Katalog Laboratoria Przyszłości 2022. Nowa Szkoła

Katalog Nowa Szkoła, w ramach programu Laboratoria Przyszłości, skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Wyposażenie stanowisk pracy. Narzędzia. Stacje lutownicze. Robotyka. Mikroelektronika. Mikrokontrolery. Drukarki 3D. AGD. Audio-Video. Sprzęt do nagra. Materiały eksploatacyjne. Pomoce dydaktyczne. BHP.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

2022

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

WYPOSAŻENIE STANOWISK

NARZĘDZIA

AGD

AUDIO - WIDEO

ROBOTYKA

BHP

POMOCE DYDAKTYCZNE

nowa szkoła

Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejną odsłonę kompleksowej i starannie dobranej oferty produktów zgodnych z założeniami rządowego programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI , który ma na celu stworzenie nowoczesnych Szkół Podstawowych oraz Ogólnokształcących Szkół Artystycznych oferujących ciekawe i an - gażujące zajęcia rozwijające w tak zwanych kierunkach STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Opisywany projekt jest największą inwestycją w nowoczesną edukację w historii Polski. W niniejszym katalogu prezentujemy idealne rozwiązania, dzięki którym w szkołach możliwe będzie zaaranżowanie profesjonalnych i bezpiecznych pracowni oraz ich wyposażenie. Doboru artykułów dokon - aliśmy w oparciu o opublikowany przez Ministerstwo Edukacji katalog oraz o nasze doświadczenie w wy - posażaniu szkół i o liczne konsultacje z metodykami. Program „Laboratoria Przyszłości” to ponad 1 miliard złotych na wdrożenie do szkół nowych technologii bez konieczności posiadania wkładu własnego. W 2021 roku prawie 12 000 Szkół Podstawowych w całej Polsce, których organem prowadzącym są Jed - nostki Samorządu Terytorialnego, otrzymało środki na zaopatrzenie placówek w nowoczesne narzędzia. Na początku 2022 roku zostanie ogłoszony II nabór wniosków dla Szkół Podstawowych, których organ prowadzący jest inny niż JST. Wsparcie zostało/zostanie rozdysponowane w zależności od wielkości szkół. Organy prowadzące mają możliwość otrzymania do: • 30 000 złotych – w przypadku placówek edukacyjnych do 100 uczniów • 60 000 złotych – w przypadku placówek edukacyjnych od 101 do 200 uczniów • 70 000 złotych – w przypadku placówek edukacyjnych od 201 do 234 uczniów • 300 złotych na ucznia – w przypadku placówek edukacyjnych od 235 uczniów Wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 złotych na jednego ucznia, a mniejsze placówki zos - taną uposażone w dodatkowe wsparcie finansowe odpowiadające im potrzebom, zgodnie z ideą zrówn - oważonego rozwoju. Najważniejsze terminy: • 28 lutego 2022 – złożenie sprawozdania z realizacji projektu dla szkół które otrzymały wsparcie w 2021 r. • I kwartał 2022 – złożenie wniosków przez Szkoły Podstawowe których organ prowadzący jest inny niż JST. (dokładne terminy składania wniosków pojawią się na stronie https://www.gov.pl/web/laborato - ria/aktualnosci) • 31 sierpnia 2022 – ostateczny termin dla Szkół Podstawowych na wykorzystanie środków przyznawanych w ramach wsparcia, • 1 września 2022 – ostateczny termin na dostarczenie wyposażenia Laboratoriów Przyszłości, wówczas w życie wchodzi obowiązek posiadania wyposażenia podstawowego dla wszystkich Szkół Podstawowych. W celu otrzymania wsparcia szkoły powinny zgłaszać się do swoich organów prowadzących. W następnej kolejności wystąpią one do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. Przy uzupełnianiu wniosków, org - any prowadzące i szkoły podają tylko podstawowe dane, cały proces będzie przebiegał drogą elektroniczną. Na bieżąco będą rozpatrywane wnioski oraz przyznawane wsparcia. Sprawi to, że środki finansowe trafią do placówek w najkrótszym możliwym terminie, w całości i bez wnoszenia wkładu własnego. Zachęcamy do skorzystania z rzetelnie skomponowanej oferty zaprezentowanej w niniejszym katalogu Nowej Szkoły oraz na stronie internetowej www.nowaszkola.com. Nasi doradcy handlowi oraz biuro obsługi klienta są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego: sklep.nowaszkola.com.

Życzymy udanych zakupów. Zespół Nowej Szkoły

II

SPIS TREŚCI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 AUDIO-WIDEO. SPRZĘT DO NAGRYWANIA, REJESTROWANIA I OBRÓBKI OBRAZU I DŹWIĘKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNE I WYPOSAŻENIE DROBNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 AGD. SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ROBOTYKA. SPECJALISTYCZNEURZĄDZENIA I NARZĘDZIA, MATERIAŁY EDUKACYJNE ORAZ OPROGRAMOWANIE Z ZAKRESU ROBOTYKI I MIKROELEKTRONIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 NARZĘDZIA DO OBRÓBKI DREWNA I METALU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 WYPOSAŻENIE STANOWISK DO PRACY NARZĘDZIOWEJ I TECHNICZNEJ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 POMOCE PROJEKTOWE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 BHP. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OZNACZENIAWKATALOGU:

S T E M science technology engineering maths Produkty wspierające nauczanie zgodnie z metodą STEM

HPL jest tworzywem termo - utwardzalnym, odpornym na zarysowania, uderzenia a także posiada wysoką od - porność na czynniki chemicz - ne i wysoką temperaturę.

LAMINAT HPL

Wyposażenie podstawowe do programu Laboratoria Przyszłości

Produkty spełniające normy

ASORTYMENT I CENY Z NINIEJSZEJ PUBLIKACJI SĄ ORIENTACYJNE I ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ ICH ZMIAN. ZMIANY TE NIE STANOWIĄ PRZYCZYNY REKLAMACJI.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.NOWASZKOLA.COM

1

• Powierzchnia ok. 420 m 2 • Bogaty park maszynowy, m.in: noże rotacyjne, stebnówki, overlock, ploter do cięcia pianki

SZWALNIA I PAKOWALNIA PIANEK

Od początku istnienia firmy in - westujemy w profesjonalne roz - wiązania służące produkcji. Zdając sobie sprawę z wciąż ro - snących wymagań rynku, nasz park maszynowy jest regularnie aktualizowany o nowe maszyny.

STOLARNIA

• Powierzchnia ok. 1 750 m 2 • Bogaty park maszynowy, m.in:

piła panelowa, piła formatowa, okleiniarka prostoliniowa i krzywoliniowa, wiertarki numeryczne oraz wielowrzecionowe, centrum do nestingu

2

MAGAZYN I PAKOWALNIA

• Nowoczesny magazyn wysokiego składowania zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. • 9 656 m 2 powierzchni. • Hala o wysokości 10 m. • Systemdystrybucji i magazynowania zweryfikowany i certyfikowany normą ISO 9001:2015.

• Ilość miejsc paletowych do składowania- 16 292. • Automatyczna linia obsługi paczek kurierskich.

• Nowoczesne systemydozarządzaniaprzepływem towaru klasyWMS. • Kodyfikacja towarów systemem Datamatrix umożliwiająca wery - fikację partii. • Automatyczny system paletyzowania. • Atrakcyjna lokalizacja z rozwiniętą infrastrukturą drogową.

CERTYFIKATY Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Posiadanie tegocertyfikatu i spełnianie jegowa - runkówdla tej normy jegoposiadaniaoznacza, że jako firmawykazujemyzdolnośćdostałego dostarczaniawyrobówlubusługspełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych.Dążymy dozwiększeniazadowolenianaszychklientów poprzez skuteczne stosowanie systemu,wraz z procesami jego doskonalenia oraz wymaga - niami prawnymi i regulacyjnymi. InstytutNadzoru TechnicznegoSp. z o.o. (INT) jest renomowanym dostawcą usług badaw - czychoraz certyfikacyjnychdlabranży sporto - wej,meblowej, edukacyjnej i architektonicznej. To firma z polskim kapitałem, której misją jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeń - stwa urządzeń technicznych. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicz - nych. Eksperci Instytutu iNadzoruTechnicznego pracująna rzeczprzys złości polskiej normali - zacji w Komitetach Technicznychdziałających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Dzięki swemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość usług i profesjonalizm, INT zyskało wielu wiodących producentów, dystrybuto -

rów i importerów z różnych dziedzin prze - mysłu, w tymczołowychprzedstawicieli bran - ży rekreacyjnej i sportowej. Przyznane firmie Nowa Szkoła certyfikaty Instytutu Nadzoru Technicznego stanowią gwarancję bezpie - czeństwa i potwierdzają, że produkowane przez nią wyroby spełniają wymagane stan - dardy normatywne i jakościowe. Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Techniczne - go potwierdza akredytacja Polskiego Cen - trum Akredytacji. To dowód wysokiej jako - ści usług, etyki i kompetencji personelu INT. Dzięki niej certyfikaty sygnowane przez INT są – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008-uznawana na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby obej - muje wiele norm na urządzenia sportowe, meble oraz wyposażenie placów do zabaw i gier.Oznacza to, że INT dysponuje szerokim akredytowanym zakresem certyfikacji tego typu wyrobów. Proceduracertyfikacji jest prowadzonaprzede wszystkimz myśląoPaństwabezpieczeństwie i zadowoleniu. Autentyczność i aktualność certyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na www. Insty - tut-nadzoru.com

C E R T Y F I K A T NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

3

sklep.nowaszkola.com

3

PRZYKŁADOWE PROJEKTY

Pełna oferta mebli i wyposażenia dostępna na stronie internetowej www.nowaszkola.com

4

sklep.nowaszkola.com

5

WYPOSAŻENIEPODSTAWOWE

6

DRUKARKA3DWRAZZAKCESORIAMI

Szafka pod drukarkę 3D na stronie 8

całkowicie zamknięta obudowa

magnetyczna platforma do szybkiego demontażu

inteligentne drzwi

ciche drukowanie

zdalne drukowanie i monitorowanie

0% VAT

Drukarka 3D NS Digital Creality Sermooon V1 Pro NS9220A

oferta tylko dla placówek oświatowych

3 999 zł

• VAT 0% oferta tylko dla placówek oświatowych

• technologia: FDM / FFF • obszar roboczy: 175 x 175 x 165 mm

• fabryczne poziomowanie i testowanie • automatyczne podawanie/powrót filamentu (Inteligentne sterowanie jednym przyciskiem umożliwia automatyczne podawanie/powrót filamentu – zmniejszając tym trudność operacji ręcznych i zapobiega blokadom filamentu) • całkowicie zamknięta obudowa (Całkowicie zamknięta obu- dowa jest bezpieczna i stabilna, a także ma wieloaspektową, przezroczystą konstrukcję wizualną. Wygodną do przegląda- nia w dowolnym momencie. • inteligentne drzwi – (Czujnik bezpieczeństwa uruchamia się za- raz po otwarciu drzwi, wstrzymując proces drukowania i szybko schładzając urządzenie, bezpieczne dla użytkowników) • platforma do szybkiego demontażu (Zginalna metalowa platforma magnetyczna zapewnia bardzo stabilny druk i łatwiejsze wyjmowanie formy) • bezpośredni napęd sprite –(Znakomity i opatentowany bezpośred- ni napęd sprite z potężną energią i dobrej jakości wydrukami) • dysza szybkiego demontażu (Wygodny demontaż i montaż poprawia efektywność wymiany komponentów, ułatwia konser- wację dyszy i poprawia wskaźnik powodzenia drukowania 3D • automatyczny podajnik filamentu i czujnik jego przepływu. • wznawianie wydruku: (Drukarka 3D zapisuje także stan głowicy co umożliwia wznowienie wydruku 3D w przypad- ku zaniku zasilania) • komunikacja z drukarką 3D jest zdalna i obsługiwana z poziomu Creality Cloud przez Wi-Fi

• liczba głowic drukujących: 1 • średnica głowicy: 0,4 mm

• maksymalna temperatura głowicy: 250°C • maksymalna temperatura stołu roboczego: 80°C • komunikacja: WiFi, karta SD • obsługiwane materiały: PLA, ABS, PETG. • waga drukarki: 11,5kg • wymiary drukarki 400x380x430cm • wbudowana kamera • stół: wymienny/magnetyczny/podgrzewany • obsługiwany system: Windows XP/7/8/10 (32/64bit), Mac OS (i nowsze wersje), Android • oprogramowanie: Simplify3D, Cura, Creality Slicing Software, • repetier-Host, Creality Cloud APP • oświetlenie kabiny LED. • duży dotykowy wyświetlacz 4,3” • zasilanie: wejście 100-120V, 200-240 V 50/60HZ, Cechy: • prosta obsługa – „można drukować po wyjęciu z pudełka” • zdalne drukowanie i monitorowanie (Użyj aplikacji Creality Cloud, aby zdalnie obsługiwaći drukować, monitorować sytuację drukowania za pomocą kamery, wszystko jest pod kontrolą ) • ciche drukowanie 45dB (Dzięki super cichym wentylatorom, 4-osiowa cicha płyta główna IC zapewnia brak zakłóceń w po- mieszczeniach podczas pracy)

Drukarka 3D NS Digital Creality Sermooon V1 Pro NS9220

4 919 zł

Szkolenie do drukarki NS Digital NS9239 1 500 zł Kompleksowe szkolenie z zakresu wiedzy i sposobu użytkowania i eksploatacji drukarki 3D NS Digital. Podczas szkolenia nasi eksperci zaprezentują, w jaki sposób dokonać in - stalacji drukarki 3Dw szkole i przygotują nauczycieli do efektywnej pracy z urządzeniem oraz filamentami przeznaczonymi do drukowania trójwymiarowego. Wcenie szkolenia zawarty jest dojazd do klienta, dzięki któremu szkolenie odbędzie się w miejscu, w któ - rym drukarka 3D będzie stale użytkowana.

Przedłużenie gwarancji o rok na drukarkę 3D NS Digital NS9238 1 000 zł

sklep.nowaszkola.com

7

STOLIKMEBLOWY ZSZAFKĄPODPLOTER I DRUKARKĘ 3D

Szafka z 3 pojemnikami na drukarki 3D i filamenty BAL0002 1 300 zł Szafka wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzozy i szarym z trzema haczykami na filamenty. Para drzwi zamykana na zamek. Zamykana szafka w środku ma półkę. Mebel posiada pięć nóg dla wzmocnienia

i stabilności konstrukcji. W zestawie trzy plastikowe pojemniki z przy - krywkami w miksie kolorystycznym. Szafka posiada 5 plastikowych nó - żek w kolorze beżowym, ktoremogą być wymienione na kółka meblowe (NJ0904), do zakupienia osobno. • wymiary: 92 x 53,2 x 173 cm • wysokość blatu: 101 cm

Szafka z pojemnikami na drukarki 3D i filamenty BAL0001

2 200 zł Stolik meblowy z szafką na drukarkę 3D i filamenty wykonany z płyty meblowej w kolorze brzozy o grubości 18 mm oraz płyty MDF w kolorze szarymo grubości 12mm. Szafka wyposażona w6 głębokich pojemników plastikowych: 3 białe i 3 szare oraz parę drzwi z zamkiem. Wewnątrz szafki znajdują się 2 półki. Na tylnej ścianie umieszczone 3 uchwyty na rolki z filamentem oraz 2 bocz - ne ograniczniki do drukarki. Szafka posiada 5 plastikowych nóżek w kolorze beżowym, ktoremogą być wymienione na kółkameblowe (NJ0904), do zakupienia osobno.

• wym.: 103,7 x 57 x 181,8 cm • wysokość blatu stolika 104 cm

8

DRUKARKA3DZESTAWY

0% VAT

Zestaw Starter LP0100 W zestawie: • drukarka 3D NS Digital - Creality Sermoon V1 Pro 4 950 zł • szafka z 3 pojemnikami na drukarkę 3D • 6 x 1 kg filament PLA w losowych kolorach • UWAGA! Podukty zawarte w zestawie stanowić będą oddzielne pozycje na zamówieniu

oferta tylko dla placówek oświatowych

0% VAT

oferta tylko dla placówek oświatowych

Zestaw Ekonomiczny LP0200

7 960 zł

W zestawie: • 2 x drukarka 3D NS Digital - Creality Sermoon V1 Pro • 12 x 1 kg filament PLA w losowych kolorach

• UWAGA! Podukty zawarte w zestawie stanowić będą oddzielne pozycje na zamówieniu

sklep.nowaszkola.com

9

Zestaw Premium LP0300 W zestawie: • 2 x drukarka 3D NS Digital - Creality Sermoon V1 Pro • Szafka z pojemnikami na drukarki 3D i filamenty • 12 x 1 kg filament PLA w losowych kolorach • UWAGA! Podukty zawarte w zestawie stanowić będą oddzielne pozycje na zamówieniu

9 340 zł

0% VAT

oferta tylko dla placówek oświatowych

0% VAT

oferta tylko dla placówek oświatowych

Zestaw Komfort LP0500 W zestawie: • 4 x drukarka 3D NS Digital - Creality Sermoon V1 Pro • 24 x 1 kg filament PLA w losowych kolorach

15 520 zł

• UWAGA! Podukty zawarte w zestawie stanowić będą oddzielne pozycje na zamówieniu

10

Zestaw Lux LP0400

15 350 zł

W zestawie: • drukarka 3D NS Digital - Creality Sermoon V1 Pro

• szafka z 3 pojemnikami na drukarkę 3D • 12 x 1 kg filament PLA w losowych kolorach • monitor interaktywny 65” z wbudowaną kamerą • OPS z procesorem Intel Core I5z Windowsem 10 Home • UWAGA! Podukty zawarte w zestawie stanowić będą oddzielne pozycje na fakturze

0% VAT

oferta tylko dla placówek oświatowych

0% VAT

oferta tylko dla placówek oświatowych

65”

0% VAT

oferta tylko dla placówek oświatowych

Wyświetlacz/rozdzielczość: 4K 3840x2160

Technologia dotyku: podczerwień (IR)

Panel/przekątna: D-LED /65”

Kąt widzenia: 178°

Model: 65DL-AL

Żywotność panelu: 50 000 h

metalowa, szczotkowana czarna

Rama:

Głębia koloru: 10 Bit; 16:7M

Kontrast: 5000:1

Czas reakcji: 5 ms

Ilość punktów dotyku: 20

Jasność: 350cd/m2-20

Proporcje obrazu 16:9

wPrecyzja: <1 mm

Czas reakcji panelu: 8 ms

Tryb pisania: 200 dot/s

szkło matowe o gr. 4 mm i twar- dości 7w skali Mohsa

Android 8.0; Windows 10 po dodaniu OPS

Ekran:

System operacyjny:

Rozmiar ekranu [mm]: 1428 x 804

Wbudowana kamera: TAK/8 Mpix

Złącza: Por t y wejściowe HDMI: 3XHDMI, Por t wyjściowy HDMI: 1xHDMI, Por t y wejściowe DisplayPor t : 1xVGA, 3XHDMI, 1XAV(MINI 3in1), 1XYPbPr(3in1),Por t wejściowy VGA: 1x AVG, 1x MIC, Wejście AV: 1XAV(MINI 3in1),Wyjście AV: 1 x AV Out,Por t y USB (z t y ł u): 2XUSB2.0 Por t y USB (z przodu): 2XUSB2.0+1XUSB3.0, Por t y USB inter fejsu dot ykowego: 2XUSB TYP-B DO ZEWNĘTRZNEGO WYJŚCIA DOTYKOWEGO PC/HDMI, Por t y szeregowe: 1XRS232, Por t y L AN (RJ45): 1XRJ45, Wbudowane g łośniki: 2 x 15W, Wyjście s ł uchawkowe: 1 x mini jack 3.5 mm, Wyjście cy f rowe: 1xDigi tal Coaxial, Gniazdo OPS: 1XOPS SLOT, Czytnik kar t : 1XSD CARD READER, PLUG & PL AY: TAK

sklep.nowaszkola.com

11

FILAMENTY

Filament PLA 1 kg do Drukarki 3D • waga : 1 kg na szpuli • średnica filamentu: 1,75 mm

przezroczysty NS9221

szary NS9226

fioletowy NS9231

129 zł

129 zł

129 zł

biały NS9222

zielony NS9227

błękitny NS9233

129 zł

129 zł

129 zł

żółty NS9223

czarny NS9228

beżowy NS9234

129 zł

129 zł

129 zł

zielony fluorescencyjny NS9232 żólty fluorescencyjny NS9235

niebieski NS9224

różowy NS9229

129 zł

129 zł

129 zł

czerwony NS9225

pomarańczowy NS9230

129 zł

129 zł

129 zł

LAPTOPY Parametry minimalne: • Pamięć RAM 8 GB • Dysk twardy SSD • Zintegrowana karta graficzna

• Ekran 15,6”,

LED 1920 x 1080 (Full HD)

• System operacyjny Windows 10

Laptop multimedialny 1 DA2398 • Procesor i3 lub równoważny AMD Laptop multimedialny 2 DA2399 • Procesor i5 lub równoważny AMD

3 590 zł

4 459 zł

BIBLIOTEKA MODELI 3DONLINE https://www.crealitycloud.com/model-category/3d-print-foryou

12

S T E M science technology engineering maths

MIKROKONTROLER Z CZUJNIKAMI I AKCESORIAMI

Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Mega 2560 najbardziej kompletny zestaw startowy dla Arduino VR0001 489 zł Zestaw startowy do nauki programowania Arduino zawiera 159 różnych elementów. Zawiera płytkę kompatybilną z Arduino UNO R3. Całość zapakowana w praktyczne plastikowe pudełko z przegrodami. Układy montuje się na płytce stykowej, bez potrzeby lutowania. Zestaw umożliwia zrobienie wielu układów przy użyciu diod LED, wyświetlaczy LED, pilota podczerwieni i buzzerów. Zasilanie z portu USB z komputera, powerban - ku lub zasilacza.

Zestaw 37 Czujników i modułów Sensor Kit - Arduino VR0002 199 zł Zestaw modułów zawiera 37 czujników do Arduino. Wszystkie moduły posiadają gold piny przystosowane do wpinania na płytkę stykową, dzięki czemu są łatwe w montażu i w testach. Ponadto, w zestawie znajdują się takie moduły jak: przekaźnik czy laser. Całość zapako - wana w wygodnym pudełku z przegródkami.

Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Najbardziej kompletny samouczek dotyczący zestawu startowego dla Arduinu UNO R3 VR0003 379 zł Zestaw startowy Ardurino zapakowany w plastikowe pudełko pełniące funkcję prak - tycznego organizera. W zestawie: • płytka zgodna z Arduino UNO R3 • moduł joysticka • sterownik silnika krokowego • dalmierz ultradźwiękowy HC-SR04 • servo 9g • dioda LED - 25 szt. • dioda RGB • przewód USB • silnik DC • pilot • buzzer • zestaw rezystorów o różnych wartościach - 100 szt. • wyświetlacz LCD 16 znaków • 2 wiersze • moduł przekaźnika 1ch • potencjometr 10k • płytka stykowa - prototypowa MR200-001 • wyświetlacz siedmiosegmentowy 1 znak • wyświetlacz siedmiosegmentowy 4 znaki • fotorezystor - 2 szt. • odbiornik podczerwieni IR - VS1838B • zworki przewody męsko-męskie - 65 szt. • przycisk microswitch tact (typu reset) - 5 szt. • rejestr przesuwny 74HC959N • mostek H L293D • sterownik LED display driver IC MAX 7219 • przewody połączeniowe Ż-Ż - 4 szt. • matryca LED 8x8 • złącze baterii 9V z wtykiem DC (kijanka) • kondensatory ceramiczne - 10 szt. • Arduino protoshield • listwa kołkowa 40 pin

• raster 2.54mm • zasilacz 230V • silnik krokowy • przekaźnik • zestaw tranzystorów - 15 szt. • akcelerometr MPU-6050 / GY-521, I²C [I2C, IIC]

• kondensator 100uF 50V - 2szt. • kondensator 10uF 50V - 2szt. • dioda 1N400 - 5 szt. • termistor 1k NTC

sklep.nowaszkola.com

13

Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Zestaw RFID - kompletny zestaw startowy do nauki

Arduino VR0004

375 zł Kompletny zestaw startowy RFID idealny do działańmających na celu rozwija - niawiedzy z zakresu programowania. W zestawie: • 1szt. Dokument wprowadzający do komponentów • 1 szt. Płyta UNO R3 • 1 szt. Kabel USB • 1 szt. 65 przewodów połączeniowych • 1 szt. Jeden cyfrowa w kształcie tuby • 1 szt. Cztery cyfrowe tuby

• 1 szt. 8*8 rurek z matrycą punktową • 1 szt. Płyta sterownicza UNL 2003 • 1 szt. Silnik krokowy 5 V • 1 szt.90 • 1 szt. LCD 1602 IIC I2C • 1 szt. Moduł joysticka do gier PS2 • 1 szt. Moduł czujnika temperatury i wilgotności DHT11 • 1 szt. Moduł pomiaru poziomu wody • 1 szt. Moduł RFID • 1 szt. Brelok do kluczy RFID • 1 szt. Karta RFID • 1 szt. Moduł czujnika dźwięku • 1 szt. Moduł przekaźnika drogowego • 1 szt. Moduł RTC • 1 szt. Moduł klawiatury matrycowej 16 przy- cisków • 1 szt. Trójkolorowy moduł RGB • 1 szt. Złącze baterii 9 V

• 1 szt. 830 punktowa deska podłączeniowa, 15 x LED (czerwony, zielony, żół ty),Oporniki na 30x (220R, 10K, 1K) • 1 szt. 10-pinowa linia Dupont (męska do żeńskiej) • 1 szt. Potencjometr • 1 szt. Aktywny brzęczyk • 1 szt. Pasywny brzęczyk • 1 szt. 74HC595N • 1 szt. Głowica odbiorcza na podczerwień • 1 szt. LM35DZ • 1 szt. Czujnik płomienia • 2 szt. Przełącznik kulkowy • 3 szt. 5mm LDR • 5 szt. Przełącznik przyciskowy z nasadką • 1 szt. Pilot na podczerwień

Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Rozszerzenie zestawu startowego do nauki Arduino dla

UNO R3 VR0005

390 zł

• 25 szt. LED (biały, czerwony, zielony, żółty, niebieski) • 100 szt. Rezystorów (10R, 100R, 220R, 330R, 1K, 2K, 5.1K, 10K, 100K, 1M) • 5 szt. PN2222,BC547 i BC557 • 5 szt. Diody 1n4001 • 1 szt. Termistor • 5 szt. Kondensator 22pf i 1uf • 2 szt. 50V 10uf Kondensator i 50V 100UF Kon- densator • 1 szt. 74HC595N • 1 szt. MAX 7219 • 1 szt. L293D • 1 szt. Głowica odbiorcza podczerwieni • 2 szt. 5mm LDR • 5 szt. Przełącznik przyciskowy • 1 szt. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień (bez baterii) • 1 szt. jedna tuba cyfrowa • 1 szt. cztery cyfrowe • 1 szt. 8*8 tuba matrycy punktowej • 1 szt. US1881 TO-92 • 2 szt. Potencjometr 50K • 1 szt. Brzęczyk pasywny

Zestaw rozszerzający do nauki Arduino dla uno R3. W zestawie: • 1 szt. Płyta CD z instrukcjami • 1 szt. UNO R3 • 1 szt. Wysokiej jakości pudełko detaliczne • 1 szt. Kabel USB • 1 szt. 65 przewodów połączeniowych • 1 szt. 6 Pin Dupont Line (męski-żeński) • 1 szt. 400 punktowa płytka konstrukcyjna nie wymagająca lutowania • 1 szt. Płytka przedłużająca • 1 szt. 9V 1A EU Plug Adapter • 1 szt. MPU 6050 Moduł żyroskopu • 1 szt. Hc-sr04 Moduł czujnika ultradźwiękowego • 1 szt. UNL 2003 Driver Board • 1 szt. Silnik DC

• 1 szt. 5V 4-fazowy silnik krokowy • 1 szt. Servo SG90 9g 180 stopni • 1 szt. LCD 1602 Blue Light • 1 szt. Moduł joysticka do gier PS2 • 1 szt. Moduł przekaźnika drogowego • 1 szt. Złącze baterii 9V • 1 szt. RGB led CC

14

Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Największy zestaw startowy do nauki Arduino VR0006 409 zł W zestawie: • 1 szt. dwuwarstwowe pudełko do przechowywania wym.: 23,4 x 16,8 x 6,2cm • 1 szt. Moduł czujnika dźwięku • 1 szt. DIP 3 kolorowe diody LED

• 1 szt. DHT11 Moduł czujnika temperatury i wilgotności • 1 szt. Moduł czujnika wykrywania poziomu wody deszczowej • 1 szt. 0.56 cala czerwony 1 cyfrowy 7 segmentowy wyświe- tlacz LED 10pin • 1 szt. 0.56 cala czerwony 4 cyfrowy 7 segmentowy wyświe- tlacz LED 12pin • 1 szt. 8x8 czerwone 64 LED wyświetlacze matrycowe 3mm CA • 1 szt. złącze baterii 9V z DC • 1 szt. 10Pin Dupont Line (męskie do żeńskiego)

• 1 szt. KUONGSHUN UNO R3 • 1 szt. 1.64FT Kabel USB 0.5m • 1 szt. LCD 1602 Niebieskie podświetlenie z możliwością lutowania • 1 szt. Serwo SG90 9g 180 stopni • 1 szt. 830 punktowa płytka z możliwością lutowania • 1 szt. ULN 2003 Driver Board Silnik krokowy zielony • 1 szt. Pilot zdalnego sterowania IR czarny bez baterii • 1 szt. 28BYJ-48 5V 4-fazowy silnik krokowy • 1 szt. 65szt. Elastycznych przewodów połączeniowych • 1 szt. DS3231 AT24C32 IIC Module bez baterii • 1 szt. MFRC-522 RC522 RFID + S50 karta + brelok do kluczy • 1 szt. 4x4 Matrix 16 Klawiatury Moduł 16 Przycisków Mcu

• 1 szt. CD Wprowadzenie komponentów • 1 szt. SMD 3 kolorowe moduły LED • 1 szt. 170pkt Mini Breadboard SYB-170 White • 1 szt. 3 w 1 pakiet rezystorów • 1 szt. Pakiet LED

• 1 szt. PS2 Moduł JoySticka do gier • 1 szt. Przekaźnik 1 kanałowy 5V

LUTOWNICA. STACJALUTOWNICZAZGORĄCYMPOWIETRZEMHOTAIRGROT

• moc całkowita: 750W +/- 10% (maksymalna) • środowisko pracy: 0-40°C; wilgotność względna <80%; temperatura przechowywania: -20-80°C • pistolet na gorące powietrze: napięcie robocze: AC: 220V +/- 10% 50Hz; moc wyjściowa: 700W+/- 10%; zakres tem- peratur: 100 ~ 480°C; natężenie przepływu gazu: 120L/min (maksymalne); stabilność temperatury: +/- 2°C (statyczna) • lutownica: napięcie pracy: AC: 26V +/- 10% 50Hz; moc wyj- ściowa: 40W +/- 10%; zakres temperatur: 200 ~ 480°C • stabilność temperatury: +/- 2°C(statyczna); impedancja uziemienia końcówki: <2 ohm • napięcie między końcówką a podłożem: <2mV.

tą pętlę czujników. Pistolet charakteryzuje się dużym przepływem powietrza, dużą mocą i szybkim nagrzewaniem, dzięki czemu świet - nie sprawdza się w pracach lutowniczych bezołowiowych. Grzałka stacji lutowniczej przyjmuje niskie napięcie i sprawdza się przy pracy z wrażliwymi komponentami. Lutowni - ca i pistolet na gorące powietrze ma funkcję autodetekcyjnego pokazu alarmowego błędu.

Stacja lutownicza z gorącym powietrzem Yihua NA0079 449 zł Stacja lutownicza 2w1 z czytelnymwyświetla - czem LED. Kompaktowych rozmiarów urzą - dzenie łączy w sobie lutownicę i pistolet na gorące powietrze. Sprawdzi się w pracach konserwacyjnych i produkcyjnych. Urządze - nie posiada precyzyjną kontrolę temperatury, mikrokomputerową kontrolę PID i zamknię -

Ogólna specyfikacja urządzenia: • napięcie znamionowe: AC: 220V +/- 10% 50Hz

sklep.nowaszkola.com

15

STATYW

Statyw Fancier Statyw Fancier Wt-3750 - 183cm DA4994 179 zł Statyw FANCIER model WT-3750 został wykonany z wysokiej jako - ści stopu aluminium z dodatkiem środków wzmacniających, dzięki czemu jest stabilny, wytrzymały, a przy tym lekki. Produkt jest w peł - ni uniwersalny. Pasuje do wszyst - kich aparatów i kamer, a także do sprzętu fotograficznego (np.: lamp błyskowych), który został wyposa - żony w standardowy gwint mocu - jący 1/4””. Najważniejszą cechą statywu jest jego kompaktowość. Regulowane teleskopowe nogi z antypoślizgowymi, gumowymi podkładkami pozwalają ustawić sprzęt nawet na bardzo nierównej powierzchni. Dane techniczne: • maksymalna wys. statywu: 183cm (pozycja monopodu, stopka wysunięta ku górze) • maksymalna wys. robocza: 163cm (w pozycji monopodu: 167cm) • wys. robocza przy całkowitymrozstawie nóg: 158cm • minimalna wysokość robocza: 61cm • głowica ruchoma w trzech płaszczyznach - 3D

Statyw Camrock TC63 Black – Mobile Kit DA1951 149 zł Zestaw zawiera wysoki statyw fotograficzny, uchwyt do smart - fona oraz mocowanie kompaty - bilne z kamerkami sportowymi. Statyw przeznaczony dla sprzętu do 3,5 kg. Maksymalna wysokość statywu to 159,5 cm. Grube alumi - niowe nogi o specjalnymprzekroju gwarantują wyjątkową stabilność oraz wytrzymałość. Trzy niezależ - ne sekcje zaopatrzonewwygodny system zacisków oraz samopozio - mujące się stopki pozwalają szyb - ko dostosowaćwysokość do każde - go rodzaju podłoża. Dodatkowym udogodnieniem jest głowica 3D wyposażona w szybkozłączkę. Umożliwia ona błyskawiczne za - mocowanie aparatu i ustawienie precyzyjnego kadru. Kolumnę centralną wysuwa się za pomocą

wygodnej wużyciu korby. Umiesz - czony wdolnej części kolumny hak pozwala na dodatkowe dociążenie konstrukcji. Do zestawu dołączony jest również praktyczny, wytrzyma - ły i odporny na zachlapania po - krowiec z paskiem naramiennym. Futerał doskonale zabezpiecza sta - tyw podczas transportu.

• dwie poziomice (jedna sztuka na głowicy, druga w górnej części nóżek) • stopki nóżek - anty-poślizgowe, z automatycz- nym dopasowaniem do podłoża • rączka zamocowana na części wewnętrznej zwiększająca komfort noszenia • hak pod obciążenie, zapewniający większą

stabilność statywu, waga - 1,4 kg • nośność maksymalna - do 4 kg • aluminiowe podporniki (3-etapowe) • rączka do regulacji wysokości głowicy • bardzo szeroka skala regulacji

• kolor: czarny • waga 1,4 kg. • hak do mocowania obciążeń.

OŚWIETLENIE DO REALIZACJI NAGRAŃ

Zestaw Lampa Mini Boom Żuraw Oświetleniowy Softbox + Żarówka fotograficzna 85W DA1953 365 zł

Softbox to narzędzie niezbędne dla foto - grafów. Zmiękcza światło, pozwala kon - trolować je i usuwa ostre cienie. Prezen - towany softbox wyposażony jest w długi wysięgnik mający 133 cm długości, łatwy do przechowywania dzięki składanej kon - strukcji, uniwersalny pod względem kom - patybilnych sprzętów i elementów oraz podwzględemwykorzystania.Wzestawie żarówka fotograficzna o stałym świetle o temperaturze 5500K. Dzięki niej oświetla - ne produkty będą wyglądały naturalnie na fotografiach.

W zestawie: • lampa softbox z dyfuzorem

Oświetlenie do realizacji nagrań. Lampa LED DA1897 1 225 zł Panel o maks. Mocy 1500 lux/m, z płynną regulacją temperatury barwowej 3200-5600K i kątem świecenia 120 º. Z tyłu znajduje się panel LCD, który pokazuje aktu - alne parametry ustawień i poziom naładowania baterii. Panelem można sterować za pomocą pilota, który jest w zestawie, w zasięgu 50 m. Lampa może być zasilana z sieci bądź akumulatorem. • pobór mocy: 70 W

• statyw aluminiowy • ramię wysięgnika • worek do obciążania • żarówka 85 W ze światłem ciągłym o wydajności 400W • wym. lampy: 50 x 70 cm • wysokość statywu: 0,8 do 2 m • udźwig statywu: do 3 kg • długość ramienia: 53-133 cm

16

MIKROFON KIERUNKOWY

Mikrofon kierunkowy nakamerowy Synco M3 kardioidalny z odsłuchem DA1898 499 zł Nakamerowy, pojemnościowymikrofon kardioidalny z odsłuchem, który pozwala na rejestrowanie najdrobniejszych szczegółów. Mikrofon posia - da 3-stopniową regulację wzmocnienia, filtr górnoprzepustowy 100Hz i poręczne akcesoria, które ułatwiają pracę. Świetnie radzi sobie z re - dukcją szumów i hałasów. Brak konieczności instalowania sterowników. W zestawie: • bawełniana osłona przeciwwiatrowa, amortyzator redukujący wstrząsy, płócienna torebka, kable TRS/TRRS 3,5 mm • wym.: ø 3,2 cm, dł. 18,6 cm; waga: 52 g

Mikrofon kierunkowy Boya BY-MM DA1954 190 zł Prezentowany mikrofon pojemno - ściowy obsługuje szerokie pasmo częstotliwości. Został stworzony z myślą o współpracy z urzą - dzeniami mobilnymi, kamerami, aparatami, dyktafonami, kom - puterami, laptopami i rejestrato -

rami. Może także współdziałać ze sprzętem Apple. Urządzenie dzięki kompatybilnym rozmiarom oraz aluminiowej konstrukcji jest mobilne, lekkie a przy tym wy - trzymałe. W zestawie: osłona przeciwwietrzna, uchwyt anty - wibracyjny. Zasilanie z urządze - nia nagrywającego.

MIKROPORT

Mikroport. Synco G1 A1 bezprzewodowy system mikrofonowy 2,4 GHz DA1899 805 zł Uniwersalny system mikrofonów bezprzewo - dowych pracuje w paśmie 2,4 GHz. SYNCO

G1 wyposażony jest q filtr górnoprzepustowy oraz kontrole wzmocnienia sygnału dla popra - wienia jakości nagrywanego dźwięku. SYNCO G1 A1 to zestaw składający się z 1 nadajnika z wbudowanym mikrofonem i 1 odbiornika z możliwością wymiany sygnału w odległości

aż do 70 metrów w wolnej przestrzeni. Aku - mulator zapewnia 5h pracy. Zestaw pozwala na redukcję szumów w czasie rzeczywistym. • wym.: 52 x 42 x 16 mm; waga: 35 g

• częstotliwość 2400-2483.5 MHz • zasilanie: wbudowany akumulator

sklep.nowaszkola.com

17

MIKROFONNAGŁOWNY ZAKCESORIAMI

Zestaw mikrofon nagłowny + odbiornik + bodypack 1 DA1943 359 zł Dane techniczne: • częstotliwość robocza 200.175MHz • wyjście RF <10mW • zakres dynamiczny> 100dB

Zestaw mikrofonów nagłownych DA1944

599 zł

• częstotliwość: 200.175MHz / 201.400MHz

Zestaw składa się z mikrofonu nagłownego, odbiornika o wy - sokiej wrażliwości i bodypacka. Technika VHF zapewnia dobrą jakość dźwięku oraz niezawod - ną pracę.

Zestaw mikrofonowy, którego funkcje systemu obejmują dwa bodypacki, podwójną konstrukcję częstotliwości, wysoki stosunek sy - gnału do szumu i więcej. To świetne urządzenie mikrofonowe nada się na mowy, karaoke, apele i ważne wydarzenia. • 2x mikrofon nagłowny oraz 2x mikrofon krawatowy, 2x bodypack pracujący na różnych częstotliwościach VHF, podwójny odbiornik, wyświetlacz, wyjście 6,3 m

• pasmo przenoszenia: 40Hz-50kHz • stosunek sygnału do szumu: > 35dB • zakres regulacji wzmocnienia: -20-40db • posiada zabezpieczenie przed zasilaniem fantomowym

• pasmo przenoszenia 40Hz - 20kHz • stabilność częstotliwości <0,005% • czułość 60dB 12dbU, THD <0,5% • stosunek sygnału do szumu> 100dB • bateria 2x AA • odbiornik: wymiary 126 x 180 x 42 mm • bodypack: wymiary 101 x 64 x 30mm • waga: 0,8 kg

• bateria: 2x AA (bodypack) • zasilanie: 240AV / 50Hz • wymiary: 210 x 50 x 155mm • waga: 286 g

DYKTAFON Dyktafon Olympus WS-852 DA1676 499 zł Dyktafon Olympus WS-852 został wyposa - żony w system mikrofonów Stereo Mix True. Wykorzystanie tej technologii sprawia, że szu - my oraz zakłócenia są redukowane a głos jest wyraźnie rejestrowany nawet ze znacznej od - ległości. Dyktafon oferuje tryb automatyczny zapisu audio, dzięki któremu samdostosowuje on parametry nagrywania do głośności na - grywanego dźwięku i warunkównagrywania. Dane techniczne: • waga: 77 g • kolor: srebrny • załączone wyposażenie: baterie • typ dyktafonu: cyfrowy • rodzaj nośnika: wewnętrzna pamięć • format zapisu danych: MP3 • pamięć: 4GB • maksymalny czas zapisu na standardowym nośniku: 62400 min

Kostki do nagrywania TG0147 399 zł Tajemnicze pudełka zwbudowanym mikrofonem pozwalają zarejestro - wać 10 sekundową wiadomość, która odtwarza się automatycznie po każdorazowym podniesieniu wieczka. Pudełkawykonano z trwa - łego kartonu, którego powierzchnia umożliwia pisaniemazakiem sucho -

ścieralnym. Urządzenia doskonale sprawdzą się w terapii logopedycz - nej, Treningu Umiejętności Społecz - nych orazpodczas nauki języków obcych. • 6 kostek w kolorze: białym, żółtym, pomarań- czowym, czerwonym, zielonym, niebieskim

• sterowanie: mechaniczne • wyświetlacz 1,61 cala LCD • zasilanie: bateryjne • wyjście słuchawkowe: tak • podłączenie do komputera: kabel USB • wejście na zew. mikrofon: tak

• wym.: 15,5 x 7 x 12,8 cm • materiał: twarda tektura • wiek:3+

18

GIMBAL

Gimbal ręczny FeiyuTech G6 Max DA1955 1 649 zł Lekki, cechujący się mobilnością gimbal. Do - stosowany do użytkowania z urządzeniami mobilnymi i kamerą typu GoPro. Posiada system szybkiego montażu ułatwiający za - montowanie kamery. Produkt posiada 5 róż - nych trybów stabilizacji dla uzyskania jak najlepszych efektów nagrań. Tryb panora - ma pozwalający na płynny rych obrotowy uchwytu ale z zachowaniem stałego położe - nia względem linii horyzontu. Tryb blokady - obiektyw zachowuje stały kierunek – ob - rót na wszystkich osiach jest zablokowany w zadanej pozycji. Tryb śledzenia – w tym trybie aparat/kamera płynnie podąża za ruchem obrotowym uchwytu oraz w kierunku

góra – dół. Tryb śledzenia wieloosiowego – obiektyw aparatu/kamery płynnie podąża za ruchem uchwytu gimbala we wszystkich trzech osiach. Tryb szybkiej reakcji – aparat/ kamera podąża szybko za ruchem obro - towym uchwytu, zachowując jednocześnie stałe położenie względem linii horyzontu. Użytkownik ma także możliwość skorzystania z funkcji takich jak: manualne ustawianie po - zycji, autopanorama, obrót 360, selfie, układ pionowy i poziomy. Gimbal posiada moduł Bluetooth, WiFi oraz port USB. • waga: 665 g • zasilanie: wbudowany akumulator pozwalający do 9 godzin pracy na jednym ładowaniu • udźwig do 1200g • kolor: czarny

Gimbal DJI OM 5 Sunset White DA2473

890 zł

• wym.: 265 x 111 x 92 mm • waga: 396g • przeznaczenie: smartfon • maksymalna szerokość uchwytu: 84 mm • maksymalne obciążenie: 230g • mocowanie 1/4” • czas działania do 6 godzin • bateria litowo-jonowa 1000 mAh • USB-C • łączność: bluetooth • kolor: szary • teleskop 215 cm • 3-osiowa stabilizacja

• zakres stabilizacji: kąt obrotu od 172° do -161°, kąt pochylenia od -101° do 229,5°, kąt przechylenia od 209° do -127° • inteligentna funkcja tworzenia panoramy, Fotografia w trybie Time-Lapse, ShotGuides, Tryb ActiveTrack, Dyna - micZoom, CloneMe Pano, SpinShot • ergonomiczny uchwyt, magnetyczne mocowanie, skła - dana konstrukcja • dedykowana aplikacja • akcesoria dołączone do zestawu: pokrowiec, opaska na rękę, kabel zasilający, magnetyczna klamra, statyw

sklep.nowaszkola.com

19

Lustrzanka Canon EOS 250D + obiektyw 18-55mm IS STM DA1888

APARAT FOTOGRAFICZNY

4 990 zł

Dane techniczne: • wym. 92,6 x 122,4 x 69,8 mm • waga: 450 g • rodzaj matrycy: CMOS • rozdzielczość efektywna: 24.1 Mpix • rozdzielczość wideo: 4k • rozmiar matrycy: APS-C • mocowanie: EF, EF/EF-S • lampa błyskowa: możliwość podpięcia • obsługiwane karty pamięci: SD • zdjęcia seryjne: do 5 FPS • czas naświetlania: 1/4000 s • blokada ekspozycji: automatyczna • czułość ISO: 25600 • posiada samowyzwalacz, złącza USB i AV, bluetoothoraz Wi-Fi: tak • podgląd obrazu na żywo: tak • ekran dotykowy: tak • ekran odchylany: tak • przekątna ekranu: 3”” • obiektyw w zestawie: 18-55mm IS STM • typ obiektywu: zmiennoogniskowy

LustrzankaCanon EOS 250D+18- 55mm IS STM wyposażona jest w matrycę CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), która jest powszechnie wykorzystywa - na w aparatach, także w tych dla profesjonalistów. Aparat wyposa - żono w matrycę o rozdzielczości efektywnej 24.1Mpix. Aparat dys - ponuje obiektywemzmiennoogni - skowymo ogniskowej 18-55. Apa - rat posiada stopkę umożliwiającą podłączenie lampy błyskowej, co niezwykle ułatwia pracę z urzą - dzeniem. Lustrzankę wyposażo - no w najpopularniejszy rozmiar matrycy – APS-C. Matryca w tym rozmiarze zapewnia bardzo do - bre parametry do fotografowania i to zarówno hobbystycznego, jak i profesjonalnego. Dzięki modułom Wi-Fi i Bluetooth przesyłaniewyko - nanych zdjęć odbywa się szybko, bez konieczności używania kabli.

Aparat cyfrowy Canon PowerShot SX620 HS czarny DA1957 1 815 zł

Aparat cyfrowy Canon PowerShot SX430 IS czarny DA1958 1 885 zł

Aparat wyposażony w obiektyw z 25-krotnym zoomem z optycz - ną stabilizacją obrazu. Posiada moduł łączności Wi-Fi z NFC, umożliwiający łatwe udostęp - nianie zdjęć i filmów. Funkcja synchronizacji obrazów auto - matycznie tworzy kopie zapa - sowe nowych obrazów w ser - wisach w chmurze, takich jak irista firmy Canon. Aparat robi zdjęcia i nagrywa filmy w jakości Full HD. Dynamiczny stabiliza - tor obrazu zapewnia wyraźny, stabilny materiał za każdym ra - zem. W trybie hybrydowej au - tomatyki, który dobiera odpo - wiednie ustawienia, wystarczy wycelować obiektyw i nacisnąć spust migawki, aby zarejestro - wać wspaniałe zdjęcia lub fil -

my. Z kolei funkcja Najważniej - sze wydarzenia tworzy filmowe podsumowanie dnia lub imprezy. Inteligentny optyczny stabilizator obrazu zapewnia ostrość zdjęć i stabilność filmów w każdych okolicznościach, a duży ekran LCD o przekątnej 7,5 cm (3,0") ułatwia rejestrowanie i odtwa - rzanie obrazów. Funkcja twór - czych ujęć automatycznie tworzy 5 dodatkowych obrazów z pier - wotnego zdjęcia. W przypad - ku filmów funkcja automatycz - nie dodaje wyjątkowe efekty poprzez zmianę prędkości na - grywania. Filtry twórcze, w tym efekt rybiego oka, efekt miniatury czy superżywe kolory, pozwa - lają nadać zdjęciom lub filmom wyjątkowy charakter.

Kompaktowy aparat wyposa - żony w wysokiej jakości obiek - tyw z 45-krotnym zoomem oraz matrycę o rozdzielczości 20 mln pikseli. Za wysoką jakość zdjęć odpowiada procesor Digic 4+ oraz optyczna stabilizacja ob - razu. Dzięki łączności Wi-Fi i Dynamic NFC umożliwia bez - przewodowe sterowanie apara - tem, dzielenie się zdjęciami lub tworzenie kopii zapasowych. Obiektyw aparatu wyposa - żono w stabilizację obrazu IS. Poza wysokiej jakości zdjęcia - mi, aparat oferuje też możliwość nagrywania filmów w jakości HD 720p. Aparat posiada ze - staw efektów do twórczej pracy.

Bezprzewodowa komunikacja Dynamic NFC i Wi-Fi pozwa - la na szybkie i łatwe komuni - kowanie się ze smartfonem, tak aby przesyłać zdjęcia lub zdal - nie sterować aparatem. Dzię - ki funkcjom bezprzewodowym możesz na bieżąco tworzyć kopie zapasowe swoich zdjęć lub przesyłać je. Oznaczanie zdjęć za pomocą GPS dostęp - nego w smartfonie. Wysokiej jakości ekran LCD o przekątnej 3''. Funkcje dodatkowe: • 32 programy tematyczne

• kreatywne filtry • funkcja ZoomPlus

20

WYPOSAŻENIESTANOWISKDOPRACY NARZĘDZIOWEJ I TECHNICZNEJ Stoły warsztatowe, montażowe, stolarskie

Dobrze wyposażone i zaprojektowane stanowisko to podstawa efektywnej i roz - wijającej pracy. Ergonomicznie przygoto - wane miejsce nauki rzemiosła pozytywnie

wpływa na doskonalenie zdolności ma - nualnych i przekładanie zdobytej wiedzy teoretycznej na praktykę. Wśród produk - tów Nowej Szkoły, zgodnych z katalogiem

projektu Laboratoria Przyszłości odnajdą Państwo wszystko, co pozwoli na stwo - rzenie idealnych warunków dla rozwoju umiejętności technicznych uczniów.

Stół warsztatowy ARN0001 2 300 zł Stół warsztatowy szkolny wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm i 25 mm w kolo - rze szarym. Blat wykonany ze sklejki 18 mm, cokół tylny blatu wykonany ze sklejki 18 mm o wysokości 12 cm. Stół wyposażony w 1 szt. drzwi zamykanych na zamek z uchwytami alu - miniowymi oraz 4 szuflady: 3 szuflady umiesz - czone są po lewej stronie stołu z zamkiem cen - tralnym i 1 szuflada bez zamka umieszczona na środku pod blatem. • wym. całkowite stołu 200 x 63,3 x 75,3 cm

sklep.nowaszkola.com

21

22

Tablice narzędziowe Zestaw dwóch tablic narzędziowych do zawie - szenia na ścianie. Ułatwiają organizację stano - wiska pracy poprzez możliwość zawieszenia na nich pojemników (np. PT0008).

Tablice narzędziowe duże 2 szt. PT0002

29 zł

małe 2 szt. PT0001

• wym.: 40 x 40 cm

11 zł

• wym.: 38,6 x 13 x 1,8 cm

Półka narzędziowa mała 2 szt. PT0003

11 zł

Haczyki do tablicy narzędziowej 16 szt. PT0006 10 zł

Półka narzędziowa duża 2 szt. PT0004

22 zł

Półka narzędziowa maxi PT0005 22 zł

Haczyki do tablicy narzędziowej 20 szt. PT0007 17 zł

Pojemniki warsztatowe Praktyczny pojemnik z możliwością ustawienia jednego na drugim.Wy - konany z wytrzymałego plastiku. • 1 szt. • kolor: czerwony.

Pojemnik warsztatowy PT0008

Pojemnik warsztatowy PT0009

3 zł

4 zł

• wym.: 120 x 77 x 60 mm

• wym.: 160 x 98 x 70 mm

Pojemnik warsztatowy PT0010

Pojemnik warsztatowy PT0011

Pojemnik warsztatowy PT0012

5 zł

8 zł

12 zł

• wym.: 198 x 118 x 84 mm

• wym.: 294 x 158 x 114 mm

• wym.: 295 x 198 x 133 mm

sklep.nowaszkola.com

23

Stoły warsztatowe • blat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm • regulowana wysokość: 71-76-82-88 cm umożliwia pracę na siedząco lub na stojąco

• profil nóg: 40 x 40 mm • grubość ścianki nogi: 1,8 mm • regulowane stopki umożliwiające poziomowa- nie stołu zapewniają stabilność konstrukcji

BAN 003

1 800 zł

BAN 004

2 450 zł

• wym. blatu: 150 x 60 cm

• wym. blatu: 150 x 64,5 cm • wysokość z nadstawką: 121 – 138 cm • wym. tablicy: 150 x 50 cm wykonana z płyty 18 mm • na nadstawce znajdują się cztery tablice umożliwiające montaż organizerów: dwie o wymiarze 38,6 x 39 cm i dwie o wymiarze 38,6 x 13 cm

BAN 002

1 850 zł

BAN 001

1 350 zł

• wym. blatu: 100 x 64,5 cm • wysokość z nadstawką: 121 – 138 cm • wym. tablicy: 100 x 50 cm wykonana z płyty 18 mm • na nadstawce znajdują się dwie tablice o wym. 38,6 x 39 cm umożliwiające montaż organizerów

• wym. blatu: 100 x 60 cm

24

Stanowiska laboratoryjne

Szeroki wybór Kolekcji Meblo - wych znajduje się na stronie: sklep.nowaszkola.com w dziale MEBLE.

Meble Laboratoryjne Nowa Szkoła to idealne rozwią - zanie dla pracowni przedmiotowych. Wykonane wg nowoczesnej technologii spełniają normy i standardy bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Blaty wy - konane są ze wysokogatunkowej specjalistycznej płyty chemoodpornej o grubości 25 mm, która zapewnia Stanowiskom Laboratoryjnym wyjątkową wytrzyma - łość na większość substancji i odczynników chemicz - nych, przede wszystkim kwasów. Surowiec ten posiada dużą odporność na zarysowania, uderzenia, ścieranie i zaplamienia oraz jest odporny na wilgoć i niepodat - ny na działanie wysokiej i niskiej temperatury. Stano - wiska i stół laboratoryjny wykonane są na konstrukcji płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm w ko - lorze bukowym i osadzone są na 13–centymetrowym cokole zakończonym ślizgaczem zapewniającym sta - bilność mebla.

LAMINAT HPL

PŁYTA CHEMOODPORNA

PŁYTA CHEMOODPORNA

Stanowisko laboratoryjne duże z jednokomorowym

zlewem NS3233

3 699 zł Stanowisko laboratoryjne prze - znaczone do ciężkich urządzeń fizyczno-chemicznych. • wym. 120 x 60 x 85 cm • blat wykonany ze specjalistycznej wysoko- gatunkowej płyty chemoodpornej o grubo- ści 25 mm w kolorze kremowym • zlew PP odporny na chemikalia o wym. 48,5 x 38,5 cm z kranem, umieszczony w blacie • korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym Stół laboratoryjny uczniowski NS3235 2 999 zł Stolik laboratoryjny wyposażo - ny w 2 szafki umieszczone sy - metrycznie po bokach stołu. Charakteryzuje się wysoką wy - trzymałością mechaniczną, trwa - łością i funkcjonalnością w użyt - kowaniu. • wym. 125 x 60 x 85 cm • blat wykonany ze specjalistycznej wysoko- gatunkowej płyty chemoodpornej o grubo- ści 25 mm w kolorze kremowym • korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym

Stanowisko laboratoryjne małe z jednokomorowym

PŁYTA CHEMOODPORNA

zlewem NS3234

2 799 zł

• wym. 60 x 60 x 85 cm • blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty chemood- pornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym • zlew PP odporny na chemikalia, o wy- miarach 38 x 28 cm z kranem, umiesz- czony w blacie • korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym

sklep.nowaszkola.com

25

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108

Made with FlippingBook Proposal Creator