Katalog Laboratoria Przyszlosci 2021

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

2021/2022

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

WYPOSAŻENIE STANOWISK

NARZĘDZIA

AGD

AUDIO - WIDEO

ROBOTYKA

BHP

POMOCE DYDAKTYCZNE

nowa szkoła

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność przedstawić Państwu kompleksową i starannie dobraną ofertę produktów zgodnych z założe - niami rządowego programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” , który ma na celu stworzenie nowoczesnych Szkół Podstawowych oraz Ogólnokształcących Szkół Artystycznych oferujących ciekawe i angażu - jące zajęcia rozwijające w, tak zwanych kierunkach STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Opisywany projekt jest największą inwestycją w nowoczesną edukację w historii Polski. W niniejszym katalogu prezentujemy idealne rozwiązania, dzięki którym w szkołach możliwe będzie zaaranżowanie profesjonalnych i bezpiecznych pracowni oraz ich wyposażenie. Doboru artykułów dokonaliśmy w oparciu o opub - likowany przez Ministerstwo Edukacji katalog oraz o nasze doświadczenie w wyposażaniu szkół i o liczne konsultacje z metodykami. Program „Laboratoria Przyszłości” to ponad 1 miliard złotych na wdrożenie do szkół nowych technologii bez konieczności posiadania wkładu własnego. Inicjatywa zakłada, że do końca 2021 roku samorządy prowadzące około 12 000 Szkół Podstawowych w całej Polsce otrzymają środki na zaopatrzenie placówek w nowoczesne narzędzia. Ze wsparcia skorzysta ponad 3 miliony uczniów . Wsparcie rozdysponowane zostanie w zależności od wielkości szkół. Ich organy prowadzące mają możliwość otrzymania do:

• 30 000 złotych – w przypadku placówek edukacyjnych do 100 uczniów (jest ich 5 168 a uczy się w nich 292 457 uczniów), • 60 000 złotych – w przypadku placówek edukacyjnych od 101 do 200 uczniów (jest ich 3 492 a uczy się w nich 495 017 uczniów), • 70 000 złotych – w przypadku placówek edukacyjnych od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów), • 300 złotych na ucznia – w przypadku placówek edukacyjnych od 235 uczniów (jest ich 4 678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).

Wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 złotych na jednego ucznia, a mniejsze placówki zostaną uposażone w dodatkowe wsparcie finansowe odpowiadające im potrzebom, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze terminy: • 15 listopada 2021 – zamknięcie okna przyjmowania zgłoszeń samorządowych od szkół, • 31 grudnia 2021 – ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie przynajmniej 60% środków przyznanych w ramach wsparcia, • 31 sierpnia 2022 – ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie maksymalnie 40% środków przyznawanych w ramach wsparcia, • 1 września 2022 – ostateczny termin na dostarczenie wyposażenia Laboratoriów Przyszłości gdyż w życie wchodzi obowiązek posiadania wyposażenia podstawowego dla wszystkich Szkół Podstawowych. W celu otrzymania wsparcia szkoły powinny zgłaszać się do swoich organów prowadzących. W następnej kole - jności wystąpią one do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. Przy uzupełnianiu wniosków, samorządy i szkoły podają tylko podstawowe dane, a cały proces będzie przebiegał drogą elektroniczną. Na bieżąco będą rozpatrywane wnioski oraz przyznawane wsparcia. Sprawi to, że środki finansowe trafią do placówek w najkrótszym możliwym terminie, w całości i bez wnoszenia wkładu własnego. Zachęcamy do skorzystania z rzetelnie skomponowanej oferty zaprezentowanej w niniejszym katalogu Nowej Szkoły oraz na stronie internetowej www.nowaszkola.com. Nasi doradcy handlowi oraz biuro obsługi klienta są do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego: sklep.nowaszkola.com.

Życzymy udanych zakupów.

Zespół Nowej Szkoły

II

SPIS TREŚCI

WYPOSAŻENIE STANOWISK DO PRACY NARZĘDZIOWEJ I TECHNICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

NARZĘDZIA DO OBRÓBKI DREWNA I METALU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ROBOTYKA. SPECJALISTYCZNEURZĄDZENIA I NARZĘDZIA, MATERIAŁY EDUKACYJNE ORAZ OPROGRAMOWANIE Z ZAKRESU ROBOTYKI I MIKROELEKTRONIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

AGD. SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

CZĘŚCI ZAMIENNE ORAZ WYPOSAŻENIE DROBNE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

AUDIO - WIDEO.SPRZĘT DO NAGRYWANIA, REJESTROWANIA I OBRÓBKI OBRAZU I DŹWIĘKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

POMOCE DYDAKTYCZNE. SCHEMATY REALIZACJI PROJEKTÓW TECHNICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

BHP. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

OZNACZENIAWKATALOGU:

S T E M science technology engineering maths Produkty wspierające nauczanie zgodnie z metodą STEM

HPL jest tworzywem termo - utwardzalnym, odpornym na zarysowania, uderzenia a także posiada wysoką od - porność na czynniki chemicz - ne i wysoką temperaturę.

LAMINAT HPL

Wyposażenie podstawowe do programu Laboratoria Przyszłości

Produkty spełniające normy

ASORTYMENT I CENY Z NINIEJSZEJ PUBLIKACJI SĄ ORIENTACYJNE I ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ ICH ZMIAN. ZMIANY TE NIE STANOWIĄ PRZYCZYNY REKLAMACJI.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.NOWASZKOLA.COM

1

• Powierzchnia ok. 420 m 2 • Bogaty park maszynowy, m.in: noże rotacyjne, stebnówki, overlock, ploter do cięcia pianki

SZWALNIA I PAKOWALNIA PIANEK

Od początku istnienia firmy in - westujemy w profesjonalne roz - wiązania służące produkcji. Zdając sobie sprawę z wciąż ro - snących wymagań rynku, nasz park maszynowy jest regularnie aktualizowany o nowe maszyny.

STOLARNIA

• Powierzchnia ok. 1 750 m 2 • Bogaty park maszynowy, m.in:

piła panelowa, piła formatowa, okleiniarka prostoliniowa i krzywoliniowa, wiertarki numeryczne oraz wielowrzecionowe, centrum do nestingu

2

MAGAZYN I PAKOWALNIA

• Nowoczesny magazyn wysokiego składowania zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. • 9 656 m 2 powierzchni. • Hala o wysokości 10 m. • Systemdystrybucji i magazynowania zweryfikowany i certyfikowany normą ISO 9001:2015.

• Ilość miejsc paletowych do składowania- 16 292. • Automatyczna linia obsługi paczek kurierskich.

• Nowoczesne systemydozarządzaniaprzepływem towaru klasyWMS. • Kodyfikacja towarów systemem Datamatrix umożliwiająca wery - fikację partii. • Automatyczny system paletyzowania. • Atrakcyjna lokalizacja z rozwiniętą infrastrukturą drogową.

CERTYFIKATY Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Posiadanie tegocertyfikatu i spełnianie jegowa - runkówdla tej normy jegoposiadaniaoznacza, że jako firmawykazujemyzdolnośćdostałego dostarczaniawyrobówlubusługspełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych.Dążymy dozwiększeniazadowolenianaszychklientów poprzez skuteczne stosowanie systemu,wraz z procesami jego doskonalenia oraz wymaga - niami prawnymi i regulacyjnymi. InstytutNadzoru TechnicznegoSp. z o.o. (INT) jest renomowanym dostawcą usług badaw - czychoraz certyfikacyjnychdlabranży sporto - wej,meblowej, edukacyjnej i architektonicznej. To firma z polskim kapitałem, której misją jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeń - stwa urządzeń technicznych. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicz - nych. Eksperci Instytutu iNadzoruTechnicznego pracująna rzeczprzys złości polskiej normali - zacji w Komitetach Technicznychdziałających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Dzięki swemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość usług i profesjonalizm, INT zyskało wielu wiodących producentów, dystrybuto -

rów i importerów z różnych dziedzin prze - mysłu, w tymczołowychprzedstawicieli bran - ży rekreacyjnej i sportowej. Przyznane firmie Nowa Szkoła certyfikaty Instytutu Nadzoru Technicznego stanowią gwarancję bezpie - czeństwa i potwierdzają, że produkowane przez nią wyroby spełniają wymagane stan - dardy normatywne i jakościowe. Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Techniczne - go potwierdza akredytacja Polskiego Cen - trum Akredytacji. To dowód wysokiej jako - ści usług, etyki i kompetencji personelu INT. Dzięki niej certyfikaty sygnowane przez INT są – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008-uznawana na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby obej - muje wiele norm na urządzenia sportowe, meble oraz wyposażenie placów do zabaw i gier.Oznacza to, że INT dysponuje szerokim akredytowanym zakresem certyfikacji tego typu wyrobów. Proceduracertyfikacji jest prowadzonaprzede wszystkimz myśląoPaństwabezpieczeństwie i zadowoleniu. Autentyczność i aktualność certyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na www. Insty - tut-nadzoru.com

C E R T Y F I K A T NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

3

sklep.nowaszkola.com

3

PRZYKŁADOWE PROJEKTY

Pełna oferta mebli i wyposażenia dostępna na stronie internetowej www.nowaszkola.com

4

sklep.nowaszkola.com

5

WYPOSAŻENIESTANOWISKDOPRACY NARZĘDZIOWEJ I TECHNICZNEJ Stoły warsztatowe, montażowe, stolarskie

Dobrze wyposażone i zaprojektowane stanowisko to podstawa efektywnej i roz - wijającej pracy. Ergonomicznie przygoto - wane miejsce nauki rzemiosła pozytywnie

wpływa na doskonalenie zdolności ma - nualnych i przekładanie zdobytej wiedzy teoretycznej na praktykę. Wśród produk - tów Nowej Szkoły, zgodnych z katalogiem

projektu Laboratoria Przyszłości odnajdą Państwo wszystko, co pozwoli na stwo - rzenie idealnych warunków dla rozwoju umiejętności technicznych uczniów.

Stół warsztatowy ARN 0001 2 200 zł Stół warsztatowy szkolny wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm i 25 mm w ko - lorze szarym. Blat wykonany ze sklejki lakie - rowanej 24 mm, cokół tylny blatu wykonany ze sklejki lakierowanej 18 mm o wysokości 12 cm. Stół wyposażony w 1 szt. drzwi zamy - kanych na zamek z uchwytami aluminiowymi oraz 4 szuflady: 3 szuflady umieszczone są po lewej stronie stołu z zamkiem centralnym i 1 szuflada bez zamka umieszczona na środ - ku pod blatem. • wym. całkowite stołu 200 x 70,3 x 76 cm

6

Stoły warsztatowe • blat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm • regulowana wysokość: 71-76-82-88 cm umożliwia pracę na siedząco lub na stojąco

• profil nóg: 40 x 40 mm • grubość ścianki nogi: 1,8 mm • regulowane stopki umożliwiające poziomowa- nie stołu zapewniają stabilność konstrukcji

BAN 003

1 550 zł

BAN 004

2 100 zł

• wym. blatu: 150 x 60 cm

• wym. blatu: 150 x 64,5 cm • wysokość z nadstawką: 121 – 138 cm • wym. tablicy: 150 x 50 cm wykonana z płyty 18 mm • na nadstawce znajdują się cztery tablice umożliwiające montaż organizerów: dwie o wymiarze 38,6 x 39 cm i dwie o wymiarze 38,6 x 13 cm

BAN 002

1 599 zł

BAN 001

1 150 zł

• wym. blatu: 100 x 64,5 cm • wysokość z nadstawką: 121 – 138 cm • wym. tablicy: 100 x 50 cm wykonana z płyty 18 mm • na nadstawce znajdują się dwie tablice o wym. 38,6 x 39 cm umożliwiające montaż organizerów

• wym. blatu: 100 x 60 cm

Tablice narzędziowe Zestaw dwóch tablic narzędzio - wych do zawieszenia na ścianie. Ułatwiają organizację stanowi -

ska pracy poprzez możliwość za - wieszenia na nich pojemników (np. TKPT 0008).

małe 2 szt. PT 0001

Tablice narzędziowe duże 2 szt. PT 0002

8 zł

20 zł

• wym.: 38,6 x 13 x 1,8 cm

• wym.: 40 x 40 cm

sklep.nowaszkola.com

7

Półka narzędziowa mała 2 szt. PT 0003

9 zł

Haczyki do tablicy narzędziowej 16 szt. PT 0006

7 zł

Półka narzędziowa duża 2 szt. PT 0004

16 zł

Haczyki do tablicy narzędziowej 20 szt. PT 0007

Półka narzędziowa maxi PT 0005 16 zł

12 zł

Pojemniki warsztatowe Praktyczny pojemnik z możliwością ustawienia jednego na drugim.Wy - konany z wytrzymałego plastiku. • 1 szt. • kolor: czerwony.

Pojemnik warsztatowy PT 0008

Pojemnik warsztatowy PT 0009

2 zł

3 zł

• wym.: 120 x 77 x 60 mm

• wym.: 160 x 98 x 70 mm

Pojemnik warsztatowy PT 0010

Pojemnik warsztatowy PT 0011

Pojemnik warsztatowy PT 0012

4 zł

7 zł

9 zł

• wym.: 198 x 118 x 84 mm

• wym.: 294 x 158 x 114 mm

• wym.: 295 x 198 x 133 mm

8

Stanowiska laboratoryjne

Szeroki wybór Kolekcji Meblo - wych znajduje się na stronie: sklep.nowaszkola.com w dziale MEBLE.

Meble Laboratoryjne Nowa Szkoła to idealne rozwią - zanie dla pracowni przedmiotowych. Wykonane wg nowoczesnej technologii spełniają normy i standardy bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Blaty wy - konane są ze wysokogatunkowej specjalistycznej płyty chemoodpornej o grubości 25 mm, która zapewnia Stanowiskom Laboratoryjnym wyjątkową wytrzyma - łość na większość substancji i odczynników chemicz - nych, przede wszystkim kwasów. Surowiec ten posiada dużą odporność na zarysowania, uderzenia, ścieranie i zaplamienia oraz jest odporny na wilgoć i niepodat - ny na działanie wysokiej i niskiej temperatury. Stano - wiska i stół laboratoryjny wykonane są na konstrukcji płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm w ko - lorze bukowym i osadzone są na 13–centymetrowym cokole zakończonym ślizgaczem zapewniającym sta - bilność mebla.

LAMINAT HPL

PŁYTA CHEMOODPORNA

PŁYTA CHEMOODPORNA

Stanowisko laboratoryjne duże z jednokomorowym

zlewem NS 3233

2 499 zł Stanowisko laboratoryjne prze - znaczone do ciężkich urządzeń fizyczno-chemicznych. • wym. 120 x 60 x 85 cm • blat wykonany ze specjalistycznej wysoko- gatunkowej płyty chemoodpornej o grubo- ści 25 mm w kolorze kremowym • zlew PP odporny na chemikalia o wym. 48,5 x 38,5 cm z kranem, umieszczony w blacie • korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym Stół laboratoryjny uczniowski NS 3235 2 145 zł Stolik laboratoryjny wyposażo - ny w 2 szafki umieszczone sy - metrycznie po bokach stołu. Charakteryzuje się wysoką wy - trzymałością mechaniczną, trwa - łością i funkcjonalnością w użyt - kowaniu. • wym. 125 x 60 x 85 cm • blat wykonany ze specjalistycznej wysoko- gatunkowej płyty chemoodpornej o grubo- ści 25 mm w kolorze kremowym • korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym

Stanowisko laboratoryjne małe z jednokomorowym

PŁYTA CHEMOODPORNA

zlewem NS 3234

1 899 zł

• wym. 60 x 60 x 85 cm • blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty chemood- pornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym • zlew PP odporny na chemikalia, o wy- miarach 38 x 28 cm z kranem, umiesz- czony w blacie • korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym

sklep.nowaszkola.com

9

STOŁY SZKOLNE Z BLATEM Z PŁYTY MEBLOWEJ POKRYTEJ HPL

LAMINAT HPL

laminat HPL

płyta wiórowa

laminat HPL

Stół szkolny z HPL 80 x 120 cm Blaty stołów wykonane są z płyty wiórowej o gru - bości 18 mm pokrytej warstwą bardzo mocnego i odpornego na uszkodzenia laminatu HPL w ko - lorze bukowym. HPL jest tworzywem termoutwar - dzalnym, odpornym na zarysowania, uderzenia a także posiada wysoką odporność na czynniki chemiczne jak i wysoką temperaturę. Blat wzmoc - niony warstwą HPL jest idealnym rozwiązaniem dla klas, pracowni i warsztatów szkolnych. Blat stołu o wymiarze 80 x 120 cm. Ste - laż stołów wykonany jest z metalowej ramy i nóg o przekroju kwadratowym o wymiarze 40 mm w kolorze szarym. Regulowany poziom stołów dzięki stopkom po - ziomującym.

ZAOKRĄGLONE ROGI

wysokość 4 NS 0062 399 zł • wym.: 80 x 120 cm

wysokość 6 NS 0063 • wym.: 80 x 120 cm

REGULOWANY POZIOM STOŁÓW

410 zł

STOŁY LUX Z BLATEM ZE SKLEJKI POKRYTEJ HPL Blat dostępny w dwóch rozmiarach i kształtach. Wykonany ze sklejki pokrytej termoutwardzalnym i niepodatnym na zarysowania lami - natem HPL odpornym na czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Dodatkowo lakierowane obrzeże. Produkt doskonale sprawdzi się w stołówkach, salach lekcyjnych, pracowniach laboratoryjnych oraz pokojach nauczycielskich. Nogi o regulowanej wysokości i 3–6 lub bez regulacji w wysokości 4 oraz 6 sprzedawane osobno.

LAMINAT HPL

Nogi sprzedawane osobno, dostępne na stronie 11

Blat Lux prostokątny LUX 005

479 zł

• wym. 80 x 120 cm • materiał: sklejka w kolorze buku o gr. 25 mm z laminatem HPL, obrzeże lakierowane

Blat Lux kwadratowy LUX 004

439 zł

• wym. 80 x 80 cm • materiał: sklejka w kolorze buku o gr. 25 mm z laminatem HPL, obrzeże lakierowane

10

Pełen wybór kształtów blatów dostępny na stronie www.nowaszkola.com

Bogaty wybór blatów idealnych do aran- żacji przestrzeni dostosowanej do potrzeb i możliwości pomieszczeń w placówkach oświatowych. Prezentowane modele róż - nią się między sobą kształtem, wielkością i kolorystyką. W zestawieniu z metalowymi nogami (sprzedawane osobno) z regulacją lub bez regulacji wysokości, gwarantują wygodne miejsce pracy i zabawy dopa- sowane do wieku i wzrostu użytkownika. Dzięki specjalnym łącznikom (NTH0001) blaty można ze sobą łączyć w różne kon - figuracje, zapewniając swobodę i komfort pracy dla szerszego grona osób. Wszystkie blaty zostały wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm z obrze - żem multiplex. STOŁY ECOSTEEL z metalowymi nogami

KWADRATOWY 69 X 69 CM

PROSTOKĄTNY 138 X 69 CM

SZEŚCIOKĄTNY 140 X 123 CM

blaty

nogi (sprzedawane osobno)

wymaga 4 nóg

wymaga 4 nóg

wymaga 6 nóg

cena

97 zł

194 zł

313 zł

NTH 4000 NTH 4001 NTH 4002 NTH 4003 NTH 4004 NTH 4005 NTH 4007 NTH 4008 NTH 4009

NTH 2000 NTH 2001 NTH 2002 NTH 2003 NTH 2004 NTH 2005 NTH 2007 NTH 2008 NTH 2009

NTH 6000 NTH 6001 NTH 6002 NTH 6003 NTH 6004 NTH 6005 NTH 6007 NTH 6008 NTH 6009

biały

czerwony

niebieski

zielony

żółty

szary

rodzaj stołu blaty i nogi sprzedawane osobno

miętowy

buk

dostępne kształty blatu

brzoza

Blaty i nogi sprzedawaneb osobno

69 x 69 cm 138 x 69 cm

140 x 123 cm

blat płyta laminowana o gr. 25 mm

kolor blatu

kolor obrzeży

nogi metalowe do blatów ecosteel i lux

Komplet 4 nóg bez regulacji. Rozmiar 4 TH 0005 128 zł • wys. stołu: 64 cm; materiał: metal Komplet 4 nóg bez regulacji. Rozmiar 6 TH 0006 133 zł • wys. stołu: 76 cm; materiał: metal

nogi bez regulacji wysokości: 6 (76 cm), 4 (64 cm) z regulacją wysokości: 3–6 (59–76 cm)

metalowe w kolorze szarym przekrój okrągły – ø 48 mm

certyfikaty i normy PN-EN 1729-1:2007 INT CERT

Komplet 4 nóg z regulacją. Rozmiar 3–6 NS 0079 • wys. stou: 59–64–71–76 cm; materiał: metal

Komplet 6 nóg z regulacją. Rozmiar 3–6 NS 0080 • wys. stou: 59–64–71–76 cm; materiał: metal

179 zł

259 zł

sklep.nowaszkola.com

11

laminat HPL

płyta wiórowa

laminat HPL

HACZYK NA PLECAKI

LAMINAT HPL

NORMA

ŁAWKI ASO Z BLATEM Z HPL

Szeroki wybór ławek szkolnych znajduje się na stronie: sklep.no - waszkola.com w Rozdziale MEBLE

SOLIDNA METALOWA RAMA

Wysokogatunkowe ławki szkolne dwu- i trzyoso - bowe w rozmiarach 6 i 7. Blaty ławek o bez - piecznych zaokrąglonych narożnikach wykonane z płyty wiórowej w kolorze bukowym o grubo - ści 18 mm pokrytej warstwą laminatu HPL. HPL jest tworzywem termoutwardzalnym, odpornym na zarysowania i uderzenia, a także posiada wysoką odporność na czynniki chemiczne oraz wysoka temperaturę. Blat wzmocniony war - stwą HPL jest idealnym rozwiązaniem dla star - szych uczniów, w szczególności w pracowniach

biologicznych czy laboratoriach szkolnych. Blat ławki występują w wymiarach:

• podwójna 130 x 50 cm • potrójna 180 x 50 cm

Stelaż ławek wykonany jest z metalowej ramy i nóg o przekroju kwadratowym i wymiarze 40 mm w kolorze szarym. Specjalne regulatory umieszczone na końcu każdej nogi ławki zapew - niają odpowiedni poziom mebla.

REGULACJA POZIOMU ŁAWKI

Ławka dwuosobowa • wym. blatu: 130 x 50 cm

rozmiar 5 ASO 2500 • wys. 6 (76 cm)

rozmiar 6 ASO 2600 • wys. 6 (76 cm)

rozmiar 7 ASO 2700 • wys. 7 (82 cm

349 zł

356 zł

356 zł

Ławka trzyosobowa • wym. blatu: 180 x 50 cm

rozmiar 6 ASO 3600 • wys. 6 (76 cm)

rozmiar 7 ASO 3700 • wys. 7 (82 cm)

450 zł

450 zł

12

SZAFA NA NARZĘDZIA

Szafa na narzędzia NG 9010

899 zł

• wym. 90 x 40 x 185 cm • wymiar drzwi 84 x 42 cm • 2 zamki • 2 półki

FOTELE OBROTOWE

Shape

Krzesło obrotowe plastikowe • wys. siedziska 38 - 50 cm

• gł. siedziska 49 cm • szer. siedziska 45 cm • wysykość oparcia 44 cm

Szare YC 0008 355 zł

Pomarańczowe YC 0009 355 zł

sklep.nowaszkola.com

13

Krzesło Uni rozmiar 6

Uni to ergonomiczny model ob - rotowego krzesła biurowego umożliwiający komfortową, wie - logodzinną pracę. Siedzisko po - łączone z oparciem fotela posia - da formę Dobrego Krzesła, które swoimkształtem jest dopasowane do użytkownika. Krzesło tapicero - wane jest wysokogatunkową tka - niną poliestrową Baku o wysokiej ścieralności 90 000 cykli w skali Martindal’a. Regulowane podło - kietniki z tworzywa sztucznego umożliwiają optymalne ustawie - nie wysokości. Podstawę krzesła wykonano z tworzywa sztuczne - go orazwłókna szklanego.Wze - stawie znajdują się kółka miękkie umożliwiające ruch krzesła za - równo po powierzchniach twar - dych jak i wykładzinach.

Czarne DB 3026

Szare DB 3036

679 zł

679 zł

Twist

• siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. • w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania. • podstawa krzesła - tworzywo sztuczne • kolumna gazowa - klasa 2 • podłokietniki nieregulowane wykonane z tworzywa sztucznego

Twist w rozmiarze 5 i 6 posiada nieregulowane podłokietniki wykonanie z tworzywa sztucz - nego umożliwiające szybkie wsunięcie krzesła pod blat biurka. Model Twist posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F 06009:2001.

• kółka – gumowe 50 mm, średnica trzpienia ø 11 • wzrost użytkownika rozmiar 5: 146 – 176,5 cm • wzrost użytkownika rozmiar 6: 159 - 188 cm

Podłokietniki 2 szt. DB 3000 37 zł

Dobre Krzesło obrotowe zielone 6 bez podłokietników DB 3020

479 zł

• wys. siedziska: 49,5‑62 cm, gł. siedziska: 40,5 cm, szer. siedziska: 43,5 cm, wys. oparcia: 42,5 cm • piękkie tapicerowane siedzisko i oparcie. • wkład siedziska wykonany z tworzywa sztucznego • siedzisko osadzone jest na kolumnie gazowej w kolorze czar- nym (wykonany ze stali) z możliwością regulacji wysokości siedziska • podstawa krzesła pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego • kółka miękkie - gumowe, średnica trzpienia fi 11 • krzesło posiada podłokietniki nieregulowane wykonane z two- rzywa sztucznego

Rozmiar 5 zielony DB 3015

Rozmiar 6 niebieski DB 3016

• produkt zaprojektowany i produkowany w Polsce. • krzesło posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1:2004 i PN-EN 1335-2:2009

345 zł

355 zł

14

Fotel Dyrektora SZ 1111 680 zł Fotel gabinetowy tapice - rowany skórą naturalną dwoinową. Fotel posiada płynną regulację wysokości siedziska za pomocą pod - nośnika pneumatycznego oraz mechanizm ruchowy Tilt, który zapewnia swo - bodne bujanie się w fotelu oraz blokadę w jednej po - zycji (standardowej, tzw. do pracy), Regulacja siły oporu oparcia. Stabilna, metalowa podstawa jezdna pokryta nakładkami z plastiku.

Krzesło szkolne obrotowe SZ 0072 299 zł Krzesło szkolne obrotowe posiada obrotowe kółka, podłokietniki oraz regulowa - ne siedzisko oraz oparcie. • wym.: szer.: 63 cm • wys.: 115 cm

• gł. siedziska: 45 cm • szer. siedziska: 46 cm • masa: 16 kg.

TABORETY

Wygodne i praktyczne taborety, które zapewnią miejsce przy stole warsztatowym, ławce lub biurku. Do wyboru mobilny taboret z regulacją wysokości

lub tradycyjne taboretu o konstrukcji metalowej z drewnianym siedziskiem Mogą być używane przez uczniów w różnym wieku i wzroście.

Taboret z siedziskiem na metalowych nogach

LAMINAT HPL

Taboret w rozmiarach 5 (wys.: 43 cm) i 6 (wys. 46 cm). Siedzisko w kolorze brzoza wykona - ne ze sklejki pokrytej HPL. Podstawa wykonana z metalu w kolorze białymo przekroju okrągłym i średnicy 26 mm zakończona zaślepkami. Moż - liwość sztaplowania.

Rozmiar 5

ATN 500

96 zł

Rozmiar 6

ATN 600

99 zł

Taboret mobilny YC 0011 379 zł Taboret z regulacją wysokości i 5 obrotowy - mi kółkami. Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego i antypoślizgowej gumy, osadzone na metalowej podstawie. • wym.: 47 x 47 cm • regulacja wysokości w zakresie 45 - 60 cm • 5 kółek obrotowych • kolor: niebieski • materiał: tworzywo sztuczne, guma, metal

ANTYPOŚLIZGOWE SIEDZISKO

PRZYCISK REGULACJI WYSOKOŚCI

sklep.nowaszkola.com

15

kolor siedziska i oparcia bukowy

krzesło szkolne CLASSIC

kolor nóg i stelaża szary siedzenia i oparcie sklejka pokryta laminatem HPL nogi krzeseł metalowe bez regulacji: 5 (43 cm), 6 (46 cm), 7 (51cm) nogi o przekroju okragłym - 25 mm certyfikaty i normy INT CERT

Klasyczne krzesła szkolne zbudowane na solidnym stelażu. Spełniają wszystkie normy wymagane w placówkach edukacyjnych. Seria Classic to estetyka w połączeniu z wy - soką jakością wykonania i wytrzymałością, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnej przestrzeni sal lekcyjnych.

Wysokość 5 Wysokość 6 Wysokość 7

NS 0015 NS 0016 NS 0017

107 zł 119 zł 135 zł

KRZESŁO KAROLEK Pasują do stołów z metalowymi nogami. Prze - znaczone do klas szkolnych. Siedzisko i oparcie ze sklejki brzozowej pokrytej warstwąodporne - go laminatuHPL.Metalowe nogi wkolorze sza - rym o wyjątkowo stabilnej konstrukcji.

kolor siedziska brzozowy kolor stelaża szary siedzisko i oparcie

LAMINAT HPL

sklejka brzozowa lakierowana (gr. 8 mm) pokryta warstwą odpornego laminatu HPL nogi metalowe bez regulacji 6 (46 cm) nogi ø 22 mm certyfikaty i normy

PN-EN 1729-1:2007 PN-EN 1729-2:2007 INT CERT

Krzesło Karolek 6. Szary NS 6779SZ

110 zł

16

POJEMNIKIWARSZTATOWE • kolor: szary

• materiał: tworzywo sztuczne • zestaw prowadnic w komplecie

Pełnaoferta kolorystyczna znajduje sięna stronie: sklep.nowaszkola.com w Rozdziale MEBLE

Pojemniki plastikowe duże. Szare 3 szt. NS 2330

Pojemniki plastikowe małe. Szare 6 szt. NS 2334

149 zł

195 zł

• 3 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm

• 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm

GABLOTY OSZKLONE

Gablota ekspozycyjna korkowa YC 9007 750 zł Gablota ekspozycyjna z drzwiami otwieranymi do góry, wykonanymi ze szkła hartowanego. Drzwi wyposażone w zamek. Środek gabloty wykonany z korka. • wym. 150 x 12 x 103 cm

• grubość szkła hartowanego: 5 mm • drzwi z zamkiem otwierane do góry • rama aluminiowa

Gablota ekspozycyjna suchościeralno-magnetyczna YC 9004 379 zł Gablota ekspozycyjna z drzwiami otwie - ranymi na prawą stronę. W drzwiach szyba ze szkła hartowanego, drzwi wy - posażone w zamek. Środek gabloty ma - gnetyczny, możliwośc pisania mazakami suchościeralnymi. Rama aluminiowa.

• wym. 70 x 100 cm • gł. gabloty: 8,8 cm • drzwi z zamkiem otwierane na prawo • rama aluminiowa w kolorze szampańskim

Gablota NM 6300

604 zł

• wym. 92 x 30 x 84 cm • płyta wiórowa laminowana w kolorze brzozy

• 3 półki z regulacją poziomu • szklane drzwi z zamkiem

sklep.nowaszkola.com

17

TABLICE ŚCIERALNE

Mobilna tablica duża YC 9001 • dwustronna, magnetyczna, suchościeralna • powierzchnia lakierowana. • wym. tablicy 180 x 100 cm

699 zł

Biała tablica magnetyczna

– duża YC 9000

389 zł • tablica biała, magnetyczna, suchościeralna • aluminiowa rama

• rynienka na pisaki • wym. S 180, W 100 cm • powierzchnia lakierowana

– mała YC 9002

• możliwość pisania markerami suchoście- ralnymi

216 zł • biała tablica o powierzchni suchościeralnej i magnetycznej

• wym. S 100 cm, W 80 cm • powierzchnia lakierowana

Tablica suchościeralna mobilna duża YC 9003 • wym: 120 x 90 cm, • biała tablica o powierzchni suchościeralnej i magnetycznej

• powierzchnia lakierowana • możliwość pisania markerami suchościeral- nymi po obu stronach tablicy lub mocowania informacji przy pomocy magnesów • rama tablicy wykonana jest z aluminium • wyposażona w 4 kółeczka z hamulcem

Mobilna tablica mała YC 9005 • wym. 100 x 70 cm • tablica suchościeralna ze spinaczem na papier 459 zł

590 zł

• w zestawie: mazak suchościeralny, 4 magnesy, gąbka • powierzchnia lakierowana

18

STOLIKMEBLOWY ZSZAFKĄPODPLOTER I DRUKARKĘ 3D

Szafka z 3 pojemnikami na drukarki 3D i filamenty BAL 0002 1 200 zł Szafka wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzozy i szarym z trzema haczykami na filamenty. Para drzwi zamykana na zamek. Zamykana szafka w środku ma półkę. Mebel posiada pięć nóg dla wzmocnienia

i stabilności konstrukcji. W zestawie trzy plastikowe pojemniki z przy - krywkami w miksie kolorystycznym. Szafka posiada 5 plastikowych nó - żek w kolorze beżowym, ktoremogą być wymienione na kółka meblowe (NJ 0904), do zakupienia osobno. • wymiary: 92 x 53,2 x 173 cm • wysokość blatu: 101 cm

Szafka z pojemnikami na drukarki 3D i filamenty BAL 0001

1 999 zł Stolik meblowy z szafką na drukarkę 3D i filamenty wykonany z płyty meblowej w kolorze brzozy o grubości 18 mm oraz płyty MDF w kolorze szarymo grubości 12mm. Szafka wyposażona w6 głębokich pojemników plastikowych: 3 białe i 3 szare oraz parę drzwi z zamkiem. Wewnątrz szafki znajdują się 2 półki. Na tylnej ścianie umieszczone 3 uchwyty na rolki z filamentem oraz 2 bocz - ne ograniczniki do drukarki. Szafka posiada 5 plastikowych nóżek w kolorze beżowym, ktoremogą być wymienione na kółkameblowe (NJ 0904), do zakupienia osobno.

• wym.: 103,7 x 57 x 181,8 cm • wysokość blatu stolika 104 cm

sklep.nowaszkola.com

19

NARZĘDZIA DOOBRÓBKI DREWNA I METALU

Do efektywnego wykonywania prac przy stanowisku do do - skonalenia umiejętności ma - nualnych niezbędne są narzę - dzia. Aby dobrze wyćwiczyć

rzemiosło, najlepszym wybo - rem będą produkty wykonane z materiałów zapewniających im wytrzymałość oraz takie, które posiadają ergonomicz -

ne kształty podnoszące komfort użytkowania. Produkty, zgodne z katalogiem projektu Labora - toria Przyszłości, prezentowane w niniejszej ofercie zostały sta -

rannie wyselekcjonowane, aby dostarczyć uczniom narzędzia, które pomogą im efektywnie podnosić swoje kompetencje manualne.

AKUMULATOROWA WIERTARKO - WKRĘTARKA

Akumulatorowa wiertarko - wkrętarka z akcesoriami TS 26825 350 zł

Akumulatorowa wiertarko - wkrętarka NA 0032 870 zł Mocna i kompaktowawiertarko-wkrętarka z akumulatorami pokazu - jącymi stan naładowania baterii. Lampa LED zapewnia doświetlenie obszaru roboczego. • zasilanie: akumulator 18V/Li-Ion, maks.; moment obrotowy miękki/twardy: 25/20Nm, regu- lowany moment obrotowy: 1,5-6,0Nm; maks. średnica wiercenia w drewnie/stali: 20/10mm; liczba obrotów biegu jałowego: 0-450/0-1800/min; waga z akumulatorem: 1,6 kg • w zestawie: walizka narzędziowa, 2 akumulatory Ultra-M 18V/2,0Ah, szybka ładowarka SC 60 PLUS, uchwyt wiertarski szybkomocującyi instrukcja obsługi

• uchwyt: 1 - 10mm • funkcje: obroty prawo/lewo, płynna regula- cja obrotów z szybkim zatrzymaniem • wskaźnik poziomu naładowania baterii • w zestawie 2 wysokiej jakości ogniwa baterii Li-ion klasy A o pojemności 2000Ah + ładowarka

Akumulatorowa wiertarko-wkrętar - ka o napięciu 18 V i maksymalnym momencie obrotowym30Nm. Urzą - dzenie posiada podświetlenie LED przestrzeni roboczej. • obroty bez obciążenia: 0 - 350 / 0 - 1350 RPM • sprzęgło + wiercenie: 18+1 • wiercenie w drewnie: 25mm, w stali: 8mm

WIERTARKA STOŁOWA KOLUMNOWA

PIŁA TAŚMOWA

Wiertarka stołowa kolumnowa NA 0033 1 670 zł Wiertarka stołowa kolumnowa posiada wysokiej jakości bez - narzędziowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wier - tła. Zintegrowany laser pomaga w precyzyjnymwierceniu. Dioda LED zapewnia dobre oświetlenie miejsca pracy. Równoległa pro - wadnica i duży blat zapewnia - ją bezpieczną przestrzeń pracy. • moc nominalna: 710W; prędkość obrotowa bez obciążenia (1./2.bieg) - 200–850/2.500 min-1; maks. średnica wiercenia w stali; drewnie - 13/4mm; zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1,5–13 mm; wym.: 33 x 35 x 3 cm; waga: 11,2 kg • w zestawie: zacisk szybkomocujący, pro- wadnica równoległa, instrukcja obsługi

Piła taśmowa NA 0034 1 950 zł Piła taśmowa charakteryzuje się cichym i wydajnym, bezobsługo - wym silnikiem indukcyjnym oraz zabezpieczenie przed ponow - nym, nieplanowanym urucho - mieniem. Możliwość pochylenia stołu pilarki z żeliwa szarego do wykonywania cięć kątowych i re - gulacji osłony brzeszczotu bez użycia narzędzi. • wym.: 53 x 47 x 84 cm, powierzchnia odkładcza - 32,8 x 33,5 cm, wysokość robocza bez podstawy - 37,5 cm; zakres pochylania stołu pilarki - 0-45 °; wysokość cięcia - 10,3 cm; szerokość przepustu - 24,5 cm; prędkość cięcia - 735 m/min; dłu- gość brzeszczotu taśmowego - 171,2 cm; moc znamionowa - 400 W; moc oddawana - 270 W; waga: 32,5 kg

• w zestawie: uniwersalny brzeszczot ta- śmowy A6, ogranicznik wzdłużny, adapter odciągu wiórów (do Ø 44, 58, 100 mm), popychacz, instrukcja obsługi

20

IMADŁO LEKKIE

SZLIFIERKA STOŁOWA

Imadło lekkie NA 0038 210 zł Mocny i trwały korpus wykonany z żeliwa. Szczęki wykonane ze stali. Regulowana obrotowa pod - stawa zapewnia komfort pracy.

• wewnętrzny rozstaw szczęk - 100 mm 4’’ • siła ścisku - 110 kg • głębokość zszywania - 85 mm • waga - 6 kg

Szlifierka stołowa NA 0035 1 150 zł Profesjonalna szlifierka stołowa z cichobieżnym, wolnymodwibra - cji, niewymagający konserwacji silnikiem indukcyjnymna jednofa - zowy prąd przemienny. Urządze - nie posiada dużą szklaną osłonę oczu chroniącą optymalnie przed iskrzeniem. Zamknięcie bagne - towe kołpaka ochronnego dla szybkiej, łatwej wymiany tarczy.

• wym.: ø tarczy: 150 mm • średnica wewnętrzna tarczy - 20 mm • grubość tarczy - 20 mm • moc: 350W • obroty bez obciążenia - 2980/min • waga - 9,5 kg w zestawie: • tarcze szlifierskie korundowe 36 P i 60 N • szklana osłona przed iskrzeniem

IMADŁO ŚLUSARSKIE ZKOWADŁEM

• uchwyt mocujący • klucz sześciokątny • instrukcja obsługi

Imadło ślusarskie NA 0037 349 zł Mocny i trwały korpus wykonany z żeliwa. Szczęki wykonane ze stali. Regulowana obrotowa pod - stawa zapewnia komfort pracy.

• wewnętrzny rozstaw szczęk - 100 mm 4’’ • siła ścisku - 1400 kg • głębokość zszywania - 85 mm • waga - 1,3 kg

Imadło ślusarskie z kowadłem TS 26852 199 zł Imadło z kowadłemwykonane z odlewów żeliwnych. Dzięki pod - stawie obrotowej istnieje możli - wość ustawienia imadła pod do - wolnym kątem. • szerokość szczęk: 100 mm

Szlifierka stołowa TS 26851 310 zł Szlifierka stołowa przeznaczo - na do szlifowania i polerowa - nia powierzchni. Wyposażona w obustronną osłonę zabezpie - czającą przed iskrami, regu -

lowaną bez użycia narzędzi. Urządzenie wyłącznik magne - tyczny. • napięcie - 230V / 50Hz • moc - 350W • rozmiar kamienia - 200mm • obroty - 2950 obr/min.

BEZPRZEWODOWY PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO

Pistolet bezprzewodowy do kleju na gorąco NA 0036 420 zł Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco z możliwością pracy rów - nież na przewodzie. Praca bezprze - wodowa do 15minut dzięki unikalnej funkcji „akumulacji ciepła”. Elektro - nicznie regulowana grzałka gwaran - tuje błyskawiczną gotowość do pracy oraz stałą temperaturę roboczą. • wzestawie: 2dysze (krótka i długa), instrukcjaobsługi • moc (rozgrzewanie/praca/spoczynek) -

Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco TS 27026 99 zł Pistolet na klej na gorąco o śred - nicy 11,2mm. Pistolet bezprzewo - dowy o mocy 80 W umożliwia pracę w miejscach, do których nie ma dostępu podczas pracy z urządzeniem przewodowym. Poręczna obudowa odporna na nagrzewanie i ergonomiczny uchwyt pozwala na wygodne użytkowanie. Końcówka zbudo -

wana jest w sposób umożliwiają - cy precyzyjne nakładanie kleju. • wydajność kleju 14-16g/min • pistolet sprawdzi się w pracach amatorskich oraz profesjonalnych • napięcie zasilania 230V

500/120/20W; ø sztyftu kleju - 11mm; czas nagrzewania - 3-5 min; temperatura topienia - 210-220°C; waga: 0,33 kg

sklep.nowaszkola.com

21

PIŁA RAMOWA DO DREWNA I METALU

Piła ramowa NA 0039

Piła do metalu TS 26853

27 zł Ostrze piły wykonane jest ze stali węglowej zapewniając mu wy - trzymałość. Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego w ergono -

14 z Brzeszczot wykonany ze stali szybkotnącej HSS. Piła przeznaczona do metalu, jednak doskonale sprawdzi się podczas cięcia drewna i PCV. Plastikowa rękojeść jest bardzo wytrzymała i odporna na pęknięcia. • długość: 30 cm.

micznym kształcie. • długość ostrza: 15 cm

SUWMIARKI

Suwmiarka tradycyjna QH 0001 69 zł • dł. skali: 15 cm; dł. przyrządu: 23 cm; w plastikowej skrzynce

Suwmiarka elektroniczna QH 0002 144 zł • dł. skali: 15 cm; dł. przyrządu: 24 cm; w plastikowej skrzynce

MŁOTEK ŚLUSARSKI

Młotek ślusarski 100 g NA 0003 27 zł Uniwersalnymłotek ślusarski. Idealny do drobnych prac naprawczych czy budowlanych. Ergonomiczny uchwyt zapewnia komfortową pra - cę z narzędziem. Wytrzymały obuch został wykonany z trwałej stali węglowej, dzięki czemu młotek cechuje się długą żywotnością. • wym.: dł. 26,5 cm; waga: 0,2 kg.

Młotek ślusarski TS 26902

10 zł Młotek ślusarski jest młotkiem o szerokim zastosowaniu w warsz - tatach i podczas prac budowlanych. Wykonany jest ze stali C66 o twardości 55 HRC. Trzonek wykonany z drewna, lakierowany - jest odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem dzięki gumowej osłonie. Klin zapewnia pewne osadzenie obucha. • waga: 100g

22

ZESTAW WKRĘTAKÓW ŚRUBOKRĘTÓW

Zestaw wkrętaków 6 elem. TS 26833 39 zł Zestaw wkrętaków z namagnesowanymi grotami wykonanymi ze stali chromowo-wanadowej. Rękojeść dwukomponentowa. Zestaw składa się z 6 elementów.

Zestaw wkrętaków NA 0006 135 zł W zestawie 5 sztuk izolowa - nych wkrętaków, 3 x wkrętak płaski, 2 x wkrętak krzyżowy.

Wykonane z wytrzymałej stali. • wym.: wkrętaki płaskie: 2,5 x 75 mm,

4 x 100 m m, 5,5 x 125 mm; PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm • waga całego zestawu: 0,51 kg

SZCZYPCE PRECYZYJNE PÓŁOKRĄGŁE

SZCZYPCE UNIWERSALNE KOMBINERKI

Szczypce precyzyjne półokrągłe NA 0005 40 zł Szczypce boczne o uniwersalnym zastosowaniu. Część robocza zo - stała wykonana z wytrzymałej stali węglowej. Duże przełożenie siły pozwala ciąć bez wysiłku. • wym.: 19,5 x 6 x 2,4 cm; waga: 0,21 kg.

Szczypce uniwersalne. Kombinerki NA 0004 40 zł Kombinerki o wszechstronnym zastosowaniu. Sprawdzą się w zagi - naniu, odginaniu i przytrzymywaniu obrabianegomateriału. Szczęki wykonane ze stali chromowo-wanadowej. • wym.: dł. 16,3 cm; waga: 0,22 kg.

ŚCIĄGACZDO IZOLACJI

NOŻYCE DO BLACHY

Ściągacz do izolacji NA 0017 120 zł Automatyczne szczypce do ściągania izolacji przewodów i kabli 0.2-6mm. Szczypce nadają się także do zaciskania izolowanych i nieizolo - wanych konektorów1.5-6mm. Posiadają regu - lowaną głębokość odizolowania, z suwakiem, który umożliwia szybkie ustawienie długości 6-18mm. Dodatkowo, istniejemożliwość regu - lowania siły ściągania dla mniejszych kabli. • zdolność cięcia: 0-10 mm; długość ściągania izolacji: 6-10 mm

Nożyce do blachy prawe TS 26834 32 zł Nożyce wykonane są ze stali chromowo-wa - nadowej. Nożyce sa przeznaczone do stali zimnowalcowanej do grubości 1,2 mm oraz stali kwasoodpornej do grubości 0,7 mm.

Nożyce do blachy NA 0009 43 zł Stalowe nożyce proste do prostoliniowego cięcia blachy, tworzyw sztucznych, siatki dru - cianej, miedzi czy skóry. Produkt wykonany z wytrzymałej stali. Rączki zabezpieczone odpowiednim tworzywem w celu podnie - sienia komfortu pracy. • wym.: 24,5 x 7,5 x 2,3 cm; waga: 0,36 kg

sklep.nowaszkola.com

23

ZESTAWPILNIKÓW ŚLUSARSKICH, ZDZIERAKI

ZESTAW TARNIKÓW DO DREWNA ZDZIERAKI

Pilnik przeznaczony do drewna o okrągłymprzekroju i długości 200 mm. Pilnik wykonany jest z wysokiej jakości stali T12. Ergonomiczna rękojeść pokryta jest antypoślizgowym materiałem, który zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas użytkowania narzędzia.

Zestaw pilników ślusarskich NA 0007 42 zł Zestaw zawiera 6 sztuk pilni - ków igiełkowych. Przeznaczone do precyzyjnej obróbki drewna i metalu. Antypoślizgowe uchwy - ty zapewniają komfort użytkowa - nia i bezpieczeństwo.Wykonane ze stali stopowej. • wymiary poszczególnych części zestawu: płaski 150 mm, półokrągły 150 mm, trójkątny 150 mm, okrągły 150 mm, kwadratowy 150 mm i krzyżowy pilnik 150 mm

MIERNIKUNIWERSALNY,MULTIMETR

Pilnik do drewna okrągły 200 mm TS 26977

Pilnik do drewna półokrągł 200 mm TS 26976

14 zł

16 zł

Zestaw tarników NA 0008 34 zł Zestaw3 tarnikówo zróżnicowa - nym kształcie do pracy z mięk - kimi materiałami, na przykład, z drewnem. W zestawie tarnik płaski, półokrągły i okrągły.Wy - konane z wytrzymałej stali. • wym.: tarnik płaski 200 mm, półokrągły 200 mm i okrągły 200 mm • waga: 0,45 kg.

UNI-T UT33A+ Cyfrowy miernik uniwersalny CD 0039 125 zł Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych. Niezastąpiony dla profesjonalistów i amatorów. Zakresy pomiarowe: • napięcie DC: 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 600 V ±(0,5%+2) • napięcie AC: 200 mV / 2 V/ 20 V / 200 V / 600 V ±(0,7%+3) • natężenie prądu stałego DC: 200 µA / 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A ±(1%+2) • natężenie prądu zmiennego AC: 200 µA / 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A ±(1,2%+3) • rezystancja: 200 Ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200 kOhm / 20 MOhm / 200 MOhm ±(0,8%+2) • pojemność: 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 µF / 20 µF / 200 µF / 2 mF ±(4%+8) • test diod • sprawdzanie ciągłości obwodu Cechy ogólne: • impedancja wejściowa napięcia stałego: około 10 MOhm

PRZYMIARSTALOWY

• zasilanie: bateria 2x bateria 1,5 V (R03) • wymiary produktu: 134 x 77 x 47 mm • akcesoria: Baterie, przewody pomiarowe, holster • możliwość podłączenia do multimetra z końcówkami o średnicy 4mm • Dodatkowe funkcje • automatyczna zmiana zakresów pomiarowych • funkcja pomiaru względnego (dotyczy tylko pomiaru pojemności)

Przymiar stalowy. Linijka metalwa 50 cm NA 0010 28 zł Wykonana ze stali nierdzewnej, idealna do prac ciesielskich.Wyryta podziałka zapewnia prawidłowe odczyty. Otwór w linijce pozwala na zawieszenie jej, na przykład, na ścianie. • wym.: dł. 50 cm.

• zamrożenie ostatniego wskazania • wskaźnik niskiego poziomu baterii • maksymalny odczyt: 2000 • podświetlany ekran LCD

24

KĄTOWNIK STOLARSKI

Kątownik stolarski aluminiowy 300mm TS 26835 27 zł Kątownik stolarski wykonany z aluminium. Posia - da on na sobie skalę. • długość: 30 cm

CYRKIEL ŚLUSARSKI TRASERSKI NAOŁÓWEK

RYSIK TRASERSKI PROSTY

Rysik traserski NA 0013

22 zł Idealny do punktowania glazury, kamienia, szkła, blachy i stali. Wlu - towany szpic ze spieku o stożkowym szlifie. Sześciokątny profil stalowy z zawieszką długopisową.

Cyrkiel ślusarski NA 0012

Rysik traserski prosty 150mm TS 26847 11 zł Rysik traserski o długości 150mm. Znajduje swoje zastosowanie przy pracach budowlanych i instalacyjnych.

45 zł Cyrkiel 150 mm skompletowany z ołówkiem. Pozwala na łatwe rysowanie precyzyjnych okręgów na materiałach budowlanych. • materiał: stal

NÓŻ DO CIĘCIA OSTRZE CHOWANE

KOWADEŁKO

Kowadełko NA 0014

120 zł

Nóż do cięcia z chowanym ostrzem SN 0003

Powierzchnia hartowana i polerowana. • wym.: 110 x 30 mm • waga 500 g

7 zł

• 1 szt.; do użytku tylko pod nadzorem osoby dorosłej

sklep.nowaszkola.com

25

SZCZOTKA DRUCIANA

Szczotka druciana NA 0015 33 zł Przeznaczona do czyszczenia powierzch- ni ze stali nierdzewnej. Szczotka posiada 4 rzędy drutów i wygodną rączkę pokrytą antypoślizgowym tworzywem. Druty po - wstały z odpornej na rdzewienie, sprężystej i wytrzymałej stali.

TAŚMA MIERNICZA

OBCĘGI

Taśma miernicza 5m CA 0004

Obcęgi NA 0018

26 zł

32 zł Idealne do wyciągania gwoździ z różnych typów powierzchni i do przycinania drutów. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, która zapewnia wytrzymałość narzędziu. Ergonomiczne rączki zapewniają komfort użytkowania. • wym.: 160 x 55 x 19 mm

• dł. 5 m

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

Skrzynka narzędziowa TP 1615 22 zł Praktyczna i pojemna plastikowa skrzynka na narzędzia. Ułatwia przechowywanie drobnych elementów. Uchwyt zapewnia

Obcęgi 180 mm TS 26848 19 zł Wyprodukowane z wysokogatunkowej stali węglowej. Ergonomiczna rękojeść zapew - niająca komfort pracy podczas obsługi na - rzędzia. • długość: 18 cm

mobilność. • kolor: czarny.

26

WYPALARKA DO DREWNA

Wypalarka do drewna z włącznikiemi 20 nasadkami PK 0262 185 zł Urządzenie pozwalające na wypalanie w drewnie ale także w korku, styropianie lub na skórze. Posiada ergonomiczny włącznik /wyłącznik na rękojeści. Dzięki jej pomocy można wykonywać precyzyjne cięcia i linie w różnych kształtach i grubościach dzię - ki końcówkom dołączonym do wypalarki.

W zestawie znajduje się: • wypalarka, • stojak do bezpiecznego odkładania wypalarki podczas pracy, • 8 precyzyjnych końcówek do wypalania,

• 10 stempli do wypalania, • końcówka do lutowania, • nożyk do styroduru

Wypalarka do drewna PK 0200

88 zł Pyrograf służy do ozdabiania drewna, skóry naturalnej i korka. Pyrograf jest narzędziembezpiecznym, dlatego też idealnie sprawdzi się podczas zajęć z dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi. • zestaw zawiera: pyrograf 230V/30W, podstawka, 9 końcówek do wypalania, instrukcja obsługi

Zestaw końcówek do wypalarki. Litery. Zestaw 1. PK 0400 65 zł Zestaw zawiera 16 sztuk unika - towych końcówek do wypalarki. Końcówki są w kształcie liter od A do L oraz zawierają znaki specjal - ne: ( / ! ?.

Zestaw końcówek do wypalarki. Litery. Zestaw 2. PK 0500 65 zł Zestaw zawiera 16 sztuk unika - towych końcówek do wypalarki. Końcówki są w kształcie liter od M do Z oraz zawierają znaki spe - cjalne: @ &.

Zestaw końcówek do wypalarki. Cyfry. PK 0600 65 zł Zestaw zawiera 16 sztuk unika - towych końcówek do wypalarki. Końcówki są w kształcie cyfr od 0 do 9 oraz zawierają znaki spe - cjalne: € % = * + -.

Zestaw końcówek do wypalarki. Kształty. PK 0202 65 zł Zestaw zawiera 12 sztuk unikato - wych końcówek dowypalarki. Koń - cówki są w kształcie kwiatka, serca gwiazdy,diamentu, księżyca i koław dwóchwersjach,wypukłej iwklęsłej.

27

sklep.nowaszkola.com

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105

Made with FlippingBook Proposal Creator