Somnus nr 1_2018

Fra fjorårets historiske årsmøte – det nye styret: Fra venstre: varamedlemmene Marita Bjerke, Elin Sundmoen Bakås, Mette Figgé, styremedlem Lise Enberget, styreleder Pål Stensaas, kasserer Torunn Figenschou, styremedlem Janiche Henden og sekretær Marit Aschehoug.

Reise og opphold må medlemmene dekke selv. Reisestøtte til medlem mer utenfor Oslo og Akershus 500 kroner. Styret håper at riktig mange kommer

på årsmøtet. Hvert medlem sin stem- me, gjør organisasjonen mer demo- kratisk. Innkallingen er sendt ut i nyhetsbrev nr 2 og lagt ut på nettsidene.

Hvis noen har en sak de ønsker at årsmøtet skal behandles, så sendes den til styret minst 14 dager før års- møtet.

Større valgfrihet i helsetjenestene

Mange har no kjennskap til ord- ninga fritt behandlingsval, og stadig fleire pasientar nyttar ordninga. Tilbodet av behandlarar i ordninga har òg auka. Dette viser rapporten Status for fritt behandlingsval frå Helsedirektoratet, som summerer opp ordninga, i kva grad folk kjen- ner til den og korleis den vert nytta. Fritt behandlingsval er ei ordning der pasientar som har fått tilvising frå fastlegen til spesialisthelsete- nesta sjølv kan velje staden dei skal verte behandla. Fritt behandlingsval vart innførd 1. november 2015 og omfattar fleire tiltak og ordningar,

mellom anna den tidlegare ord- ninga fritt sjukehusval og ei ny ordning (godkjenningsordninga) der pasientar kan velje å få behandling ved private sjukehus som ikkje har fast avtale med regionale helseføre- tak. Fritt behandlingsval gjev pasi- entar rett til å velje mellom offent- lege behandlingsstader, private behandlingsstader som har avtale med det offentlege og private behandlarar under godkjennings- ordninga. I 2017 vart fritt behand- lingsval utvida som fylgje av ei lov- endring som trødde i kraft 1. juli. Gjennom endringa vart private

rehabiliteringsinstitusjonar inklu- dert i fritt behandlingsval og tenes- ta intensiv habilitering av born og unge vart inkludert i godkjennings- ordninga. Godt kjent og populær Ei undersøking våren 2017 av kva kjennskap innbyggarane har om retten til fritt behandlingsval og informasjonstenesta vel behand- lingsstad synte at heile 84 prosent var klare over ordninga med fritt behandlingsval, og 54 prosent svar- te at dei kjende til nettsida vel behandlingsstad.

19

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker