Anders Andersen, Herfølge. Ti/. Herfølge 126. Ovennontør O. N. H. Jensen, Herfølge. Tlf. Køge 266. Gaardejer Lars Rasmus >en, Ncble. Tlf. Bindbjerg lu. Sknleraadstnedlemmer i Prøatø Amts Skoleraadshreds: Amtmanden og samtlige forannøvnte Rasmussen, Vordingborg. Sekre tør: Aintafuldmøgtig Daiubøk, Tlf. 1079, Nøstved. Amtsskoledires tionen: Formand: An. mund G. Toft, Nøstved. Provst Alabo, Højerup. Amtsraadfmedlem A. P. llanaen, Len- deniark. Gaardejer Hans Jensen, Nr. Smid- strup. Fhv. Lører J. P. Christensen, Ham­ mer. Sekretør: Amtafuldmøgtig Michael sen, Nøstved. Præstø Amtskommunes Sygehus: 1401 Omstill. t. alle Afd. Hverd. 9 Fm.~ 6 Fm. Besøgstid dagi. 2—4 Ku., Søndag till. 11—12 Fmd. Foresporg. t. Patienter 1—2, Over­ kirurgens Konsult. Kl. 3—4 Em. Hverd. undt. lørdag. Sygehusets Kontortid Hverd. 84 Fm. —6 Em. Inspektøren bedst 10—12 Fm. M o 11 e in 6 K m. og 9 F m. samt paa Helligdage kaldes: 1401 A. Afd. A. Stuen og Operationaafd. »402 A. Afd. A. 1. Sal og Oversygeplejer­ sken. 1408 A. Afd. B. og C. og vagth. Løge, 1104 A. Afd. O. 1406 A. Inspektørens Kontor og Bolig. 1406 A.: Oversygeplejerskens Bolig. 1407 A. Økonoma Bolig. Bo 1 i g e r: 1401 Overløg«1, I)r. med. Hans Tønnrsen. Konsultation paa Amtssygehuset Man­ dag, Onsdag, Fredag 8—4.

Nøstelse Dysted 1..................... Toxv. ell. Everdrup j Lille Tvede ................ apst Engelstofte ................ Glumsø ell. Tyvelse Lund ........................ nyse Engelatrup ................. Everdiup End ............................ Karrba’kamlnde Espelund Huse ......... laindby Eaanip ......................... l>ou Fensmark ................... Nøstved ell. Fensm blrborg Lundbytorp ................ Lundbi Marbjerg Ha. ........... Vestei Marvede Sogn ........... Menstrup Mogenstrup ............... Lou

1 Fladaes *»•»•••.......... Nøetetoø Flenstofte .................. Kuglehjerg FUntemose ................. Everdrup

Nøstv. ell.Bregnehj. Nr Tvede ................... Toxvørd

Fodby

Euglrbjerglund Huse ruglehjerg fulrtadal ................... v ndved Førslev ...................... Hyllinge ell. Fuglebj. | Olatrup f.aunø Baroni ........... Nieatved eM. Nyland Gelsted............. Herlufmagle Gerdrup mm . ............. Rislev Grlmstrup ................... Nieatved Gudemp „................... Nøstv. el. Bregnobj. | Raunatnip

Gurderslevl. I.ardsov Ganderslev Gedstrup .................... Toxvørd If»arslev .......... ......... Sundved HaMsgerlllle ............. Fuglebi. el.Haldager Hsidagermagle ......... Fuglebj. el.Haldaget Hammerbiise ............. Hammer Havnskov .................. Hyllinge Herlufsholm Rogn ... Nøstv. eller Fensm, llerluflllle ........... Herlufmagle Hlelmsølllle ............... Tybier* HJuleoøk ........ . Lerfufm. el. Fensm. lloMøse landsby ....... Rkelhy eller Rislev Holmegaards Glaav. . Nrstved ell. Fensm

Holme-Olstrup .......... Olktnip Holme Rippenip ........ Fonsinark Holsted ...................... Nrstved Bolsteln* Minde ....... Fuglebjerg Hundstrup ................. Hammer Hylleated ................... Randved Huemandsmark Huae Glumsø

1188 1. Reservelæge P. Borch Madsen. 1120 Røntgersløge, Dr. med. Borge Faber Prøatø Amts Vejinspektorat: Vejinspek­ tør, cand. polyt. Jensen føvatrand, Nøstved. Telefon 199.

Amtaraadamedlemmer samt Køb mand Chr. Lorønsøn, Nøstved, Tlf. 90, Borgmester Otto Mad uen, l*rastø, og Borgmester l^>hff 8

Kat rebøksraindc

Sneaeretorp ............... Everdmp

U <**< i *

Jeneen, Peder Bodil "vej 25, Fru Laurs Nielsen, Aagade 18. .Skattesekretær: Johs. Wertphal. Kommunale Revisorer: Kontorist A. C. L. V. Spiermsnn, Fredensvej 29 s. Bog­ holder J. C. Jepsen, P. Bodilsvej 23. Telef. 768. Kommunale Udvalg: Den førstnævnte er Formand: Kasse- og Ilegnskabsudvalg: Borgmesteren, Kriger Rasmussen (Tlf. 1611), Lo­ rensen (Tlf. 90). Havneudvalg: Borgmesteren, P. Hansen (Tlf. 1687), Clausen (TU. 713), Loren- xen, Konrad Hansen (Tlf. 1430). Skoleudvalg: Ph. Birkedal (Tlf. 1201), Martin Hansen (Telf. 1341), Fru Schimmel (TU. 1633), Konrad Hansen, Høyrup (Tlf. 1141). Det sociale Udvalg: Tillige Børneværns- udvalg: Kruger Rasmussen, C. C. Reit* (TU. 684), Fru Schiminel, P. Hansen (TU, 1687), Clausen, Høyrup, Konrad Hansen. Gssværksudvslg: Chr. E. Jørgensen (Tlf. 1161), C. C. Reit*, Storgaard (Tlf. 1001). Vtmd- og Klektricitetsværksudv. samt Ba­ deanstalten: P. Hansen, Willamsen (Tlf. 962), Storgaard. Offentlige Bygninger og Holigsager: R. Calum, Carl Petersen (Tlf. 1121), Storgaard. Centralbiblioteket : Martin Hansen. Ph. Bir­ kedal, Høyrup. Brolægning, Kloak og Renovationsvæsen: Re*t*, Willumsen, Storgaard Mark- og Vejvæsen samt Lystanlæg: Wil­ lumsen, Carl Petersen, Storgaard. Valgudvalg: Borgmesteren. Krtiger Ras mussen, Lorenzen. Indlæretning om Detailpriser: Fru Schim­ mel, Martin Hansen, Konrad Hanren. Formand for Arbejdsanvlrnlngskontoret: Kriiger Rasmussen. Brandkommissionen: Politimeste i en, Brandinspektøren, Carl Petersen, Chr. E. Jørgensen. Høyrup. bevillingsnævnet: Borgmesteren, Politi­ mesteren, Reits, Høyrup. Lorenzen samt udenfor Raadet Faktor L. Chri­ stiansen. Bygnlngskommissionøn: Borgmesteren, Po­ litimesteren, Brand- og Bygnings Inspektøren, Carl Petersen, Storgaard samt udenfor Rssdet Forretningsfører H. Andersen og Tømrermester H. P. Poulsen I ndkvarteringskommissionen: Borgmeste­ ren, Chr. F.. Jørgenuen, Konrad Hsn- søn. Skolekommissionen: Ph. Birkedal, R. Calum, Frn Schimmel. Willumsen, Høyrup. Ostenfeldts 8tlftelse: Polltimøøteren, Sog­ nepræsten, Borgmeøteren, P. Hansen, Konrad Hansen. Rssdhuskomitéen: Politimesteren, R Ca­ lum.

Sagf. Mygind, HjuUrv (Formand), TlfT304. battyr«r Oluf Putørcen, *or- »ørgelHeaanstaitfen (Nswtformand), Til'. 462. Købmand Carl Sevennsen, St. Alortensgade, TU. 237. Gaardejei Chr. Nielsen, Grimstrup, TU 32u. Vognmand Vilh. Andersen, I rsituvlj, TU. 300. Papirarbejder Ludvig Kaa- musaen, Præstøvej bag Hakkerne. V ognmand H. C. Larsen, Khhlersvej, TU. 166. . Medlemmer al Søretten for Præstø Amt er for Næstved Ly: Maskinmester L. Lorentzen og Ovei maskinmester O. Ulser samt Skibsfører Lars Nielsen. Formand for Naturt redningsnævnet for Præstø Amtsraadskreda: Dommer r. iv. Diderichsen, Næstved, TU. 644. badeanstalten Den kommunal« badeanstalt, llf. 1637: Søgnedag«: Form. 10—1, kltm. 3 6. Damer: Mandag, Onsdag og Fredag. Herrer; T.rstiag, Torsdag og Lørdag. Aftenbadning Damer; Torsdag i —0. Herrer: Fredag 7—0, Lørdag 0 e. borgmester : R. Calutn, TU. 187. Privat 008. Bsrgmesterkontorel: Jernbanegade 1, Kon tortid 0-11. TU. 187. Kommunekontoret, Jembanagadø l.TIf. 117. livraadet, valgt 0. Marts 1037, bestaar af. Borgmester R. Calutn, Hf. 99$» Købmand Chr. F. Lorensen, TIL 00. Typograf R. l’h. K. Birkedal, *U. 1201. Kommunelærer 1'. O. M. Kruger Raamus- sen, TU. 1611. Murermester J. Chr. Storgaard, TIL MtL Murermester Carl Chr. Petersen, llf. lløl« Sagfører Johan H. Clausen, TU. 718. Arbejdsmand O. V. Wilbimsen, TU. 062. Amtsfuldmægtig F. li. Høyrup, Tu. 1141. Købmand Chr. K. Jørgensen, TU. ?161. Husmoder Anna »Schimmel, TU. 1683. Sagfører Konrad Hansen, TU. 1430. Maskinarbejder Johs. P. Hansen, TU. 1MT. blikkenslagermester Carl Chr. RøltS» Tlf. 684. K<»mmunebud Martin C. Hansen, llf. 1341. Byraadøt holder ordinært Møde 2. og 4. Mandag 1 hver Maaned, Kl. 7Vi Eftni. Folkeregistret: Kontor: Vinhusgade 12. TeU. 1122 Kontortid 10—IH. Hifi- sterfører: Skattesekretær Jobs. West- NæMvcd Kommune.

Sundhadskommissionen: Politimest«*ren, Amtølægcn, Martin Hansen, Konrad Hansen og læge Ingerslev. Sygekasseudvsl^et: P. Hansen. Det kombinerede Udvalg for Præstø Amts Købstæder til Forhandling med læ gerne: Krtiger Rasmussen. Tilsyn med Biografteatre: Fru Schimmel, Reiti, Høyrun Tilsynsførende med VaretægtsarrestanUre Behandling m. v.: Willumsen, Konrad Hansen. bestyrelsen for Wittusent*, Borchsentua’ og Hogh Guldbergs lægster: Ph. Birke- dsi. I’ropsgandaudialget for Næstved By: Calum (Formand), Lorensen,Kriiger Ras- musaen samt valgt udenfor Raadet: Sven S. Fredholm (Næstformand) og Liindager-Christensen. Udvalgets Se­ kretær: Svend Ho!*t, Telf. 761. Brandvæsenet i Næstved Brandstation. Telef. 806. Dommerkontoiet a&bent daglig 9- -4. Telef. 662. Dommer R. Jessen, Aagade 18. TU.1686 Dommerafdelingskontoret i Fuglebjerg aabent hver Fredag 1—4. Telef. Fugl*- bjerg 164. Bitingstedet i Førslev: Retødag 2. og 4. Onsdag i hver Maaned Teler. Hyllinge 70. Kirkerne: Set. Mortens Kirke: Sognepnsnt Oluf Ol­ sen, Ostenfeldtsvej IC. Tlf. 716. Tiæffes Kl. 12- 18 undt. Onsdag — Kordegne- kontoret (tillige Byens Begravelse# kontor): Kordegn Nielsen, Jernbane ;{ftde JM, Tlf. 247. Tr. Kl. 11—13. - Organist og Kantor: C. J. (»rum, Slag kildevej 3, Tlf. 1186. — Xirkebetjent: K. Morten.æn, Østerg. 8. — Kirkeværge Papirarbejder P. Brendorp, Telef. 1W7. Residerende Kapellan ved begge Kir­ ker: Kr. Kalkar, Telef. 612. Menighedsraadets Formand* Bager V. A. Pedersen, Tlf. 1663. Set. Peders Kirke: Provst Joensen, Køb magergade 2. Tlf. 808.Træffes Kl. 12 13 undtagen Mandag. — Kordegnekor torett Kordegn B Iversen. Brogide 6C Tlf. 1674. Træffetid Kl. 12—13. — Or gaidst cg Kantor: J. 0. Jørgensen, Rid dergade 6, Tlf. 1084. — Kirkebetjent: Wimmcr, Kirkepladsen 7 *. Kirkevær­ ge: Skolebetjent P. Blllehøj. Tlf. 1207 Menighedsraadets Formand: Papirart*. Vilh. Nielsen, Møllergade 8, Tlf. 494. Kirkegaardsværge: Kommunobud Mar tin Hansen, Kompagnistræde. Tlf. 1841. Politistationen Telef. 77 (m. Ornat til Polltimeaterkontoret). Politimesteren privat 962. Landpolitiet: Bendtsen. B. M„ PollUaasi- stent, Tlf. Glumsø 16 Hansen Eggers, Politiassistent, Tif. Næstved 637. Jo­ hansen. Politiassistent i Oster Flakke­ bjerg Herred, Tlf. Fuglebjerg 164. Politiet:

•rr^rRøJS;

;r:;:;.rTw-j-

ho,.:. TU. w ;» “■‘.{J**

li. liarlood, Faruua«.v.J 0.1. tmumvu^«: Kovmor af i>o*..ekom'iiu

i

TTZr tor Amuaomuiunon* ttajP' »gaber; Fhv. bULonslorst. Jensetb ■« .£**•* *■ '£Xt£K SU-jrt v-*» bu,g, ru. Vordingborg 42, H. C- Item. Siorehsdutge. TU. IStoreheding« XL Amtsforvalter for ll( m. biancø Bocck, * unmagsvdJ. lb. uro. Amtsstuea (Steuipelpapirudsalf j. lwri uiHgsv «j. Kontorud IU. 38b. skatt*raad«t lur Næstved bkattekieda. * Formand: Arkitekt L. Beldnng, Osten- ftldtsvej 4. TU. b06. . . . , tkyldraadet for Præstø Amtsi Skyldkføås. Formand Husmand Carl 1 arsen, Risby Skov. Næstved V u. deringsk reds: Formand i hm bnkant C. \ Hansen, tuvej 12, Næst ved. TU. 660. L . . . w’„r Overformynderiets Laanebi"tyrelse. mand: Sognefoged O. Olsen, liiangslev, TU. 1s)U 21, Medlem: Køb mand Fr. Brandt, Østergade, Næstved. w Taksation af Ejendomme (i Næntved Po- litikreds under Præstø Amt), hvori ønskes Laan af Overformynderiet ra. v.t For Næstved Købstad: Murermester Aagsard, Var.magsvej ti«. TU. 663. , , Fur louuikmånen: Gaardejer, Sogne raadsformand Th. I^rsen, Glumsø, TU. Glumsø 127. Gdr. Jens Pedersen, Vrangstrup, TU. Tyvelse 2 s. Oaard ejer Ole Andersen, Rønnebæk, Tlf. Næstelsø 47. Gdr. Hans Hansen, ly­ bjerg, TU. Tybjerg 8. Kapitelstakstnævnet for Præstø Amt: Anistraadsniesilernmeme A. 1. »W* -en, Iændemark, Tlf. Stege 242. Johs. (■rønsger, KaabyliUt, TU. Steg** 627 u. Søren Hansen, Htolpehttue, l u, Btol,>e- iiuse 21. E. Ingvorsen. Hetfølg«, Tlf. Herfølge 112. Gaardejer Jons Peder­ s , Bjæ . . j nt . ......... I.........: ................„on frit Pri Næstved. Tlf. 140(i. B jf ^ Æ Kpidemikommissk*nrn for Næstved: ror­ mand: Politiin. L. Dyrlund, Tlf. 77. |fen tunende Voldgiftsdomstol for Præst# Amt I Tvistigheder vngssende Handel med Husdyr: Formand: Dommer P. K Diderichaen, TU. 644. Voldgiftsretten l Tvistigheder an g. Handel med Husdyr for Næstved Købstad:

V

.en Hja verskov. TU. Bjæverskov 1. I ph*l. berepidetmkomndssioner fol Præstø | Ligningskommissionenit Amt: Formand: Amtm»i>c Toft.

Oluf \ le-

betjent Chr. Rasmussen, Jernbanegade, Portør Carl Hansen, Peder BodiløveJ. Installatør H. Juul Hansen, Jernbane I finv111*v* ilt *,uu‘ gade. Frk. Beate Olsen, Grennegaar den, Bogholder P. K. Madsen, Torve stræde, Konsu’ent Levin Hansen, Vor- dinghergvej, Snedkermester Henrik Nielsen. Østergade, Bogholder J. P.

▼ ; *;

6

lt«o n«*t ærnaudvalget N. C. Ailkiir, i or­ mand, Telf. 857 F»u Emma Poulsen, Albert Hansen, Gartner E. H. Peter­ sen, Tømrermeate Vilh. Jacobsen. Skolekommissionen. Kænmer M. Olsen, L. Næstved (Formand), Telf. 208. Fru Emma Poulsen, Sandatræde 28, Politi­ assistent Eggeni Hanaen, Ringstedvej 30, Tømrermester Vilh. Jacobsen, L. Næstved, Gdr. Peder Pedersen, Vred« lese, Pastor K. Hce Andersen, A»i>m. Laur. Hanaen, Herlufsholm. Ilrandfogeder. Blikkenslogermester J. V. Petersen, Væverstræde 6, L. Næntved, Tlf. 918, Teglvaerksforp. Martin Lar sen, Lsdby Teglværk, Tlf. 194, Gdr. Rasmus Andersen, Vridslese, Tlf. 321, tidr. Jens Chr. Jensen, Stenlængegaar- den, Holsted, Tlf. 162. Ved Ildebrand ring da til Næntved Brandstation, Telf. 805. Vurderingsmænd til Ejendomsskyld. Vestre Del: Tømrerm. Vilh. Ja­ cobsen, LI. Næstved. Mejerist Martin Jacobsen, LI. Næstved. Østre Del: Hmd. Albert Hansen, Vrodslese. Murerav. Thorvald Poul­ sen, Sandstræde 28. Vandsynsmænd. Gdr. Niels J. Nielsen, Vredslese, Telf. Fensmark 29 (For mand), Parcellist Andeis Niels Ander­ sen, Vrcdslose, Vognmand Hans Chr. Hansen, JL Næstved. Hegnsy ni.mænd Ainlers Niels Andersen, Vridslese (Formand), Gdr. N. Chr. Pe­ tersen, Vridslese, Tlf. 9i7 x, Hmd. Hans Henriksen, Guderup. Forligsmægler I Tyendesnger. Forp. Knud I.arsen, Lisbjerggaarden. Tif. 499, Arhin. Carl Ipsen Petersen, Ladby. og Arbm. Chr. tJeorg Henriksen, Ring­ stedvej 19 b. Sundhedskommissionen: læktor Steffen­ sen, Herlufsholm, Telf. 20 (Formand), Gdr. Knud litraen, L. Næstved, Tlf. 499, lierer Thv. Hansen, Lille Næstved, Papirarbejder Anton Jensen, Jerg. Jen- sensvel 49, Hsnearb. Martinus Rasmus­ sen, Ringstedvej 36. Herlufsholm Kirke. Sognepræst: Knud Hee Andersen, Telf. 378. Kordegn og Kan­ tor: K. Komme, Førstelærer, L. Næst­ ved Skole, Telf. 1016.

Kriminalpolitiet Ml.

Knmmais«« Koue, Tele! 489. Overbetjent V. K. Frandaen, Telf. 178. Kriminalbetjent K. Glenert, Talf. B61. Skattekontoret (ikke for Indbetaling): Vinhudgade 12« Telefon 1122. Kontor­ tid: 10—1*. Krinimalbetjent I*. Johanneaen. T»f. 108. Mum-et (HølUgaølMtoliMøet), Hingste,(gade. 4aben daglig fra 2 4. Entre: Vokrnc Bn ørt, Hern 25 Øre. Foreninger Labat. Mur»eet* Inepektor: Fhv. lærer Rorr«, Telef. HK. Kiit-tode: Jens Modeen, Telf. m. K T. A. S. Repraeerntanter (Abonnenter nea Repnraentation for Præat# Amt): Kon*ul Wilh. Ninith, Nwtvfd. Tlf. 700. Fgratelærer C. P Mi^helaen, lamdby. TW Lundby 101. Herlufsholm Kommune. Ht-rlwf'Hoim Sogneraad. valgt d. 0. Murta 1987, beataar af: Skovfoged N. C. Æl- kær Herlufabolm, Telf. 857. Tomrer- meater Vilh. Jacobaeti, Slageleevej 84, Telf. 964. Husmand Alb. Ilannon, Vmlsløse, Tlf 1804«. Mejerial Martin Jacobaeti, l'ræøteøtræde 4, Telf. 1038. lektor VMh. Steffensen, lierlufaholm. Telf. 20. Fni F.mma Poulsen, Sand- »treti*1 28, Telf. 1309. (lartner K, H. Petersen, lierlufaholm, Telf. 597. Po- iitin aiatent Kggera Hansen, Ringsted gadt 80, Telf. 037. Sygekasaeknnaerer Thor lians« n, l*ræ*teHtræde 2, Telf. 791. (.aardejer Hans K. Hansen, Ludby, Telf. 839 u. 1‘apimrhøkler Oluf Han •en. Knighedsvej 7. Herlufsholm Kommunekontor. Telf. 203. Kommunekontoret er aabent lrgena 4 ferate Hage fra Kl. 11—12 og fra 16 --1K. Fredag fra Kl, 11—12 og fra Kl. 16 -18, Kordag fra Kl. 11—13. tSiN-talkordnnot aehent Hver Ihtg fm Kl. I*--14). Formanden trirffea pun Kontoret I Kontortiderne (boning og Fnslag IM social«- I dvalg. Albert Hansen, For­ mand. Tlf. 1394 u. Thor Hanaen, N. C. Elitær, lektor Steffensen, Fru F.tnnia 1‘ouliM-n Oluf Hannen, Vilhelm Jacob­ sen.

Næstved Automobil »Vognmænd udlejer 4—5—7 Personers

&

< <

'

ItWMirj!l | ■

1191 Andersen Evald, Farimagsvej 47. 586 Andersen H. I., Købmagergade H. SCO Hansen H. Chr., Lille-Bil-Centralen. LI. Næstved. 896 Hansen Peter, Skyttemarksvej 31. 170 Jensen A., »Vognmandsgaarden«. 1016 Jensen J. P., Pnestøvej 53. 1652 Jensen Karl, Kingstedgade I5ti. 1358 Madsen J., Jørg. Jensensvej 34. 1305 Nielsen Chr., Skyttemarksvej 55. 403 Nielsen Rasmus, Jernlmnehotellet. 265 Pedersen Jolis., Siagelsevej 7e

Éæf|A4

QNEDKI Tril 21

Henrik Nielsen, Ostergade 9. Møbler for alle Hjem.

Telf. 21.

NÆSTVED LERVAREFABRIK Telefon 580, En gro* Fl*ve| 12. Telefon 520. Butik og Lager: Flxvet 3. En detail. Stort Udvalg I Huaholdnlnga-Sk^ele, Fsde m m. Pnrilrrn-Tlng til Sammenplantning i mange forskellige l orme og I aconer Mil. Ekstra prima Wtetekrwhker, absolut bedste Kvalitet, anbefales til SyPning. Stort Udvalg I Radiatorskaale I mange Stort Lager. forskellige Størrelser og Faconer. BiPigste I riscr Atlæg et Besøg Ingen Købetvang

*

Sjavel Møbel •

som Bygningsarbejde udføres.

Stort Lager af Ligkister og Ligtøjer. NB. Flytning besørges overalt - lukket Omnibus.

TIL NOTERINGER

JfitNklnwlirititinar - NanicloMiKlforelw«

Bemærk paa næste Side: F.rindiingsliatt for Næstved Kommune

Kvalitet l '> ænston Hurtighed

lnn«U /lnnonreburMu Hjørnet af Østergade og Amtmandagade, Nattved. lelefon T81*

Slagelse \ *alsemølle Oplag i Næstaed: Tlf. 1ISO. P. Mi- Jensen, »Ønskevilhen«. Tlf. 1150

T#l*fcn 133

Telefon 131 KOR GASVÆRKETS PRODUKTER — derved støtter De Dem selv.

Hnig One till Vaskekedler. Strygejern Badeovne. Kaminer. Stegeovne. Kogeapparater

Kedler, Ovne og Apparater kan købet paa Afbetaling gennem De* ret tardvanlige Leverandør. Bell** bet erlagget i 12 maanedlige Kater paa r»a*v*rketft Kontor.

Udførligere Oplysninger om Telefonnumre for Næstved Kommune, Næstved Byraad m. v. findes Side 4 (Sp. 2) og Side 8.

Beatiillnger modtaget paa Gaavørkatn Kontor, Kl 8-1, KJ. 2M-5 og paa Telefon Nr..............

—:— Spis Koopmanns Krydderfedt! —:—:— .—...................------- ----____________ _ R. Sørenstens Kranse - 1 Blomsterforretning Telefon 180 Østergade 7. Telefon 130 Krvnmø og Bfom:tfor /erores ovoralt, /Ereepræmie tor Kranaebinderi og Kurvedekorationer ved Die Binde Kunat, Erfurth 1916.

Kommune

ERINDRINGSLISTE:

Udpantning.

Forfaldsdag.

Sli ii I.

m

C > K 1

16 Juli

1. Juni

April Kvartal

16. Oktober 16. Januar

1. September 1. December

Juli

NÆSTVED Telefoncentralen aaben fra 6 Morgen til 12 Nat. (Opr‘ngning mellem 12 Nat og 6 Morgen 50 Øre).

Oktrber „ Januar »

dnmeskat til Kommunen:

16. April

1. Marta

(Uden Ansvar).

15. August

(Eftertryk forbudt).

1. Juli

April Kvartal

NAVNEREGIS TER

15. November 16. Februar

1. Oktober 1. Januar

Juli

mieskst:

Oktober „ Januar „

(Abonnenter, der har to eller flere Ledninger paa samme Numer, er i det efterfelg^nde mærket *).

16. Maj

1. April

Havneopsynsmand A Havnefm. .. Ligningskommissionens Formand Overlærer ved Grundskolen ...... Pantefogedens Kontor ................ Pantefoged (Privat) ................... Politistationen og -kontor ......... Politimesteren (Privat) .............. Skoleinspektøren ......................... Stads- og Havneingeniør............ do. (Bolig) ................................... Kommunebogholderen ................. Kloakpumpestationen .................. Havnevæsenets Bugserbaad ......

Nr. 187 - 1209 - 692 . 66 ? Kommunekontor .......................... 1 Norgmesterkontor ....................... I Det sociale Konto. ...................... Alderdomshjem ............................ Arbejdaanvisningskontor ............. Begravelaeskontoret, Jernbane* gade 9 (Kontortid 11—1)... * 247 Badeanstalten ............................... - 1637 Borgmesteren, privat .................. - 998 Brandinspektør ............................. - 606 Brandstation ................................. * 806 Centralbibliotek ............................ - 825 do. Bibliotekar ....... - 48 Elektricitets- og Vandværk .............. * 241 Folkeregister (Ligningskom.) ... - 1122 Arbejde* A ForssrgelsesanatAlten 462 Socialinspektøren, privat........... • 1646 Gasværk .......................................... - 188 Hurtigt paakrseved- Nr.i Amtssygehuset .................................. 1401 Hr And væsenet Falcks Redningskorps .......................... 1206 Zone-Redningskorpset ........................ 1016 Næstved Kommune:

lu. November

1. Oktober

1. Ilalvaar

Indkomst of Formueskat ti) Staten.

16. Maj

1. April

2.

16. Maj

1. April

1. Haivaar

Kfendomsskat til Staten:

15. November

1. Oktober

2.

Skatte’i opkrav«« ikke. Indbetaling aker til Næstved Kommunekontor. Skatte- aeddel inaa medbring«*. Koinm unekontoret (Telf. 187, I'nat konto 19400) er Habent Kl. 9—11,90. Horgnn sterkoutoret er aabent Kl. 9—11. Borgmesteren trieffea paa denne Tid samt efter Aftale.

Malervarer Hannibal AlbtrlMn, Tereettrm-le IC, Nmeteei 103, Kan heilete Kvaliteter.

476 Aaderup Cementv.- og Rørvævsfb. A/S 653 Aagaard H.. Murerm., Farimagsv. 66.

Carscns 8fi$.

Kornn)unene øvrige Kontorer er aabne anaiede«: F.lektricitet*værket* Kontor (Tlf. 241) ....... Kl. 9—14 og 16,80—18. Lenin« dog kun 9—14. Lasværkot* Kontor (Tlf. 133) ...................... Kl. 3- 18 og 14,30--17. Lenlag dog kun 8- -18. Folkerogiatret og Skattekontoret (Tlf. 1122) Kl. 10—18,30. Pantefogden tillige Kl. 17—18 Socialkontoret (Tlf. 1209) ............................. Kl. 10—18,30. Stada og Havneingenierena Kontor (Tlf. 820) Kl. 11,80--12,80. Bolig- og Hygningainapekterena Kontor (Tlf. 608) Kl. 11—18. 8

NÆSTVED

Byem bedste indkøbssted

26 — 2 Ledninger |

Telefon

9

—: Koopmar.ns Svinefedt i Blærer og Pakker! :

E. Andersens Universal-Hudcream er det bedste for Huden, da det ør uden Tilsætning af ^*r Rifter eller Sur, Blister eller andre Hudlidelser, akal De aldrig bruge Creme, der er tilsat Parfume, da Parfume i:.deholder Gift og derfor er skadelig for Huden. — Forhandles overalt I Danmark. Fabrik.* (; rimstrupvej 9, Telefon 1371, anviser nærmeste Forhandler. Fus i AJaker a 0,25 0,60 1,00. Til Kreaturer a 1,85 2,00. Anbefale« af tveger.

ef&fécl PERSON-, VARE- OO LASTBILER 1mt« */»•••• Rmpmrmilmitmvmrkmiød. Telefon I 414 .* CffieWtifukMett

<

!?71 Andersen F.., Universal-Hudcreme Fa­ brik, Grimstrupvej 9. 745)— Thv., Fabrikant (Luxol kemiske 1218) Fabrikker), Kkh ersvej.

Amtssygehuset: 1401 OirtstlHIsiff fTi alle Afdelinger Hverdage 7-21. Søn eg Helligdage D-lif Besøgstid dpi. 14—16, Sønd. till. 11—12. Forcspergs. t. Patienter IS—14. Klr. Afd. Overl. Kons. Mand., Onsd., Fred. 15—16. Med. Atd. Overlæge* Kona. Mand., Onad., Fred. 13—14. Sygehuseta Kontortid 8H— 17. Insp. tr bedst 10—12. Kl. 21.—7 paa Hverd. og 16—7 Søn- og

34 Andersen H. B., Maskinm., Kildebk. J 426 — Axel, Mejeriejer, Kilden.arksv. 3 1082 Andyrfwn« Carl & Rrdr Murermestre. 1082 —• Carl, Murerm., Skowænget 3. 923 — Niels, Murerm., Præstøvej 2 b. 851 — Fr., Murerm., Karrebækvej 23. 726 — Sondergaard, Musikdir., Ringsted- gade 110. 1658 — Borge, Ostef., „Aroma*, Vinhusg.10 901 — Peter, Propr., Aaderup. 1435 — Chr., Repr., Kampen 8. 1181 — Gunnar. Repr., VordingborgveJ 8. 392 — J. P., Repr., SlngelseveJ 3G. 1439 — Th., Repr,, Hvedevær.get 40, 899 — Viktor, Repræsentant, køgevej 3. 696 — Emil, Restauratør (Centralcafeen, HJ. af Ramsherred A Grønnegade). 670x— Jorgen, Sadelmager, Aaderup. 1298 — Oluf, Salgsleder og Vejer, Ndr. F'arimagsveJ 4. 413 — H. A Sen, Savskæreri. Vording* borgvej 20 963u — L. T\, Skom,, Skyttemarksvej 129 I451x— P., Skovfoged, Kalbyris. 711 — Aage, Smede-, Ma*kin- A Auto- væ*kated. Kingstedgade 217. Th., Snmlemester, Grmstrup. A. C., Sognefoged, Villa „Solhjt Ringstedgade 142. Knud Her, Sognepræst (bedst II —12’*). Herlufsholm. P. E.. Sparekasseknuerer, Karre bækvej 1 B. — P. Brier, Telegrafens (Se Karre bæksminde 67). 1662 — Nic. Trafikø**., Jernbanegade 16. 467 — Lind S., Trikotage og Børneudstyr, Tonestræde 9. 135 — A.,Vaskeri „Rtyria", Kohmsgerg.il 1807 — H. C., Vejleder I Fjerkræavl for 336 166 378 1468

1733* Aage K. Krog, Sngf., cantl. jur., Skomagerrækken 0. 1733a— — Bolig: /arimagsvej 28. 130 Aaknnde (R. Sørensen). Blomnter, Kranse og Frø, Østerg. 7 994 Aalholt E. B., Købm., Skyttemarks- vej 60. 335 Aaris Chr. (S. A 0. Aaris-Larsen) Tømrermestre, Farimagsvej 7. 943 Aaris-Laraon Jol.s., (ilarm.. Rinkn*.* 27 1373 — — (privat), Kompagnistra>d*s 1. !f»94 Aarup Palline Fru, Møllevej 6. 900 Aarøe J. I\ L.* Dunseinstitut, Ballet, Step, Amtmandsgade 12. 910 Absalon Forsikr. Akta. (F. W Huni- cke), SterkelaveJ 12. 1304 Adamaen A., Ismejeri & Brødudsa’g, (Iriniatrupv * j 10. 12 Adler aut. Forh. (Vald. Handborgi, Banegaardspladsen. tøo Agerakov H., Frue, Vinhusgade 10. 7 Ahrentzen O., Repræsentant (K. T. A. S.) (9—10), Kingatrdgnde 8. 1441 — O.a, Eftfl. (P. Frølund), Urmager & Guldamed, Kingstedgade 8. 820 „Aka*ia“ (I. Hannen), Uir.gatedg. 16. 202 Hannibal Albortsen, Tapet* og Farvehandel, Torn-stræde 10. 902 Aloreehtsen C. A Søn, Handelsgart- ner, Skyttemarksvej 43. 1099 — Karen. Trikot.tgeforretnlng, Ring* stedgnde (v. Uutebilatationen). 1380 — A., Tømrermeater, Crlmslrupv. 25. 692 Alderdomahjemmet, Farimngsvei. »d. 888 Alderdomahjemmet, L. Niratvet 1300 Aienkjær Joha., Groaaerer, Oaterg. 4. 1534 Alfaa Margnrine« plag v. K. Kofoed, J. Jenaenavej 6. 1686 Almborg S., Repr. (Frigidaire), Sla­ gel sevej 67. 141«) Amtsknntoret paa Amtagaarden. 380 Amtantuen, Farinngsvej 22.

J 4

ituræiM wmivu 1163 — H., Formand (K. T. A. S.), Grim strupvej 67 A. 1428 Andersen, Johs. (Seri-Foto). Fotografisk Atelier. Kirdhg. 24. 1100 — E., Frue, Kolonialh. & Ismejeri, Kalbyrisvej 3. 1878 — M., F’ru, Kolonialf., F'xrimagsv. 65 1240 — F\, F'rue, Sæbemagasinet, Axeltor- vet 6. 917u— Niels, Gdr., Vredsløse. 321 -- Rasmus, Gdr., Vredsløse. 736 — II., Handelsgartner, Skytterne. 74. 163 Saren Andersen, Iskonditori og Afholdsrestaumt ion. Ramsherred 27. 1416*— ■ P, Fl., Knffebrrenderi (Syds.iæL Kaffebrænderi), Riddergade 8. 1188 — — (Bolig) H. HomcmannsveJ 3. 934 — Axel, Købmand, Kindhesteg. 26. 1174 — Holger, Købmand, Jy Ilandsvejens Kolonialhandel, Jyllandsvej 6. ;>20v— K., Købmand, Skraverup. 883 — Kai W. (Jul. Johanscns Eft), Købm., Ny JernlaneveJ 13. 804 — Chr., Malerm., Køhmagergsdø 1. 3C8 .lens Andersens Eftflgr, Manu­ faktur & Trikotage, Hjult. 9.

Helligdage kalden: Kir. Afd. A............

1401 A. 1402 A. 1403 A 1404 A. 1405 A. 1406 A. 1407 A. 1408 A. 1409 A 1410 A.

«*•••••

* B............ * C, «••»«,,

• ••••••* MtMMMMI

- •

Operationsafd.

Fødeafdelingen Epidemi-Afdel E. og F. .. Med. Afd. G. * H. Inapektørena Bolig ., Sygeplejerskeboligen Boliger:

Kl

t *••••• iiMMtlMMM'M • • • • • 4 • •

Amtaradiolog, Dr. med. Børge Faber... 1120 Overlæge, Dr. med. S. A. llolbell ....... 1320 Overlæge, Dr. med. Hans Tønneaen ... Reservela ge Borrh Mndaen ................... 1138

i

E. W. Flenaborg............... 1088 Bjørn Jaeobacn ......... 1629 Knud Tommerup ............. 1646

669 Andelamejeriet „Lille Næstved". 1414* Andersen Offer. AiitnmnhH- og Motorværksted, RingsttiP 143h------ Thomsen J. L., Prokur. (Rolig). 1404 -------Nieolalsen ]P. E., Værkf. (Rolig) L"»ir> Andersen & Co. W, .luul Auto- mohilforhdi., Uingstedgndle IT, 1039 — - (Bolig) Karebiekvej 8, 876 — J. P., Avlsbruger, Klldemavkav. 54. 971 — A., Bagermester, Grønvej 2. 144 — Gudmund, Bagermester (Bundsene Conditorl), Jernbanegade 21. gade 17.

1005 — L., pens. Beslagsmed, Brandtag. 9. 770 — H. Elhoj, Bogholder, Karrebæk-r. 6 1180 — Laur. & Søn, Brolægger, Teaterg. 2 Sominer Petersen, Næstved, Telefon 388 , tegner

— SKoopmanns Pølser er statskontrollerede! —

— Køb Koopraann* Pølser og Fedevarer! — 1014 Andersen Jens, Vornm., Ornevej 16. 1390 » Otto, Vognmand, Ilingstedg. 207. 300 — Vllh., Vognmand, Præstøvej 6 . 1300 — N. Th., Ølhdl. (Faxe Øldepot), Præstøvej 17. 652 Andreassen, Carl, Bredudaalg, ^la gelaevej 36, 495 — Johanne, Enke, Villa *Dal-Ly“, L. Næatved. 37« Ambolt* M. Fru, Ramsherredg. 8 849 Arresthuset (Arreitforvareren). 1426 Auktionslederen f Næstved Retskreds (Sagf. Carl C Clasen), Ramah. 81. 674 Autodroskeforretningen (P. Jensen). 1681 Autotransporten (Gunner Serønaen), Herlufsholrnsvcj 2. 1670 Auto uden Fører (Viggo Jørgensen), Vordingborgvej l a.

Å

» 1 : < * E " i

1329 Autoværkstedet, Kindhestegade 26. 600* Axelhus Hotel (Sv. Hansen). Axel torv 9. 536 — Smørforretn., Torvestræde lo. 621 Axeltorva Farve- At Tapethan- del, Axeltorv 6. Clsudl Hansen« Rftflg. ftrnb*n*g»Jt S — Tiløfon 60 TAPETER 775 B. T. Centralen (Johs. Moltaen), Jern­ banegade 5. 819 Hagernes Anvisningskontor (1—2) (P. Jensen), Danavej 8. 1334 Rahne Maja, Frk., Haandgernlngslæ- rerinde, Jernbanegade 27. 869 Rnhnsen, Julius, Fabrikant (Næstved Rustetabrik), Rlngstedgade 35. 868 Rakke, O. R. I., Overassistent, Ramsherredgade 16. 821 Ralle Aage, Direktør (Kont.), Set, Peder* Kirkeplads 4. 1068 Baltlca Af., A »suranen Con- pagnlet - Danak Aonuranc«( Axeltorv 4 81H — Assurandør N. J. Nielsen (priv.) 1248 — Amtsinspektør P. Lund (priv.) 402 Ranegaardsrestaurationen (C. C. Jen­ sen). 941 Rnng Herman, Cigarhdl.. Axeltorv 6. (Omst. til Privat) Telf. 004: 242 Fr., Drejer og Musiker, Jernbg. 6. Isenkram - Køkkenudstyr Glas - Porcellæn - Lysekroner

346 — A. M., Frk., Sygepi., Herlufsholm 61 Andreeaen Chr., Isenkram A Køkken udatyr, Klngatedgade 12. 220 Andreaen Stefana, Frk., Tandlæge, Viila nBanely", Farlmagavej 86 . 1094 — Anker Karen, Frk.. Solvej 2. 761 Annonce-Bureau Sydsjællands, Hj. af Østerørde og Amtmandag. 634 Arhejilrniw Fællesbageri A/8. 562 Arbejdaanvianingakontoret, Heatyrer Carl Hansen. Kontortid: 8 —12, t« —18, Kordag 8—14. 998 Arbejdernes Fællesorg.* Formand: Rorgmester U. Calum, Hvedev. !2. 966 — — Kasserer: Elektriker P. Wietltr, Farvergade 9. 1424 -------Rr«*-^alaforening (Kassen r: M. Petersen, Fredensvej 18). 1424 — Oplysningsudvalg. Næstved. Forn.: Tyn. Mads Petersen, Fredensv. 18. 626 Arbejdsgivere I Næstved og Omegn, Sammenslutningen af. Formand: Murenn. M. Johansen, Øaterg. 19. | 6 oo — — Kasserer og Sekretær: Dir. (Dir. Righolt. IS Arbejdsgivernes Ulykken- forsikring, Kinystodg. 3F. hho Arbejdsmærdenes Fagforeriinp ikon tor, Tenlergade 4. 962 — — Form.: Vald. Willumsen (Kon­ tortid 11,30—13.00). 162 Arbejds- og Forsorgelsesansta ten. 876 Arentoft 0. P., pens. Overt ?rgent. Aagade 14. 948 Amdal P., Kolonial- og Fede arefor- retning. Vordingborgvej 18

1679 Rangild Ole, Gdr., Nygaardsvej. 200* Atø Banken for Næstved og

i 886 Biering-Sørensen II., Tand!., Axelt I. 769 — H., Tandl.rgr. Bolig, L. Læstved 1207 HilSehej, I'., Skolebetjent. M l'eder. Kirkep'ads 14 j 1862 Hindtrup A., Skræderi. Mt Mortens > gad# 81. »2W Birkedal I h., B) raadsmediem, I > p*> graf. Vordingborg vej IC. I64NI* |tirksted II. OL A S, Rrogadr g 33 — — Direktør Chr. R:gbolt (privat). ■‘•OH. A. Ilérkated. UndsrefsNiff., Hrog 2 M. kontort. 9-124 og 2 - 0 H 702 C hr. lilag-AJird. Automobllforre*« ning & Autoværksted. Ringstedgade 38. 7U8 — - Bolig. Slagelsevej 10. 1149 Bjørn K., Cigarforretn. .Centrui ■ Axeltorv 2. tHK» H'.aa Kors' Svendehjem (Forstander N. Jensen), Grønnegade 18. 766 Hlaa Kon' Herberge. Fmd.: Skoma germ. I*eter hersen, Ny Østerg.18. 7LJ------Kast : Bogh J. C. Jepsen, P. BodiUvej 23. Ifll Bladrentralen, Ramaherred 26. 240 Roel Otr., Mejeriejer (Næstv. Mejeri), Ostenfeldtsvej 3. 1613 Bohse Ingeborg. Frk., Kingstedg. 48. 18 Bojrsen-Trepka W, H., Oberst, Stats- kasernen. 1141 Kollerup Eigil, Ingeniør, cand. polyt., Brigade 10, 906 Holm Alma, Fru, Axeltorvet 2. 1310 Itnn-Ron, Chokolade- og Konfekture- forretn., Axeltorvet 5. 216 Bonde Otto, Kepr., Gslletnarksvvj 6. 62*«' Bondestandens Sparekasse, Den sjæll. 296 Horvi Is N. L., Fsrimagsvej 48. 182 Herter*nlgheden Form.: Købmand C. Søllefaard 1.3lo — — Kaas.: Fabr. M. Petersen, Axelt. 187 Borgmesterkontor 98 Herre H. O., Inspektør, Grønvej 12 A.

Omegn (Industri banken) (10 —13, 15—17), Hjultorvet H.

149 Harfoed H., Land nap., Farimag*v 68. 428 Ravnholt Vllh, Skotøjahdlr., Hjultorv. 1008 Bech H. G.f Adjunkt, Herlufsholm. 129 — H. Chr., Ingeniør, Jerg. Jensenavrj. 1633 Reck S. Lundgren, GodafHdrn., Rede Hus, Rlngstedgade 169. 247 Begravelseskontoret, Jembar.>gade 9. ni ngru ns pok tør, Skattoraadsform Ostenfeldtsvej 4. 227 Helievue Hotel (Carl M. Laursen). Jernbanegade 16. 878 Rendtsen Marie, Enkefru, ,H«lrn*r- hus“, Ramsherredgade 81. 627 — Jtc., Temrerm., Kihlersvej 8. 484 Rentsen O., Gæstgiver. .National*. Kindhestegade 18. 1162 — B. Bjørn (Sydsjællands Mejeri- maskinforretn.), Rlngstedgade 161. 110 Berg Pien, Fru, Lærerinde, Øeterg. 9. 120 — Olui, Hæstved Materialhandel. .Danla*, rlngstedgade 1. 1426 -------Rolig; Hjultorv 10. 1713 — Mogens, Repræsent., Teaterg. 4 *. 78 Bergen R., Komhskken 28. 761 Berlingske Tidende Indlevering af Aaæoæcev IndtsUtosvrlsR al • 146 Bertelsen P. V.n Eftfl. ( M. Ol sen)Ont en grim, J. Jennennv.31 606 Beldring L., Arkitekt, Brand- og Byj- 109 Herth Vald., Guldsm. 4 Graver.Hjult.9 1009 — Knud, Guldsmed (Bolig: Ringsted gade 28). 626 Rfdatrup Naney, Tatel Udsalg. Kalby risvej 6.

. ff 1

h* *

Sydsjællands største Udvalg i gode Varer til lave Priner. Chr. Andreesen - Næstved Rlngstedgade 12 — Telefon 61. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388 , tegner u

AM

Ansvarsforsikringer. ftl

-~*%*V*e

L * ____.

<

Til Koopmanns Pølser anvendes kun 1. Kl.s Kød ! 175 11. F. iiiiiaew Boghandel (Brdr. Frila), Ringstedgade 6. 1270 — — privat. Ved Kilden 2. 116 Berner A., Bog-, Papir« og Musikhan­ del, Axel torv. 580 Børriln H., Lærerinde, Villa „Drags- høj", Præstøvej.

Til Koopmanns Medisterpølser anvendes ikke Me!!

l«02 Braae A., Enkefrue, Ringstedgade 6. 966 — Aa., Læge, 11—1, Amtmand**. 12*. 920 „Brage' Sangforeningen. Form.: Ur­ mager M. Marcus*?!). 93 — — Kasserer: Em. l.arsen. 154)Branda*suianceforeningen af 1848, 524) Ringstedgade 38. 506 Brand- og Bygningsinspektøren. 805 Brandstationen. 283 Brandt, Victor, Håndelag., Nygaardsv. 71 Brandt Fr., Kobm., Østergade 28. (Omst. ti) Bolig). H7 — - * Fr. sen., Købrn (Bol.), Osterg.23 372 BrandtTh.s Eft., F.Chr. Jensen A Sen, Møllebygger! og Møllestensfabrik, Ringstedgade 92. 967 Brasch E.. Overmekaniker (K. T. A. S.), Kildemarksvej 124. 44M Brautsch & Sen Chr., Malerin., Ring- stedgade 46 <. 1037 Brendorp, J. P., I'apirarb., Uanavej 7. 966 Brevdueforeningen. Form.: Bogbin- derm. Mortensen. Vinhusgade 2. 271 — — Kasserer; Snedkerm. Jacobsen, Hvedevænget. 1105 Bringfelt P., Lærer, Reistrupsvej 7. 390 British Magatine, Herreekvip. A Sko­ tej (Joh*. W Jensen), Ringstedg. 2A. 768 Brix-Petersen, Brdr., Automobil- og Maskinværksted, ved Rampen. 715 Bmdersen C., Kebrrnl., Købmngerg. 20, 6 Rroega ard Jørg., Vugnm., Præstøv. 61. 4 Brogndes Viktualieforretning (H. Nielsen), Brogade 4. 434 Brudsø S., Sadelmager og Tapetserer, Statskasernen, Gronnegade. 334 Bruun Vald., Herreekvipering. Jern­ banegade 2. 1183 — Volmer, Telefonarb., (irimstrupv. 17 998 Bryx Ølekstrakt. Slngkildevej 8. 191 Brøns Nielsen, Kobberhakken* Brød­ fabrik. 1680 „Budcentralen" (A. Hansson), Ny Østergade 3. 144 Hundsens Konditori (Gudmund Ander een), Jernbanegade 21. 210 Ruurgaard Jenaen O., Urmager, Kir kestræde. 738 — Bolig: „Vognroand*gaarden,,, 732 Buak, J., Cyklehandler, Østergade 24. 42 „Bygningen" Ixikaleudlejning Hver­ dage 11,30—13. 91 „Bygningen"* Restaurant (Charles Hansen), Jernbanegade 8. 722 BOlow Olsen, H.. Entreprenør, Dræ nlngsmester, Kirkestræde 6. 676 Bæk sted J., Skoleinspektør, St Peder* Kirkeplads.

CU PISTEN S EM M « LERM ESTER TClf. IX*

Tapeter Svdtimlltndi i terete Ttpttfer* méléi låsntt. retning. Prørebøger irlannlbal Albertacn, løreeitrmn'e 10, Nø*tee4 107. 998 Calum R., Borgmester. Privat: Hvede­ vænget 22. 1019 — H., Købrrd. (Brdr. Janaens Bentin depot), Farimagsvej 20 1192-------Bolig: Hvedevænget 20. 670u Carl Jens, Handelsgartn., Aaderup. 1 ’4 Carlsberg A Hnfnia Depotet (Ludvig Madsen), Farimagsvej 13. 3C3 Oa*isens Eftfl., C. Jacobsen, Cykle- ’ andler, Ringstedgade 11. 1233 — A. P., fhv. Kcbmand, Ringstedv. 86. 369 — A. J., Propr., Lille Solvej 1. 190 Carlsen N., Bankbud, Houmannsvej 6. 1737 Car ton, Herreekvipering A Skræderi, Axeltorv 1. 748 Kai Carstensen, Malerin., Dueo Idikereriet „Ekapert**, Amtmandsgade 6. 330 Carstenaen M., Slagtcrm., Vdbgv. 86. 91 f B,,8 {„Casanova" Restaurant, Jembaneg. 8 1177 Cederstrøm Aage, Muaikdir., Kilde markavej 14. H „Centralatelieret" (Otto Hansen), /xeltorv 5. 326 Centralbiblioteket, Vinhusgade 12. 596 Central-Caféen (Emil Andersen), Hj. af Kamsherred og Grennegade 1 1725 Central-Garagerne, Autoværksted (Werner Ditlevsen), Klndhexteg. 18 43 Chic, Modeforretningen (Karen Nlel sen), Torveatrsede 9.

Værksted |Ny|bbnjOØ* 7

■nKCTTT 1096 Christensen H., Bogholder (Haand i Haands Agentur), „Amen", P. Bo­ dilsvej. 44 — N. P., Bogtrykkeri, Riddergade 7. 595 — P., Brændsels- og Købmandsforret­ ning, Brogade 4. 760 — Th., Bødkermester, Brogade 1. 32y — C., Cykleforretn., Grimatrup. 858 Chriflteiwen Rigmor, Damef rinor-Salon. Jernbanegade 1. 386 — Peder M., Detallhdl., Kfthlersvej. 244 —- Gudrun, Enkefrue. Ndr, Fari magsvej 29. 586 — Kirstine, Frk., Godthaabsallé 22. 207 — Julie, Frue, Jernbanegade 11. 1663 —• Carl, Gdr., Aaderup. 679 — Chr. P., Gdr., Aaderup. 1060 — Bøgese E. (Pomona), Gartner, Vordingborgvej 6. 279 — Frits, Gartner, Grønvej 24. 189 Chr. Christensen, Herreekvipe- ring, Torvestræde 11. — Chr. Lundager-Christenmn.Kob mand (Bolig).

21R Christensen R., Kobbersmed, Mt. Vand- og Gasmester. Vinhus gade 14. 1253 Christensen Chr., Køhm., J«rg. Jensensvej 57. 1474 — Chr. E., Kohm., Kalbvriavej 90. 630 — Chr. O., Kobm., Gallemarksvej 11. 262 — Jørgen. Kobm., Ringstedgade 64 1429 — E., Lærer, Forstander (Handels skolen), Farimagsvej 66. 172 — Villy, Malermester. Ny Østerg, 7 (Værksted). Priv.: Hvedevænget 45 1721 — Carl S. A Søn, Murermestre. Amt mandsgade 7. 551 — Jens A P ladefoged. Murerm. Rrandtøgade 21. 433 — K., Murerm., Farvergsde 9. 1322 — V. Aabenhus, Murerm., Havrev. 3 405 — M. C., Overdytlæge. Ringstedg. 76 847 — C. Fjord. Pastor emer.. Karre bækvej 20.

K

I

A., Tronr., Nygaard. C. A., Repr,, Nyvej 8.

351 1162 256 1660 141

H. C.. Skotøjaforretn., Ramsh. 26 Akse!, Slagterm., Vordingbv. 12. Robert (W. Samsons Eftfl.), Slag termester, Ringstedgade 16. — (Bolig), Slagelsevej 23. Chi*., Sognefoged, L. Næstved. C. S., Støhem., Ringstedgade 47.

.

Otto S. I#., Ingeniør, Karrebækv. 21 O., Installatør (Syiisj Elektroværk sted), Købmagergade 10. 909 503 607 Engelske Husholdningskul knuste engl. Kokes. - Nøddekokes * Cinders. tørt Bøgebrænde-Optændingsbrænde-Briketter tilbringen til laveste Dagspriser. Telefon 805« P. Christensen Ikngiirie 4. Brandforsikr, for Varer og Indbo til billige, fast' Præmier 1671 1306

5*5

1A Christer« C., Apoteker, Axeltorv 12. 1313 — H., cand. pharm., Slageiaevej 14. 1028 Christensen A„ Adjun* t, Herlufsholm. 603 — (}., Arkitekt, Trnnreru., Købmg 12. 1010 — C. C., Bagerm., Præstøvej 6 B. 99 Chrintensen H. P, & Son, Blik­ kenslager, nut. Gafl- & V uid- mester. Centralvarme A Køleanlæg. Set. Peder* Kirkeplads. t ^eorK ChriRtenwen, Boghdlr., Axeltorv 10. Omstill, til Bolig. dommer P’etersen, Næstved Telefon 388, tegner

7

fe *1

Mt

Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakker! :•

•:—:— Spis Koopmann* Krydderfedt! —:— P. F. C hristensen * S øn Arkitekt • Tømrermester

1426 Clasen Carl C., Sagfører, Ramsh. 31. (9—1 og 2—6K). -------(Bolig), Bomakse. Tlf. Karre. bæksminde 5. 80 Claudi Hansens Eftf., F’arveh. & Ta* peth., Jernbanegade 3. 1848 Clauser Chr., Amtsinsp., Hvedev. 11. 1043 — Fru, Pensionat, Ringstedgade 1. 911 — & Nøglebæks F»ftfl., A/S (Ar­ bejdstøjsfabrik), Brogad*! 2. 1376 — Erik Hoff, Købm., Farimagsv. 66. 1890 — Magnus Hougaard, Købmd., Skov­ vænget. 713* Clausen Joh. H., Sagfører, Ratnsherredgade 7. 178 — Marie, Frk., Sygeplejerske*. Køb- magergade 7. 49 — Johs., Trikotagehdl.. Hjultorv B. 587 — — Ringstedgade (Bolig). 487 Collet P., Enkekammerherreinde, Røn- nebæksholm. 69 Corti Arthur, Restaur., Brogade 3. 10 Crotne & Coldschmidt. Chr. Hoffmann, Axeltorv 7. 1810 — Chr. Hoffmann. Bolig: Rhig- stedgade 02.

839 Damgaard Ejler, Købmand. Tonestnede 4. 908 ------ Bolig: Kindhestegade 18. 1667 Damgaard Th., Købmand, Møbler Si Sengeudstyr, St. Peders Kirkepl.il. 1312 — A. M., Politibetjent, Meisterav. 18. 023 Damgaard-Rasmussen Axel, Læge, Hjultorvet 8*. (Konsult. 11—1). 840 Dampkedeltilsynets Næstved Kreds (Fabrikinsp. J. J. Jensen), Ring stedgade 94. 467 ------ Kedelbesigtigelseørnd., Maskin mester V. Und, Vordingborgvejs Forl. 6. 272 Dampmøllegaardens Brødfabrik A Mønsterbageri, Ringstedgade 60. 1504 „Dan**, Cykle & Radioforret­ ning, H j. af Vinhusg. og Kind­ hestegade. 778 Trævarefabrikken (Næstved Træ hælefabrik). Kildemarksvej 70. (Jensen træffes ikke mell. 12—2). 770 „Dana’, Mejeriet (Johs. Jespersen), DanaveJ 314 Dåne Wilh., Giarm., Jernbanegade 0. 148 Danholt Hana, Krigsassessor, Brandts- gade 19. 925 Danio, Vaskeriet (Frk. Anna I .arsen), Ringsted#. 1 . 98 „Danmark'* (Det gensidige Forsik ringsselskab) ved Amtsskolefonds- kasserer (Christiansen, Slagelsev 12. 131 „Dansk Arbejde*. Formand: Konsul Grønholt. 77R------ Kass.: Fabrikant Jenaen, „Dan". 1324 Dansk Arbejdsmandsforbund (Herluf* holm Afd.), Birkehøjrn, Ringsted gade 99. 1660 Dansk Elektriker Forb. (Afd. 18) (Il Christiansen), Havrevænget 1. 270 Dansk-Eng. Bensln og Petroleums Co., A/S, Tankafd. (Axel S. Larsen).

TELEFON 60.1 . 313

M (

1266 Chrifltian«<*n Ae#e, Kleinsmed. Kirkepladsen 6. Centralvarme Anlæg. 624 — Fidv., Kontorchef, Ringatedg. 38. J.19 — C. A. M., Læge (11—11), Jernbane S ade 21. svald, Maakinferer, Uottliehav. 16. 1640 — C. Th., Repr., Odinsvej 7. 622 — Brdr., Snedkcrm,, Karrebækvej 74 1892 — Gerner, Terraxaomsster, Ndr. F'ari- mr.gavej 12 A. 991 — R., Træhandler og Legetøjaforret ning, Vinhusgade 6. 107 F?hristoffemen A., Fiskehdl., Ramsh. 1870 — E., FVu, B. P. Tanker, Vording borgvej 1 a. 1860 — O., Købmand, v. Rampen 10. 328 — 0., Restauratør, Østergade 6. 70 — J. A., Kørelærer (Næstved Auto- Køreskole), Kamsherred 20*. Sva­ rer 70 ikke, ring da til 466. 814 — P., Snedkermester, Ringst edg 26. 1477 City-Bnzaren, Set. Mortensg. 6. Sæbe. Parfume. læg tøj. (ilrusvarer. 269 „Cltv", Cigar- å Vinforretning (Alf Mortensen), Rlngatedgade 9. 1718 Clasen Harriet Fru.Ostenfelritsatiftelse 1937 — J., Frue, KarrebækveJ 21.

6<>3) Christensen I*. F. & Sen, fømrerm.. .123) Ringstedgade 32. 603-------G. Chrl»ten*en, Købmagerg. 12. .129 — — 1*. F. Christensen, Kingstedg .12 1464 — Svend (Hauerbergs Vaskeri), KW demarksvøl 16. 1647 Vallentin, Vejmand Albanivej .1. 98 f ’hristiansen Chr., Amtsskolefcndskaa •erer, L. Næstved. Mil — S. (Svenda Hagen), Ringsted#. 48. 136 Chr., Barber og Friaør, Jernbane­ gade 2. 1488 — K. G., Benxlnforh., Farins.vej 3. 261 II. O., Blikkenslager, aut. Vand- og Fleamester, Kindhestegade 4. 179 — A., Cjrklehdlr., „Cyklebørsen", |UJR SiageIsevej 1? ly Faktor, Vordingborgvej 24. IP ’I jv - Rasm., Gdr., Kreaturhdl, Øverup. *62 - S., (»gårdejer. Holsted. I72<> Henry Reval« k, IsoleringsfabriU, (»rimstrupvej 20. 411 — N. C., stataaut. Inst. Kingstedg. 11 618 Christiansen S. C. aut. Gaa- og Vandmester, Kleinsmed, Rro^ade 6. 1276 - Fr., Kasserer (Papirarb. Forbund), Kildevænget 8.

i ■*. *

4

i

K

•jr

I i

Claudi Hansen« Kfifln fttnltntgtét 3 — Ttitf»i t *0 Malervarer

ii »

U Daase J. W., Købm., Ringstedgade 10. 1072 Dahlbergs Skotøjsmagasin, Axeltorv 5. 000 Dam Hansen P., Vognm., Aaderup. 940 Damborg Agnes, Frue, Jordemoder, Torvestræde 7 C 940 — Karen, FYk., Spirel la-Korsetiere, Torvestræde 7 *. 1079 Dambæk K., Amtsfuldmiegtig. Skole raadssektr., Kildemarksvej 60. 177 Damernes Magasin (v. Frk. M. Jo­ hansen), Torvest ræde 8.

c. CHRISTIANSEN Klelnsmeilemeater, nut. Gaa- og Vandmøller, BKOGADE 6

“ tegner:

Det gensidige Forsikringsselskab „

S.

Forsikringer

Brand* Tyv«ri. Automobil«

ø

Syge« og Ulykkea* lø U Lovpligtige lykke*

Insts Hat ionsforretning for moderne Vand- forsyningm nlæg, W. C. og Bedeværelser. AUc Reparationer udføres Surti,tt og billigt

Tlf. 618 g- e-v ------'g

th . at

Repræsentant for Næstved og Omegn:

magtti Nr. m

Skolelantfskasserer Christiansen. Næstved. Rl"* Nr‘1,8 Cykletvveriforsikringer. 17

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388 , tegner 16

UQMMga

.-L iaa -L.: is.- o » 1A

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76

Made with FlippingBook - Online magazine maker