Teestrup - Instruks for lejrlederen 1945

Instruks for Lejrlederen i de tyske Flygtningelejre.

1. Lejrlederen antages af Luftværnschefen og lønnes af Luftværnet. 2. Lejrlederen har Ansvaret for Lejrens daglige Drift og udøver som saadau den øverste Myndighed i Lejren, hvad angaar interne Anliggender, herunder Brevcensur. 3. Som Medhjælper i Bestyrelsen af Lejren kan Lejrlederen anvende den af Flygtningene valgte tyske Tillidsmand eller andre af Flygtningene valgte Personer. 4. Til Udførelsen af Kontorarbejde, Inspektion med Rengøringen, Køkken- ledelsen, Toiletterne og Gaardspladsernes Tilstand udtages egnede Personer mellem Flygtningene. 5. Til Udførelse af sine Opgaver til Opretholdelse af Ro, Orden og Renlighed i Lejren kan Lejrlederen kræve Assistance af Bevogtningsmandskabet gennem Vagt- kommandøren. 6. Lejrlederen drager Omsorg for, at fornøden Ransagning og Beslaglæggelse af Penge og Effekter i Henhold til Reglementet og øvrige af Myndighederne udfærdigede Bestemmelser foretages. Assistance hertil kan rekvireres fra Bevogtningsmandskabet samtidig med, at der gives Luftværnschefen Meddelelse om, at Ransagning vil finde Sted. Bevogtningsmandskabet skal afkræve andre, der ønsker at foretage Ransagninger i Lejren, Bevis for, at de er legitimeret til at foretage Ransagningen. 7. Beslaglagte Effekter skal for kontante Pengebeløbs- og Rationeringsmærkers Vedkommende mod Kvittering afleveres til Myndighederne efter gældende Regler. Beslaglagte Effekter, der er Flygtningenes personlige Ejendom, skal mærkes med Ejerens Navn og øvrige Personalia og registreres. Effekterne skal anbringes i af- laasede Rum, til hvilke Lejrlederen opbevarer Nøglen, og til hvilke der kun er Adgang sammen med Lejrlederen personlig. Udlevering af disse Effekter maa kun ske efter Luftværnschefens Anvisning. 8. Lejrlederen drager Omsorg for, at der føres følgende Fortegnelser i Lejren: a) En Liste, indeholdende Navne, Fødselsdata, Hjemsted og Nummer paa alle Flygtninge i Lejren med Angivelse af deres ægteskabelige Stilling og familiære Tilhørs- forhold. b) En fortløbende Liste over Afgang fra og Tilgang til Lejren med Oplysninger om Stedet, hvorfra — respektive hvortil — Flygtningen er afgaaet. En Liste over døde med Angivelse af Personalia, Dato for Dødsfaldet, Dødsstedet, Dødsaarsagen og Navnet paa den Læge, der har udstedt Dødsattesten. Listen skal indeholde Oplysning om alle Personer, der har været anbragt i Lejren, selv om de er døde paa tysk Sygehus eller andet- steds udenfor denne. c) En Liste over syge med Angivelse af Personalia, Dato for Sygdommens Kon- statering, Diagnosen, Dato for eventuel Indlæggelse, Navnet paa det eventuelle Hospital, Hospitalets Diagnose og Sygdommens Udgang (Udskrivelse eller Genoptagelse i Lejren eller Død eller Overflyttelse til en anden Lokalitet).

3

9. Til Gennemførelse af de for Lejrene gældende Reglementsbestemmelser fore- tager Lejrlederen daglig en Gennemgang af alle Lejrens Lokaler, Toiletter, Gaarde m. v. 10. Til Udførelse af Rengøring, Madlavning, Udlevering af Mad og andet Arbejde sørger Lejrlederen for, at der udtages Arbejdshold blandt Flygtningene. Som Leder for Køkkenet og Madens Udlevering udpeges en egnet Person blandt Flygtningene, (Køkkenchefen). 11. Det paahviler Lejrlederen gennem Køkkenchefen og ved direkte Kontrol at sørge for, at Forplejningen udleveres i Overensstemmelse med de vedrørende dette Spørgs- maal fastsatte Regler, ligesom at føre Kontrol med, at Leverancerne til Lejren er i Over- ensstemmelse med de fastsatte Regler og stemmer med Leverandørernes Følgesedler. 12. Forplejningen leveres efter Luftværnschefens Bestemmelser, dels færdig- tilberedt, dels som Naturalier. Klager vedrørende dette Spørgsmaal skal fremsendes til Luftværnschefen. 13. Rengøringsmidler, Rengøringsrekvisitter, Sengehalm, Desinfektionsmidler og lignende Materialer rekvireres gennem Luftværnschefen. Klager over disse Forhold sendes til Luftværnschefen. 14. Lægehjælp, Hjælp til Sygepleje og Medicin administreres af Luftværns- chefen. Rekvisition af yderliger Hjælp rettes til Luftværnschefen, og Klager indsendes til Luftværnschefen. 15. Det er forbudt Flygtningene at forlade Lejren (Forlægningen) medmindre Luftværnschefen undtagelsesvis har givet Tilladelse dertil, jfr. Pkt. 8 e. Dog kan Lejrlederen undtagelsesvis i ganske ekstraordinære Tilfælde, f. Eks. for at søge Speciallæge eller i Tilfælde af Diegiviiing eller ved Dødsfald eller alvorlig Syg- dom inden for den nærmeste Familie give Udgangstilladelse for en enkelt Passage (Pas- sérseddel). a) I Sygdomstilfælde udfærdiger Lejrens Huslæge efter hver Konsultation en Liste over Patienter, hvis Sygdom kræver Specialhjælp. Listen dateres og underskrives af Huslægen og overgives til Lejrlederen. b) Passérsedlerne skal indeholde Oplysning om Flygtningens Navn, Nummer, Fødselsdag, Lejrens Nummer og Adresse, Navn og Adresse paa det Ambulatorium, hvor Patienten skal behandles. Klokkeslettet for Udgang fra Lejren, Ankomst til Ambulatoriet og Afgangen fra dette paaføres Passérsedlen af de respektive danske Vagter. Ved Hjem- komsten inddrages Passérsedlen af den danske Vagt og overgives ved Vagtskifte til Lejr- lederen til Opbevaring til efterfølgende —•herunder lægelig — Kontrol fra Luftværns- chefens Side. Endvidere kan Lejrlederen træffe Bestemmelse om, at Arbejdshold under Be- vogtning til og fra Arbejdsstedet udsendes til Arbejde i andre Flygtninge-Forlægninger. c) Kræver Sygdomstilfældet flere Specialbehandlinger, skal det tyske Ambu- latorium udstede en Attest herfor, der oplyser Diagnosen og det formodede Antal Be- handlinger, der vil være nødvendige. Attesten skal altid medbringes og fremvises for de danske Vagter og skal paategnes af Ambulatoriet med Dato og Stempel for hver fore- taget Behandling. Strækker Specialbehandlingen sig udover det første formodede Antal Behandlinger, skal der udfærdiges ny Attest. d) I de Tilfælde, hvor Registreringen af Flygtningene har fundet Sted, vil Index- Kortet (D. P. 1) være at opbevare under den paagældendes Fravær fra Lejren. 16. Saafremt det er nødvendigt, at Flygtningene ved Udgang fra Lejren maa benytte Transportmidler, enten fordi Afstanden er for stor til at gaa, eller Flygtningenes

d) En skematisk Liste, der udarbejdes af Lejrens Huslæge over forekommende epidemiske Sygdomme, Kønssygdomme, Tilfælde af Kroplus og Fnat. Denne Liste skal føres efter de Skemaer, der anvendes ved danske Lægers Indberetninger om disse Syg- domme til Embedslægerne. e) Tilladelse til at arbejde uden for Lejren kan af Luftværnschefen meddeles tyske Flygtninge efter Ansøgning fra den Institution, Myndighed eller lign., der ønsker tysk Arbejdskraft stillet til Raadighed. Saadanne Tilladelser kan gives til Arbejde ved: 1. Tyske Lazaretter (Krigslazaretter, Hospitaler eller Poliklinikker, der be- handler tyske Civilflygtninge) for saa vidt disse Institutioner ikke har tilstrækkelig paa Stedet boende Arbejdskraft til Raadighed. 2. Tyske Hospitalsskibe for saa vidt det ombordværende Personale ikke skulde være tilstrækkeligt stort, og Belægningen er større end normeret. 3. Tyske Kontorer, der administrerer Forhold henhørende under den tyske Værnemagt eller Forsorgen for de tyske Flygtninge. 4. Værksteder, der henhører under den tyske Værnemagt, saafremt dennes Personale ikke er tilstrækkeligt til at udføre de endnu nødvendige Opgaver for Værne- magten under Afviklingen. 5. De engelske Besættelsesmyndigheder. Ansøgninger om Arbejdskraft, der indsendes af de nævnte Institutioner, Myn- digheder eller lign., skal indeholde Oplysninger om 1. til hvilket Formaal Arbejdskraften ønskes, 2. for hvor lang Tid, der ønskes Arbejdskraft stillet til Raadighed, Kun i Tilfælde, hvor der ønskes særlig kvalificeret Arbejdskraft, kan der frem- sættes Anmodning om, at en bestemt Flygtning faar Tilladelse til at arbejde j>aa Stedet. I alle andre Tilfælde giver Luftværnschefen, efter Forholdene paa Arbejdsstedet er under- søgt, Meddelelse til den eller de nærmest liggende Lejres Lejrleder om, at1der til ved- kommende Institution etc. kan stilles Arbejdskraft i det Omfang til Raadighed, som Luftværnschefen skønner nødvendig. Efter at Lejrlederen har indsendt en Liste over de Personer, der kan stilles til Raadighed fra Lejren, udfærdiger Luftværnschefen Ar- bejdstilladelserne paa røde Passérkort. Arbejdstiden paa de enkelte Arbejdspladser maa ikke overstige 9 Timer, heri medregnet 1 Times Spisepauser. Arbejdstiden maa ikke lægges saaledes, at Flygtningene ikke kan være tilbage i Lejrene til Klokken 19. Tilladelsen til at benytte tyske Flygtninge som Arbejdskraft og den enkelte Flygtnings Arbejdstilladelse kan til enhver Tid inddrages, saafremt Tilladelserne misbruges. Ophører et Arbejdssted sin Virksomhed, skal dette meddeles til Luftværnschefen, der gennem Cirkulærer meddeler dette til Lejrlederne. Paa Grundlag af disse Cirkulærer inddrager Lejrlederne de overflødige Arbejdstilladelser. Spørgsmaalet om en Flygtnings Arbejdsduelighed afgøres af Lejrens Huslæge med Rekurs til den tilsynsførende danske Læge. f. Hvor det drejer sig om Arbejdshold, der ikke er forsynet med individuelle Passérsedler, skal Transporten til og fra Arbejdsstedet foregaa under væbnet Bevogtning. g. En fortløbende Liste over alle udstedte Passértilladelser. h. En Straffebog. 3. Antallet af Personer, der ønskes beskæftiget, 4. den daglige Arbejdstids Længde og Beliggenhed, 5. hvorvidt der ydes Flygtningene Kost paa Arbejdsstedet.

Alder og Helbredstilstand gør det nødvendigt, kan Lejrlederen udlevere Billetter til Transportmidler (til Sporvogne Klippekort eller Omstigningsbilletter), der stilles til Raadighed for Lejrene af Luftværnschefen. 17. Saafremt det skønnes nødvendigt, at en Flytning af Flygtninge af discipli- nære Grunde foretages, indberettes Sagen til Luftværnschefen. Flytning af Flygtninge i større Grupper til andre Lejre maa kun finde Sted efter Luftværnschefens Bestemmelse. Eftersøgning og Sammenbringning af Slægtninge, der er anbragt i forskellige Lejre, maa kun foretages ved Luftværnschefens Mellemkomst. 18. Transport af syge og døde foretages ved Luftværnschefens Foranstaltning. 19. Adgang til Lejre har kun Personer, der hår en af Arbejds- og Socialmini- steriet, Statens civile Luftværn eller Luftværnschefen udstedt Tilladelse, der skal inde- holde Oplysning om Passértilladelsen er generel eller kun gælder enkelte Passager til bestemte Lejre. Alle andre skal formenes Adgang. I de Tilfælde, hvor Lejren er indrettet i en Institution, der samtidig delvis tjener Bygningens Formaal, vil det ved Forhandling Luftværnschefen og Repræsentanter for Institutionens Ejer imellem være at afgøre, i hvilken Udstrækning der kan indrømmes Adgang til visse Dele af Bygningen for Ejeren eller Repræsentanten for denne til Vare- tagelse af særlige paatrængende Opgaver. 20. Lejrlederen paaser, at der ikke afholdes politiske Propagandamøder af nogen Art i Lejren. I de Tilfælde, hvor Lejrlederen har Formodning eller Vished om, at der befinder sig Medlemmer af den tyske Værnemagt (herunder Waffen SS) blandt Flygtningene, af- giver han omgaaende Meddelelse herom til Luftværnschefen. Det samme gælder, saafremt der blandt Flygtningene befinder sig Personer, tilhørende de allierede Nationer. 21. Ved Overtrædelse af Lejrreglementet kan Lejrlederen idømme Disciplinær- straffe, bestaaende i Stuearrest, Ekstraarbejde eller Forbud mod Brevveksling og Til- bageholdelse af Post. Skønner Lejrlederen, at Overtrædelsen kræver Overflytning til Særlejr eller Straf, indgives skriftlig Indberetning om Tilfældet til Luftværnschefen, der træffer Afgrøelse om, hvad der skal passere i Sagen. 22. Principielle Spørgsmaal vedrørende Lejrenes Forhold skal af Lejrlederne indbringes for Luftværnschefen.

Arbejds- og Socialministeriet, København, Juli 1945.

M S J. H. SCHULTZ TRYK KØBENHAVN

Page 1 Page 2-3 Page 4

Made with FlippingBook - Online magazine maker