Kirkkolaiva nro 24

2

yhä

ääkirjoitus 22.11.2017

26.11. Tuomiosunnuntai Kristus, kaikkeuden Herra Kirkkovuoden viimeisen sun- nuntain nimi vaihtelee eri kirkoissa. Joissain kirkoissa puhutaan vain viimeisestä sunnuntaista ilman lisämää- reitä. Suomessa otettiin vuo- den 1958 evankeliumikirjaan Ruotsin esikuvan mukaisesti nimitys tuomiosunnuntai. Tästä päivästä käytetään myös nimitystä Kristuksen kuninkuuden sunnuntai. Nämä kaksi erilaista aihetta muodostavat kuitenkin koko- naisuuden: kirkkotaiteessakin Kristus viimeisen tuomion toteuttajana on kuvattu maa- ilmankaikkeuden valtiaaksi (Khristos Pantokrator). Päivän evankeliumitekstin mukaan Kristus tulee aiko- jen lopulla "kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa ja istuutuu kirkkautensa valtais- tuimelle" (Matt. 25: 31). Näin kirkkovuoden viimeinen sun- nuntai liittyy samalla seuraa- vaan sunnuntaihin, advent- tiin. Kirkkovuoden alussa ja lopussa - tai lopussa ja alussa - kuuluu sama viesti: Jumala lähestyy meitä Kristuksessa ja asettaa meidät kasvojensa eteen. Ihminen on vastuussa teoistaan ja tekemättä jättä- misistään. Viimeisessä tuo- miossa Jumalan vanhurskaus toteutuu lopullisesti. Liturginen väri: Vihreä Alkuvirsiä: 159 Ken Jumalan tuomion torjua voi, 156 Hautaan kaikki kaatuu kerran, 160 Kun luova tahto, 283 Ah Jumala, nyt tuskassa Päivän virsiä: 154 Jo nouskaa, kristityt, valvokaa, 155 Jo Herran päivä läsnä on, 158 Vihan päivä kauhistava, 162 Kristus-kuningas, kaikkivaltias Päivän psalmi: Ps. 143:1-10 1. lukukappale: Mal. 3:19-20 2. lukukappale: 1. Kor. 15:22-28 tai Hepr. 12:18-25 Evankeliumi: Matt. 25:31-46

Uhrin ansioista lippu liehuu

n Suomi juhlii tänä vuonna 100:a itsenäisyyden vuotta. Suomi 100 -hanke sekä eri järjestöt toteuttavat joillakin sankarihaudoilla kunniavartion siten, että itsenäisyyspäivän aamuna – mieluiten juuri ennen jumalanpal- velusta - jokaiselle sankarihaudalle asettuu henkilö, jonka ikä on sama kuin kyseisellä vainajalla oli kuolles- saan. Kunniavartioita järjestetään Suomi 100 – hankkeen toimesta suurimmilla sankarihautausmailla Helsingissä Hie- taniemen hautausmaalla, Tampereella, Turussa, Oulussa, Kuopiossa ja Lap- peenrannassa.

kuolleiden ikäisistä oli arvottu kaatu- neiden määrää vastaava joukko miehiä ja yksi nainen. Kirjeessä näitä arvottuja kutsuttiin osallistumaan itsenäisyyspäivän aa- muna kunniavartioon kukin ikäisensä sankarivainajan haudalle. Tervolassa nuorin kaatuneista oli 16-vuotias ja vanhin 43. Yksi heistä oli lotta. Tervolan sankarihaudoissa lepää 17 nuorta 22-vuotiaana kaatunutta. Sen ikäisiä miehiä ei löydy Tervolasta tarvittavaa määrää. Heidän tilalleen on arvottu ja kutsuttu vuotta vanhempia ja vuotta nuorempia.

kukin seppeleen ikäi- sensä sankarivainajan haudalle. * * *

Isän, sisaruksen tai lapsen kaatuminen sodassa muutti lukemattomien sotien ajan ihmisten elämän totaalisesti. Se oli hinta siitä, että maamme säilyttäisi itsenäisyytensä. Se, että olemme saaneet syntyä Suomeen ja elää itsenäisessä maassa, ei ole itsestään selvyys. Asiat voisivat olla toisinkin. Jos rintamalle kutsutut olisivat kieltäytyneet, maamme olisi miehitetty. Suuri osa kansastamme olisi siirretty Siperian erämaihin ja kau- punkeihin niin kuin balttilaiset naapu- rimme. Sata vuotta itsenäisyyttä on suuri ilon, kiitoksen ja kunnioituksen aihe.

* * *

* * *

Maanantaina oli Tervolan seurakunta- keskuksessa seppeletalkoot. Niissä val- mistettiin toistasataa havuseppelettä. Ajatuksena ja toivomuksena on, että itsenäisyyspäivänä lumipukuihin pue- tut kunniavartioon kutsutut laskisivat

Olisiko tämä mahdollista myös esimer- kiksi Tervolassa? Viime viikolla 109 tervolalaista sai kunnanjohtajan ja kirkkoherran alle- kirjoittaman kirjeen. Sankarivainajana

HEIKKI HOLMA Tervolan kirkkoherra

H

Hoosianna aloittaa neljä adventtipyhää

artaus

Välähtikö – tuomio tulossa?

n Neljän adventtisunnuntain ketju kuljettaa kohti joulua. Uusi kirkko- vuosi alkaa 1. adventtisunnuntaista 3.12. Sana adventti tulee latinan sanois- ta Adventus Domini jotka tarkoittavat Herran saapumista. Adventtina odotetaan yhtäältä vuo- sittain vietettävää Jeesuksen synty- mäjuhlaa, joulua. Toisaalta odotetaan Jeesuksen tulemista aikojen lopulla. Odotukseen liittyy paasto. Ensim- mäisen adventin valkoinen liturginen juhlaväri vaihtuu paaston alkaessa vi- oletiksi. Juma- lanpalvelus yksinker- taistuu ja sisältää vähemmän ylistystä. Hiljainen odotus raivaa tilaa suurelle juhlalle. Ruokapaasto on luterilaisilla harvi- naista. Moni tavoittelee silti sisäistä hiljentymistä. Kauneimmat joululaulut sekä ko- tien ja pihojen pukeminen pikkuhiljaa jouluasuun ovat vakiintuneet osaksi adventin aikaa. Adventtipyhien aiheet avaava näkö- kulmia uskon ja elämän pohdintaan. Ensimmäisenä adventtina 3.12. juhli- taan Jerusalemiin ratsastavaa Jeesusta. Ihmisjoukko otti hänet riemuiten vas- taan huutaen: ”Hoosianna!” Sama ilo toistuu yhä Hoosian- na-hymnissä. Se kertoo, että Jeesus on Messias, joka auttaa ( hoosianna = auta!) ja jota voi pyytää avuksi. Tästä luottamuksesta kumpuaa ylistys: ”Kii- tetty olkoon hän!” 1. adventtisunnuntai: Hoosianna!

2. adventtisunnuntai: odota Jeesusta

Toisena adventtina 10.12. odotetaan aikojen lopussa palaavaa Jeesusta. Hä- nen paluuseensa on aina oltava valmis, mikä mer- kitsee uuden elämäntavan ja lähimmäisvastuun sisäistämistä.

n Edessä ajavan auton jar- ruvalot välähtävät keskel- lä suoraa, jarrutus on raju, mutta lyhyt. Hetken kulut- tua auto kiihdyttää vauhdin ennalleen. Sitten ymmärrän: kuljet- taja hiljensi vauhtia liiken- nekameran kohdalla. * * * On mahdollista elää elä- mänsä niin, että yrittää vält- tää virheitä. Tai elää elämänsä niin, et- tä ei välitä virheistä, mutta yrittää vältellä kiinni jää- mistä. Ja jos pyrimme tekemään oikein, niin teemmekö sen rangaistuksen pelosta, vai siksi, että oikein tekeminen on meille tärkeä arvo? * * * Tuomiosunnuntai ja sen evankeliuki (Matt. 25:31- 46) kertoo siitä, että ihmi- nen ei ole vapaa vastuusta. Kun ihmisen olemassa- olo, sekä elämässä että kuo- lemassa, on loppupeleissä yksin armosta kiinni, niin elämän ei tarvitse olla jatku- vaa bonuspisteiden keruuta tai valvontakameroille kilt- tinä esiintymistä.

Anekaupan aikakin on lo- pullisesti ohi. * * * Kristinuskon ytimessä on yk- sin armosta pelastava Juma- la, mutta armo ei tarkoita mi- tään ryhtymisrajoitteisuutta. Mitään tekemätön välttää riskit, mutta rohkea laittaa lihansa leipomaan rakkau- den tekoja. Sillä ihmiset ovat ne kädet, jotka Jumalalla on käytössään. Loppui oma tai maailman aika vaikka huomenna, niin vielä voi tehdä tästä maail- masta hieman enemmän Ju- malan valtakunnan kaltaisen. * * * Koko maailmaa ei tarvitse parantaa eikä tuomarille to- distella omaa uskonratkaisu- aan. Oikeudenmukaisuus ja laupeus syntyvät itsestään, jopa salaa, kun rakkaudelle antaa mahdollisuuden. Ei pakolla ja ponnistellen, vaan rauhassa ja hengitellen.

3. adventtisunnuntai: Johannes Kastaja ja Jumalan rakkaus

Kolmannen adventtipyhän 17.12. hahmo on Jeesuksen edelläkävijä, Jo- hannes Kastaja. Hän ei tehnyt työtä omaksi hyväkseen, vaan suuntasi ih- misiä kohti Jeesusta. Johanneksen esikuvan mukaises- ti ihmisen tehtävänä on viitata kohti Jeesusta, muuntaa Jumalan rakkaus näkyväksi välillä pimeässäkin maa- ilmassa. Neljäs adventti - joka on tänä vuon- na jouluaattona 24.12. - on omistettu lasta odottavalle Marialle, mutta oike- astaan evankeliumi kertoo enemmän Joosefista. Kuin esikuvana kaikille tavallisil- le ja hiljaisille tämä Raamatun kerto- muksissa varjoon jäävä mies, Joosef, on olennainen linkki Jumalan pelas- tustekojen suunnitelmissa. 4. adventtisunnuntai: Maria ja Joosef

KIMMO SAARES Kirjoittaja on toimittaja, pappi ja Kirkon viestinnän ohjelmapäällikkö

SINI HULMI Kirjoittaja on teologian tohtori ja yliopistonlehtori

0400 22 11 80

KIRKKOLAIVA • Kemi-Tornion rovastikunnan viiden seurakunnan lehti. Osoitteeton tilaus joka kotiin • 23. vuosikerta • N etissä : www.kirkkolaiva-lehti.fi  • Kaikki aineisto lehteen sähköpostil- la: soile.koivisto@tornionlaakso.net • Sata-Väylä Oy, Katajaranta, 96400 Rovaniemi • T oimittaja : Paavo Vänninen Kemi 0405636222, paavo.vanninen@pp.inet.fi • T oimitussihteeri : Tuomo Korteniemi 0400560605, tuomo.korteniemi@gmail.com • P äätoimittaja : Sanna Komulainen, sanna.komulainen@evl.fi • K ustantaja : Sata-Väylä Oy • P ainatus : Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani • J akelu : P-S Suorajakelu ja posti • Jos lehti ei tullut, soita 040 762 7271 ja jätä viesti • Ilmestyy keskiviikkoisin/torstaisin joka toinen viikko • Seuraava nro 5.12.2017

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-magazine" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Magazines">FlippingBook</A> - Online magazine maker