Katalog Laboratoria Przyszlosci 2021

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

2021/2022

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

WYPOSAŻENIE STANOWISK

NARZĘDZIA

AGD

AUDIO - WIDEO

ROBOTYKA

BHP

POMOCE DYDAKTYCZNE

nowa szkoła

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność przedstawić Państwu kompleksową i starannie dobraną ofertę produktów zgodnych z założe - niami rządowego programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” , który ma na celu stworzenie nowoczesnych Szkół Podstawowych oraz Ogólnokształcących Szkół Artystycznych oferujących ciekawe i angażu - jące zajęcia rozwijające w, tak zwanych kierunkach STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Opisywany projekt jest największą inwestycją w nowoczesną edukację w historii Polski. W niniejszym katalogu prezentujemy idealne rozwiązania, dzięki którym w szkołach możliwe będzie zaaranżowanie profesjonalnych i bezpiecznych pracowni oraz ich wyposażenie. Doboru artykułów dokonaliśmy w oparciu o opub - likowany przez Ministerstwo Edukacji katalog oraz o nasze doświadczenie w wyposażaniu szkół i o liczne konsultacje z metodykami. Program „Laboratoria Przyszłości” to ponad 1 miliard złotych na wdrożenie do szkół nowych technologii bez konieczności posiadania wkładu własnego. Inicjatywa zakłada, że do końca 2021 roku samorządy prowadzące około 12 000 Szkół Podstawowych w całej Polsce otrzymają środki na zaopatrzenie placówek w nowoczesne narzędzia. Ze wsparcia skorzysta ponad 3 miliony uczniów . Wsparcie rozdysponowane zostanie w zależności od wielkości szkół. Ich organy prowadzące mają możliwość otrzymania do:

• 30 000 złotych – w przypadku placówek edukacyjnych do 100 uczniów (jest ich 5 168 a uczy się w nich 292 457 uczniów), • 60 000 złotych – w przypadku placówek edukacyjnych od 101 do 200 uczniów (jest ich 3 492 a uczy się w nich 495 017 uczniów), • 70 000 złotych – w przypadku placówek edukacyjnych od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów), • 300 złotych na ucznia – w przypadku placówek edukacyjnych od 235 uczniów (jest ich 4 678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).

Wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 złotych na jednego ucznia, a mniejsze placówki zostaną uposażone w dodatkowe wsparcie finansowe odpowiadające im potrzebom, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze terminy: • 15 listopada 2021 – zamknięcie okna przyjmowania zgłoszeń samorządowych od szkół, • 31 grudnia 2021 – ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie przynajmniej 60% środków przyznanych w ramach wsparcia, • 31 sierpnia 2022 – ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie maksymalnie 40% środków przyznawanych w ramach wsparcia, • 1 września 2022 – ostateczny termin na dostarczenie wyposażenia Laboratoriów Przyszłości gdyż w życie wchodzi obowiązek posiadania wyposażenia podstawowego dla wszystkich Szkół Podstawowych. W celu otrzymania wsparcia szkoły powinny zgłaszać się do swoich organów prowadzących. W następnej kole - jności wystąpią one do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. Przy uzupełnianiu wniosków, samorządy i szkoły podają tylko podstawowe dane, a cały proces będzie przebiegał drogą elektroniczną. Na bieżąco będą rozpatrywane wnioski oraz przyznawane wsparcia. Sprawi to, że środki finansowe trafią do placówek w najkrótszym możliwym terminie, w całości i bez wnoszenia wkładu własnego. Zachęcamy do skorzystania z rzetelnie skomponowanej oferty zaprezentowanej w niniejszym katalogu Nowej Szkoły oraz na stronie internetowej www.nowaszkola.com. Nasi doradcy handlowi oraz biuro obsługi klienta są do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego: sklep.nowaszkola.com.

Życzymy udanych zakupów.

Zespół Nowej Szkoły

II

SPIS TREŚCI

WYPOSAŻENIE STANOWISK DO PRACY NARZĘDZIOWEJ I TECHNICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

NARZĘDZIA DO OBRÓBKI DREWNA I METALU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ROBOTYKA. SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA I NARZĘDZIA, MATERIAŁY EDUKACYJNE ORAZ OPROGRAMOWANIE Z ZAKRESU ROBOTYKI I MIKROELEKTRONIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

AGD. SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

CZĘŚCI ZAMIENNE ORAZ WYPOSAŻENIE DROBNE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

AUDIO - WIDEO.SPRZĘT DO NAGRYWANIA, REJESTROWANIA I OBRÓBKI OBRAZU I DŹWIĘKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

POMOCE DYDAKTYCZNE. SCHEMATY REALIZACJI PROJEKTÓW TECHNICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

BHP. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

OZNACZENIAWKATALOGU:

S T E M science technology engineering maths Produkty wspierające nauczanie zgodnie z metodą STEM

HPL jest tworzywem termo - utwardzalnym, odpornym na zarysowania, uderzenia a także posiada wysoką od - porność na czynniki chemicz - ne i wysoką temperaturę.

LAMINAT HPL

Wyposażenie podstawowe do programu Laboratoria Przyszłości

Produkty spełniające normy

ASORTYMENT I CENY Z NINIEJSZEJ PUBLIKACJI SĄ ORIENTACYJNE I ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ ICH ZMIAN. ZMIANY TE NIE STANOWIĄ PRZYCZYNY REKLAMACJI.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.NOWASZKOLA.COM

1

• Powierzchnia ok. 420 m 2 • Bogaty park maszynowy, m.in: noże rotacyjne, stebnówki, overlock, ploter do cięcia pianki

SZWALNIA I PAKOWALNIA PIANEK

Od początku istnienia firmy in - westujemy w profesjonalne roz - wiązania służące produkcji. Zdając sobie sprawę z wciąż ro - snących wymagań rynku, nasz park maszynowy jest regularnie aktualizowany o nowe maszyny.

STOLARNIA

• Powierzchnia ok. 1 750 m 2 • Bogaty park maszynowy, m.in:

piła panelowa, piła formatowa, okleiniarka prostoliniowa i krzywoliniowa, wiertarki numeryczne oraz wielowrzecionowe, centrum do nestingu

2

MAGAZYN I PAKOWALNIA

• Nowoczesny magazyn wysokiego składowania zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. • 9 656 m 2 powierzchni. • Hala o wysokości 10 m. • Systemdystrybucji i magazynowania zweryfikowany i certyfikowany normą ISO 9001:2015.

• Ilość miejsc paletowych do składowania- 16 292. • Automatyczna linia obsługi paczek kurierskich.

• Nowoczesne systemydozarządzaniaprzepływem towaru klasyWMS. • Kodyfikacja towarów systemem Datamatrix umożliwiająca wery - fikację partii. • Automatyczny system paletyzowania. • Atrakcyjna lokalizacja z rozwiniętą infrastrukturą drogową.

CERTYFIKATY Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Posiadanie tegocertyfikatu i spełnianie jegowa - runkówdla tej normy jegoposiadaniaoznacza, że jako firmawykazujemyzdolnośćdostałego dostarczaniawyrobówlubusługspełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych.Dążymy dozwiększeniazadowolenianaszychklientów poprzez skuteczne stosowanie systemu,wraz z procesami jego doskonalenia oraz wymaga - niami prawnymi i regulacyjnymi. InstytutNadzoru TechnicznegoSp. z o.o. (INT) jest renomowanym dostawcą usług badaw - czychoraz certyfikacyjnychdlabranży sporto - wej,meblowej, edukacyjnej i architektonicznej. To firma z polskim kapitałem, której misją jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeń - stwa urządzeń technicznych. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicz - nych. Eksperci Instytutu iNadzoruTechnicznego pracująna rzeczprzys złości polskiej normali - zacji w Komitetach Technicznychdziałających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Dzięki swemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość usług i profesjonalizm, INT zyskało wielu wiodących producentów, dystrybuto -

rów i importerów z różnych dziedzin prze - mysłu, w tymczołowychprzedstawicieli bran - ży rekreacyjnej i sportowej. Przyznane firmie Nowa Szkoła certyfikaty Instytutu Nadzoru Technicznego stanowią gwarancję bezpie - czeństwa i potwierdzają, że produkowane przez nią wyroby spełniają wymagane stan - dardy normatywne i jakościowe. Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Techniczne - go potwierdza akredytacja Polskiego Cen - trum Akredytacji. To dowód wysokiej jako - ści usług, etyki i kompetencji personelu INT. Dzięki niej certyfikaty sygnowane przez INT są – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008-uznawana na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby obej - muje wiele norm na urządzenia sportowe, meble oraz wyposażenie placów do zabaw i gier.Oznacza to, że INT dysponuje szerokim akredytowanym zakresem certyfikacji tego typu wyrobów. Proceduracertyfikacji jest prowadzonaprzede wszystkimz myśląoPaństwabezpieczeństwie i zadowoleniu. Autentyczność i aktualność certyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na www. Insty - tut-nadzoru.com

C E R T Y F I K A T NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

3

sklep.nowaszkola.com

3

PRZYKŁADOWE PROJEKTY

Pełna oferta mebli i wyposażenia dostępna na stronie internetowej www.nowaszkola.com

4

sklep.nowaszkola.com

5

WYPOSAŻENIE STANOWISK DO PRACY NARZĘDZIOWEJ I TECHNICZNEJ Stoły warsztatowe, montażowe, stolarskie

Dobrze wyposażone i zaprojektowane stanowisko to podstawa efektywnej i roz - wijającej pracy. Ergonomicznie przygoto - wane miejsce nauki rzemiosła pozytywnie

wpływa na doskonalenie zdolności ma - nualnych i przekładanie zdobytej wiedzy teoretycznej na praktykę. Wśród produk - tów Nowej Szkoły, zgodnych z katalogiem

projektu Laboratoria Przyszłości odnajdą Państwo wszystko, co pozwoli na stwo - rzenie idealnych warunków dla rozwoju umiejętności technicznych uczniów.

Stół warsztatowy ARN 0001 2 200 zł Stół warsztatowy szkolny wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm i 25 mm w ko - lorze szarym. Blat wykonany ze sklejki lakie - rowanej 24 mm, cokół tylny blatu wykonany ze sklejki lakierowanej 18 mm o wysokości 12 cm. Stół wyposażony w 1 szt drzwi zamy - kanych na zamek z uchwytami aluminiowymi oraz 4 szuflady: 3 szuflady umieszczone są po lewej stronie stołu z zamkiem centralnym i 1 szuflada bez zamka umieszczona na środ - ku pod blatem. • wym. całkowite stołu 200 x 70,3 x 76 cm

6

Stanowiska laboratoryjne

Szeroki wybór Kolekcji Meblo - wych znajduje się na stronie: sklep.nowaszkola.com w dziale MEBLE.

Meble Laboratoryjne Nowa Szkoła to idealne rozwią - zanie dla pracowni przedmiotowych. Wykonane wg nowoczesnej technologii spełniają normy i standardy bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Blaty wy - konane są ze wysokogatunkowej specjalistycznej płyty chemoodpornej o grubości 25 mm, która zapewnia Stanowiskom Laboratoryjnym wyjątkową wytrzyma - łość na większość substancji i odczynników chemicz - nych, przede wszystkim kwasów. Surowiec ten posiada dużą odporność na zarysowania, uderzenia, ścieranie i zaplamienia oraz jest odporny na wilgoć i niepodat - ny na działanie wysokiej i niskiej temperatury. Stano - wiska i stół laboratoryjny wykonane są na konstrukcji płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm w ko - lorze bukowym i osadzone są na 13–centymetrowym cokole zakończonym ślizgaczem zapewniającym sta - bilność mebla.

LAMINAT HPL

PŁYTA CHEMOODPORNA

PŁYTA CHEMOODPORNA

Stanowisko laboratoryjne duże z jednokomorowym

zlewem NS 3233

2 499 zł Stanowisko laboratoryjne prze - znaczone do ciężkich urządzeń fizyczno-chemicznych. • wym. 120 x 60 x 85 cm • blat wykonany ze specjalistycznej wysoko - gatunkowej płyty chemoodpornej o grubo - ści 25 mm w kolorze kremowym • zlew PP odporny na chemikalia o wym. 48,5 x 38,5 cm z kranem, umieszczony w blacie • korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym Stół laboratoryjny uczniowski NS 3235 2 145 zł Stolik laboratoryjny wyposażo - ny w 2 szafki umieszczone sy - metrycznie po bokach stołu. Charakteryzuje się wysoką wy - trzymałością mechaniczną, trwa - łością i funkcjonalnością w użyt - kowaniu. • wym. 125 x 60 x 85 cm • blat wykonany ze specjalistycznej wysoko - gatunkowej płyty chemoodpornej o grubo - ści 25 mm w kolorze kremowym • korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym

Stanowisko laboratoryjne małe z jednokomorowym

PŁYTA CHEMOODPORNA

zlewem NS 3234

1 899 zł

• wym. 60 x 60 x 85 cm • blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty chemood - pornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym • zlew PP odporny na chemikalia, o wy - miarach 38 x 28 cm z kranem, umiesz - czony w blacie • korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym

sklep.nowaszkola.com

7

STOŁY SZKOLNE Z BLATEM Z PŁYTY MEBLOWEJ POKRYTEJ HPL

LAMINAT HPL

laminat HPL

płyta wiórowa

laminat HPL

Stół szkolny z HPL 80 x 120 cm Blaty stołów wykonane są z płyty wiórowej o gru - bości 18 mm pokrytej warstwą bardzo mocnego i odpornego na uszkodzenia laminatu HPL w ko - lorze bukowym. HPL jest tworzywem termoutwar - dzalnym, odpornym na zarysowania, uderzenia a także posiada wysoką odporność na czynniki chemiczne jak i wysoką temperaturę. Blat wzmoc - niony warstwą HPL jest idealnym rozwiązaniem dla klas, pracowni i warsztatów szkolnych. Blat stołu o wymiarze 80 x 120 cm. Ste - laż stołów wykonany jest z metalowej ramy i nóg o przekroju kwadratowym o wymiarze 40 mm w kolorze szarym. Regulowany poziom stołów dzięki stopkom po - ziomującym.

ZAOKRĄGLONE ROGI

wysokość 4 NS 0062 399 zł • wym.: 80 x 120 cm

wysokość 6 NS 0063 • wym.: 80 x 120 cm

REGULOWANY POZIOM STOŁÓW

410 zł

STOŁY LUX Z BLATEM ZE SKLEJKI POKRYTEJ HPL Blat dostępny w dwóch rozmiarach i kształtach. Wykonany ze sklejki pokrytej termoutwardzalnym i niepodatnym na zarysowania lami - natem HPL odpornym na czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Dodatkowo lakierowane obrzeże. Produkt doskonale sprawdzi się w stołówkach, salach lekcyjnych, pracowniach laboratoryjnych oraz pokojach nauczycielskich. Nogi o regulowanej wysokości i 3–6 lub bez regulacji w wysokości 4 oraz 6 sprzedawane osobno.

LAMINAT HPL

Blaty i nogi sprzedawane osobno, dostępne na stronie 11

Blat Lux prostokątny LUX 005

479 zł

• wym. 80 x 120 cm • materiał: sklejka w kolorze buku o gr. 25 mm z laminatem HPL, obrzeże lakierowane

Blat Lux kwadratowy LUX 004

439 zł

• wym. 80 x 80 cm • materiał: sklejka w kolorze buku o gr. 25 mm z laminatem HPL, obrzeże lakierowane

8

Pełen wybór kształtów blatów dostępny na stronie www.nowaszkola.com

Bogaty wybór blatów idealnych do aran - żacji przestrzeni dostosowanej do potrzeb i możliwości pomieszczeń w placówkach oświatowych. Prezentowane modele róż - nią się między sobą kształtem, wielkością i kolorystyką. W zestawieniu z metalowymi nogami (sprzedawane osobno) z regulacją lub bez regulacji wysokości, gwarantują wygodne miejsce pracy i zabawy dopa - sowane do wieku i wzrostu użytkownika. Dzięki specjalnym łącznikom (NTH0001) blaty można ze sobą łączyć w różne kon - figuracje, zapewniając swobodę i komfort pracy dla szerszego grona osób. Wszystkie blaty zostały wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm z obrze - żem multiplex. STOŁY ECOSTEEL z metalowymi nogami

KWADRATOWY 69 X 69 CM

PROSTOKĄTNY 138 X 69 CM

SZEŚCIOKĄTNY 140 X 123 CM

blaty

nogi (sprzedawane osobno)

wymaga 4 nóg

wymaga 4 nóg

wymaga 6 nóg

cena

90 zł

180 zł

290 zł

NTH 4000 NTH 4001 NTH 4002 NTH 4003 NTH 4004 NTH 4005 NTH 4007 NTH 4008 NTH 4009

NTH 2000 NTH 2001 NTH 2002 NTH 2003 NTH 2004 NTH 2005 NTH 2007 NTH 2008 NTH 2009

NTH 6000 NTH 6001 NTH 6002 NTH 6003 NTH 6004 NTH 6005 NTH 6007 NTH 6008 NTH 6009

biały

czerwony

niebieski

zielony

żółty

szary

rodzaj stołu blaty i nogi sprzedawane osobno

miętowy

buk

dostępne kształty blatu

brzoza

Blaty i nogi sprzedawaneb osobno

69 x 69 cm 138 x 69 cm

140 x 123 cm

blat płyta laminowana o gr. 25 mm

kolor blatu

kolor obrzeży

nogi metalowe do blatów ecosteel i lux

Komplet 4 nóg bez regulacji. Rozmiar 4 TH 0005 128 zł • wys. stołu: 64 cm; materiał: metal Komplet 4 nóg bez regulacji. Rozmiar 6 TH 0006 133 zł • wys. stołu: 76 cm; materiał: metal

nogi bez regulacji wysokości: 6 (76 cm), 4 (64 cm) z regulacją wysokości: 3–6 (59–76 cm)

metalowe w kolorze szarym przekrój okrągły – ø 48 mm

certyfikaty i normy PN-EN 1729-1:2007 INT CERT

Komplet 4 nóg z regulacją. Rozmiar 3–6 NS 0079 • wys. stou: 59–64–71–76 cm; materiał: metal

Komplet 6 nóg z regulacją. Rozmiar 3–6 NS 0080 • wys. stou: 59–64–71–76 cm; materiał: metal

179 zł

259 zł

sklep.nowaszkola.com

9

laminat HPL

płyta wiórowa

laminat HPL

HACZYK NA PLECAKI

LAMINAT HPL

NORMA

ŁAWKI ASO Z BLATEM Z HPL

Szeroki wybór ławek szkolnych znajduje się na stronie: sklep.no - waszkola.com w Rozdziale MEBLE

SOLIDNA METALOWA RAMA

Wysokogatunkowe ławki szkolne dwu- i trzyoso - bowe w rozmiarach 6 i 7. Blaty ławek o bez - piecznych zaokrąglonych narożnikach wykonane z płyty wiórowej w kolorze bukowym o grubo - ści 18 mm pokrytej warstwą laminatu HPL. HPL jest tworzywem termoutwardzalnym, odpornym na zarysowania i uderzenia, a także posiada wysoką odporność na czynniki chemiczne oraz wysoka temperaturę. Blat wzmocniony war - stwą HPL jest idealnym rozwiązaniem dla star - szych uczniów, w szczególności w pracowniach

biologicznych czy laboratoriach szkolnych. Blat ławki występują w wymiarach:

• podwójna 130 x 50 cm • potrójna 180 x 50 cm

Stelaż ławek wykonany jest z metalowej ramy i nóg o przekroju kwadratowym i wymiarze 40 mm w kolorze szarym. Specjalne regulatory umieszczone na końcu każdej nogi ławki zapew - niają odpowiedni poziom mebla.

REGULACJA POZIOMU ŁAWKI

Ławka dwuosobowa • wym. blatu: 130 x 50 cm

rozmiar 5 ASO 2500 • wys. 6 (76 cm)

rozmiar 6 ASO 2600 • wys. 6 (76 cm)

rozmiar 7 ASO 2700 • wys. 7 (82 cm

349 zł

356 zł

356 zł

Ławka trzyosobowa • wym. blatu: 180 x 50 cm

rozmiar 6 ASO 3600 • wys. 6 (76 cm)

rozmiar 7 ASO 3700 • wys. 7 (82 cm)

450 zł

450 zł

10

SZAFA NA NARZĘDZIA

Szafa na narzędzia NG 9010

899 zł

• wym. 90 x 40 x 185 cm • wymiar drzwi 84 x 42 cm • 2 zamki • 2 półki

FOTELE OBROTOWE

Shape

Krzesło obrotowe plastikowe • wys. siedziska 38 - 50 cm

• gł. siedziska 49 cm • szer. siedziska 45 cm • wysykość oparcia 44 cm

Szare YC 0008 355 zł

Pomarańczowe YC 0009 355 zł

sklep.nowaszkola.com

11

Krzesło Uni rozmiar 6

Uni to ergonomiczny model ob - rotowego krzesła biurowego umożliwiający komfortową, wie - logodzinną pracę. Siedzisko po - łączone z oparciem fotela posia - da formę Dobrego Krzesła, które swoimkształtem jest dopasowane do użytkownika. Krzesło tapicero - wane jest wysokogatunkową tka - niną poliestrową Baku o wysokiej ścieralności 90 000 cykli w skali Martindal’a. Regulowane podło - kietniki z tworzywa sztucznego umożliwiają optymalne ustawie - nie wysokości. Podstawę krzesła wykonano z tworzywa sztuczne - go orazwłókna szklanego.Wze - stawie znajdują się kółka miękkie umożliwiające ruch krzesła za - równo po powierzchniach twar - dych jak i wykładzinach.

Czarne DB 3026

Szare DB 3036

679 zł

679 zł

Twist

• siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. • w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania. • podstawa krzesła - tworzywo sztuczne • kolumna gazowa - klasa 2 • podłokietniki nieregulowane wykonane z tworzywa sztucznego

Twist w rozmiarze 5 i 6 posiada nieregulowane podłokietniki wykonanie z tworzywa sztucz - nego umożliwiające szybkie wsunięcie krzesła pod blat biurka. Model Twist posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F 06009:2001.

• kółka – gumowe 50 mm, średnica trzpienia ø 11 • wzrost użytkownika rozmiar 5: 146 – 176,5 cm • wzrost użytkownika rozmiar 6: 159 - 188 cm

Podłokietniki 2 szt. DB 3000 37 zł

Dobre Krzesło obrotowe zielone 6 bez podłokietników DB 3020

479 zł

• wys. siedziska: 49,5‑62 cm, gł. siedziska: 40,5 cm, szer. siedziska: 43,5 cm, wys. oparcia: 42,5 cm • piękkie tapicerowane siedzisko i oparcie. • wkład siedziska wykonany z tworzywa sztucznego • siedzisko osadzone jest na kolumnie gazowej w kolorze czar - nym (wykonany ze stali) z możliwością regulacji wysokości siedziska • podstawa krzesła pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego • kółka miękkie - gumowe, średnica trzpienia fi 11 • krzesło posiada podłokietniki nieregulowane wykonane z two - rzywa sztucznego

Rozmiar 5 zielony DB 3015

Rozmiar 6 niebieski DB 3016

• produkt zaprojektowany i produkowany w Polsce. • krzesło posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1:2004 i PN-EN 1335-2:2009

345 zł

355 zł

12

Fotel Dyrektora SZ 1111 680 zł Fotel gabinetowy tapice - rowany skórą naturalną dwoinową. Fotel posiada płynną regulację wysokości siedziska za pomocą pod - nośnika pneumatycznego oraz mechanizm ruchowy Tilt, który zapewnia swo - bodne bujanie się w fotelu oraz blokadę w jednej po - zycji (standardowej, tzw. do pracy), Regulacja siły oporu oparcia. Stabilna, metalowa podstawa jezdna pokryta nakładkami z plastiku.

Krzesło szkolne obrotowe SZ 0072 299 zł Krzesło szkolne obrotowe posiada obrotowe kółka, podłokietniki oraz regulowa - ne siedzisko oraz oparcie. • wym.: szer.: 63 cm • wys.: 115 cm

• gł. siedziska: 45 cm • szer. siedziska: 46 cm • masa: 16 kg.

TABORETY

Wygodne i praktyczne taborety, które zapewnią miejsce przy stole warsztatowym, ławce lub biurku. Do wyboru mobilny taboret z regulacją wysokości

lub tradycyjne taboretu o konstrukcji metalowej z drewnianym siedziskiem Mogą być używane przez uczniów w różnym wieku i wzroście.

Taboret z siedziskiem na metalowych nogach

LAMINAT HPL

Taboret w rozmiarach 5 (wys.: 43 cm) i 6 (wys. 46 cm). Siedzisko w kolorze brzoza wykona - ne ze sklejki pokrytej HPL. Podstawa wykonana z metalu w kolorze białymo przekroju okrągłym i średnicy 26 mm zakończona zaślepkami. Moż - liwość sztaplowania.

Rozmiar 5

ATN 500

96 zł

Rozmiar 6

ATN 600

99 zł

Taboret mobilny YC 0011 379 zł Taboret z regulacją wysokości i 5 obrotowy - mi kółkami. Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego i antypoślizgowej gumy, osadzone na metalowej podstawie. • wym.: 47 x 47 cm • regulacja wysokości w zakresie 45 - 60 cm • 5 kółek obrotowych • kolor: niebieski • materiał: tworzywo sztuczne, guma, metal

ANTYPOŚLIZGOWE SIEDZISKO

PRZYCISK REGULACJI WYSOKOŚCI

sklep.nowaszkola.com

13

kolor siedziska i oparcia bukowy

krzesło szkolne CLASSIC

kolor nóg i stelaża szary siedzenia i oparcie sklejka pokryta laminatem HPL nogi krzeseł metalowe bez regulacji: 5 (43 cm), 6 (46 cm), 7 (51cm) nogi o przekroju okragłym - 25 mm certyfikaty i normy INT CERT

Klasyczne krzesła szkolne zbudowane na solidnym stelażu. Spełniają wszystkie normy wymagane w placówkach edukacyjnych. Seria Classic to estetyka w połączeniu z wy - soką jakością wykonania i wytrzymałością, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnej przestrzeni sal lekcyjnych.

Wysokość 5 Wysokość 6 Wysokość 7

NS 0015 NS 0016 NS 0017

107 zł 119 zł 135 zł

KRZESŁO KAROLEK Pasują do stołów z metalowymi nogami. Prze - znaczone do klas szkolnych. Siedzisko i oparcie ze sklejki brzozowej pokrytej warstwąodporne - go laminatuHPL.Metalowe nogi wkolorze sza - rym o wyjątkowo stabilnej konstrukcji.

kolor siedziska brzozowy kolor stelaża szary siedzisko i oparcie

LAMINAT HPL

sklejka brzozowa lakierowana (gr. 8 mm) pokryta warstwą odpornego laminatu HPL nogi metalowe bez regulacji 6 (46 cm) nogi ø 22 mm certyfikaty i normy

PN-EN 1729-1:2007 PN-EN 1729-2:2007 INT CERT

Krzesło Karolek 6. Szary NS 6779SZ

110 zł

POJEMNIKI WARSZTATOWE • kolor: szary

• materiał: tworzywo sztuczne • zestaw prowadnic w komplecie

Pełnaoferta kolorystyczna znajduje sięna stronie: sklep.nowaszkola.com w Rozdziale MEBLE

Pojemniki plastikowe duże. Szare 3 szt. NS 2330

Pojemniki plastikowe małe. Szare 6 szt. NS 2334

149 zł

195 zł

• 3 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm

• 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm

14

GABLOTY OSZKLONE

Gablota ekspozycyjna suchościeralno-magnetyczna YC 9004 379 zł Gablota ekspozycyjna z drzwiami otwiera - nymi na prawą stronę. W drzwiach szyba ze szkła hartowanego, drzwi wyposażone w zamek. Środek gabloty magnetyczny, moż - liwośc pisania mazakami suchościeralnymi. Rama aluminiowa.

Gablota NM 6300

Gablota ekspozycyjna korkowa YC 9007 750 zł Gablota ekspozycyjna z drzwiami otwierany - mi do góry, wykonanymi ze szkła hartowa - nego. Drzwi wyposażone w zamek. Środek gabloty wykonany z korka. • wym. 150 x 12 x 103 cm

559 zł

• wym. 92 x 30 x 84 cm • 3 półki z regulacją poziomu • szklane drzwi z zamkiem • płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy

• grubość szkła hartowanego: 5 mm • drzwi z zamkiem otwierane do góry • rama aluminiowa

• wym. 70 x 100 cm • gł. gabloty: 8,8 cm • drzwi z zamkiem otwierane na prawo • rama aluminiowa w kolorze szampańskim

TABLICE ŚCIERALNE

Mobilna tablica duża YC 9001 • dwustronna, magnetyczna, suchościeralna • powierzchnia lakierowana. • wym. tablicy 180 x 100 cm

699 zł

Tablica suchościeralna

– duża YC 9000

389 zł • tablica biała, magnetyczna, suchościeralna • aluminiowa rama

• rynienka na pisaki • wym. S 180, W 100 cm • powierzchnia lakierowana

– mała YC 9002

• możliwość pisania markerami suchoście - ralnymi

216 zł • biała tablica o powierzchni suchościeralnej i magnetycznej

• wym. S 100 cm, W 80 cm • powierzchnia lakierowana

sklep.nowaszkola.com

15

Mobilna tablica mała YC 9005 • wym. 100 x 70 cm • tablica suchościeralna ze spinaczem na papier 459 zł

• w zestawie: mazak suchościeralny, 4 magnesy, gąbka • powierzchnia lakierowana

Tablica suchościeralna mobilna duża YC 9003 • wym: 120 x 90 cm, • biała tablica o powierzchni suchościeralnej i magnetycznej

• powierzchnia lakierowana • możliwość pisania markerami suchościeral - nymi po obu stronach tablicy lub mocowania informacji przy pomocy magnesów • rama tablicy wykonana jest z aluminium • wyposażona w 4 kółeczka z hamulcem

590 zł

STOLIK MEBLOWY Z SZAFKĄ POD PLOTER I DRUKARKĘ 3D

Szafka z pojemnikami na drukarki 3D i filamenty BAL 0001 1 999 zł Stolik meblowy z szafką na drukarkę 3D i filamenty wykonany z płyty meblowej w kolorze brzozy o grubości 18 mm oraz płyty MDF w kolorze szarym o grubości 12 mm. Szafka wy - posażona w 6 głębokich pojemników plastikowych: 3 białe i 3 szare oraz parę drzwi z zamkiem. Wewnątrz szafki znaj - dują się 2 półki. Na tylnej ścianie umieszczone 3 uchwyty na rolki z filamentem oraz 2 boczne ograniczniki do drukarki. Szafka posiada 5 plastikowych nóżek w kolorze beżowym, ktore mogą być wymienione na kółka meblowe (NJ 0904), do zakupienia osobno. • wym.: 103,7 x 57 x 181,8 cm; wysokość blatu stolika 104 cm

16

NARZĘDZIA DO OBRÓBKI DREWNA I METALU

Do efektywnego wykonywania prac przy stanowisku do do - skonalenia umiejętności ma - nualnych niezbędne są narzę - dzia. Aby dobrze wyćwiczyć

rzemiosło, najlepszym wybo - rem będą produkty wykonane z materiałów zapewniających im wytrzymałość oraz takie, które posiadają ergonomicz -

ne kształty podnoszące komfort użytkowania. Produkty, zgodne z katalogiem projektu Labora - toria Przyszłości, prezentowane w niniejszej ofercie zostały sta -

rannie wyselekcjonowane, aby dostarczyć uczniom narzędzia, które pomogą im efektywnie podnosić swoje kompetencje manualne.

AKUMULATOROWA WIERTARKO - WKRĘTARKA

WIERTARKA STOŁOWA KOLUMNOWA

Wiertarka stołowa kolumnowa NA 0033 1 670 zł Wiertarka stołowa kolumnowa posiada wysokiej jakości bez - narzędziowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wier - tła. Zintegrowany laser pomaga w precyzyjnymwierceniu. Dioda LED zapewnia dobre oświetlenie miejsca pracy. Równoległa pro - wadnica i duży blat zapewnia - ją bezpieczną przestrzeń pracy. • moc nominalna: 710W; prędkość obrotowa bez obciążenia (1./2.bieg) - 200–850/2.500 min-1; maks. średnica wiercenia w stali; drewnie - 13/4mm; zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1,5–13 mm; wym.: 33 x 35 x 3 cm; waga: 11,2 kg • w zestawie: zacisk szybkomocujący, pro - wadnica równoległa, instrukcja obsługi

Akumulatorowa wiertarko - wkrętarka NA 0032 870 zł Mocna i kompaktowawiertarko-wkrętarka z akumulatorami pokazu - jącymi stan naładowania baterii. Lampa LED zapewnia doświetlenie obszaru roboczego. • zasilanie: akumulator 18V/Li-Ion, maks.; moment obrotowy miękki/twardy: 25/20Nm, regu - lowany moment obrotowy: 1,5-6,0Nm; maks. średnica wiercenia w drewnie/stali: 20/10mm; liczba obrotów biegu jałowego: 0-450/0-1800/min; waga z akumulatorem: 1,6 kg • w zestawie: walizka narzędziowa, 2 akumulatory Ultra-M 18V/2,0Ah, szybka ładowarka SC 60 PLUS, uchwyt wiertarski szybkomocującyi instrukcja obsługi

PIŁA TAŚMOWA

SZLIFIERKA STOŁOWA

Piła taśmowa NA 0034 1 950 zł Piła taśmowa charakteryzuje się cichym i wydajnym, bezobsługo - wym silnikiem indukcyjnym oraz zabezpieczenie przed ponow - nym, nieplanowanym urucho - mieniem. Możliwość pochylenia stołu pilarki z żeliwa szarego do wykonywania cięć kątowych i re - gulacji osłony brzeszczotu bez użycia narzędzi. • wym.: 53 x 47 x 84 cm, powierzchnia odkładcza - 32,8 x 33,5 cm, wysokość robocza bez podstawy - 37,5 cm; zakres pochylania stołu pilarki - 0-45 °; wysokość cięcia - 10,3 cm; szerokość przepustu - 24,5 cm; prędkość cięcia - 735 m/min; dłu - gość brzeszczotu taśmowego - 171,2 cm; moc znamionowa - 400 W; moc oddawana - 270 W; waga: 32,5 kg

Szlifierka stołowa NA 0035

1 150 zł Profesjonalna szlifierka stołowa z cichobieżnym, wolnymodwibracji, niewymagający konserwacji silnikiem indukcyjnym na jednofazowy prąd przemienny. Urządzenie posiada dużą szklaną osłonę oczu chroniącą optymalnie przed iskrzeniem. Zamknięcie bagnetowe koł - paka ochronnego dla szybkiej, łatwej wymiany tarczy. • wym.: ø tarczy: 150 mm; średnica wewnętrzna tarczy - 20 mm; grubość tarczy - 20 mm mMoc: 350W; obroty bez obciążenia - 2980/min; waga - 9,5 kg • w zestawie: tarcze szlifierskie korundowe 36 P i 60 N, szklana osłona przed iskrzeniem, uchwyt mocujący, klucz sześciokątny, instrukcja obsługi

• w zestawie: uniwersalny brzeszczot ta - śmowy A6, ogranicznik wzdłużny, adapter odciągu wiórów (do Ø 44, 58, 100 mm), popychacz, instrukcja obsługi

sklep.nowaszkola.com

17

IMADŁO LEKKIE

IMADŁO ŚLUSARSKIE Z KOWADŁEM

Imadło lekkie NA 0038

Imadło ślusarskie NA 0037

210 zł Mocny i trwały korpus wykonany z żeliwa. Szczęki wykonane ze stali. Regulowana obrotowa podstawa zapewnia komfort pracy. • wewnętrzny rozstaw szczęk - 100 mm 4’’ • siła ścisku - 110 kg • głębokość zszywania - 85 mm • waga - 6 kg

320 zł Mocny i trwały korpus wykonany z żeliwa. Szczęki wykonane ze stali. Regulowana obrotowa podstawa zapewnia komfort pracy. • wewnętrzny rozstaw szczęk - 100 mm 4’’ • siła ścisku - 1400 kg • głębokość zszywania - 85 mm • waga - 1,3 kg

BEZPRZEWODOWY PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO

PIŁA RAMOWA DO DREWNA I METALU

Pistolet bezprzewodowy do kleju na gorąco NA 0036 420 zł

Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco z możliwością pracy również na przewodzie. Praca bezprzewodowa do 15 minut dzię - ki unikalnej funkcji „akumulacji ciepła”. Elektronicznie regulowana grzałka gwarantuje błyskawiczną gotowość do pracy oraz stałą temperaturę roboczą. • moc (rozgrzewanie/praca/spoczynek) - 500/120/20W; ø sztyftu kleju - 11mm; czas nagrze - wania - 3-5 min; temperatura topienia - 210-220°C; waga: 0,33 kg • w zestawie: 2 dysze (krótka i długa), instrukcja obsługi

Piła ramowa NA 0039

27 zł Ostrze piły wykonane jest ze stali węglowej zapewniając mu wy - trzymałość. Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego w ergono -

micznym kształcie. • długość ostrza: 15 cm

SUWMIARKI

Suwmiarka tradycyjna QH 0001 69 zł • dł. skali: 15 cm; dł. przyrządu: 23 cm; w plastikowej skrzynce

Suwmiarka elektroniczna QH 0002 144 zł • dł. skali: 15 cm; dł. przyrządu: 24 cm; w plastikowej skrzynce

18

MŁOTEK ŚLUSARSKI

SZCZYPCE UNIWERSALNE KOMBINERKI

Młotek ślusarski 100 g NA 0003 27 zł Uniwersalnymłotek ślusarski. Idealny do drobnych prac naprawczych czy budowlanych. Ergonomiczny uchwyt zapewnia komfortową pra - cę z narzędziem. Wytrzymały obuch został wykonany z trwałej stali węglowej, dzięki czemu młotek cechuje się długą żywotnością. • wym.: dł. 26,5 cm; waga: 0,2 kg.

Kombinerki NA 0004

40 zł Kombinerki o wszechstronnym zastosowaniu. Sprawdzą się w zagi - naniu, odginaniu i przytrzymywaniu obrabianegomateriału. Szczęki wykonane ze stali chromowo-wanadowej. • wym.: dł. 16,3 cm; waga: 0,22 kg.

ZESTAW WKRĘTAKÓW ŚRUBOKRĘTÓW

SZCZYPCE PRECYZYJNE PÓŁOKRĄGŁE

Szczypce boczne NA 0005

Zestaw wkrętaków NA 0006 135 zł W zestawie 5 sztuk izolowa - nych wkrętaków, 3 x wkrętak płaski, 2 x wkrętak krzyżowy.

40 zł Szczypce boczne o uniwersalnym zastosowaniu. Część robocza zo - stała wykonana z wytrzymałej stali węglowej. Duże przełożenie siły pozwala ciąć bez wysiłku. • wym.: 19,5 x 6 x 2,4 cm; waga: 0,21 kg.

Wykonane z wytrzymałej stali. • wym.: wkrętaki płaskie: 2,5 x 75 mm,

4 x 100 m m, 5,5 x 125 mm; PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm • waga całego zestawu: 0,51 kg

ZESTAW PILNIKÓW ŚLUSARSKICH, ZDZIERAKI

ZESTAW TARNIKÓW DO DREWNA ZDZIERAKI Zestaw tarników NA 0008 34 zł

Zestaw pilników ślusarskich NA 0007 42 zł Zestaw zawiera 6 sztuk pilni - ków igiełkowych. Przeznaczone do precyzyjnej obróbki drewna i metalu. Antypoślizgowe uchwy - ty zapewniają komfort użytkowa - nia i bezpieczeństwo.Wykonane ze stali stopowej. • wymiary poszczególnych części zestawu: płaski 150 mm, półokrągły 150 mm, trójkątny 150 mm, okrągły 150 mm, kwadratowy 150 mm i krzyżowy pilnik 150 mm

Zestaw3 tarnikówo zróżnicowa - nym kształcie do pracy z mięk - kimi materiałami, na przykład, z drewnem. W zestawie tarnik płaski, półokrągły i okrągły.Wy - konane z wytrzymałej stali. • wym. tarnik płaski 200 mm, półokrągły 200 mm i okrągły 200 mm. Waga: 0,45 kg.

sklep.nowaszkola.com

19

MIERNIK UNIWERSALNY, MULTIMETR NOŻYCE DO BLACHY

Nożyce do blachy NA 0009

43 zł Stalowe nożyce proste do prostoliniowego cięcia blachy, tworzyw sztucznych, siatki drucianej, miedzi czy skóry. Produkt wykonany zwytrzymałej stali. Rączki zabezpieczone odpowiednim tworzywem w celu podniesienia komfortu pracy. • wym.: 24,5 x 7,5 x 2,3 cm; waga: 0,36 kg

UNI-T UT33A+ Cyfrowy miernik uniwersalny CD 0039 125 zł Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych. Niezastąpiony dla profesjonalistów i amatorów. Zakresy pomiarowe: • napięcie DC: 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 600 V ±(0,5%+2) • napięcie AC: 200 mV / 2 V/ 20 V / 200 V / 600 V ±(0,7%+3) • natężenie prądu stałego DC: 200 µA / 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A ±(1%+2) • natężenie prądu zmiennego AC: 200 µA / 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A ±(1,2%+3) • rezystancja: 200 Ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200 kOhm / 20 MOhm / 200 MOhm ±(0,8%+2) • pojemność: 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 µF / 20 µF / 200 µF / 2 mF ±(4%+8) • test diod • sprawdzanie ciągłości obwodu Cechy ogólne: • impedancja wejściowa napięcia stałego: około 10 MOhm

ŚCIĄGACZ DO IZOLACJI

• zasilanie: bateria 2x bateria 1,5 V (R03) • wymiary produktu: 134 x 77 x 47 mm • akcesoria: Baterie, przewody pomiarowe, holster • możliwość podłączenia do multimetra z końcówkami o średnicy 4mm • Dodatkowe funkcje • automatyczna zmiana zakresów pomiarowych • funkcja pomiaru względnego (dotyczy tylko pomiaru pojemności)

Ściągacz do izolacji NA 0017

120 zł Automatyczne szczypce do ściągania izolacji przewodów i kabli 0.2-6mm. Szczypce nadają się także do zaciskania izolowanych i nieizolowanych konektorów1.5-6mm. Posiadają regulowaną głębo - kość odizolowania, z suwakiem, który umożliwia szybkie ustawienie długości 6-18mm. Dodatkowo, istnieje możliwość regulowania siły ściągania dla mniejszych kabli. • zdolność cięcia: 0-10 mm; długość ściągania izolacji: 6-10 mm

• zamrożenie ostatniego wskazania • wskaźnik niskiego poziomu baterii • maksymalny odczyt: 2000 • podświetlany ekran LCD

PRZYMIAR STALOWY

RYSIK TRASERSKI PROSTY

Linijka metalowa 50 cm NA 0010 28 zł Wykonana ze stali nierdzewnej, idealna do prac ciesielskich.Wyryta podziałka zapewnia prawidłowe odczyty. Otwór w linijce pozwala na zawieszenie jej, na przykład, na ścianie. • wym.: dł. 50 cm.

Rysik traserski NA 0013

50 zł Idealny do punktowania glazury, kamienia, szkła, blachy i stali. Wlu - towany szpic ze spieku o stożkowym szlifie. Sześciokątny profil stalowy z zawieszką długopisową.

20

CYRKIEL ŚLUSARSKI TRASERSKI NA OŁÓWEK

KĄTOWNIK STOLARSKI

Cyrkiel ślusarski NA 0012 45 zł Cyrkiel 150 mm skompletowany z ołówkiem. Pozwala na łatwe rysowanie precyzyjnych okręgów na materiałach budowlanych. • materiał: stal

Kątownik NA 0011

105 zł Kątownik wykonany ze stali, dzięki czemu jest odporny na uszko - dzenia. • wym.: 30 x 20 cm

NÓŻ DO CIĘCIA OSTRZE CHOWANE

KOWADEŁKO

Kowadełko NA 0014

120 zł

Nóż introligatorski SN 0003

Powierzchnia hartowana i polerowana. • wym.: 110 x 30 mm • waga 500 g

7 zł

• 1 szt.; do użytku tylko pod nadzorem osoby dorosłej

SZCZOTKA DRUCIANA

ZESTAWWIERTEŁ DO METALU

Zestaw wierteł NA 0016 180 zł Wykonane ze stali szybkotnącej HSS, pokryte powłoką TiNwiertła przeznaczone do wykonywania otworów w drewnie, tworzywie sztucznym i metalu. Końcówki rozwarte są pod kątem 135 °, co zwiększa dokładność podczas wiercenia. Zawartość zestawu: • 25 x wiert ło: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm,

Szczotka druciana NA 0015

33 zł Przeznaczona do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej. Szczotka posiada 4 rzędy drutów i wygodną rączkę pokrytą anty - poślizgowym tworzywem. Druty powstały z odpornej na rdzewienie, sprężystej i wytrzymałej stali.

3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm oraz 13 mm

sklep.nowaszkola.com

21

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

TAŚMA MIERNICZA

Skrzynka narzędziowa TP 1615 22 zł Praktyczna i pojemna plastikowa skrzynka na narzędzia. Ułatwia przechowywanie drobnych elementów. Uchwyt zapewniamobilność. • kolor: czarny.

Taśma miernicza 5m CA 0004

26 zł

• dł. 5 m

OBCĘGI

SZCZYPCE OBCINACZKI

Cęgi NA 0018

Zestaw obcinaków 3 szt NA 0019 48 zł Idealne do przecinania elementów metalowych, przewodów czy opasek zaciskowych. Wykonane ze stali węglowej oraz tworzywa sztucznego. Sprężyna ułatwia pracę jedną ręką a blokada zamknię - cia podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowania. • 3 sztuki; wym.: 250 x 70 x 20 mm

32 zł Idealne do wyciągania gwoździ z różnych typów powierzchni i do przycinania drutów.Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, która zapewniawytrzymałość narzędziu. Ergonomiczne rączki zapewniają

komfort użytkowania. • wym.: 160 x 55 x 19 mm

WYPALARKA DO DREWNA

STRUG DO DREWNA

Strug ręczny NA 0020

Wypalarka PK 0200

110 zł Strug przystosowany do ręcznej obróbki i skrawania drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Narzędzie składa się z ostrza 3mm osadzonego w trwałym, żeliwnym korpusie. Możliwość obsługi jed - ną ręką. Pełna regulacja głębokości cięcia i wyrównania elementu tnącego. • wym.: 63 x 250 mm; szer. ostrza 50 mm.

88 zł Pyrograf służy do ozdabiania drewna, skóry naturalnej i korka. Pyro - graf jest narzędziem bezpiecznym, dlatego też idealnie sprawdzi się podczas zajęć z dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi. • zestaw zawiera: pyrograf 230V/30W, podstawka, 9 końcówek do wypalania, instrukcja obsługi

22

TAKER

PUNKTAKI DO METALU

Zszywacz ręczny, taker NA 0025 167 zł Narzędzie przeznaczone do prac tapicerskich i dekoracyjnych. Dwustopniowa regulacja siły produktu. Konstrukcja umożliwia pracę w trudno dostępnychmiejscach. Mechanizmwyprodukowany ze stali. • wym.: 29 x 18 x 3 cm; aga: 0,4 kg

Punktak automatyczny NA 0021 38 zł Punktak automatyczny nie wymaga użycia młotka. Wystarczy do - cisnąć go do oporu do powierzchni, na której chcemy wyznaczyć punkt. Idealnie sprawdza się na kolorowych metalach. Wykonany z mosiądzu i stali chromowo-wanadowej.

Stacja lutownicza z gorącym powietrzem NA 0024

LUTOWNICA. STACJA LUTOWNICZA Z GORĄCYM POWIETRZEM HOT AIR GROT

350 zł

Urządzenie typu 2 w 1. Stacja lutownicza z wbudowaną dodatkową stacją na gorące po - wietrze HOT-AIR: • cyfrowa regulacja wydmuchiwanego powietrza • płynna regulacja strumienia powietrza (szeroki zakres) do 120l/min. • mocna grzałka powoduje szybie nagrzewanie do zadanej temperatury i jej stabilizacje bez względu od szybkości przepływu powietrza • wirnik wentylatora napędzany silnikiem bezszczotkowym ( duża trwałość i niezawodność, cicha praca, małe wibracje) • wbudowany czujnik indukcyjny w kolbie (po odłożeniu kolby stacja przechodzi w tryb „stand-by”) • konstrukcja ESD safe Stacja lutownicza kolbowa: • płynna regulacja ustawionej temperatury od 200°C do 480°C • ceramiczna grzałka • moc: 60W • cyfrowy wyświetlacz LED ustawionej/aktualnej temperatury • zabezpieczenie ESD • długość kabla ok 130 cm • wymienne groty (szeroki wybór)

MŁOTEK DREWNIANY

MŁOTEK GUMOWY

Młotek drewniany NA 0022

Młotek gumowy NA 0023

75 zł Wykonany z drewna bukowego, które jest wytrzymałe i odporne na pękanie. Najlepiej współgra z dłutem lub przecinakiem. • dł. całkowita: 32 cm

43 zł Obuch wykonany z gumy pozwala uniknąć uszkodzeń kruchych materiałów. Gumowy młotek idealnie sprawdzi się w pracach ka - mieniarskich, kształtowaniu blachy lub podbijaniu innych narzędzi, na przykład, dłuta. • dł. całkowita 33 cm

sklep.nowaszkola.com

23

KĄTOMIERZ

BRZESZCZOTY DO PIŁ

Kątomierz nastawny

NA 0026 152 zł Wykonany z wysokiej jakości aluminium. Odporny na uszkodzenia mechaniczne. Sprawdzi się przy potrzebie dokonania idealnych pomiarów. • wym.: dł.50 cm

Brzeszczot do piły 150mm 5 szt. NA 0027 11 zł • 5 szt. ; 18 zębów na cal; wymiary: dł. 15,2 cm ; materiał: stal poddanej obróbce termicznej; przeznaczone do cięcia metalu

BITY DO WKRĘTARKI AKUMULATOROWEJ

WYRZYNARKA STOŁOWA DO DREWNA

Wyrzynarka stołowa NA 0029

Zestaw bitów NA 0028

770 zł Wyrzynarka przeznaczona do cięcia drewna, plastiku, metalu oraz pleksiglasu.Możliwośćużyciastandardowychbrzeszczotówwyrzynarki. • bezstopniowa regulacja prędkości oraz króciec odpylacza zawarte w wyposażeniu standardo - wym; zintegrowany system nadmuchu automatycznie usuwa kurz z obrabianego materiału; możliwość nachylenia stołu roboczego pod kątem 45°; lampa, poszerzenie stołu, adapter piły oraz 10 pił w wyposażeniu standardowym; maksymalna wysokość cięcia pod kątem 45°: 27 mm; maksymalna wysokość cięcia pod kątem 90°: 57 mm; maksymalne wniesienie piły: 21 mm; piła taśmowa: 127 mm; wysięgnik: 406 mm; moc silnika S1: 120 W; ciśnienie: 230V 50Hz; prędkość obrotowa: 500-1700 min-1; waga brutto: 14 kg

120 zł Wykonanie ze stali modyfikowanej S2 zapewnia trwałość i wytrzyma - łość. Bity oferowane sawpraktycznej i solidnej walizce z organizerem. • 43 szt. • zawartość zestawu: PH1, PH2 (2x), PH3; PZ1, PZ2 (2x), PZ3; SL3, SL4, SL5, SL6; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40; TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40; PH2; PZ2; SL6; T15, T20, T25; nasadka do nakrętek ze stałym magnesem do śrub sze - ściokątnych (6 mm, 8 mm, 10 mm); uniwersalny uchwyt magnetyczny; uniwersalny uchwyt z funkcją szybkiej zmiany.

PIŁA RAMOWA KĄTOWA UKOŚNICA DO DREWNA/METALU

KOMPLET PILNIKÓW IGLAKÓW

Pilniki do metalu iglaki NA 0031 22 zł Pilniki iglaki wykonane z wysokogatunkowej stali węglo - wej przeznaczone są do wszechstronnej obróbki materia - łu. Część roboczo pilników jest wyprofilowana ułatwiając precyzyjną obróbkę. • długość ostrza: 15 cm

Piła ramowa kątowa NA 0030 190 zł Piła posiada ramię zwymiennymbrzesz - czotem. Stół piły wykonany jest jako od - lew ciśnieniowy i pokryty lakierem młot - kowymzeskalą kątową do precyzyjnego ustawiania brzeszczotu. Głębokość cię -

cia jest ustawiana za pomocą pokrętła. Cztery prowadnice pionowe zapewniają dokładne i pewne prowadzenie brzesz - czotu piły. • możliwość cięcia pod kątem 15º, 22,5º, 30º, 45º i 90º • maksymalna szerokość cięcia (przy 90º): 45-115 mm

24

TESTER TRANZYSTORÓW

TERMOMETRY

Tester miernik elementów RLC i półprzewodników NA 0054 139 zł Tester dla elementów elektro - nicznych RLC, czyli dla kon - densatorów, cewek, rezystorów, dławików, oraz dla dyskretnych elementówpółprzewodnikowych takich jak diody półprzewodniko - we (prostownicze, przełączające, zenera, led), tranzystorówMOS - FET z kanałemn i p, tranzystorów bipolarnych pnp i npn, triaków. Łatwy w obsłudze, posiada czy - telny wyświetlacz LCD.

• zasilany baterią 9V 6F22; funkcja oszczędzania energii; zakresy pomiarowe: pomiar pojemności kondensatorów: 25pF-100mF (rozdzielczość 1pF), pomiar współczynnika ESR dla pojemności po - wyżej 2uF, diody Uf maksymalnie 4,5V, pomiar triaków/tyrystorów, pomiar tester tranzystorów MOSFET kanał n/p, pomiar indukcyjności: 0.01mH (10uF) - 20Hen - rów, pomiar tester tranzystorów bipolar - nych pnp/npn; pomiar bety h21e, pomiar rezystancji R: 0,1Ohm - 50MOhm

Panelowy miernik temperatury LCD. -50÷150°C CD 0038 155 zł • wyświetlacz LCD; -50÷150°C • z sondą o dł. 45 mm; akustyczna sygnalizacja ustawionych wartości progowyc MIN/MAX • jednostki pomiaru ° C i F; źródło zasilania: 1 bateria AAA

Panelowy miernik temperatury LCD. -50÷150°C z sondą CD 0044 • wyświetlacz LCD; -50÷150°C; z sondą o dł. 45 mm • funkcja MIN/MAX; źródło zasilania: 1 bateria 1,5 V LR44

155 zł

Termometr w obudowie ze znacznikami VO 3304 39 zł Przeznaczony do mierzenia temperatury powietrza, gleby i cieczy. Kolorowe suwaki pomagają w obliczaniu różnic w temperaturze. • dł. 32 cm, zakres: od -30 do +110 o C, umieszczony w plastikowej obudowie zabezpieczającej, możliwość zawieszenia,

Termometry uczniowskie. Zestaw LR 2415 89 zł Zakres pomiarowy: od -30 do 120 stopni C oraz od -22 do 240 stopni F. Bezpieczne w użyciu, nie zawierają rtęci. • 10 szt. o wym.: 2,3 x 0,7 x 17,7 cm; materiał: tworzywo sztuczne, szkło;

Termometr klasowy CM 0093 29 zł Duży termometr z czytelną skalą. Do użyciawewnątrz i na zewnątrz. Wyposażony w szklaną rurkę wypeł - nioną naftą. Temperaturę rzeczywistą można odczy - tać w skali Celsjusza jak i Fahrenheita. Doskonały do nauki i ćwiczeń w określaniu i mierzeniu temperatury. • dł. 38 cm; zakres: od -30 ° do 50 ° C/ od -20 ° do 120 ° F

Termometr bagietkowy TS 30186 38 zł • płyn; zakres temp. od - 10 do + 200 o C 2/1 L -300; 1 szt.

Szklany termometr VO 8575 21 zł • zakres od -10 o C do +110 o C, zamknięty w plastikowej tubie

Termometr elektroniczny z ruchomą głowicą GZ 0010 101 zł • sonda 21 cm, sprzedawany bez baterii (A76 lub LR44), temperatura -50÷280 °C

Termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych QH 0003 144 zł Termometr do pomiaru cieczy i ciał sta - łych zakres temperatur: 50 – 1200 st. C

sklep.nowaszkola.com

25

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74

Made with FlippingBook Proposal Creator