Katalog Żłobek Przedszkole 2023/2024. Nowa Szkoła

Satysfakcja Klientów

1

Dbamy o jakość zarówno w odniesieniu do towarów, usług jak i terminowości dostaw. O spełnionych standardach bezpieczeństwa świadczy zaś intensywny proces certyfikacji naszych produktów.

Dobre praktyki wyrażające się w ładzie orga - nizacyjnym firmy, opieramy o politykę współ - pracy. Na zasadach wzajemnego poszanowa - nia, popartych certyfikatem ISO 9001:2015, uwzględnia się interes społeczny i uczciwe relacje z interesariuszami. Polityka Współpracy i Transparentność Działań

2

NASZA STRATEGIA Jako podmiot przyjazny dzieciom, nauczycielom, pracownikom i śro - dowisku, pragniemy świadomie budować swoją markę, a wszel - kiej swojej aktywności nadajemy charakter działań planowanych, ale i elastycznych. Realizując swą nadrzędną misję, wyrażającą się w tworzeniu przestrzeni dla eduka - cji, bazujemy na trzech punktach, które są podstawą i jednocześnie wyznaczają kierunek zasadom po - stępowania i obszarom naszej działalności.

3

Ekologia

Troska o środowisko stanowi integralną część polityki firmy. Monitorowanie zużycia ener - gii i wody, oszczędniejsze gospodarowanie zasobami, wprowadzanie usprawnień, po - nowne - kreatywne wykorzystanie zasobów czy stosowanie kartonowych opakowań - bę - dących już znakiem rozpoznawczym naszej marki - promujemy ideę ekologicznej postawy.

sklep.nowaszkola.com

3

Made with FlippingBook Proposal Creator