Kirkkolaiva nro 24

3

L

Kirkkovaltuutettu Marja-Leena Laitinen Kaupunki ja seurakunta yhdessä henkistä turvaverkkoa paikkaamaan

yhyesti

JONNA TOLONEN YLITORNION UUDEKSI PAPIKSI

n Ylitornion kirkkoneuvosto on kutsunut Sallan vs.seurakunta- pastorin Jonna Tolosen seura- kuntapastoriksi Ylitorniolle. Ha- kijoita oli kaikkiaan 26 ja heistä haastateltiin viisi.

n Lapsille tehdyn kyselyn mukaan he haluaisivat aikui- sena asua yhteiskunnassa, jos- sa kaikkia kohdellaan hyvin. Vastaus sopii yhteen Kemin seurakunnan kirkkovaltuute- tun Marja-Leena Laitisen ukiltaan saamansa elämänoh- jeen kanssa: ”Kunnioita toi- sen vakaumusta, mutta vaadi kunnioitusta omalle vakau- mukselle”. Koska Marja-Leena Laiti- nen on myös kunnallispolii- tikko ja kaupunginvaltuutet- tu, voi pohtia onko kahdessa organisaatiossa toimimisesta hyötyä seurakunnalle ja kau- pungille? Kirkko on kunnallisen elä- män voimavara, joka antaa lisäarvoa poliittiselle työs- kentelylle. Molempien jär- jestelmien tunteminen auttaa ymmärtämään ja arvostamaan toisen työtä. Todellisessa hädässä ei en- simmäiseksi marssita sosiaa- litoimistoon, vaan turvataan kirkkoon. Seurakunta tuo luottamusta siihen, että henki- sen hädän hetkellä on tarjolla turvaverkko, joka yhteiskun- nan osalta on saattanut pettää, hahmottelee Marja-Leena. Perheiden pahoinvointi, työt- tömyys, syrjäytyminen ja lap- siin kohdistuneet käsittämät- tömät väkivaltateot kertovat, että kaikki yhteiskunnassam- me eivät voi hyvin. Samaan aikaan ihmisten ajatuksia hämmennetään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus- suunnitelmilla. Voisivatko Kemin kaupunki ja seurakunta toisiaan täyden- täen luoda mielenterveyden ja henkisen huollon palveluja? - Kun seurakuntakin ta- louden kiristyessä priorisoi toimintaansa, voitaisiin per- hetyötä korostaa enemmän. Ulkoistettaessa palveluja yh- teiskunta voisi tehdä kirkosta yhden perhetyön palvelujen Seurakunta tuottajaksi

PELLO JA YLITORNIO YHTEISVASTUUN KÄRJESSÄ n Kemi-Tornion rovastikunnassa kärjessä oli entiseen tapaan Pello yli 13 000 euron keräystuloksella. Kirk- kolaivan tilaajaseurakunnista paras sekä euromääräl- tään että suhteelliselta tulokseltaan oli Ylitornio 9 029 eurolla, mikä oli 2,48 euroa seurakuntalaiselta. Simo, Tervola ja Keminmaa saivat kasaan runsaan euron hengeltä. Kaupunkiseurakunnat Kemi ja Tornio tyytyivät 30- 39 sentin panokseen jäsentä kohti. Pello 13 068 > 4,46 e/jäsen Ylitornio 9 029 > 2,48 Keminmaa 6 896 > 1,02 Tornio 6 892 > 0,39 Kemi 4 507 > 0,30 Tervola 3 182 > 1,24 Simo 3 126 > 1,21 Yhteisvastuu tuotti yli 3 miljoonnaa apua ihmiskaupan torjumiseen Suomalaiset ovat lahjoittaneet Yhteisvastuukeräyk- selle tänä vuonna runsaat kolme miljoonaa euroa. Va- roilla torjutaan ihmiskauppaa Suomessa ja maailman konfliktialueilla. − Yhteisvastuun kymmenet tuhannet vapaaehtoiset ovat jälleen tehneet hienoa työtä. Auttamistyöhön ke- rättyjen eurojen lisäksi tärkeä tulos on piilossa olevan hädän näkyväksi tekeminen. - Yhteisvastuuvaroin ihmiskaupan uhrien tunnis- tamista pystytään vahvistamaan ja ohjaamaan heitä avun ja tuen piiriin nopeammin, Yhteisvastuun kerä- ysjohtaja Tapio Pajunen sanoo. Keräysvaroin muun muassa kehitetään tukihenkilö- toimintaa ja etsivää työtä, vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan kynnyksen oikeudellista neu- vontaa. - Ensivaiheen kriisiavulla ja tehostetulla tuella edistetään sitä, että uhrit saavat tarvitsemansa avun ja suojan sekä rohkaistuvat ottamaan yhteyttä myös viranomaisiin. Yhteisvastuuvaroilla tulee olemaan huomattava merkitys ihmiskaupparikoksen uhrien tunnistamisessa ja oikeuksien toteutumisessa, Pro-tu- kipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen kertoo ja kiittää kaikkia lahjoittajia. Keräyksen 2017 kansainvälisenä esimerkkikohtee- na olevassa Jordaniassa yhteisvastuuvaroin tuettavan avustustyön painopisteenä on työllistymistä tukeva koulutus, harrastusmahdollisuudet ja psykososiaali- nen tuki noin 12−30-vuotiaille leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville Syyrian pakolaisille. Jonna Tolonen on vihitty pa- piksi viime kesäkuussa ja hän on siitä alkaen toiminut vs. seu- rakuntapastorina Sallan seura- kunnassa. Hänen puolisonsa Atte Tolonen on vs. seurakuntapastorina Pellossa. Jonna Tolonen on syntyisin pääkaupunkiseudun Nurmijärveltä, mutta juuret ovat Sallassa, jossa muun muassa hänen isovanhempansa edelleen asuvat. Jonna kertoi viime kesänä Kotosalla -lehdessä pitä- vänsä siitä, että pienessä seurakunnassa saa osallistua monipuolisesti seurakuntatyöhön. Pienen paikkakun- nan etuja on myös esimerkiksi kirjastopalvelut. - Luonto on tietysti myös mahtava juttu kesällä, mutta odotan kyllä innolla myös talven hiihtokelejä! Jonna kertoi heinäkuussa. - Ja niitähän Ainiovaaras- sa löytyy. Jonna Tolonen

- Tosiasiassa meillä on ta- lousarvio- ja tilinpäätösko- koukset, joissa voimme vai- kuttaa. Me emme osallistu valmisteluun, emmekä kes- kustele toiminnoista. Koen kuitenkin, että Kemin seurakunnalla on positiivinen näkyvyys. Konflikteja ei ole. Politikoilla sen sijaan on tapa- na kohottaa päätänsä muiden näkyvyyden yläpuolelle, mut- ta seurakunnassa tämä ei ole mahdollista. Seurakunnan on toimittava yhteisönä. Uskon, että Kemin seurakunnassa on opittu koke- muksen kautta tunnistamaan myrskyjen ainekset. Seura- kunnan näkyvyys yhteiskun- nassa syntyy ihmisten teke- misten kautta. (PV) Kirkkovaltuutettu Mar- ja-Leena Laitinen pitäisi iltasellakin seurakunnan ovia mahdollisimman paljon auki, jotta lapsille, perheille ja muille tukea tarvitseville olisi paikka, jossa kuunnellaan.

den jaksamisesta ja henkises- tä hyvinvoinnista. Sama huoli kohdistuu nyt Kemin seura- kunnan henkilöstöön. - Tulevaa hahmotellessa meidän kirkkovaltuutettujen tulisi kokoontua henkilöstön kanssa yhteispalaveriin, jossa keskustellen linjataan tulevai- suutta, poistetaan uhkakuvia ja tunnustetaan tosiasioita. Luodaan hallittu pitkäntähtäi- men toimintasuunnitelma, jo- hon sisältyy myös henkilöstön suojaverkko. Muutoinkin kirkkoval- tuuston tulisi Marja-Leenan mukaan keskustella nykyistä enemmän. Valtuuston esitys- listat eivät sinänsä kovin pal- jon osallistumisen mahdolli- suuksia valtuutetuille anna.

tuottajan. Paikallisseurakun- nan diakoniatyön ammatil- linen osaaminen olisi tähän valmis työkalu. Muutoinkin seurakunta ja kaupunki voisivat pohtia Mar- ja-Leenan mielestä jonkin- moista yhteiskuntasopimusta. Kun kirkkovaltuutettujen jou- kossa on useita kunnallispo- litiikassa toimivia henkilöitä, olisi laajempi poliittinen tah- totilakin helposti synnytettä- vissä. Enemmän keskusteluja Ammatillisessa toiminnas- saan työterveyshoitajana Marja-Leena Laitinen oppi kantamaan huolta henkilöi-

Lutherin kynästä: Luota Jumlan lupaukseen

sa. Käännös Anja Ghiselli. Kirjapaja 2010. ”Luther kirjoitti aikanaan useita niin sanottuja postilloja, eli kirkkovuoden teksteihin liittyviä kirjallisia saarnoja. Hyvin usein postillojen tekstit vastaa- vat meidän nykyisen kirkkovuotemme tekstejä.” ”Lutherin postilloja on käännetty myös suomeksi ja niitä ovat aktiivisesti lukeneet sekä papit valmistaessaan tu- levan pyhän saarnaa että tavalliset seu- rakuntalaiset hartaudekseen”, kertoo Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Ka- ri Kopperi, joka on valinnut Lutherin kirkkovuotta käsittelevät lainaukset.

tullut luoksemme ansioittemme vuoksi vaan jumalallisen totuuden tähden. Hänen tulonsa oli luvattu jo paljon en- nen kuin olimme edes syntyneet. Jumala on luvannut meille evankeliumin pelkäs- tä armosta, samoin hän on sen lupauksen myös täyttänyt osoittaakseen totuutensa: hän pitää, mitä hän lupaa. Hän kannustaa meitä luottamaan lupa- ukseensa ja rakentamaan elämämme sen varaan. Hän pitää lupauksensa varmasti. Martti Lutherin Adventti- postilla vuodelta 1522 Teoksessa: Martti Luther. Yksin armos- ta. 365 päivää Martti Lutherin seuras-

n Reformaattori ja uskonpuhdistaja Martti Luther painottaa saarnoisaan ja kirjoituksissaan Vapahtajamme Kristuk- sen tulon perustuvan ainoastaan ja vain Jumalan rakkauteen ja armoon ja että Poikansa saapuminen on tarkkaan ilmoi- tettu etukäteen profeettain suulla. Luther kirjoittaa: Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana: Sanokaa tytär Siionille: Katso, kuninkaasi tulee! Hän tulee luok- sesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuh- dan varsalla. (Matt 21:4-5) Evankelista lainaa tätä profeetan sanaa, jotta ymmärtäisimme, että Kristus ei ole

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-magazine" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Magazines">FlippingBook</A> - Online magazine maker