Kirkkolaiva nro 24

8

Kirkko tarttuu kummiuteen ”Kummeille tarjotaan tällä hetkellä enemmän keppiä kuin porkkanaa”

Keminmaa

Kaamos ja yhdessä nautittu ilo

EU-RUOAN JAKO VÄHÄVARAISILLE KEMINMAALAISILLE keskiviikkona 22.11. klo 12-17 torstaina 23.11. klo 12-17 Keminmaan seura- kunnan Uudessa pappilassa Rantatie 26A JOULUKUVAELMAN HARJOITUKSET (esitys 24.12. kirkossa, perheiden jouluhetki) VÄENTUVALLA 30.11. KLO17 VAPAAEHTOISET TERVETULOA!

n Kirkkohallitus aloittaa ensi vuonna hankkeen kasteen ja kummiuden aseman vahvista- miseksi. Kansliapäällikkö Jukka Kes- kitalo totesi kirkolliskokouk- selle, että kastettujen määrä on yksi hiljaisista signaaleista, joiden kautta voidaan arvioida kirkon tulevaisuutta. Kastetta ja kummiutta vahvistetaan Kirk- kohallituksen eri yksiköiden, suurten kaupunkiseurakuntien, hiippakuntien ja järjestöjen kanssa. Kaupunkilaisperheiden kohtaamiseen luodaan uutta materiaalia ja toimintamuotoja. Osaksi hanketta suunnitellaan myös valtakunnallista viestintä- kampanjaa, jonka kohderyhmä- nä ovat nuoret aikuiset. ”Kaste on normaalia” Keskitalon mukaan hankkees- sa huomioidaan ennen kaikkea suurten kaupunkiseurakuntien todellisuus. Kasteen merkitys heikkenee erityisesti kaupunki- seurakunnissa. Helsingissä on seurakuntia, joissa kastetaan alle puolet syntyvistä lapsista. - On tärkeää, että kaste näh- dään normaalina, ettei kävisi niin, että siitä alkaa tulla epän-

ormaali asia nuorten perheiden elämässä. Keskitalon mukaan entistä useammat vanhemmat eivät ha- lua kastaa lastaan, vaan jättävät päätöksen lapselle itselleen. - Tämän ajatuksen haastami- nen on hyvin tärkeää. Tietoja hyötykäytöön Kaksivuotinen hanke otettiin kirkolliskokouksen keskus- telussa myönteisesti vastaan. Edustaja Katri Korolainen totesi puheenvuorossaan, että tällä hetkellä kummeille tar- jotaan enemmän keppiä kuin porkkanaa. - Vaadimme esimerkiksi mer- kittävän määrän henkilötietoja kummeilta ennen kastetta, mut- ta emme tallenna niitä riittä- vällä tavalla jatkokäyttöä var- ten. Kuinka paljon meillä olisi saavutettavaa, jos voisimme tiedoilla muistuttaa kummeja kummilapsen syntymäpäivistä tai kertoa seurakunnan kummi- ja perhetoiminnasta - Kummius on yksi harvois- ta tavoista puhutella nuoria aikuisia, joita jumalanpalve- luspenkissä surullisen harvoin näemme.

n Työväen kirkkopyhässä Kemissä viime sunnuntaina luin tekstin, josta tässä osa: Kuin ostokset kokemani tapaamiset koen auttavan yli ”pitkän virran” - huomiseen. * * * Ilo syntyy asioista ja tapaa- misista. Tapaaminen kaduilla ja esimerkiksi marketeissa. Tärkeintä ei ole aina kassit täynnä tavaroita. Sen sijaan ”kassit” täynnä tarinoita. * * * Kun keskustellaan, näen ys- tävän silmät ja muut eleet. Samalla koen monesti, et- tä päivä on palkittu monin tavoin. Silmät ovat kuitenkin sie- lun peili. * * * Jumala ja Jeesus on sanoina peloittavia? Miksi?

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN KANSSAMME 1. adventtisunnuntain PERHEMESSUA

3.12. KLO 11.00 KEMINMAAN KIRKKOON

Monien läheisten menet- tämisten myötä koen, että heidän olonsa ”siellä jossa- kin” on kruunattu ja siunat- tu. Siellä, lähellä ystäviä ja Korkeinta. * * * Ilo ja valkeus. Joulun alusaikaa valkeuk- sineen toivottaen

Messun jälkeen Vanhassa Pappilassa kahvitarjoilu sekä lapsille ja aikuisille jouluista askartelua

Suomalaisia säveliä Keminmaan kirkossa su 3.12. klo 18

TERVETULOA Lapset, sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat LASTEN ADVENTTIKIRKKOON to 7.12. klo 10 Lauluyhtye Vox Mirum Jukka Jurvelin, piano Anna-Maria Jurvelin, sopraano ´Vapaa pääsy * Ohjelma 5€ n Kirkon diakoniarahasto on toiminut 50 vuot- ta kestänyttä avustaen taloudellisesti ahdingos- sa olevia henkilöitä Suomessa. Avustuksen kohteena voi olla vaikkapa tuli- palossa kotinsa menettänyt perhe tai tukea opin- toihinsa tarvitseva nuori. Diakonian tarkoituksena on kristilliseen rak- kauteen perustuva avun antaminen erityisesti heille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta, diakoniarahaston avustusperiaat- teissa todetaan. - Taloudellinen avustaminen on vain yksi pa- lanen auttamisen palapelissä. Diakoniatyössä ihminen kohdataan kokonaisuutena ja otetaan tosissaan, avustuskäsittelijä Jaakko Kiilunen Kirkon diakoniarahastosta kertoo. - Kirkon taloudellinen avustaminen on pää- sääntöisesti kertaluonteista kriisiapua, vaikka muu tukeminen voi olla pitkäaikaista. Avustus- prosessissa selvitetään asiakkaan taloustilanne sekä tilanteeseen johtaneet syyt. Ihmisen yk- silöllinen tilanne on viimekädessä kaiken dia- konisen avustamisen perusta”, sanoo Kiilunen. Kirkon diakoniarahasto täydentää seurakun- tien kautta annettavaa apua. Jos seurakunnan omat avustusvarat eivät riitä, voi diakoniatyön- tekijä hakea avun tarvitsijan hyväksi avustusta diakoniarahastosta. Viime vuonna kirkko avusti taloudellisessa ahdingossa olevia ihmisiä Suomessa yhteensä noin 7,7 milj. eurolla, josta noin miljoona euroa myönnettiin Kirkon diakoniarahaston kautta. Avustus myönnetään aina tiettyyn tarkoituk- seen. Myönnetyt avustukset maksetaan seura- kunnan diakoniatilin kautta suoraan käyttökoh- teeseen. Näin voidaan varmistaa, että avustus käytetään juuri siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty. Kirkon diakoniarahasto auttaa heitä, joiden hätä on suurin Keminmaan kirkkoon Kesto noin puoli tuntia.

JAAKKO ALAMOMMO Kemin kirkkovaltuutettu

Maksullisia ilmoituksia.

Laatukirjoja

Veijo Koivula: Uskon salaisuus. 20 €.

Veijo Koivula: Pyhästä pyhään. 25 €. Kaikki kirkkovuoden pyhät adven- tista alkaen. Asiantunteva selostus kunkin pyhän taustasta ja merki- tyksestä viitteineen.

Kirkkolaivan ansiokas artikkelisar- ja koottu kirjaksi, joka käsittelee kohta kohdalta kristillisen uskon keskeiset kohdat: uskontunnustus, käskyt ja Isä meidän -rukous.

Teologian tohtori Jouko M.V. Heikkisen kirja Kesytetty kuolema on Vuoden Kristillinen kirja -kilpailun finaaliin valittujen kuuden teoksen joukossa. Jatkoa Heikisen Lutherin ja reformaation juhlavuoden kirjasarjaan. Viime vuonna ilmestyi sarjan I osa "Kuolema - tie elämään" . Hinta 25 eur . Nyt siis II osa: Kesytetty kuolema. Martti Luther opastaa kuolemaan iloisesti. Yli 500 sivua. Hinta 27 eur . www.vaylakirjat.fi Lähes 40 vuotta Värriössä työskennelleen Teuvo Hietajärven kiitelty kuva- ja tietokirja Itä-Lapin luonnosta Korvatunturin seudun maisemista molemmin puolin rajaa, myös Venäjän puolelta: ERÄMAA ELÄÄ

Sota-ajan klassikolaulun Eldankajärven Jää -laulun tekijä Erkki Tiesmaa oli myös tiedemies. Nyt postuumina juhlakirjana hänen väitöskirjansa SUOMALAINEN PORONHOITOSANASTO. Toim. Markku Varis. Hinta 30 €. FT Raija Hakalan Lapin Kansan kirja-arviossa 19.9. kiittelemä runoilija-psykiatri Jorma Laitisen uusi runokokoelma MATKOILLA KAIKEN AIKAA. Hinta 22 €. Erkki Tiesmaa tunnetaan sota-ajan suositun laulun ELDANKAJÄRVEN JÄÄN sanoittajana,muttahänoli myös tunnustettu tutkija. Kansatieteen väitöskirjan käsikirjoitus SUOMALAINEN PORONHOITOSANASTO perustuu tutkimusmatkoihin, jotka hän teki neljään otteeseen 1930-luvulla Suomen ja myös Ruotsin suomenkieliselle poronhoitoalueelle. Hän jatkoi keruutyötä vielä sotavuosina VienanKarjalassa. Väitöskirjan viimeistely kärsi luonnollisesti sota- ajasta ja se jäi lopulta esittämättä, kun Tiesmaa paneutui sotien jälkeen koko tarmollaan uraauur- tavaan työhönPellonyhteiskoulun rehtorina.Käsi- kirjoitus ilmestyyFT,KTMarkkuVariksen toimitta- mana syksyllä 2017, jolloin on kulunut 110 vuotta Tiesmaan syntymästä.Sanastoonkuvitettuennen julkaisemattomilla kuvilla tutkimusmatkoilta. ISBN978-952-7168-47-9 ErkkiTiesmaan keruumatkoilla antoisimpia kielimestareita oliTuomaanPekkaRuotsinTornionlaaksonTärännöstä. Rovaniemeläinenpsykiatri, lääketieteen jayhteiskuntatie- teiden tohtori JormaLaitinen luonnosteleeneljännessä runo- kokoelmassaanherkälläotteella lapsenmielikuvitusta jaarjen kahleetylittäväämaagista ajattelua. Kokoelman toinenulottuvuus tutkiiuskonnollisenkaipuun luonnettayleensä jakristinus- konperustotuuksia erityisesti.

E rkki T iEsmaa Suomalainen poronhoitosanasto

ToimittanutMarkkuVaris

Metson mukana Itä-Lapin kairoissa

JormaLaitinen Matkoilla kaiken aikaa

Myynti: kirjakaupat ja suoraan kustantajalta www.vaylakirjat.fi

www.vaylakirjat.fi

ISBN978-952-7168-42-4

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-magazine" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Magazines">FlippingBook</A> - Online magazine maker