Telefonnøgle Næstved 1948 -1949

> f»f.-

. zo. A*»r*. m« 4 ft . mr«•

DE LUND ETN

T»l»«on

Ejendomsmæglerfirma Axeltorv i I

FARVERI-RENSERI TELEFON 8 28 . f *4 7

H. O. BIRKSTED TraloM • Bygningsartikler Xorn - Foderstoffer - Kunstgødning

Telefon

T «l*fon

mAi

jV N S K N S BENZIN DK IH )T Næstved Kulimport CARL SEVERINSEN % Havn

Telefon

r. (MLt/M B K I^R.

IVIofon fOl« 1

en Bros

— Petroleum • en Jciaif

J

HAN DE LV OG LANDBRUGS*

rvtRDPUP TU* i* v \*UGlMllt' Tlf. 91, telUM W> HP. I 2 J 2 wVi HCRiOPM'Åcif. ur*it; IKAFUtO/fKSMINOl Ttf.7* JkqVTtjP.IF Tf. * ijf?OKlrøtR.b TLfcBO,

. oeuutcU tuui mu U Side: Erindringsliste for Næstved Kommune

m em

Næstved Diskontobank Aktieselskab

Sydsjællands itfiit« P«ng«iaitlht

Aktiekapital og Reserver... Kr. 4.409.148.13

Telefon 1S00

y f •«•*»» fr M« *m» »»»»»»»»#, CHR. BISGAARD

Hlnjt*l 4 >tlgiifle as

Trlrfon TOS

feryvson Traktorer or Landbrugsredskaber Bur- Wain Dieselmotor lerp ■ H'll! W Ovrrland Scania Vahii. Skoda. Flylng Standard. Studehaker WhM

Udferligere Oplysninger om Telefonnumre for Nasived Kommunes Udvalg, Næstved Byraad m. v. findes Side 4 og Side 5

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S. Tlf. 1420 ■■NÆSTVED C entralen er asken fra 6 Morgen til 12 Nat. (Opringning mellem 12 Nat og 6 Morgen 50 Orc) NAVNEREGISTER Abonnenter, der har 2 eller fler* Ledninger paa samme Nummer, er I det efterfølgende mrkt. "

NÆSTVED KOMMUNE Raadhuset

Erindringsliste: M k a t.

Inddrives ved Udpantning efter:

Forfaldsdag :

Hurtigt paakrævede Nr.: Amtssygehuset ............... ............ Brandvæsenet ................................ Falck« Redningskorps ................. Pol*tlutøtionen ............................... ........ *77 Næstved Koinmunu: Raadhuset: Alle Kontorer kalde« gennem Telefon 1«HK)* Telefoner udenfor Raadhuaet: 692 Alderdomshjem. 927 — 's Anneks. 1218 Aldersrenteboliger. •2062 Amta-Arbejd«« nvlsnlngekontor. 1837 Badeanstalt (kommunal). 998 Borgmester. 808 Brandstation. 806 Brand, og Bygningsinspektor. 828 Centralbibliotek 241 Elektricitetsværk. 2018 Elektricitetsvær ksbnatyrørens Bolig. 1168 Maskinmesterens Bolig 113 Oasværk. 133 Gasværksbestyreren! Bolig. 1883 Maskinmesterens Bolig. 86 Havnefogdens Ko itor. 1786 Havneassisteut K Mortensen. 432 Havneformand og Havneopsynsmand 1843 Kæmneren (Bolig), 1781 Llgnh -^kommissionens Formand. 676 Skolev/sen (Rektor og Stadsskole­ inspektør). 183 — ekaarrensfri Mellemskole 386 - Grundskolen pan Kirke­ pladsen. — Kildeinarkaskolen. Llndehjergskoleri. 908 Socialinspektøren (Rolig). 1480 Stads- og Havneir geniøren (Bolig). 1142 Ingeniør J. V. Petursen (Follg). 1870 Ingeniør Holst-Hansen 241 Vandværk. ‘2048 Vandværk-Drlftshost. (Follg) 1168 —-------- Masktnm. (Bolig). 1647 Vejmand. 1861 Kahelmesteren (Bolig). 1811 Pantefoged, 1811 Rektor og Stadsskoleinspektør -ir). 1824 Skolelægen og SkHesygepleJcrsken. 1828 Den kommunale Aftenskole (Overil rer 8v. Hansen). Sankt Elisabeth« Hospital .......... Zone-Redningskorpset ................. 854 1844

L Rate 1 . Maj. 2. Rate 1. Juli. 3. Rate 1 . August. 4. Rate 1. Oktober. 8 . Rate 1 . November. 6. Rate 1 . Januar. 7. Rate 1 . Februar. 8. Rate 1 . April. 1. Rate 1 . Juni. 2. Rate 1 . September. S. Rate 1 . December. 4. Rate 1 . Mr's.

4. Juni. 4. August. 4. September. 4. November. 4. December 4. Februar

Kikiiibal Albeitun

Fsrvøhstidøl

TøMor. MmitvøO SXt

Personlig Kommuneskat, Fælleskommu- nal Indkomst- og Formueskat samt Ind­ komst- og Formueskat til Staten ...........

i lumlnlumcfarver

686 Aahoe Vagn, I«ægw (Kr.nsuK. 11—18), Posthuset, Bansgaardspladsen. 476 Aadenip Cement vare- 6: R«»!T- vwNfahrik. 2198 Aagaard Anna, Fru, FarimagsveJ 66. 883 - P., Murermester, SlagklldeveJ 8 •1733 Aage E Krog, Landsretssagfører Axeltorv 1 (HJ. af Skom.rækken). 1972 ------- (Bolig) Hana HornemannaveJ 7. 130 Aaknndt* (R. Ssrrenaen). Blomster, Kranse og Frø, Osterg. 7 2130 - (Bolig). VmdingborgveJ 2 C. 994 Aalholts Eftf. (Vagn Hansen), Køhm , Skyttemarksvej 50 335 Ckr.A O’J'.tJt S. 8 O. AAR IS-LARSEN — ——— -- ------- —- ■ Næ s r v s o - - . rsaiMSOSVCJ 1 . TILCFOØ MS 943 Aarla-Isunen Johs, Glarmester, Ring* stedgade 27. 1379 (privat), Magle Møllevej 1 1694 Aarup Palllne, Fru, Møllevej 5. •1029 Aarup & Co. A S, Kolonial og Vin en gros, Vestre Kaj. 1028 --------— Prokurist Bent A Clausen. 1387 ----- Repræsentant Dan E. Peter­ sen. 1888 Aarup G. H.. Agenturforretning (Poul Pi tersens Tobaksfabrik, Horsens. E Troels Smtth, Vin en Gros. Kø­ benhavn), Jernbanegade 5 9)0 Anrøes Danselnstitut (G. Fylktng), Amtmandsgade 12 (tr. 12 14 undt. Tirsdag og Torsdag). 1917 Abildgaard S., Fru. Hans (lorne- msnnsvej 8. 1738 Absalon Forsikr. Akts. (Ralf Oerts, Inspektør).

4. Msrts. 4. Maj

4. Juli.

4. Oktober 4. Januar. 4. April.

Ejendomsskat

Sidste rentefri Betalings,laft er den 13. i Forfaldsmaaneden

Alle Raadhusets Kontorer kaldes gennem Telefon 1900

Kontortider: NU. Saratlitc Kontoret mrd Vndtaurht af H\*nlntUn,pekfr, Skatternad og Am/t-Arh*fd*a**liM*ti konteret aahne Fredat otiaa Kl. /4— 17,30. Bogholderi og Kasse samt Sekretariat

iV (Stuen) Kl 10 13. (Stuen) Kl 10 13. (1. Sal) Kl. 10 18 <1 Sal) 30. 10 30 -13 (1. Hal) Kl IC 13 (1. Sal) efter Aftale. (1. Sal) Kl. 10 13. (1. Sal) Kl. n- 13 Cl. Sal) Kl HF 13. (2. Sal) Kl. 10 18. , (1. Hal) Kl. 10 13 (Stuen) Kl. 10 18

8oeialkontor .................................................. . ....... Borgmesterkontor samt Boltgnnvlsningsudvalg .. Borgmesteren personlig .......... .......... ....................... i Priskontroller ....................................... Bryllupssal ................. .......................... Skattelnsp., Folkeregister. Ligningskommission. Brand-, Bolig- og Bygningsinspektør .................. (i

SO

Næstved Skatteraad ............. ....... Stads- og Havneingrnløren ............ Brændselsudvalget og Kornnævn ..............

Salg af Koks ..................

Amts-Arbejdsanvisningskontoret (Indgang i Amtmnndsgade) Telefon *2062 Kontortid: Kl 8—17, l ørdag Kl. 8—(2.30

(Bo 729 Adethotm G., Togfører, Rugvænget 8. 17281 Adler aut. Forh (Axel Dltlevsør), 2X2 I Kindhestegade 18. 1020 Agerskov H., Frue, Østerport, Øster­ gade 30*. Forsikrings-Aktieselskabet National (Grundt. 1905) tegner alle Arter af Forsikringer. Telefon 388 Kommer Fete råen, Næstved, Telefon 388.

/ Nægtved KUL & KOKS Kompagni A S. TIL 1420 260 Andersen Kvald, Farve og Tapet, Farvergaarden, Kindhesteg. li. 1133 —■ H., Formand (K. T. «\ 8 ), Cilm- strupvef 67 A. -Søndergaard Musikdirektør, Rlngstedgade 113. 409 Andernen, Rich. Borg, Murerm , Klontervej 18.

Næstved KUL & KOKS Kompagni AjS. TIL 1420 7 Ahrentøen Marte, Fru

Næstved 1408 A — 1409 A 1410 A

Med Afd., Overs/gepl Inspektørens Bolig ....... Klr Afd. 2 Reservekl turg Boliger:

820 Akasla (I Hannen), Rlngatedgade 16 202 Alhørttæn Hannibal, Farve- og Tapet humiel, Torvestræde 10. 1945-------Forretningsfører A. B. Henrik­ sen (Boltg). 902 Albrechtsen C. A Son. Handelsgartner, Skyttemarkøvej 43. 1099 — Karen, Trlkotagoforretnlng. Ring- ntedgade 27. 1380 — A.. Tomrerm , Grlmøtn'pveJ 23. 092 Alderdomshjemmet, FarlmagsveJ 927 *s Anneka. FarlmagsveJ 70. 888 Alderdomshjemmet, LI. Næstved. 1218 Alders ren tebo! Igerne, Vordlngbgv, 23, 1300 Alenkjær Johannes. Grosserer, Set. Mortenagade 4 6 *1061 Amts-Arbejds- anvismnqs- konlnrel (Kontorbestyrer E. Nielsen) Ekspedition: 8-17 l.ordiig 8-12,.10 Oimtillin* til; Hu%eernina'afd*lint. Stati«tiknfd«lina. Ektpadliwn. Kontorhvftyreren 1400 Amtskontoret paa Amtsgnarden. 1018 I Amts- og Tinghuset (Svares ikke, lJFi7 1 ring da Hl 849) 1*92 Arntsllgningsinapi ktoretet for Piæatø Amt (cand. Jur. P. Urne), Rand- huset. Amtslignlngsinspektøren privat, 386 Amtatuen, Farlmv 22 (9-12 og 13-15). 1845 Amtssygehuset | Næstved ....... 1 -301 Omst til alle Afd. Hverd. 7 21, Pøn og Helligdage 9 16 Besøgstid dgl. 14*4 16. Høndage tillige 11 12 Foresp. til Patienter dgl. 13 ISti; Klr Afd.: Overkirurgens Konsult. Mandag. Onsdag og Fiedag 15 16, Overayg« pi. dgl. 13 13*4, M~* Afd.: Overlægens Konsult. Mand., OHM og Fred. 13 14, Oversygrpl, dgl. 13 øl. vT. Ved Forespørgsel tit rntlenter 1ra.'f » f.ver- lægen Mand. og Fred. 14 15. Byget) Kon­ tortid 8*4 17. Lørd. 8*4 13 Insp tr. b 10 12 Kl. 21 7 Hverdage og Kl 16 7 Høn- og Helligdage kalden: Klr. Afd B ...................... Næstved 1401 A 1. Reøerveklrurg .............. — 1402 A Klr. Afd C D ................ 1403 A

Overlæge, Dr. med. Børge Faber ....................... ....... Røntgen-Afd. Reservelæge Overlæge, Dr. med. S A. Hclbøll ............................. Med. Afd 1. Reservelæge Med Afd. 2. Reservelæge Med. Afd. Kandidat.......... Overkirurg, Dr.med. Hans Tønnesen ......................... Klr. Afd. 1. Kandidat....... Klr. Afd. 2. Kandidat....... Tvberkuloaestntlonen i Næstved ................... 199 Amtsvej Inspektorat et (Kontortid: 10 —16), Rlngatedgade 73 407 — Amtsvejinspektør, Civilingeniør U. Flacher-Raair.uason 2168 Anitindurn AU m »1, Smedemester, .i % 1120 — 1638 — 1320 —- 1736 —> 1646 — 1896 Mk 36 — 2012 — 1897 1006 Kilevej 1. 755 Andersen J , AdJ, Herlufsholm 389 — Knud, Arkitekt (M A. flallema»kavej 39. 1182 J. C . As*„ Hvedevænget 5. 1637 -- Ejler, Assurandør. Platanvej 9, A.l, *1414 Anderne« Offer, aut. Ford- forhdh, Klngntedgade 17. Omst. t. Kontor . Værksted . La­ ger. 1. Kl. Reparationsværksted 1413 A — — udenf. Kontortid (Offer An­ dersen sen.) Bolig. 1414 A —* — Offer Andersen Jun. (Bolig). 141? — — udenfor Kontortid (Værksted). 1436 —- — Thomsen J. L., Prokur. (Bolig). 1464 ------ Nielsen Victor, Værkf (Bolig) 1515 Anderne« & Co. W. Jutil, Auto- (H

1074 - Hans. Finalter, Ramnherred 6 . 1428 Andersen Jobs. (Sori-Foto). Fotografisk Atelier, Jernbaneg. 5 HOC' — E.f Frue, Kolonlalh, og Ismejeri, Kalbyrlsvej 3. 165 — Elmer, Fru, „Farvergaarden”, Kindhcslegado 3 C, 8t. 1740 — F., Frue, Sæbemagaslnrt, Axel- torv 5. M., Fru, Kolonlalf., Farlmagsv. 55- Jul., Frugt- og Grøntfo-ietnlng. Karrebækvoj 88. Sv. Aa.. Frugthandler, Ramsher- red 6. 588u — Holger, Odr., Ladby. 917u - Niels, Gdr., Vreda!øse. 321 -- Rasmus, Gdr.. Vredsløse 1081 u - Hngbarth, Pelst., Vrldslo^o Huse 2094 — P. J., Husejer, FiedensvrJ 8. 2064 — Bruno. Ingeniør, OmeveJ 5. 468 — '» Søren Eftfl, (Poul Hansen), I»- kondltorl, Ramsherred 27. 2156 Søren, fhv Isk

1662 2095 901 Nic., Overtrafikass., FlxveJ 1. Jul., Pelst., Skraverup Huse. Helge, Politibetjent, Lcthøvej 4 Peter, Propr., Aaderup. 1435 — Chr., Repr. for A/8 Jens Vllladscn* Fabr., Kbhvn., Rampen 8. 1181 — Gunnar, Repr., VordlngborgveJ 8 392 — J. P„ Repræsentant, Slagelsev. 36 1439 Tb., Repr., Hvedevænget 40. 831 — C., Restaurator, Fønlks-Caféen Brotorv 10. 596 - Emil, Restauratør (Centralcaféen. Hj. af Ramsherred A Grønneg.). 670x — Jørg., Sadelmager, AaderupveJ 66. 1298 — Oluf. Sslgslcder og Vejer, Ndr., FartmegsveJ 4. A. P.. Savskærer, Rlngstedg 71. H A Son, Savskæreri £ Maskin­ snedkeri (Værksted), Nygaardsv. 3 • — — (Bolig), VordlngborgveJ 20 L. !*., Skom., Skyttemarksvej 129 Holger, Slagtermester og Handels­ mand. Brandtsgaile 26 Th , Smedemester, Ortmatrupv. 57 P. E., Sparekaasek'Uiaerer. Fodby- gnardsvej 1. Kr., Frk., Syatue, Ny Østergade 1* - Edith, Frk., Tetefonløttnde, Køb- magergade 1. Borring, Tojpreøseti „Elegant**, Ramsherred 6 135 — A., Vaskert Styrla. Kobmagerg 11 1307 — H C., Vejleder I FJerk æavl for lændhoforen . KarrebækveJ 60. 1418v A., Vognmand. Kalbyrlsvej 53 A lTOSu — Bemh . Vognmand. læst vogn. Tværvel 7. 1191 — Evald, Vognmand. Farlmagsv. 47 413 953u 1616 336 1468 297 300 Anderem Frødf, Vognmanl« GuUømarksvrj 8. 586 Ånderet*« H. 4., Vognmand« (ld‘knu*), Uohmagergnde 8. 1014 Anilernon Vognmand, G a I- 1390 - Otto. Vognmand (Lastkørsel), Rlngstedgade 218. 1360 — N Th , Olhdl. (Faxe øldepot). SkyttemsrksveJ 29 2004 Andreasen Johs, Ring, Murermester. J. JensensveJ 38 662 Andreassen Carl, Brodudsnlg A De­ tailhandel, RlagelseveJ 36 4P5 — Johanne, Enke, Dal-Ly, LI Næstv 611 Andreeaen C’hr., laenkram & 320u 1742 1713 Ismark««vej 50,

D

J

N

og Trikotage, Hjultorvet 9.

*26

2229 34 Andersen H. B , Masklnm., Klldebak- ken 17. Aksel. Murermester, Kastar levej 35. 1082 923 Anderaen, Carl og Nlela, Brdr., Mun'rm»*8tre,

TV<

Klr. Afd. Opr rntlonastuer- ne ell. vagth. Lægr ... Klr. Afd. Lægekandidat... Epidemisk Afd................... Med. Afd. O. I og O II..,

Kiikkenudst., Kinggiedg. 12.

1404 A 1405 A 1406 A 1407 A (AmtMygetiuiet fortsætter mente Spalte)

i *. > *

(Bolig efter Lukketid). 220 Andresen Stefana. Frk., Tandlæge Villa Banely, FarlmagsveJ 35.

1082 923 851

Carl, Murenn., Skovvænget 17. Niels, Hurer.n., PræstøveJ 2 B Fr., Murermester, KarrebækveJ 23

AnHvaraforalkringcr 18

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 888, tegner 1*2

Næstved KUL & KOKS Kompagni AIS. TK. 1420

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S. TK. 1420 948 Bentsen Oscar, Fabrikant, Sot. IVder* Kirkeplads.

1310 Bon-Bon, Chokolade- og Konfekture- forretning, Axeltorvet 5 1965 -------Konfpkturefabr. (M Petersen), Farvergade 7 A. Ornat, til Bolig. 1063 Bonde H P. Amtsforv., Farimsv. 22 Bonde O., Køleanlæg, „Fjord- vænget", Næstved. (Telefon: Karrebæksminde 136). 1217 Hana, Overlærer. FhræstøveJ 67. 527 Bondestandens Sparekasse, Den ajæll. •Axeltorv 2. 644 Ronnichscn K.( Arkitekt, Østergade 12-1 (Havehuset). 236 BorellA N. L., FarlmagaveJ 43. 1286 Borelll-Moller V., Lektor, Herlufsholm 1965 Borgerenlgh.*den: Fmd : Fabr. M Pe­ tersen, Axeltorv 5 •J900 Borgmesterkontoret. 88 Borte H. O., Inspektør, OrønveJ 12 A 2179 Borring Fr, Maskinmester, Ny Magte 1831 Bos«*rup A., Rcpr., Skellet 11 2)84 Botoft N. P., Murer. Axeltorv 6 . 175 RraacM Boghandøl (Brdr. Friis), Kingntødgadø 0. 1957 Karen, Fru. Amtmandsgade 12. 920 Brage Sangforeningen Form : Urma­ ger M Marcussen. 93 -------Kasserer: Køhmd. Em I^aråen •1848 BrandasmiranceforenInger uf 1848 <9 16), RingstedgAde 40. 1848a -- Dir. Nørgaard: Bolig Ringsted- gade 40. Sommer: Svmøland 19 126 Branddirektoratet for Købstædernee nlm Brandfors.. Ramsherred 31. 425 BrAnddirektoratet for laindbygnlnger (Branddlr. H J. Hansen, SUvgeløe- vej 31). •1900 Brand- og Bygningsinspektøren. 805 Brandstationen. 283 Hrsndt Vletor. Handling , Nygaards- vej. 71 Brandt Fr. jun., Kobmand, Ost ørgade 23. 1982 — -- (Bolig). 87 Fr. sen , Kbm. (Bol.) Øaterg. 23 2222 Brandt Hedevig, Tandteknik, Slagelnevej 5. 273 Branth II. Inspektør, Klldemarktvøj 79 D 967 BrAørh E., Overmekanlker (K. T. A. S ), KlldemarksveJ 124 1352 „Brasll" Tobaksforretning (Martin Hansen), Skyttemarksvej 13. 1792v Brask i’tn, Ingeniør, Syrenvej 8 . 2120 Braun R., statsaut. Translatør. Skel­ let 9 2.VK) I Irautach W., Maletm., Kontor og 44H | Værksted, IJ. Bre

621 Axeltorv* Farve- ogTapetl.andel Ta|æt, Malervarer, Linoleum. 834 — I’arvehandler Kurt Rnsmua- sen (Bolig), Oallemarksvej 41. Hannibal Aibertsen Parvehtndsl TK N m I v «4 an? onriol« fnnt oft flyttende J21y Baadehyggerlet (P. Groth Hansen), Aaderup. 1612 Raagu Hansen Knud, Pastor, Kilde­ mark svej 69 (Tr. 12 13. Torsdag undtagen). 775 B. T. Centralen (Johs Molixen), Jernbanegade 5. 1245 Bark Chr. V., Direktør (Næstved Sko­ tøjsfabrik), J. JenscnsvoJ 36 A. 1033 Bach Mortensen M.. Provlsor, rand pharm , Farvergaarden, Opg. B. 1537 Badeanstalt (Næstved kommunale). Hl9 Bagernes Anvisningskontor (14 -15), (Hirry Nielsen), Rlngstcdgade 41 859 Bnhnsen Julius, Fabrikant (Næstved Hustefabrlk), Rlngstedgnde 35. 821 Balle Aage, Direktør (Kontor), Set. Peders Kirkeplads 4, 1058 Baltico*/s. Assurance- Compagniet c 013 - Assurandør N. J. Nielsen (privat) 1243 Amtunspcktør H. Melhall*( ) 231 Bang Sofie, Fru, Jernbanegade 5* 897 Ilermar, Fabrikant, Søvej 1. * 200 A S Ranken for Næstved og 316 —• - Bankdir. B. Stdrup-Johanser. 149 Barfoed H., Landlnup , Farlmv. 83 1994 Bur ko (Olsen A P*tersen), Møbel- A Trævarefabrik, Farvergadts 7, 1330 Harlund Boa «, Henxlnforhdl. (Gulf Ser­ vice), Farlmagsvej 15 A. 428 Bavnhclt Vllh (Næstved Skotøja- raagasln), Hjultorv 7. 129 Bech FF. Chr., Ingeniør og Masklnfa- brlkant. Fabrikken „Vanda". 759 - Bolig: Havrevænget 8. 1633 lleck S. F-undgren, Økonomiinspektør, BoiV' Hus, Rlngstedgade 189. 506 Heldring L, Arkitekt. Brand- og Byg nlngslnøpektør. Skatteraadsform., Ostenfeldtsvej 4. 227 1 Hellevue Hotel (Carl M. Laursen). 1527 | Jernbanegade 15. 878 Bendta>n Mario, Enkefru, Hetmerhus, linmsherredgade 31. 1109 Niels, Ismejeri, Østergade 10. 627 RendIsen Jae., Tomrermestsr, KiihierMVpJ 3. 1933 Rengtaon G., Byraadsmedlem, Ftug vænget 19. Omegn (Indtistribanken), Hjultorv 8.

•701 Annoncfhnrgtaei, /

IIJ, at Østergade og Amtmandsg, 1961 Anthony Carl W., Vognmand, Æglrs- vej 3. 1949 Apostolske Kirke Den, Østergade 21. 034 Arbejderne* Fælli^hagori A/8. 1424 Arbejdernes Fællesorg.: Formand: Typ. M. Petersen, Fredensvej 18. 1751 • - Kasserer: Skolebetjent Chr. Rasmussen, Jernbanegnde 1424 Brændselsforening (Kasserer: M Petersen. Fredensvej 18). 2105 - Radioklub for Næstved og Omegn. Fmd.: C. A Nielsen, N. JuelsveJ 4, 66 Kasserer: P. Munk Petersen, Kunstboden, Ringstedgade 3. 1281 -■ — laboratorium, Østergade 14. *950 Arbejderpartiet* Bogtrykkeri, Jernbanegade 13. 2062 Arbt*jdsanvtsnlngskontorct (Amt* Arbejdsanvisningskontoret). 462 Arbejds. og Forsorgelsesanatalten. 1678 - (Arrest Afd.) 1122 Arbejdab^rsen. (Henv. tit Næstved Rrh verval «ad). 335 Arbejdsgivere 1 Næstved og Omegn. Sammenslutningen nf: Formand: Tømrerm O. AarLVLnrsen, Farl- magsvej 7 1667 — —* Kasserer og Sekretær: Bryg­ ger J. P Dllhmer ' *72 Arbejd*glv. Ikkc*for*ikring 952 Arbejdsmændenes Fagforeningskontor (Formand), Harald Hansen 880 (KiiMsercr), Teatergade 4 (Kontortid 11,30 13). H76 Arentoft Svend, Journal s*, Angade 14 2197 Armlt Træbeton v. K Mareker, Aøde- rupvej. 1962 Amberg A T., Godsekspeditør, Maa- grvej 4 1836 Arne Rasmussen, Gudrun, Tandla*ge, Jernbanegade 1. 1558 Aroma Osteforretningen (Asmus Han- sen), Vinhusgade 10. 849 Arresthuset (Arrestforvareren). 2258 Artmann O , Bog*,., Kildcmarksv. 101. 14\>fl| Auktlonslederen for Næstved Retskr. 1201 (Sagf. Carl C. Clasen), Ramsh 31 1406 ,.Autogas rden*1, Linar (i, (’hrl »finnen, Kindliestegnde 2 . 1 OH71 Auto-Taxa (Rrdr. Rjnrn llun I869| sen), Kiddergade 1. *800 Axelhus Hotel (Bv. Hansen), Axel- 1.orv 9. 530 — Smørforretn , Torvestnøde 15. (Hovedagentnr f. Næstved) W T. E. Slllesen, Østergade 12. Havehuset.

2093 — Gunnar, Politibetjent, Ellersvej 4. 1162 — B. Bjørn, Smede- A Maskinværk­ sted, Ringstedgade 151, 976 Berg Alb. I. C., Agenturf., Præstøv. 33 73 Bergen E , PrmatøveJ 39. 428 Bering Georg. Masklnm., Nygaarda- vej 40 76*1 Hcrllngsk«* Tidende Indlevering af Aunoneer Indtetafonering af Annoncer 110 Bertelsen P. V.s Kftfl. (M. Ol- Hen) Ost en gro*,«l.Jensensv.51 870u Berthelsen Alice, Fni, Skibsværftet. Aaderup 109 Rørth Vakl., Ouldstn. & Ciravor, Hjultorvet 9, 1009 Knud, Guldsmed (Bolig: Ringsted gade 28). 826 Biblioteket (Centralbiblioteket). 625 Bidstrup Nancy, Fru, Svlngclen 5 885 Blerlng-Sørensen H , Tandl., Axelt. 1. 769 — H , Tandlæge, Bolig Hlagelsevej 20, 258 BIlle-F/thlberg, Karetm., FrlggasveJ 5, 1207 BitlehøJ P., Skolebetjent, Set. Peders Kirkeplads 14 1860 Bio (Næstved Biografteater), Forud- beøt. A Afhentn. uf Bill, l Blllet- kont. Hverd. frs Kl 18. Sønd. f. 13 1201 Birkedal F*h., Fakler. Vordlngbv. 18 •1800 Btrksted II. O. A/S. Brogade 2 33 — - Direktør Chr. Rlgholt (privat), Brogade 2. 50 Birkat ed II A.t landsretssagfører, Brogade 2 (ft 12M* og 14 17). 702 Bi*ganrd Chr., Automobil forret­ ning A’ Aiitova*rksted, Rlngatedgade 33. | 703 Bolig: SlagelseveJ 10. 1 1149 Bjørn Bl., Clgnrforretnlngen Centrum. Axeltorv 2. 1830 A., fhv. Kbm/I, MsageveJ 5. 104 lljnrnbak NI p I hni A., AutomobH- forhandler, Hingstedgade 198. 905 Blas Kors’ Hjemmet (Bestyrer Thoi vald Albrechtaen). Grønnegade 13. 1211 Bladcentralon, Ramsherred 25 276 Blum Hansen Kaj, Boghandel A Pa- plrhandel, Østergade 18. 1127-------(Bolig), Piæstøvej 9 747 Boel Marie. vru, Oatenfeldta Stiftelse. 271 Boesgaard FVd«»røen Aa.( Sparekasse- bogholder, Falkevej 8 102 Roenen Kjeld, Organist, RamsherredO*. 749 Bogtrykkeri Nænt ved & /Eske- fabrik (Ekspreatrykkeriet), Ringstedgade 1. 206 Bolm Alma, Fru, Axeltorvat 2

Brandforsikring for Var«»r og indbo til billig/, fnste Præmier

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner 14

nrar

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S. Hf. 1420 110S Br'r.gfelt P., Lærer, RelstrupsvcJ 7. 1980v Brlnkdorf E., Vognmand, DanaveJ 16 B. 2165

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S. Tlf. 1420

1971 Børnehaven for Næstved og Herlufs­ holm, Grønnegade 14. 2031 -------Fmd.: Kommunelærer Børge Jensen. Kildemarkavej 92. 1843 -------Kasserer: Kæmner Arne Thom­ sen, Præ*tøveJ 84. 118 Rorner A., Bog- A Paplrh., Axeltorv. 580 Børrlld H., Lærerinde, Villa Dragshøl PræstøveJ. Hannibal Merisen Kanr»h*nd«t TU. Nwstvad <102 c II ii I osø I m I« k lur og kuh*rt 1C3 Caltex-Srrvlce Station, Ringstedgade 167 (v. E. O’sen). 998 Calum R., Borgmester. Privat. Amt- mandsgnde. 58 — E, Havnefoged, Næstved Havn. 1019 Calmn ll,t Robin. (Brd. .lanser.* Benginde|>ot)( FaHmagsv. 49, Brændsel, Benzin, Petroleum. 1192------- Bolig: Hvedevænget 20. 1540 | Csrbona A/8, Ny Havn. 1670 Carl Jens, fhv Gaardejer, ah gade 12. 124 Carlaberg Depotet (Ludvig Madsen), Fartrnøgsvej 13. 1114 Carlsen Osvald, Bagermester, HJ. of MkyttemarksveJ og YdunsveJ. 190 N., Bankbud. HoumaonsveJ 5 1233 — A P. fhv Købmand, Rlngåtedg. 11 2180 E J., pen«. Overvogn«tyrer, Dana- vej 29. 333 Carlsens Rftfl., C. Jacobsen, Cyklø- handler, Ringstedgade 11. 330 Carstensen M Slagterm., Vdhgv, 36 9f I Casanova, Restaurant, Jernbane- 52F / gade 8. 1810 Cavlia Keramik (Cari V. I>ar- nen), Fensnmrksvej 8. 1801 C. B. U. Udrykningskolonne. 970 Crntralatelleret (E A O. Buch Han­ sen), Axeltorv 5. 825 Centralbiblioteket, Vinhusgade 12. 596 Cent ral -Cafeen (Emil Andersen), HJ af Rnmsherred og Grønnegad«. 2106 „Centry" Maskinfabrik (Helmer Nlel- sen), aut. Vand- og Gasm., Ring­ stedgade 39. 2262 „Cetekn" kem. Fabriker, Hingste 1- gade 50 43 Chic Modeforretningen (Gudrun Hem- mlngaen), Torveetrirds 9. 339 Chrlstens C., Apoteker, Axeltorv 11 *2 - H., Apoteker (Love-Apotek), Axel­ torv 12, 1313 — — (Bolig) Lethsvej 1,

369 Christensen Poul, Køb.nand. Aaderup- vej 42. 32v — H. M., Montør, Ryttervej 0, Grtm- atrup. 1721 — Carl S. A Sønner, Murermestre, Amtmandsgade 7. 551 — A Ladefoged (N. P. Ladefoged), Murermester, Brandtsgade 21. 1322 Christensen Viggo Aabenhus, Murermester, Rugvænget 6. 1931 — Knud Køhmer, Murermester, Aade- rupvel 151. 2055 Poul Rohmer, Murermester, Molle- gaardsvej 3. 1954 — Svend Rohmer, Murerm., Mølle- gaardavej 2. 2083u— Kaj. Pare!., Øverup. 847 — C. Fjord, Paator emer., Karrebæk- vej 20. 2251 — Karl Gustav. Pianist, Brogade 4 91 • E. M., Politibetjent, Maagrv^j 9. 2023 — Poul Kastrup, Prokurist, Øster­ gade 29. 351 — A., Propr., Møllevej 8. 1162 — C. A., Rrpr., Nyvej 8. 2155 — H. P.. Repræsentant, Østergade 32. 365 — H., Rrpr., FrantlsveJ 1 C. 156 Rlrh., Restauratør, Raadhuskroen. 1429 ■— F., Skoleinspektor, Forstander (Handelsskolen), MollevrJ 3 253 — H. C., Skotojsforretn., Ramsh. 25. 1650 — Aksel, Slagterm., Vordingbv. 12. 1444 Christensen Mandnip, Slagter- forretnlngoiLRingstedg;50. 725 Christensen Rolrert, Slagterfor- n*tn.t ,tl>anla<*, Kingstedg. 1. 41 jC’liristensen Robert, Slagterfor- 141) retning, Ringstedgade 15. Bolig), Rlngsted- FJIersveJ 34. 909 -------(Kontor A gade 69. 503 — Chr., Sognefoged, L. Næstved (bedst 8 9 og 11*4). 1118 — Asta Telefonistinde (K. T. A. 8 ), Rnmsherred i. 1035 — Oscor, Telefonmontør, Vlnhusg. 10. 072 — Peter, Tømrer, OdinsveJ 4 60II — P. F. A Bøn, Tømrerm , Ndr. Farl- 3231 mngsvej 29. 903 — — O. Christensen, Ndr. Fnrltnngs- vej 29 323 -------P. F Christensen, Rlngstdg. 32. 725 Christensen Robert, Viktnalief. MI>ania,‘, Ringstedgade 1. 1010 Christiansen H., Bagermester, Præstø, vej 6 R 811 —* 8 (8vends Bageri), Rlngstedg. 48 1290 —- Oluf. Bagersvend, SlagelsevoJ 7 A. 835 Chr, Barbar (Bolig) 8ortebrødre- gade 5. 2040 — Marie N., Barselplejerske, Fru, FarlmagsveJ 2*. 1466 — E G , Benxlnforh., ,.Autogaarden" Kindhestegnde 2.

1> F.

Oanaar Pelersen Xahasgade 4 o»erl. Vlabaift

AKKITIKT røMeesMf ST6« MASKINSNt DKERI

# k #.

NO* FA*H4ACSVtJ f« TUf 1 996 Christensen, Rob., Assurandør, Vor- dingborgvej 74. |2T40 -- Vllh., Bandfører. Godthaabsalld 13. 974 — J. L., Bestyrer, Earlmagavej 58. 99 Christensen H. P, k Sun, Blik- kensl., St. Peders Ki rlteph 13. 99 —- — Knud Christensen (Bolig), Set. Peders Kirkeplads 13. 4 Gesri Cknsiensens Bo^baniiel 2024 Axeltorvet 10 4 — *(t«r I M1J frokurltt f#«l Vtttrup CtirIlllMin, 1096 H., Bogholder (Haand i Hnanda Agentur », Arnen, P. BodJIsveJ 27 44 — N. P., Bogtrykkeri, Hlddrrga *e 7. 750 — Th., Bodkermester, Brogade 1. 1980x— Hig., Cigarer og Cigarillos, Dana- vej 15 (bedst 12 14 og efter 18). 32y — C., Cykleforretnlng, Orlmntrup. 385 — Peder M , Detailhandler. Kithlersv. 1767 — K Engeil, Pistriktabestyror (D. F. O K Akts ). 244 -- Gudrun. Enkefrue, Ndr. Fartmags- vej 24. 1248 — Aa, Frugthandler (Botlf) Oster- gado 1. 585 — Kirstine, Frk., Gallemarksvej 55. 1553 — Carl F., Gdr., Aaderup. 079 — Chr. P, Gdr., Aaderup. 1060 — Bogesø F (Pomona), Gartner, VordlngborgveJ 0. 279 Bogoso V, Gartneriet, „BSrkely", FenamarkveJ. 1079x— Hans, Gartner, Skraverup Huse. 855 Christensen Prul, Glarmester, Ringstedgade IB. 2046 — Aage, Hdlarnd., Rugvænget 10. 1717 — Chr. Lundager, Herreenvlperlng, Torvest: æde 11. 1717a—-------(Bolig). *1306 Christensen Ove, lnst. (Sydsj. Elektroværksted), Kolung. 10 1306a— ~T—. (efter KlTl7). 2022v— KeJ, Konfekturehdl., Jernbanrg. 15. 855 Christensen Brdr., Kunsthandel, Ringstedgade 16. 1253 Christensen ( hr., Kohm., Jw-g. leiisensvcj 57.

763 Brlx-Peterser E, Smede, og Maskin- værksted, FrlggasveJ, v. Rampen. 2220x Brodthagen H,, Fabr., Kingrtedg. 228. 1784v Broegaard Jorgen A Jacob, Odr., Dal- gaard. Rønnebæk. 446 - Jørgen A Jacob, Vognmænd, PriratøveJ RI. 1330 Brogades Kødudsalg (Helge Olsen), Utogade 4. 1902 Brotorvets Trævare- og Møbelforret­ ning (v. Ehlera Østergaard), Uro­ torv 3. 434 Brudso S., Sadelmager og Tapetserer, Ringstedgade 39. 874x Brushø) Jorgen, Odr., Gedebjerg- gaard, L. Næstved. 2089 Bruun Gerda, Fru, Jernbanegade 2. 1257 Brøndtoft Helge A., Bogholder (D. L K.), Kildebakken 4. 970 Buch Hansen E. & O., Fotografer, („Centr alal elleret" 1. Axeltorv 9. 1790 Buchholtz-Nlelsen J., Ritm., Kmjk., Ringstedgade 2 C. I734y Budcentralen (Poul W. Jensen), Sol­ bakkevej 25. 1919 Budhjælpen (Fr. Hanaer), Hvede- vænget 27. 19R9 Btihmann Arne, Speciallæge | Hud­ sygdomme. Oonsult. Kehmager- gade 9. Mand., Onad. og Fred. Kl. 13,30 16. Tlf. | Consul.tiden: | Næstved 1999. Prlv.: Klirakov 60 210 Buurgaard Jensen O., Urmager, Klr- kcstra>de 1. 738 — Bolig: Vognmandsgaatden. 792 Busk J., Cykler, Ostrrgade 24 303 — Jenny, Dnmefrisoranlon, HJ. af Axeltorv og Skomngertækken. 2057 Bybusserne (Næstved Korsols- Koinp.) (Kontortid 14—10) A S, FarinmgNvej S. 42 „Bygningen", Lokaleudlejning Hver­ dage 12-14, Jernbanegade 8. »1 „Bygningen"« Restaurant. Jernbane­ gade 8. 2216 BOlow M., Mekaniker, Skibsværftsvej. 1194 BynKm Ot tosen K., tlvSagf,, Grønne- gad" 29. 1828 Bytransporten (Carl E Møller) Farl- magavej 60. '<78 BJihncke W. <4 Co., Assurance

D

é TVf

Telefonnøglens Annoncer virker hele Aaret

en, Købm., Ringsted-

OC«y Christensen Jorf gade 64.

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 088, tegner 16

Cykletyveriforslkringer 17

*

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S. Ilf. 1420 251 ChrlntlanMM II. O. Eftflgr., I 60 Claudi Hannens Eft., Farveh. 4fe Hlikkenslngermester (Erik Vcrgmann), Kindhostegade < 2226 Christiansen Helga, Blomster- forretnlrg, Kindhestegade II. 1870U- J164u Red- C. M, Driftsleder (Falcks nlngskorps), Stenbirksholm. |w. Maidahl, Dyrlæge, Præstøvej 172. Tapet h . tiernhanegade 3. 1648 Clausen Chr., Amtslnsp , Hvedev. H. 1743 — Anna, Damefrlsørinde, Brogade 1. 1043 — Christine, Fru, Klldemarksvej 18. 1375 — Erik Hoff-, Købm , KøgevcJ 3. 1993u— Louis, Prokurist, Karrebækv. 98 <1. •713 Clausen Joh. H , 8agf., Ramsherred 7. 178 49 ':0l9 — Marie, Frk., Sygeplejerske, Køb- magergade 7. Clausen Joha., Trikot agehandler, Hjultorvet 5. 567 — — Ringstedgade 30 (Bolig). 370 Clcmmosrn Viggo, Øjenlæge, Dr. med.,

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S. Tlf. 1420 272 Pampmollegaarden (Næstved Itrud fabrik), HagflseveJ 50. 416 Dampmøllen A/8 1 Nyk. F. tv/ H. C. Kornerup), Rlngstedg. 101. 778 Dan, Trævarefabrikken A/S (Næstved

290 Dansk 8hell A/8, Brctorv 0, *616 Dansk Skovindustri A S, VordlngborgveJ. 1455 Dansk Spare-Selskab (Spare Uret), Slagelsevej 5u. 1924u-------— (Incaasokontor), Ruvæn­ get 22. 51 Dansk-svensk Staal A S (B. Aa. Nielsen), Axeltorv 6. 8C8 Dansk Træhælefabrlk (H. Hansen), HermarsensveJ 10. 1503 D. K. B. Fmd.- Fru LRS. Juulsgaard. (Kontortid 12 14). •516 Danske Laudb. KreaturaalgsforenLng (Præstø Amt) Hovedkontor: (8 17, Lørdag 8 12), Kvægtorvet, Salgsleder Hansen: Inu 4. 1257 -----------Boch. Hfdge A. Brondtoft (Bolig), Kildehakken 4. 1210 Danske Mejerier* Masklnf. De i Over­ montør A. D Raun), Slagelsev 23. 1249-------(Overmontør A. M. Thomsen), . Sagasvej 4 A. 646* Danske Petroleums Akts. Det, Næstved Distrikt. Ny Havn. 1176 Dantorp Jobs., Fmd. for Træindustri- arbejdernes Fagforening, Solvej 3. 1627 D 8. B. Masklndepot 587 Davidsen Jens, Maskinværksted, Ringstedgnde 19. 1458 Dedenroth Sefuni C., Revisor, HD., Musæumsbaven. 133 Den eksamensfri Mellemskole. 15.36 Den kjnbenhavnsko 8o-Assurance-For­ ening, limiter *t (Skibsmægler P. Lehmann .Sivertsen), Vestre Hav­ nekaj. Bolig. P. Lehmann Sivert­ sen. Østergade 34. Destruktionsanstalten \( Fru Viggo Nielsen, Fodbygdsvej. Set, Mortensgade 5. •1900 Det sociale Kontor, Rnadhuset. 1295 Diet/. Ellen, Fru, 8terke!svej 14. 204 Dinesen Nørgaard, Hotr'ejcr (Hotel Garvergaardcn), Ringateug. 18. I DISKONTOBANKEN N/E ITVID DISKOftTOIAMK Aktiwøitib Telefon 1500 Daglig Kl 10-13 og 14-16 (Lørdag 10—13) Afdelingskontorer: Næstved 1047 Afur llnRrn prr« NrMvcd K vitr torv hver .I m U hr Irs Kl 10. Hyllinge #2: Afdelingen I Hyllinge Mandag, Onsdag eg Fredag Ira 14 M* K.»stræde 29 % Aldeling ,1 « Kang rind , Torad. Ira M- Id eg l.srdag (rs 11—1.1 1867 Dithmer J. P , Bryggerlolrektcr, Tolv- gaardeu, SlagelscveJ, 2245 518 Det ny Ostelms,

Træhælefabrlk), KlldemarJ.svej 70. (Jensen træffea Ikke ml. 12- 2). 314 Dåne Wllh., Giarm.. Jernbanegade 6. 148 Danholt A., Overofflclant, Fasanvej. 925 „Dania44, Dampvaskeriet. Kern. Tojrenseri, Farvn., Ringstg. 1. 899 Danmark (Det gensidige Forsikrings­ selskab), Assurandør Ove Falmer, VordlngborgveJ 2 A. [1443 Dannevirke, Soldaterhjem, Olentev. 15 [1760 Dansk Andels Gødnlngsforretnlng, Ny Havn. [2053 ------- (Forretnlngsbest. Joh. Chr. Kryger). Bolig: (efter Kl. 17) Ringstedgade 50, 818 Pan«k Arbrjde. Fmd.: Kobm Karl K. Rasmussen, FarlmagsveJ 81. 1373 —• — Kass.: Repr. Jørgen Kristen­ sen. KnrrabækveJ 1 A. 1122------ (Arhejdsbørsen), Henvendelse til Næstved Erhvervsrand. 1324 Dansk Arbejdsmandsforb. (Herlufs­ holm Afd.), Ringstedgade 108. 1745 Dansk Cykle-Unlon , Fmd. Eigil Han­ sen), Ahornvej 12. 947 Dansk Elektriker For*v (Formand: Hubeit Sand, HrrlufsholmveJ 19). 1433 -----------Kass.: 8v. Aage Olsen, ftkyttemarksvej 59 *. 1169 Dansk Foikeforalkrlngs Anstalt A/8 v. Inspektør William Rasmuasen, HerlufsholmsveJ 15. 1778 Dansk Gartner-forbund, Næstved Afd. Kass : Louis Hermansen, Vordlng- borgvej 60. 82 Dansk Handels- og Kontormedhjæl­ perforbund, Næstved Afd. (Form.: Arne Alfhelm). 908 ------ — Kaas.: Svend A. Hanaen. Kildevænget I. 2010* Pnnsk Kertonnagefnhrik 1 fl, Ringstedgade 25. 2208 — — Fabrk. E. Hasch < Bolig). 110 — — Oross. E. Gerner Larsen (Bolig) 1205 Dansk Kvindesamfund. Forrud.: Fru LRS. Pape, SlagelsrveJ 27. *.,3 Dansk Llgbrirndlngsf. (8ydsJ. Afd.) (11-13, Fred. desuden 17-19), Rid detgade 7. 600 — Fmd.: Arkitekt Tldemann Dal 2102 Dansk Metalskilte-Indust., Ringstg. 25 •2010 Pnnsk Papirforsyning (E. Gerner Larsen), Tapir en gros Import, Ringatedg, 25, 110-------Gerner Lsrsen (Bolig) Slagel- sevej 42. 1863v— — Repr. C. A. 8kebyr Rasmussen 365-------— Holger Christensen. •127 Dansk Pose Industri (A/S E. L. Demuth), Ringstedgade 1.

98 — Agnete, Fru, SlagelaeveJ 12. 1892 — Anna, Fru, Klldemarksvej 68 2261 — Marg., Fru, Kindhestegade I, 933v — Resm., Gdr. Krcaturhdl., Overup. 1463 — Georg, Insp. f, Skjold (Landdl- striktem*’), Kildemarksvej 42. 1793 — Aksel. Isoleringsforretning, Vor- dlngborgvej 57. 1720 — Henry Revsbæk-, Isolertngsfabrl* kant, GrlmstrupveJ 25. 411 — N. C., statsaut. Inat., Havrev 1. 1858 Harry, Kakkelovnsmand, Rugvæn­ get 15. 1276 — Fr., Kasserer (Paplrarb. Forb.), Kildevænget 8. 1266 Christiansen Aage, Kleinsmed, Amtmandsg. 1. (entralvarme. 618 Gas- ft. C., Kleinsmed. aut. Vandmester, Rrotorv 6. H . fh Konkurrenten, Aaderupv.45 V., KrlminalhetJ, Karrcbækv. 11. A., Fru. Kobm., KatrehækveJ 68 C. A. M., large (11—13), Jernba­ negade 31. H , Montor, VordlrgborgveJ 2 B, Oluf, Murerm., Aadrnip, »asm.. Rentier, Rlngstedg. 208 Arne, Repr., Ellersvej 2. Ketty, Frk., Hkonheds* og Fod­ pleje, FarlmagsveJ 17. Rrdr., Snrdkerm., Knrrebækv. 74. It-, Tiæhandel og Lcgetøjsforret- nlng, Vlnhusgadr 6. Joh , Typograf, Nygade 3 Christoffersen 8vend, Autolakereri, HlagelseveJ 23 (henvises under K> 107 Christoffersen A„ Flskehdl., Ramsh 23 521 o. Købmand, Brnndtsgade i. 1935 H .riger, f)psvnsmand, Lyngstien 3. lBftt — Harald. Restaurator, Jernbnnepl. 328 O., Restauiator, (lstergndc 5. 811 Christoffersen I*., flnedkerm., Ringstedgnde 25, 147 1 (ity-lliuuren, Set. Mortensg. 5. Sæbe Parfume Legetoj (*lasv. 1437 — — (Købmand H. C. Osterganrd), Bolig: NyveJ 15. 259 City, Tobaks- og Vinhandel (Alf Mor­ tensen), Ringstedgnde 3. 1718 Oasen Harriet, Fru, Outenfeldta Stift, 1337 — J , Fru, FarlmngsveJ 36. 1428 I Clnsen Carl C, Sagf., Ramsherred 31, (Bolig) Borgnakke, Tlf. Kar­ rebæksminde 5. ISO 460 561 1936 94 529 1394 v 2014 - 1790 - 622 - 991 - 2176

D

(K insult. 11*13,30, lørdag 10 - 11 ), S.agelseveJ 5 i HJ. Skellet)! (Priv.: 8tenbæksholm. Tlf. Kåre bæksmlnde 30 y). 1438 Cliehéanstalten. Kingstedg. 25. 2173 (O, Holst privat: Toldbg 18). 1091 Codan A/8 Forsikringsselskab, Hugo Jacobsen, Kindhestegade 10. 1726 Collet l’nne, Fru, Ronnebæksholm. 2034 Cramer E., Odr., Karrebækvej 22 lOCrome & Goldsehmidt, Chr. Hoffmann, Axcltorv 7. Orr.s t. Konfekt. A Sengeafd. l.ftal 1810 — — Chr. Hoffmann, privat Bolig Ringstedgnde 62. 1303 Crown Radio, Torveatræde 13. 779 „Cvkli borsen" (Ove Nielsen) Karrebv. 774 Cykle-Importen (M Pedersen/, Hjul­ torv 3. li Daase J. W., Kobm, Rlngstedg. 16. 1753 Dahl H., Drlftslng , GI. Rnit dle Holsted 1672 Dahlberga Skotojninagasln, Axelt. 5 1871 — — (Bolig), Ramsherred 31. 2242x Larsen Børge, Tandlæge (Bolig ), Kl» lemarksvej 103. 606 l)mn Hansen P, Vognm , Gøgestten 6 946 Damborg Agnes, Fru, Jordemoder, Urogttde 10* (tr. b. 14 16). 948 — Madsen K., Fru, Koraetlere (Rpl- r«dla), Hrogade 10*. 1079 Dambæk K, Amtsfuldmægttg, 8kole- rnndaaekretær, Klldemarksvej 50. 177 Damernes Magasin (Frk. M. Johan­ sen), Torveatræde 8. 165V Damgaard Sophie, Fru, Bct, Peder* Klrkeplada 11. 630 Dnnignnrd Ejler, Kohmnnd, Axeltorv 11. 906 — — Bolig: Klndheategade 8 * 1312 — A. M , Overbetjent, MetateraveJ 18 2003x Damm Poul, Ny HolstedveJ 40. Hannibal linerisen f*iv*h»nd*l rslrln Til NiMuvcd 902 dill ng hnlit

4

C

TVØJ

ib-

Cyklctyvfrlforsikringer 16

flommer Petersen, Næstved, Telefon 88«, tegner IN

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S. TIL 1420

224.3 „Klektra” *v/Harald Paulaen), llvedfvrintfil M. 241 Elektrlr'*etsv*rkec. 1775 Eiektro/rlx A/8, Omøvej. 367 E)*iacn L., Ostehdl., Hjultorv« Oste hua, Hjultorv d. 54M KHehammrr Sven, Kukmand, 1/441 RlngNtHitiide 14. I134x Ellexllde A*ne, Anlægsgartner, Aade- rupvej 115. 1134x — H., Kommunelærer. Aaderupv. 115 1115 ElmquLst, Stadsdyrlæge. ThoraveJ 23. P60 Elting M, E. Konsulent, Forsøgs- gaarden, Anderup. 1746 Elvang S. E . K• >mmuriesekreterr, Sky* temarkavej 103. 530 Klvang Jens Peter, Sla^turm., Kirkestræde 6. (Ornat. t. pr.) 486 Elving Aage, Krlmlnalaas., Farlmage- vej 28 2194 Emilie« K. A., Overportør. ^arimv. 71. 399 Emmerleh B., Jøig. Jensens»tj 13. 334 Engelsk Beklædnlngsmagaatn (F. Fogemann Rusmussen), Jernbane gade 2. 589 Frbst Hnnsen E., Kbm., Rmgstedg. 44. 1122 Erhvervsraadet, fHtergade 82. 1449 briksen Thora, Fru, Tobakshandler. Vlnhusgnde 16. 1682 - - ’a Knud Tandteknik, Rlngatedg. 2A F81x EskJtdsen E, Postbud. Kalbyrlsve.l 5 1131 Fssendron Anne Fru, Rterkelavej 11 1226 — Kr., iberer, FlxveJ 22. 646* „F sho ’*. Næstved Dlstr. (v/ I). I). P. A.), NyllayiT 20f>7 m F hso " Service (Næstved Km* hq I h Komp.), Frtrhnngsve] 8. 1173 Ethelfeld llemmlngsen Oda Fru Jor­ demoder, Tnldbodgade 19. Besøgs­ tid f. avangre alle Hverdage undt Ixsrdrig (14-.15). 688 Dagmar, Frk, Toiiibodgade 19 (Rvares Ikke, da ring til 1173). 2201* „RwT'-Bko, Aaderupvej 63 743 „Expert" Duco-Lakererlet, 8lagfler- vej 23 2255 „KxprpM,*t Frugtforretningen, Klldeniarksvej 18. Hannibal llbedsan Farvehandel Til NMtved ane arvef|erner I onadn ng ht'nt/nd 1120 Faber Borge. Overlæg«, Dr. med, Kindhestegade 10 Konsultation paa Amtssygehuset Mandag. Ons-

1725 Ditlevsrn Werner, AutomoWlf., Auto* værksted, Kindhestegade 18. 2 IH — — (B ig), Kindhestegade 10. 045 - A. Frr, , rens’onat, Klndheateg. 18 282 ------- (B*- !g/. 21**0 Dittmsnn M Rrpr., Skomagerrk. 4. *516 D. L. K. (P*-ietb/ Amt), Kvægtorvet. •662 Dornm'' -kontoret, Skomagerrækken lPHOu Do\sø ffi.. Fru, Dann vej 10. 1171 Draghelm Chr., Bankdir., Slagelsøv.4 t 709 Druednhl Johanne, Brødudsalg. My HolstedveJ 41. 743 Duco-Lekererlet Expert (Sv Krlatof ft IMI), SlageUevoJ li 2126u Durotex Gulvbelægning (Entreprenør Carlo Tarsen, BlrgltteveJ 13). 707 Dybdahl Anna. Fru, Ram.iherredg 20. 777 Dyndganrd Chr., Dtrektør (Sydsjæll. Frøkomp ), Qrønnegarie 2. 051v Dytic sen Marie, Fru. Granbakken, Rlngstcdgade 142 A. 2206 IMiring Knud, Atelier f. IVhora- tlo » & Reklame, Sterkelsvej I. PG2 Dyr1und L C., Politimester, Skytte* marksvej lli. 1358 Døssing I,. K.. cand ph irm., Præstø- vej 82. tage, -lemh inegade t 420 Egebrrg OITTSON, Urødertmagnstn, HJ af Rnmshrrredg. og Jernbaneg. 341 — Vald., Konditor A Bager, Torve- at; avle 0. (Omstill, til Bolig). 1773 Egede Hansen H , Revisor, Kilde* matksvej 40 A. 1098 Egholm P., AdJ., Herlufsholm. 782 KJrndomsimeglerflrma Fredr Lund (Indeh,; K. H, Luhd), Axeltorv 11, 2116 — privat, 1093 Eksportmnrk. Restaurant (Fr. Jensen) T49 Kkspreslrykkrrlrf Næstved llogtrykker! A /Kskefuhrtk, B C. Schou Ringslodgade 1. 1992 Elbj Otto, Journalist. „Munkegd.", •Homagerrækkrn 8. 232 Hknr’erm., Bol g: Asgade 10. 418 — ’s Chr. Eft. (Hans Jørgensen), Herre* A Dnmeskræderl, Kirke­ st riede 3. 792 E*brønd A. J.t RevLsor, Set. Peders Klrkeplsds 6*. 893 Elegance, Herre A Damefrlsøraalon (Rv Aa Hansen), Kindhesteg 5. 297 „Elegant” Tøjpressen i Borring An­ dersen). Ramnhorred 6.

36C Formann Jul. Bestyrer (Ringsted An* delsxvlnesl. Ud«.), Hvedrvænget 2 POo Forsøgrgnarden, Aaderup. 462 Fo^sørgelsejanstalten. f84 Fortune, Mineralvandsfabrik (C. Si­ vertsen), GottllebaveJ 12 1551 Fosslng Aage. 'oUlkvUets.'omuilns, 81ageLse.eJ 17. 191 Foto*An., tøren (Foto Kurat). 8t. Pe­ ders Kirkeplads 1. 132 Foto-SfMvlal (JohH. Pmlornon), -Icrnbubcgud-’ 7. 2134 Frandsen Poul Ass,, Peder 8yvsv. 11. 1638 — Chr'stire. Fru, OdlnsveJ 4. 173 v. E, Krlmlnalaas., Thorsvej •1900- - R.. Stada- og Havneingenlorkon- toret. 1450 — R., Stads, og Havnelngenlor, pri­ vat Bolig: Jernbanegade 11. 1660y Frank M.( Bllkkenslagerm.. Kildrv. 5 2104 Frank. I)ekoratton«ateH

258 Fahlberg-B'lle T., Karosaerlfabrik, FrtggaaveJ 5. 405 ------------(Bolig), Ndr. Farlnr.agsv. 2. 746 Falch Edv. A Søn, Rmedem., Kind- hestegade 7. 206 Falcks Redningskorps A/S Ram*- herredgade 12. 899 Falmer Ove, Assurandør (Danmark), Vordlr ^borgvej 2 A. 021 Farvehandel Axeltorv’«. Axel- torv 0. 88tt Farvergaardenn Frugt- og Grør.tforr. (Frede Petersen), Kindhcstegarlo J. 360 Faxe Oldo|*>t (N. Th. Ander* Hen), Skyttcmnrksvej Z9. 94x Ferdinand Johs., Lektor. Herlufsholm. 131 Finak Vlcekonsulat (DU. R Grønholt) 932 E. PINCIi E II Cykler ob Radio en gm* Øilerport - Tell. 20-12 259 Fischer Jensen E., Næstved Ostefa* brik. Klh.emarksvej 99. 407 Fischer-Rasmussen U., Civilingeniør, Amtavejlnapektør. Rlngstedg. 73. 107 Fiskehuset (A. Christoffersen), Rumsherredgnde. 67t Flskeh'ia Hjultorvet« (Folmer Hannen), Hjultorvet 7. 731 ------- (Bolig), PnratøveJ 90. 446 Fiskerikontrollen Distrikt Sydvest- Sjælland. 392 Fjerde Banesektion, Jernbanestationen 847 Fjord Christensen. Pastor emeritus, KarrehækveJ 20. 11914u FJordnldr lian«, «tat«aut. Klek* tro-IuMtallutor, Prirntovej 59. 1572 Flodgaard Jacob, Odr., Aaderup. 361 Fodhy Xominunekasa., Bernh. Larsen, Rtenhækaholm, 1632 Fog Karl. Bagermester, Brogade 3. 181 -- Marie, Fik., Forstanderinde (K. T A. S ), Ret. Moitensgndr li. 1530 — M., Oberat, Kammerherre, Garde- husar-Kasernrn. 1169 F« ’keforslkrlngs Anatalt Dansk, A/8, r. Insp. VV|ll, Rasmussen, Herlufn* holrnavej 15. •1900 Folkeregistret. 1237 Folkets Hus (J. P. Poulsen), Vinhus* gad« 11. *1414 Ford Depotet (Offrr Andomon) RlngstedgRde 17. •18 Forenede Jernstøberier De A/8. Ma­ skinfabrik, Giønnegade 10. 176/ — Oli« Kompagni Det A/S, Ny Havn. (Distriktal). K Engeli Christensen) Forenede Parlrfnbrlker De A/S. M601 — — Maglemøllr Papiifabrik. (8* tHl. u. Maglemølle). 1448 ------- Centrallaboratoriet.

EjendomsansvarsforsikrInger 21

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 888, tegner 20

mbMÉøm

' ' ' -...............

mMwM. Næstved KUL & KOKS Kompagni A S. Tif. 1420 H^msibsl merisen I — Vf"'" nllHali r«rvar*i)r|* 1. N«.*» 20? *or» og ku lort 048 Harisen Søren, Aurovw»kated tr Vui- k*n.s,»*v Fsrirnrgavej 16. 13. Grolh, Baadebygger, Aadørup itv. Aage, Bagermester. Grtrru.trup- ^reJ 24.

tøestvedKUL & KOKS Kompagri AS. Tlf. 1423 \ YV. Jen- 1821 „Fnigtinpsp n ____________ øen), flrotorv 8. 1441 Frølund P., Urmager ft Guldsmed, Ri .gntedgade 8 1

1961 (P-ttsot.alek & Høyer (Niestvei Lvi 1 kopi), Tt omvej 2 787 Or air. H, handelsgartner, „iWeiv« rT)5<-edgodc 1M. 14.11 H, Skovfoged, Kalbyris. 656 Orand 1 A , Købmand. (Bolig) „r, kbrgaarden”, Kirdh< rt^gad« iV i 1132 ------- Kontorfersyningen. Jem bnnegada 16 960 Crand CaM (N C. W'nlm, 4. 1{ iisit > tåren, Vin busende *f. i083 Grøntved P, Konsulent 1210 Ciulf Norv're (ibma Bnrbitid), Fnrtrnncsvej IS A. 2S71 (?^i1|ni^0'rtitr^lrn, Ornnnee:, 4, •s- «* s *^ w «* wi «*.«*1 m »** _ „ - • (Fr. Pedersen Polig), Orann *- K»(e 4. H 29 Gummi Hpectai (F. Kmnn Jon y») HlngHteil^ndø^s. 8«6 Oundønm Ohr, 8nedkerm,Klndh( * 66t Gundmanr H , Malermester, Vordlng borg'**) g, 2236 Gundorf Kefu.ik, 7/4- Panmagsv. 15 ^ • ayJdPnl i.

Hv. Aa., Barber, Damefrisør Ar Skønhedspleje E'leganc., K'ndhg 6 Hans, Bar.l aantat,, Kildemarks vej 18 A. 1M23 VVaiiNv'-n & Fredcrikwn, Blikken- slftgornt., aiit V‘Mid $i fbism., Jernbanegade 4. 126 /age, Blomster forretn. Import. Hjultorv 8 820 — I, Bloni8terfom:tn..T»«n Akasie. FUngstcdgade 16 1666 — (*. M , Blomster- tr Orøntfon et- r»!ng, Vordingborgvøj 17 1 f#22 IlaJiM'i V. \l.. Bogføring A SkHftosaqor, Ahornvej 3 28b Urmsi'n K. Werner, IU»gbankle- A Kaeiio- forhaadler, N> .!»t-nbanevej 8. 13(H —* R.imløv Povl, Regina Salonen, Set. Mortensgade 4. 2104 H Frank, Dekorationsatelier. Slag- kildevej 1. 2(*52 V ggo, Direktør (Bolig): A/8 Byg­ ningen. iC'45 — Rob., Dlsjjonent, T. SjrvsvøJ 5. 15H3x — Abert. Ejendomshandler, .*x Fr., Kjøadotnahdl., J. Jense.isv. 40. 1232x - dir Tokavard, Ejcndoinshdi. Fre- dertavej ?ø A. .P4y Ejnar, ’tjenuomskornmUs. (M %f D K. I(.|, Slerkflsvej 41 élfiP IlHH>eii & Nii lneii, A jt. Ulektro* Inniallat., Hinest ed^ar?ø 35. Fk v, Hnt eprenor, 04-teigade 19’ \Fabrikant (Medl. af Praatø Amts Skyidraad), F lave) 12 Fabrikant (Dan^k Træhælefa- h» k), Herm^-Asi nevej .10 B. DahlLørg, Fabrikant, Kslb^rlr- H0 Hftn'ten ('lourii F.ftf., Jernbg. 3. Farve, og Tapethandcl 10W 6k> 81W 676

I336 Hank- ns. i, H Vog;. , . geai.i l‘W Hu,tud ; Hnantl. Agrnt ir H Christer.- een, Villa Arnen, P Bodlisvej 27 1 1 Henud 1 Hannd tvnsp O. O. Larsen), Fr rimagevej 17 t, [336 Haandværkerfoi en ingen for Næstved og Omegn Fmd.: Tømrerrneater O AarLs-l4«reen 243 Htmi qv’C-j .*wr-, IPtndnls og, lAiiiHihni^Kbntikøn (10 13 og 14 16), Jemhar.eg. 9 (Lørdag 13 13). 1 ’ f ni ir 4 tør M. Hsnghøj, Østergade 301. fon Ha^r.'n Si Danske PhonJx A/fl (Svend Mailsen), Karrcba 2ia. 4P7 Hafula å- Danske Fkø'.b. A/F (H K. M r fennen), Kild«iuhken 14 IW'r Hage Kjeld, Læge (0 10 og 13 -14) Kindhestegadi 31. 453 — .1. Pb., Overlæge (10 12), Jern­ banegade 17. 30t Hagen seøtr. D. og H, Jernbane­ gade 26 1. 32 i lln.»(HH*rg V h W. A/S, Stønhrjig- K^rier A Slønbrml Farimv. 32. IMJY HatiJi?' doreningon for Næstved og Omegn T/ud : Købmand J. Jør­ gensen, Oro4 søgade 27. 385 - Kasserer: oltmaud P. M Ohrt- rtensfr., KithlcrsveJ. 168 Håndelag irtnerforentngen for Næst- vod og Omegn Fmd.- Gartner Fre­ de HRusen, Vredslase. Y36 — Kasserer: Werner RU*. 8kytte- jnarkpvej 74. *62 Handeln og Kontormodhjælperfort). (Næstved Afd ). F^md.: Arne Alf- helm, Teatergade 4 90R Kasierer Socialinspektør Svend Aage Hansen. Kildevrrnget 8 Kon­ tor: R1700 Handølast amtsforeningen (Næstved Handelsstandsforening). Formand Konsul Wiih. Smith. 1478 Knaiiere' Konsul T Meding Handelsatandens Arbejdeglve-rorgnn Fmd.f Konsul Wllh. Jmith. •1478 Sekretær og Knaserer Konsul T Meding. '|8(K‘ Htingh.ij M . Irspfktor, <4*tfrgade Sl». 22i Hansn (Næatvert K affebod), Åaelt. 9. 1816 Harmen Svend Aage, Afdellr.gnchirf, ThoraveJ 2 | H, Anløutaga tniM, RM'tergail« 1. h/U i 609v Thorv . Asalst., V* * Aitdsn 6. 2130 NU«)! h I. Autokølerf ...rik, Fiyvoj 5 HK>5 Hjwnsen Hldenius, Autoværksted,

634 Fællesbageriet A/S, Aa^ade 2. i042 Fællesforeningen f. Danmarks Brugs­ foreninger. Rlngatedgade 20. 1173 Fadeklinik (Næstved priv.), Toldbcd- gade 10. 115 Føniks A S, Bryggeri, VordingborgveJ 11. 1687 ------ Brygger P Dlthmer (Bolig). Tolvgaarden. filagelsevej. 831 Faniki-Caféen (C. Andersen), Bro torv 10. 246 Fonlx-Teatret, Dir, Fru I. Fwald Pe­ tersen. Gu'optip - Ctpt Gabrlelsen H., Skovf, Salte Skov. 849 Gad^Ranrd 8. K, ArrMtforvam. IJ8! Gahrn Albert. Radioforhandler ønter- gade 14. 1530 G^husarkaaeroen (8c løvrigt under Næstved Garnlaoc). 12? ^nr|,,*on*’tommandanten i Næstved. • 87 Oar nerne* Salgsforenlng, Vralte- inark m IS33SS?" HoH18 J— (BeatyrATboligen). **• (Maskinmesteren). »u Sot (ae under Nyland ppntrait Gpunø-^indersvold Sko* distrikt (H. Muus) r t e u"der Orup Central. " »SSSKyr 1738 Rftmaherred IS. 1780 farts K»n, ln»p. f. itoM., Uiirf. f. l an l-Vj SydyttUtei! 1R2« n^f,,«ARcr*aie 8. 1 - »823 GW e , )^Ktc tor Vor- db »boritv«) i R '""|,ekt« I KMl 0#rvh> C! (hmaona Rf, . Hannibal fllherisen ’rif. Nmtvad 302 ultlbronce

J

9

Tve<

1.636 2246

•lans (v. P, fyfbn.Mnn ■Ulla«), Sklhsm., Hav urnægkM • trrp,f Skib vertsen, «4« Odtlb Tb.. »>o.ur*";ijLr3,v*r7 Knreh«'kv<»J 7 J e a le ,J|.

Sivertsen *n P. I hmar;n 8

gade 137.

ril*t> A^gsted-

oli

Vlnhuait. *1.

MorgrrlrwKo evej 7 N fisen / >H, Sørbe

1961 Gottsehnlek vr ir ct M, Fru, HiorsveJ 2

dommer Petrru,.., v,. . ~~1TZ ------------ H°"’ N»'h*V<'df Tclrfoi, J

Fsvniiie AnuvarBior^ikflni. *r

.HH8, ioj»n *r

________

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85

Made with FlippingBook - Online magazine maker