Kirkkolaiva nro 24

7

VARHAISNUORISO- TYÖ: 1-6 –luokkalaisille suun- nattu avoimien ovien ilta- päiväkerho, Klubbari Ase- man srk-keskuksessa 21.11, 30.11. ja 5.12. RIPPIKOULUTYÖ: Päiväkouluryhmän lauantai- koulu 25.11. klo 9-15 seura- kuntakeskuksessa Leirikouluryhmän lauantai- koulu 2.12. klo 9-15 seura- kuntakeskuksessa Lisätietoja koko loppuvuo- den tulevista ohjelmista ja tapahtumista Simon seura- kunnan nettisivuilta www. simonseurakunta.fi. Rippi- koululaisille linkki seura- kunnan rippikoulusivuille etusivulla, jossa mm. tulevat opetusjumalanpalvelukset ja ajankohtaista asiaa. Tiedoksi, että Simon vs. kirk- koherrana toimii 1.9.2017- 31.5.2018 Marja-Riitta Ojala, puh. 040 3528667, email: marja-riitta.ojala@evl.fi

Ylitornio

Tervola

Simo

To 30.11. Eläkeläisten kerho Peuran koululla klo 10.45. To 7.12. Hartaus Kotikul- lerossa klo 10.30. Eläkeläis- ten kerho seurakuntakes- kuksessa klo 11. Hartaus Pihakullerossa klo 13. PÄIVÄKERHOTYÖ: Kerhot 3-6-vuotiaille: Viikolla 47 päiväkerhoa ei ole Ke 29.11. Lasten adventti- kirkko klo 9.30 seurakunta- keskuksen kirkossa Avoin päiväkerho To 23.11. klo 10.15–12.00 seurakuntakeskuksessa Viikolla 48 avointa päiväker- hoa ei ole VARHAISNUORTEN KERHOT: To 23.11. Mattisen Donk- kis-kerho klo 12.00-13.00 To 23.11. Seurakuntakes- kuksen Donkkis-kerho klo 15.00-16.00 Viikolla 48 ei seurakunta- keskuksen Donkkis kerhoa VARHAISNUORISO- TYÖ: Pe 24.11. DONKKIS BIG NIGHT seurakuntakeskuk- sessa klo 18-20 NUORISOTYÖ: Ti 28.11. Louen Lappiassa nuortenilta klo 18-20 DIAKONIATYÖ: Seurakunnan eläkeläisker- hojen sekä omaishoitajien ja -hoidettavien yhteinen adventtijuhla Räihän Ries- kapaikassa Koivussa tors- taina 14.12.2017 klo 10.30 alkaen. Ohjelmassa on ruokailu, joululauluja ym. Juhla on maksuton. Ilmoit- tautumiset 7.12. mennessä kirkkoherranvirastoon (p. 050 437 0000). Juhlaan jär- jestetään kuljetus sitä tar- vitseville. KIRKKOMUSIIKKI- TYÖ: Kirkkokuoron harjoitukset seurakuntakeskuksessa kes- kiviikkoisin klo 16. Kirpputori avoinna ma, ke ja pe klo 11-17. Kahvio avoinna. Otamme vastaan lahjoituksia. (ei kesävaat- teita säilytystilojen vuok- si). Mahdolliset tiedustelut kirpputorin aukioloaikoina numerosta p. 050 437 0011. SEURAKUNNAN KIRPPUTORI:

Mäkikyröön p. 040-5219427 susanne.makikyro@evl.fi PERHEKERHOT Tenavatupa: Kaikille per- heille avointa toimintaa tiistaisin klo 9-14 osoittees- sa Alkkulanraitti 97 (kierrä- tyskeskuksen eteläpääty). Tenavatuvalla on mahdolli- suus tavata muita perheitä, touhuta ja leikkiä yhdessä tai vain hengähtää kahvikupin ääressä keskustellen. Välillä toteutetaan myös teema- ja puuhapäiviä ja kutsutaanTe- navatuvalle vierailijoita Raanujärven perhekerho kokoontuu koululla joka toi- nen torstai klo 17-19. Kerhossa leikitään ja askar- rellaan, vaihdetaan kuulumi- sia ja ollaan yhdessä. Omat eväät mukaan jos haluaa evästellä kerhossa. KIRJEPYHÄKOULU Ylitorniolaisilla lapsilla on mahdollisuus osallistua Tornion seurakunnan järjes- tämään kirjepyhäkouluun. Kirjepyhäkoulu on 7-12 vuotiaille lapsille suunnattu pyhäkoulu, joka toteute- taan kirjeiden välityksellä. Ylitorniolaisten osalta kirje- pyhäkoulun kustannuksista vastaa Ylitornion seurakun- ta, joten koulu on ilmainen. Lisätietoja antaa Torniosta Tarja Rautio p. 040 5302820 RIPPIKOULU ja ISOSET Yhdyshenkilönä Ilkka Korva p. 040 552 6835 LÄHETYSTYÖ Lahetystyon yhdyshenkilona Ylitorniolla toimii Jaana Fiva. Lahetysiltojen pitamisesta voi sopia joko Matti Salmi- sen 040 550 8246 tai Jaana Fivan kanssa 040 7718257. Ma 27.11. klo 18.30 Ilosano- maa Papua Uusi-Guineassa, Maria ja Mikko Vuorma Kan- sanlähetyksestä Su 10.12. Joulumyyjäiset kunnan toimistolla. Lähetyk- sen ja Kirkonulkomaanavun pöydät paikalla Seurakunnan nimikko- lahettien tukeminen: Ylitornion seurakunnassa ni- mikkolahettien tuki ohjataan suoraan lahettaville seuroille seurakuntaviitteella. Viitteet ja tilit ovat seuraavat: Senega- lin lukutaito ja kirjallisuustyö, Kiinan kirkon diakoniatyö, Suomen Lähetysseura, tili FI25 8000 1600 0607 10 viite 4111028043219. Maria ja Mikko Vuorman kan- natus Lapin Ev.lut Kansanla- hetyksen kautta Lapin Ev. Lut. Kansanlahetys FI57 5131 2720 0399 13 viite 25551. Johanna ja Matti Hyttinen La- hetysyhdistys Kylvaja tili FI57 4405 0010 0212 96 viite 53021 52800. Hyttisen perhe on pa- lannut Suomeen. Tuki ohjau- tuu vuoden loppuun saakka Kylväjän työlle Ulan Udessa.

• www.ylitornionseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 040 521 9384

• www.tervolanseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 050 437 0000

• www.simonseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 040 351 1990

KOTIKIRKKO KUTSUU

JUMALAN- PALVELUKSET

JUMALAN- PALVELUKSET

KOTIKIRKKO KUTSUU MUIHINTILAISUUKSIIN Ma 27.11. klo 13 Meltosjär- ven tiistaikerho kirkolla klo 13 Ylitornion Rauhan- yhdistyksen joulumyyjäiset Ratasvuomalla, Matti Kujan- suulla klo 18.30 Lähetysilta seura- kuntakodilla, mukana Maria ja Mikko Vuorma Pe 1.12. klo 17 Miestenpiiri kirkkoherranvir. alakerrassa Su 3.12. klo 12 Tänä vuon- namerkkipäiviään viettävien syntymäpäiväjuhla seura- kuntakodilla klo 18 Valonjuhla kirkossa Ma 4.12. klo 18 Raamattu- piiri seurakuntakodilla Ke 6.12. klo 16 Partiolaisten itsenäisyyspäivänjuhla seu- rakuntakodilla To 7.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Meltosjärven kir- kossa Su 10.12. klo 14 Etelä-Por- timon ja Törmäsjärven kau- neimmat joululaulut Kyläta- lolla KUOROTOIMINTA Kuoroharjoitukset kes- kiviikkoisin:- Ylitornion mieslaulajat klo 10-12, joka viikko srk-kodilla - Seurakuntakuoro klo 17 - 18.30 joka viikko kirkossa - Kirkkokuoro klo 18.30-20 joka viikko kirkossa RAAMATTUPIIRI maanantaisin klo 18 seura- kuntakodilla MIESTENPIIRI joka toinen viikko klo 17 Kirkkoherranvir. alakerrassa. PÄIVÄKERHO Päiväkerholaiset ovat iäl- tään 3-5 –vuotiaita, yhden kerhokerran pituus on kaksi tuntia. Kerhokerta rakentuu vapaasta ja ohjatusta leikis- tä, laulusta, kädentaidoista, liikunnasta ja hartaudesta. Päiväkerho kokoontuu tors- taisin klo 9-11 seurakunta- kodilla, ohjaajana Susanne Su 26.11. klo 10.30 Mes- su Ylitornion kirkossa, Emilia Helavuon lähtö- saarna, kirkkokahvit seu- rakuntakodilla Su 3.12. klo 10.30 Ad- venttimessu Ylitornion kirkossa, Nuotiorannan palveluvuoro Ke 6.12 . klo 10.30 Itse- näisyyspäivän juhlaju- malanpalvelus Ylitornion kirkossa, jumalanpalve- luksen jälkeen kunnia- käynti sankarihaudoilla ja itsenäisyyspäivän juhla Kunnantoimistolla Su 10.12. klo 12 Suoma- lainen messu Matarengin kirkossa

VIIKKOTOIMINTA: To 23.11. Hartaus Kotikul- lerossa klo 10.30. Eläkeläis- ten kerho seurakuntakes- kuksessa klo 11. Hartaus Pihakullerossa klo 13. Pe 24.11. Miesten piiri Tör- mävaaran leirikeskuksessa klo 18. La 25.11. Kamarikuoro Arioson konsertti seura- kuntakeskuksen kirkossa klo 14. 6.12. Kunniakäynti so- dissa kaatuneiden hau- doilla klo 10. Kunkin 109 sankarihaudan kohdalle on kutsuttu sankarivai- najan ikää vastaava nuori kunniavartioon. Sanaju- malanpalvelus Vanhassa kirkossa klo 10.30, johtaa Markus Kallatsa, saarnaa Heikki Holma, kanttorina Sari Vähäkangas, naisten lauluryhmä laulaa. Koleh- ti Sotiemme veteraanien keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön Ve- teraanivastuu ry:n kautta. Jumalanpalveluksen jäl- keen itsenäisyyspäivä- juhla srk-keskuksessa. Su 26.11. Sanajumalan- palvelus seurakuntakes- kuksen kirkossa klo 10, johtaa Markus Kallatsa, kanttorina Sari Vähäkan- gas. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja raamattutunti . Kolehti Pohjois-Suomen tuntu- rikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tuke- miseen. Ke 29.11. Lasten ad- venttikirkko seurakun- takeskuksen kirkossa klo 9.30, johtaa Heikki Hol- ma, kanttorina Sari Vähä- kangas. Su 3.12. 1. adventtisun- nuntain perhemessu seurakuntakeskuksen kirkossa klo 11, johtaa Heikki Holma, avustaa Markus Kallatsa, kant- torina Sari Vähäkangas. Kolehti: Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen maailman köyhimmillä alueilla Kir- kon Ulkomaanavun kaut- ta. Jumalanpalveluksen jälkeen puurolounas seurakuntasalissa. Lou- naan hinta: aikuiset 1,50 €, alle 15-vuotiaat 1 € ja alle 3-vuotiaat maksutta. Kahvi maksuton. Itsenäisyyspäivänä

Su 26.11. klo 11.00 Kir- kossa tuomiosunnuntain messu. Kirkkovuoden päätös. Toimittaa Mar- ja-Riitta Ojala, kanttorina Raija Pilto. Su 3.12. klo 11.00 Seurakuntakeskukses- sa 1. adventtisunnuntain sanajumalanpalvelus. Kirkkovuoden aloitus. Toimittaa Olavi Palovaa- ra, kanttorina Raija Pilto. Ke 6.12. klo 11.00 Kir- kossa. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus, kunniakäynti sankarihau- doilla ja seppeleenlas- ku. Jumalanpalveluksen toimittaa vs. kirkkoherra Marja-Riitta Ojala, kantto- rina Raija Pilto. Itsenäisyyspäivän päivä- juhla Simon seurakunta- keskuksella n. kello 12.30 alkaen. Ohjelma: 1. Yhteislauluna Lapin maakuntalaulu Kymme- nen virran maa. 2. Tervetuloasanat Hele- na Hamari, Simon kun- nanhallituksen puheen- johtaja. 3. Kanttori Raija Pilton johtaman Amoroso-kuo- ron esitys. 4. Runonlausuntaa Kyllik- ki Ratala. 5. Juhlapuhe Martti Ruot- salainen, Simon kunnan- valtuuston puheenjoh- taja. 6. Yhteislauluna Maam- me -laulu. Ruokailu ja kahvit juhla- ohjelman jälkeen. Järjestelyistä vastaavat Simon seurakunta ja Si- mon kunta. MUSIIKKI: Naiskuoro Amoroso kokoon- tuu torstaisin klo 18.15 Ase- man srk-keskuksessa. Uudet laulajat tervetuloa en- tisten joukkoon laulamaan.

Simoniemen srk-koti on toistaiseksi poissa käytöstä. TOIMITUKSET Kuollut: Raija Inkeri Kylätie 69 v

Kauneimmat Joululaulut ja joululaulutapahtumat: Su 3.12. klo 14 Ylikärpän koululla Kauneimmat Joulu- laulut. Olavi Palovaara, Raija Pilto ja Riitta-Liisa Palovaara. Su 3.12. klo 17 Alaniemen kylätalolla Kauneimmat Joululaulut. Olavi Palovaara, Raija Pilto ja Riitta-Liisa Pa- lovaara. To 7.12. klo 18 Seurakunta- keskuksessa nuorten joulu- laulut (rippikoulutärppi!) . Virpi Rajaniemi ja Raija Pilto. Su 10.12. klo 15 Seurakunta- keskuksessa lasten kauneim- mat joululaulut. Marja-Riitta Ojala ja Raija Pilto. Su 17.12. klo 17 Kirkossa Kauneimmat Joululaulut. Marja-Riitta Ojala ja Raija Pilto. La 6.1.2018 klo 18 Seurakun- takeskuksessa kauneimmat joululaulut vielä kerran.

TOIMITUKSET: Kuollut:

Leila Taina Hellevi Lumpus 92v, Yrjö Kalevi Laurila 66v, Jaana Maarit Alapalosaari 50v Kastettu: Pihla Iida Amanda Mänty- ranta, Leonel Jalmari Kivi- lompolo

ERIKWAHLBERGIN MUISTOSEURAT

su 26.11. klo 16 r.a. Över- torneån Soukolojärvellä, kylätalo Emmastuga. Timo Orre. Seurojen jälkeen Erkin muistelujen keräämistä tulevaan juhlakirjaan, Tuomo Korteniemi.

puh. 0400 22 11 80

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-magazine" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Magazines">FlippingBook</A> - Online magazine maker