Forretningsorden for Næstved Fattigvæsen 1883

f j

forretningsorden for fiet ftaoenbe Uboalg f ^æftoeb gattiguæfett. § i . Ubbalget beftaaer af 3 balg-te 2Jteblemmer. 35isfe bælge af bereS Støibte en gortnanb og forbele glatningerne mel? lem fig faalebeS, at gormanben- baretager 2tnliggenberne meb føenfpntil fremniebe kommuner og IBørneforførgelfen, et SØteblem be øiebliffelige Unberftøttelfer til be gattige uben? for SKnftalten (SpenS gattigboliger og ©Råberne), et 3Jteb= lem 2lnliggenberne paa gattiganftatten og bens ©pgebuus. dsfter ben fommunale 23ebtægtS § 21 anfcet eS engorretningS? fører unber Ubbalget. — g ben gournal, ^bertUbbalgS? meblemfører, anføres be af Ijam nbførte gorretninger. § 2 . S il SSiflanb for Ubbalget anfcetteS en lønnet gattig? forftanber, ber antages og afffebigeS af 33praabet efter Ub? balgets gnbfiiHing, men iøbrigt forterer unber Ubbalget, Sønnen fajifeettes af ©praabet. grembeleS anfcet eS: unber Ubbalget en gattiggaarbS? beftprer, ber antages og afffebigeS af 33praabet, ligefom banS Søn beftemmeS af famme. § 3. ©nfiber i Sjøbfiaben SSoenbe, fom begjærer øieblitteltg Unberfløttelfe, at benbenbe fig til bet 3Jleblem af Ub= balget> ber beførger famme; boer ben gattige i et af Sanb? bijlrifterne, b««benber ban fig til SanbbiftriftetS 9teprcefen?

tant, ber enten felt) anoifer ben fontøbne §jcetp og giner SKebbelelfe beront i bet førfie orbentlige UboalgSmøbe eller benoifer ben fattige til bet i § 4 nceottte SWéblem. § 4. f orfaaoibt bet er toiolfomt, booroibt benfattige par f or^ førgelfeSret i 9?æftt>ebkommune, paaligger bet bet paagjceU benbe 3Jteblem af Uboalget uben Opbolb at anmelbe ©agen for forretningsføreren, for at Slfbøring fan foretages og Slnmelbelfe fCee til ben formeentlige forførgelfesfomtnune. ^engebjælp anoifeS paa ÆcemnerfaSfen, SlnoiiSning paa fri 3JJebicin paategneS feloeSægerecepten, S3røb og S9rcenb= fel anoifeS paa fattiggaarben, fo rfra DpfpnSmanben af* leoerer SlnoiiSningerne 'til formanben eoent.forretningS= føreren. § 5. ©t ben fattige trcengenbe til at inblæggeS paa en ©pgeftue, AnoifeS ban til ©ifiriftslcegen, ^nis fnbftiHing paa en trpft Slanfet blioer at forfpne meb Unberffrift af bet SJteblem i Uboalget, Ijøem ©ilfpnet meb ©pgepufet er ooerbraget, forinben fnblceggelfe fammeftebseller paa fpræftø Slmts ©pgebuuS Jan ftnbe ©teb. Sfalb ben©pge maa transporteres til ©pgebufet, laber næonte IDleblem transporten beførge. 3laar 9togen af= gaaer oeb Svøben, fyar bet SØteblem af Uboalget, §oem bete paabpiler, at anbrage bos SUrfeinfpeltioncn om at faae anoiift fri forb paa $irfegaarben, og iøorigt at oaretage bet oibere fontøbne til SBegraoelfen. § 6 . ©et paaligger bet SJleblem, ber fører ©ilfpn meb ©pge* bufet, at paafee, at ©nboer, enten berflebs eler paa iftræftø SlmtS ©pgebuuS inblagt ©pg, ber ilfe utoiolfomt er forførgelfeSberettiget i kommunen, nben Dppolb blioer afbørt; for at bete fan ffee, bar DpfpnSntanben oeb

fattiganftalten ftraj: at aflcoere til formanben til oibere foranftaltning ben af Soegen ubfplbte Slanfet efter ben ©pgeS fnblæggelfe. ©aafnart 2lfbøring er foretagen, blioer ben at forelægge formanben til Unberffrift og at ejtpebere. ©aafremt 2lfbøringen iffe inbepolber Hare SeoiiSligs peber for ben fpaagjælbenbeS forførgelfeSfteb, paaligger bet forretningsføreren at førge for, at et fpolitiforpør blioer optaget, efter at bog i alle ©ilfælbe en foreløbig 2lnmelbelfe blioer tilftiHet ben formeentlige forførgelfeSfommune. § 7. ©et paaligger enboibere bet EReblem, ber fører ©Ufpn meb ©pgebufet, at paafee, at ingen af f attigoæfenet ber eller paa ifkcefiøSlmtS ©pgepuuS inblagt, anbetftebS f orførgelfes* berettiget, ubflrioeS uben at formanben oeb en trpft Stans fet unberrettes berom. fRegninger ooer be ©pgeS Huur og SfJleie, ber ere anbetftebSforførgelfeSberettigebe, ffulle ubs færbigeS af forretningsføreren ubenDppotb og eypebercS til Sebfommenbe efter at nære forfpnebe meb formanbens Unberffrift. § 8 . Uboalget polber orbentligoiis 3Røbe ben førfte ©irSbag i poer SRaaneb paa f attiggaarben. f bette SRøbe beetage SRepræfentanterne fra Sanbbifirifterne, ber ffulle tiltræbe Spraabet i atte fattigfager; ligelebeS paaligger bet forrets ningSføreren at oære tiljtebe. f ngen gplbig Seflutning fan tages, mebtninbre minbfi ^atobelen af famtlige SReblemmer 1 fattigbeftprelfen (o: Uboalget og SanbbiftrifterneS fRepræ* fentanter) ere tilftebe. ©tpoert SReblem er berettiget til at faae fin fra fleertaEet afoigenbe 3Rening inbført i for* panblingSbogen. ©ytramøber funne fammenfatbeS, naar formanben eller 2 af fattigbefiprelfenS EReblemmer forlange bet.

I

f orinbenSØløbet ^olbes, 5»ar forretningsføreren at inb= føre i f orpanblingSbogen, oøereenSftemmenbemeb fonrnalen og efter fammeS SibSfølge, fnbbolbet af atte be ©ager, ber fiben bet foregaaenbe fØJøbe ere inbtomne til fattig* øæfenet, famt be ©ager, ber af formanben ere ejpeberbe fibenbet foregaaenbe fØtøbe. føan tilfører ogfaa i f orpanb* lingSbogen atte be Seflutninger, fom be tilfiebeocerenbefølebs lemmer tage og befræfte meb bereS ttnberjfrift øeb SØløbetS ©tutning, famt affatter i DøereenSftemmelfe bermeb be ©friøetfer, ber bliøe at ejpebere efter SDiøbet. Stile pengebeløb, fom bet i iØiø.berne øebtageS at ub= betale be fattige, opføres af forretningsføreren paa trpfte StnøiiSninger, ber unberfEriøeSaf formanben. § 10. forretningsføreren er pligtig at føre en fournal oøer alle til f attigøoefenet inblomne og fra fattigøæfenet afgaaebe SBreøe, en ilopibog, Ijøori atte ©friøelfer, ber ilfe blot gien* tage pøab ber atterebe ftnbeS i forpanblingSbogen, øitte øære at inbføre orbret, og et alppabetif! feønførfelSregifter. $an opbeøarer ogfaa atte tit fattigøæfenets Slrcbiø pen* pørenbe ©ager. § 9 - 2lf foranftaaenbe f orretningSorben, ber er approberet af ØJceftøeb S3praab ben 5te futi 1883, ffal et ©jemptar nbleøereS til et^øert føleblem af Ubøalget og til en* boer Stepræfentant for Sånbbiftrifterne famt fattigforjian* beren og fattiggaarbSbeftpreren.

53an g § 53ogtrtyfferi, 9Mtøeb.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

Made with FlippingBook - Online magazine maker