1923

færnet” As. Ansvars Fsrsikrisg. Telefon Mt.

\/ npf* f| £> f ^ ^

A Ansvars-Forsikrinj. S. Tdlflon J 6 P.

Tyveri-fi.rsikring. Kontors Rr{»trupevcJ .'I.

Tyveri-Farjikriuj. Kontori KejofrupsveJ i-

250 Jeppe en P K A Sort l'abr. Fari* m..gsvr| OH: Vind- og f'efrOi - \Udort t. 1 'andsn.-ide Jli} J P Kalklag •. 7V1 Jepsen .1C Ovetserg PBodiUv 21 52 Jernbanehotellet (IlokkUt C Skov- Itndt J.rr.lMiieg.ide 2** 40 .k-rribanestatiorNen Statens) Stations- kontor 591 God .ekspedltbMien 411 I Fodby 18 Jernslolurkr. De forenede Akts Afd Næstved ti \ I lemmens Sønner) Jerrtstobcr) og Mukln- labtlk Kald paa JJt. nuur Ib er optaget 510 Jnniolt ( II Overlærer Ibrlufs- Imlm) Villa Ssrænten 27 Vsséen l'hr Porcdlæn » g l/d* •.lyrsforrttnlng 258 Jidunrmn Brdr. Kbmd T. »rvet 90.t G Kbmd Oodlhaabsabé 471 Johansen lian« Peter Bcd.igsmed Rtngste.lga le 7 711 — I A Blikk* n*l.»ger aut. Ga« og Vaudmev.er tkønnegmk 22 «8.t Jul Detallbdl. N> Jernbariev. 13 22H M Dvrlæg« Its'.igaik 6.IH - II P Forrud (K f. A. S ) Sa.id- stovtk 717 N G Kommunet FUvcl I 7 M2»i M Murerm (Tstt'gatlf 19 »lo ^ c Gslebaretn p» t.-klokk. i Klik- si'æ«** Itai9 - II slagterm ishøfgaar t llol trd 22t: Hovedkontor i Cgr^^o^ietisen IIv bud \i ognmand^ogn« ttefntrelnlrtg J« rnbanegad«' 2 > 549 IVier !>t*tallbtll Vordlugborgv. 557 —* Ih. iKunmerfuldmægilg Vor* dlnpborgvrt 122 .1 Fragtmand Goergadt I." 822 kid. Gaatdebr I ormd. f Meje* tiet l'Vadby I uiby MB — Årt iers Gaardejer Duelunds- g.tar l Holsted IM'M _ Wolrner tiuldstlH'l Akseltorv 317 — I’ Melnstur.hm Nygade 254 P Sl.«wieimi «trr 03 Johnsen V A|U>lektr Jøtgcnsen 391

Automobiler udlejes!* = 3-5-6-"' Personers lukkede og aabne Vogne. Tclff. MhQ. • I> ijc <>K Nat. • Talt. SHQ. RtmeMgc Priser! Rimelige Priser! Dines Poulsen, Kindhestegade 26.

625 Jakobici Harald Musiker og Dan« selærcr Farlmagsvcj 3 37*2 — pc Møllebygger! og Molkstens- fabrik kingsteilvc| 09 — Chr. O R Sag'orcr 9-1 2 3 Sohorghus 332 - Jorgen pens. Overserg. Danse- lærer Godthaabsalk 25 Flrvrr i KneHmer 759 C aut. Skorstcnsfelcrm. Ik)l»ted j|(i — Sophus Skoto|slnl! Torvestræde 107 —*s Chr. Eltft. (H Kraa) Slagter- og Hogerlforr. lAstergade 575 .Utrgen Slagterm. Præstov. 12 «92 — Dagmar Sinorforrvtning Ratns- herredgade H 349 Carl Sncdkcrm. H|ultorvct 8t)7 J Trompeter og Planosiemmcr bedst 9-12 Kornbakken Hvo - Chr. Toutrcrm. Oalkmarttov. 7 2HH Jens P Uddeler 255 — J laml hasen Uldvaretorreln. ('nuTr^TiTTsTierTcdgiHlc 25 184 — P Ubrmagcr og Guldsmeil 145 Vald. Vaaben- A Tnelidl. (A. Larsens Eftf.) Il|ullorvcl 407 Atiiirrs Jrnsrn Vognmand Nygade 7: flyhud-, Vognmands- og flytteforretning 170 Anders Vognmd l.l -Næstved: Al Slags Korsel udfores 160 Antlton Vognmd. Sandstræde 074 — il i* V'ogntnd. postkontrabent Farlniagsvel 211 7 Personer* lukkel Luksusbil 2- 4-12 Fet soners Automobiler udlejes Hl billigste Akkord­ priser M IIP Vognmand Nygaardsve| Aaderup UllO I P Vognmd l.l. Næstved 1*51 — Jorgen Vognmd. 2.50 -- Martin Vognmd. Eflf. Villa Ro­ semi il Sand'hædt 070 — S Okonoma Del militære Sygehus 714 — Niels J,‘nsen Hlbandler Nv VIMergaoe: Hvidiol, Skibsol og a/t sk 0 *tefriI Iti fru Ile fo ., nede bryggerier 921 — K Dllhoff Kllrbækbol Avlsgaard 10 Siven Jensen (S«ngellimeil- I. i T h TI'en»Tanmagsvt'i 70

833 Jakobsen C lJ Gaard:|cr F|ordganrd Stenbæksliolm 556 — N Slagter Fixvej 3 272 Jensen Georg Hager og Moller 931 — Chr. Haperlbcstyrer Villa Daily Lilk-Næstved 97 — II .1 Berlagsmcd Ringstcdgade 866 — H liladlorhdl. Kornbakken II: bladhandel pan bane- gaarden NB - Chr. Jrns, n Brolægger blygadca; Hr dagning, Vej- og Kloakarbejde Hja — Anna Dnmcfrtsørlnde Gsterg. 3 tinl — |)agmar Dameskrædcrhnk Jcrnoaticgsde 2 521 Jens A Detallbdl Hr.mdtig.ide I h bi — LP Ikt.iilbdl. Jyllaodsvef 111 Kolonial. Vin. Cigarer 285 — S Detallbdl. Kindhestegade 1: Kolonial og Fedevarer »57 — ^ Fnkefrtie Hlrkcg.iard Aaderup 871 N P Flikebdl. Hjultorvet H 1|6 Alfr. Fnrrnd. (K. T. A. S) Gott- liebsvc) 877 — Fred. Gaarde|ct Aaderup ti)6 Jens CHt. Gaardejer F.lkbæk* gaarden 52S Knud Gaankjer Skraverup b.VI Martin Oaat k|cr Abbcdn.fi LV2 — Ok Qaarde| :r Stcnlfngv gaar­ den Holsted 781 -* P Gfiarde|c( Aaikrup By *H»7 - Tit. G.irtncr Ablldho| t-llk Nfilved 484 Peter Garslglver Klndheiteg 13 613 — ()k og Foged Hestehandl l\irl- m.igsvcl t) JtNtanne H|emmcbag.*rl Rama- berrnlg ide BRl I. Inspektor (Livsforsikr. Akts. Ilalnlai N. Juelsvrl 22 t>8 — Niels Diimp-K.iflebriV’iderl Kaffebdi. en gros A en detail 5fk» - .1 P Karetmii)jer Rlngstedgadcs F’orliengeUe 15 545 Andr. Kbnul. Ulngvledga«le 1008 Bolig Ny Holsted 751 — J |» l otte Ikoll. Ori»nneg.nte 1 170 — P l.atrer Ifnlsted Skol« 771 Georg Mnkrtii. Gramsvf| 2 305 Hertil. Maicrm. l arlmagsvej 382 - I P Meler!hest 313 Anna Modent. Akicltorvct ,568 Cm. Murerm. Kaieba-kve)

891 lltislninrerforrnlnucn for Næstved og Omegn Nylandsvcj Ullc* Futttvtd I.M lluus Vald. Kolimd. Kom- og Fo« rkr*toftorrrtiiing: Matkfnt. Kiinxlgodning. Kul- og Koks/ot retning 29.1 — Bolle Køhmnger>'ade 5 924 11>'ander J C . Redaktionssekretær Jernbanegade 1.1 469 F^J^ehjemmel

Hos

Otnud -Knudsen, Tclf.UL AWm/. TY//.*/*//. Sior*tc t t/valg i: yferrfi-, Danut-, oq fiorrw Jotitøj.

Glarmester Johan Hansen - Brogade - faar De det smukkeste

Billede til Prisen.

Prima Kvaliteter! BiUiftc Primer/

Specialitet t Indramning ,tf Billede r

"TÆT-----

• . ■ I L«

1 • 1

Stort Udvalg i

Mægtigt Lager

i -s Fodtøj s- til meget sniaa Priser. „B ri stol", Rjugfttedgade 12-

-= Lingeri =- til cncstaaendc billige Priser. „Br i stol", Ring«! tilgode 12. • —mz mr-aa

Ririji til 237 & 357 ---------------------------------- nuur !>e % il kohe: Retiharpede, engelske Kul or Koks. Knastørt Bøgebrænde og Pindebrænde. Briketter. Køb direkte hoa Importøren: Telefon: 2.17 ft .1.17. (_'aH SeVCrinSCn. Telefoni W * IT/

Telefon | / . , 2 c8. Korsetter. Største Lager af org spanske Korsetter. Prima Kvaliteter. Godo Pasformer.

Jens Linds Eflf.

Made with FlippingBook flipbook maker