Teestrup - Instruks for lejrlederen 1945

Instruks for Lejrlederen i de tyske Flygtningelejre.

1. Lejrlederen antages af Luftværnschefen og lønnes af Luftværnet. 2. Lejrlederen har Ansvaret for Lejrens daglige Drift og udøver som saadau den øverste Myndighed i Lejren, hvad angaar interne Anliggender, herunder Brevcensur. 3. Som Medhjælper i Bestyrelsen af Lejren kan Lejrlederen anvende den af Flygtningene valgte tyske Tillidsmand eller andre af Flygtningene valgte Personer. 4. Til Udførelsen af Kontorarbejde, Inspektion med Rengøringen, Køkken- ledelsen, Toiletterne og Gaardspladsernes Tilstand udtages egnede Personer mellem Flygtningene. 5. Til Udførelse af sine Opgaver til Opretholdelse af Ro, Orden og Renlighed i Lejren kan Lejrlederen kræve Assistance af Bevogtningsmandskabet gennem Vagt- kommandøren. 6. Lejrlederen drager Omsorg for, at fornøden Ransagning og Beslaglæggelse af Penge og Effekter i Henhold til Reglementet og øvrige af Myndighederne udfærdigede Bestemmelser foretages. Assistance hertil kan rekvireres fra Bevogtningsmandskabet samtidig med, at der gives Luftværnschefen Meddelelse om, at Ransagning vil finde Sted. Bevogtningsmandskabet skal afkræve andre, der ønsker at foretage Ransagninger i Lejren, Bevis for, at de er legitimeret til at foretage Ransagningen. 7. Beslaglagte Effekter skal for kontante Pengebeløbs- og Rationeringsmærkers Vedkommende mod Kvittering afleveres til Myndighederne efter gældende Regler. Beslaglagte Effekter, der er Flygtningenes personlige Ejendom, skal mærkes med Ejerens Navn og øvrige Personalia og registreres. Effekterne skal anbringes i af- laasede Rum, til hvilke Lejrlederen opbevarer Nøglen, og til hvilke der kun er Adgang sammen med Lejrlederen personlig. Udlevering af disse Effekter maa kun ske efter Luftværnschefens Anvisning. 8. Lejrlederen drager Omsorg for, at der føres følgende Fortegnelser i Lejren: a) En Liste, indeholdende Navne, Fødselsdata, Hjemsted og Nummer paa alle Flygtninge i Lejren med Angivelse af deres ægteskabelige Stilling og familiære Tilhørs- forhold. b) En fortløbende Liste over Afgang fra og Tilgang til Lejren med Oplysninger om Stedet, hvorfra — respektive hvortil — Flygtningen er afgaaet. En Liste over døde med Angivelse af Personalia, Dato for Dødsfaldet, Dødsstedet, Dødsaarsagen og Navnet paa den Læge, der har udstedt Dødsattesten. Listen skal indeholde Oplysning om alle Personer, der har været anbragt i Lejren, selv om de er døde paa tysk Sygehus eller andet- steds udenfor denne. c) En Liste over syge med Angivelse af Personalia, Dato for Sygdommens Kon- statering, Diagnosen, Dato for eventuel Indlæggelse, Navnet paa det eventuelle Hospital, Hospitalets Diagnose og Sygdommens Udgang (Udskrivelse eller Genoptagelse i Lejren eller Død eller Overflyttelse til en anden Lokalitet).

Made with FlippingBook - Online magazine maker