Katalog Szkoła Podstawowa 2023/2024. Nowa Szkoła

Katalog Szkoła Podstawowa 2023/2024. Nowa Szkoła

2O23 2O24

szkoła podstawowa

Szanowni Państwo,

jak co roku przekazujemy w Wasze ręce nowy Katalog, za pośrednictwem którego pragniemy zaprezentować naszą najnowszą ofertę kompleksowego wyposażenia ośmioletnich szkół podstawowych. Tym razem na jego stronach znajdziecie Państwo niemal dziewięć tysięcy produktów, w tym prawie pół tysiąca wyjątkowych nowości. Niniejsza publikacja jest efektem całorocznej współpracy zaangażowanych praktyków i teoretyków, starających się pogodzić swoje wizje z intensywnie zmieniającą się rzeczywistością. Tym samym oferujemy Państwu praktyczne, sprawdzone przez lata rozwiązania w połączeniu z wysoką jakością oraz aktualnymi trendami edukacyjnej rzeczywistości. Katalog podzielony jest na 10 kategorii systematyzujących produkty zgodnie z ich funkcją lub typem pomieszczeń do jakich są przeznaczone: • MEBLE I WYPOSAŻENIE • KLASY I-III • KLASY IV-VIII

• SPRZĘT I PROGRAMY MULTIMEDIALNE • ZABAWY EDUKACYJNE • MUZYKA I TEATR • PLASTYKA • KULTURA FIZYCZNA • INTEGRACJA SENSORYCZNA • PLACE ZABAW

Zamówienia można składać za pośrednictwem doradców handlowych, których dane kontaktowe znajdą Państwo na ostatnich stronach oraz poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do odwiedzenia naszego nowego sklepu internetowego: sklep.nowaszkola.com oraz nowej strony www. nowaszkola.com

Z życzeniami wielu inspiracji i udanych realizacji, Zespół Nowej Szkoły

o  rmie 001–015

meble i wyposa ż enie 016–307 klasy 1-3 308–501 klasy 4-8 502–737 sprz ę t multimedialny 738–837 zabawy edukacyjne 838–893 muzyka i teatr 894–937 plastyka 938–1053 kultura  zyczna 1054–1113 integracja sensoryczna

1114–1261 place zabaw 1262–1313

AKTUALIZACJA PRODUKTU

DLA NAUCZYCIELA

NADRUK

NOWO ŚĆ

TYLKO U NAS

bezpieczne PCW bez ftalanów

cena z ł

NOWA LEPSZA CENA cena z ł

BEZ FTALANÓW

SPIERALNE

MAGNETYCZNE

PROMOCJA

sklep.nowaszkola.com

1

NASZA MISJA

Nadrzędną misją naszej firmy jest two - rzenie przestrzeni dla edukacji. Nauka płynąca z ponad 30 lat aktywnych działań w tej dziedzinie, pomaga nam w świadomym budowaniu marki zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biz - nesu. Jako firma Nowa Szkoła wspólnie

dokładamy wszelkich starań by podąża - jąc za najnowszymi trendami edukacyj - nymi wszystkie podejmowane działania były planowane i realizowane w duchu prospołecznym i z troską o środowisko naturalne, zaś centralny punkt naszych działań zawsze stanowiło dziecko.

NASZA WIZJA

W czasach ewoluujących potrzeb naj - młodszych, wynikających z sytuacji na świecie, nowych problemów społecznych i przy jednoczesnym rozwoju technolo - gicznym aspirujemy, aby budować zespół zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników, co realnie przekłada się na odpowiedzialność za jakość produktów

i usług oraz świadomą troskę o środowisko naturalne. Pragniemy zwiększać własną rozpoznawalność na rynku edukacyjnym jako firmy słynącej z jakości, posiadającej kompleksowe portfolio produktów przezna - czone dla szerokiego grona odbiorców.

2

Satysfakcja Klientów

1

Dbamy o jakość zarówno w odniesieniu do towarów, usług jak i terminowości dostaw. O spełnionych standardach bezpieczeństwa świadczy zaś intensywny proces certyfikacji naszych produktów.

Dobre praktyki wyrażające się w ładzie orga - nizacyjnym firmy, opieramy o politykę współ - pracy. Na zasadach wzajemnego poszanowa - nia, popartych certyfikatem ISO 9001:2015, uwzględnia się interes społeczny i uczciwe relacje z interesariuszami. Polityka Współpracy i Transparentność Działań

2

NASZA STRATEGIA Jako podmiot przyjazny dzieciom, nauczycielom, pracownikom i śro - dowisku, pragniemy świadomie budować swoją markę, a wszel - kiej swojej aktywności nadajemy charakter działań planowanych, ale i elastycznych. Realizując swą nadrzędną misję, wyrażającą się w tworzeniu przestrzeni dla eduka - cji, bazujemy na trzech punktach, które są podstawą i jednocześnie wyznaczają kierunek zasadom po - stępowania i obszarom naszej działalności.

3

Ekologia

Troska o środowisko stanowi integralną część polityki firmy. Monitorowanie zużycia ener - gii i wody, oszczędniejsze gospodarowanie zasobami, wprowadzanie usprawnień, po - nowne - kreatywne wykorzystanie zasobów czy stosowanie kartonowych opakowań - bę - dących już znakiem rozpoznawczym naszej marki - promujemy ideę ekologicznej postawy.

sklep.nowaszkola.com

3

DOŚWIADCZENIE ZADOWOLENI KLIENCI NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH

Z dużym powodzeniem działamy na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym. • 40 000 klientów w całej Polsce • 200 dystrybucyjnych klientów zagranicznych na całym świecie w blisko 60 krajach

SIEDZIBA FIRMY

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY I NORMY

Każdego roku kolejne produkty pod - dajemy wymagającemu procesowi certyfikacji tym samym oficjalnie potwierdzając ich jakość. Możemy poszczycić się zdolnością do stałego dostarczania wyrobów i usług spełnia - jących restrykcyjne normy i dyrektywy dla obszaru edukacji (szczegóły na str. 16). Ponadto posiadamy certyfikat

Międzynarodowego Systemu Zarzą - dzania Jakością ISO 9001:2015. Au - dytem objęty był zakład produkcyjny oraz magazyn w obszarze projekto - wania, produkcji, magazynowania oraz sprzedaży.

CERTYFIKAT NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

POLSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z NOWOCZESNYM PARKIEM MASZYNOWYM I MAGAZYNEM

Nasze biuro i magazyn zlokalizo - wane są w Łodzi, natomiast zakłady produkcyjne w tym stolarnia i szwal - nia w Konstantynowie Łódzkim. Wy - specjalizowany zespół pracowników oraz najnowocześniejsze maszyny po - zwalają nam na szerokie możliwości

projektowe i produkcyjne. Niedawno powstały nowoczesny magazyn wyso - kiego składowania klasy A+ zaprojek - towany i zbudowany został zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwo - ju i certyfikowany systemem BREEAM.

4

KREATYWNI PROJEKTANCI

Wykwalifikowany zespół ludzi z otwartym umysłem nieustannie pracuje nad nowymi projektami starając się połączyć bezpie - czeństwo z cieszącą oko formą. Pierwsze wrażenie jakie zrobi

na dzieciach przestrzeń, w ja - kiej będą dorastać oraz przy - jazna funkcjonalność z punktu widzenia nauczycieli jest dla nas absolutnie bezcenna.

lat doświadczenia na rynku edukacyjnym Jesteśmy polską firmą i liderem polskiego i światowego rynku edukacyjnego. Jako przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem ceniące jakość i bezpieczeństwo skupiamy się zarówno na komforcie dzieci i nauczycieli.

SZEROKI WACHLARZ ODBIORCÓW

przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodsta - wowych, dzieci ze specjalny - mi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, a od kilku lat także seniorzy.

Corocznie poszerzamy swoją ofertę rozbudowując jej róż - norodność i kierując ją tym samym do większej liczby od - biorców. Z naszych produktów korzystają zarówno maluchy,

RZETELNI DOSTAWCY Ponad 30 lat na rynku edukacyjnym pozwoliło nam wypracować silne i trwałe relacje z 500 kluczowymi i odpowiedzialnymi dostawcami. WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI Każdy projekt konsultujemy ze specjalistami d.s. jakości i bezpie - czeństwa oraz praktykami i metodykami na co dzień pracującymi z dziećmi. To właśnie dzieci są bowiem naszymi głównymi, jednocze - śnie najbardziej wymagającymi i bezkompromisowymi odbiorcami.

sklep.nowaszkola.com

5

6

sklep.nowaszkola.com

7

NASZE PROJEKTY

KLASA I-III

PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH

Oferujemy wsparcie na 3 etapach:

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. REALIZACJA

Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

KLASA IV-VIII

8

PRACOWNIA TECHNICZNA

PRACOWNIA KOMPUTEROWA/ JĘZYKOWA

sklep.nowaszkola.com

9

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ŚWIETLICA

STOŁÓWKA

10

GABINET PIELĘGNIARSKI

GABINET TERAPEUTYCZNY

GABINET DYREKTORA

SZATNIA

sklep.nowaszkola.com

11

CERTYFIKATY & NORMY Korzystamy ze wsparcia renomowanej firmy – Instytutu Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT), która jest akredytowanym dostawcą usług badawczych oraz certyfikacyjnych dla branży sportowej, meblowej, edukacyjnej i architektonicznej. Wiarygodność, bez - stronność i rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Technicznego potwierdza akredytacja Polskiego Cen - trum Akredytacji. Certyfikaty sygnowane przez INT – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008 - uznawane są na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Cer - tyfikującej Wyroby oznacza, że Instytut Nadzoru

Technicznego dysponuje szerokim upełnomocnionym zakresem certyfikacji dla urządzeń sportowych, me - bli oraz wyposażenia placów do zabaw i gier. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicznych. Dzięki swo - jemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość usług i profesjonalizm, INT współpracuje z wiodącymi pro - ducentami, dystrybutorami i importerami z różnych dziedzin przemysłu. Autentyczność i aktualność cer - tyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na: www. Instytut-nadzoru.com

Przyznanie firmie Nowa Szkoła certyfikatu Instytutu Nadzoru Technicznego stanowi gwarancję bezpieczeństwa i potwierdza, że produkowane przez nas wyroby spełniają wymagane standardy normatywne i jakościowe.

Międzynarodowa norma ISO 9001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Nowa Szkoła spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 do prowadzenia działalności w zakresie projek - towania, produkcji, magazynowania i sprzedaży mebli oraz wyposażenia dla placówek edukacyj - nych i z dniem 9 lipca 2021 r. uzyskała prawo do posługiwania się certyfikatem ISO9001:2015. Certyfikacją zostały objęte działy projektowania, produkcji, magazynowania oraz sprzedaży. Posiadanie tego certyfikatu oznacza, że firma Nowa Szkoła wykazuje zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług wychodzących na wprost ocze - kiwaniom klientów, równocześnie odpowiadając wszelkim wymaganiom prawnym i regulacyjnym oraz umożliwia Nowej Szkole współpracę z polski - mi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami, które wymagają spełnienia warunków założeń Międzynarodowego Systemu Zarządzania.

CERTYFIKAT NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

12

Nasze produkty spełniają poniższe normy obowiązujące w Polsce oraz Unii Europejskiej:

KOLEKCJE MEBLOWE: PN-EN 16121, PN-EN 14749 normy bezpieczeństwa wytrzymałości, trwałości, stateczności i metody badań KRZESŁA, STOŁY I ŁAWKI: PN-EN 1729-1, 2 normy wymiarów funkcjonalnych, bezpieczeństwa i metody badań

KRZESEŁKA DO KARMIENIA: PN-EN 14988 wymagania i metody badań

TABLICE ŚCIENNE ZIELONE: PN-EN 14434 wymagania ergonomiczne, techniczne, bezpieczeństwa oraz metody badań DYWANY: EN 71, REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, niepalność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

PIANKI I MATERACE: EN 71, EN 913, REACH normy trudnopalności, materiałów* bezftalanowych

ARTYKUŁY REHABILITACYJNE: EN 71, EN 913 normy bezpieczeństwa i metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków *Materiały posiadają normy: Tkanina zewnętrzna: REACH, EN 71-3, Pianka poliuretanowa: REACH, EN 71-3 - normy bezpieczeństwa, metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

ZEWNĘTRZNE PLACE ZABAW: EN 1176 normy bezpieczeństwa SPRZĘT GIMNASTYCZNY: EN 913 wymagania bezpieczeństwa i metody badań

ZABAWKI: EN 71 1,2,3 i REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

sklep.nowaszkola.com

13

WZORNIK MATERIAŁÓW PŁYTY MEBLOWE PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA LAMINAT MELAMINOWY LUB HPL (gr. 18 mm, 25 mm) SKALA 1 : 1

SKALA 1 : 1

*

*

PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA TRUDNOPALNA (gr. 18 mm)

PŁYTA MDF LAMINOWANA (gr. 6 mm, 12 mm)

SKALA 1 : 1

SKALA 1 : 1

SKLEJKA SUROWA I LAMINOWANA

PŁYTA HDF (gr. 3,2 mm)

SKALA 1 : 1

OBRZEŻA PCW

Obrzeża dostępne są we wszystkich kolorach płyt MDF oraz płyt wiórowych.

*

*

*

Dekory płyt i obrzeży do wyczerpania zapasów

14

TKANINY

antypoślizgowy

antypoślizgowy

antypoślizgowy

WYPEŁNIENIA 1. WATOLINA 2. GRANULAT PIANKOWY 3. GRANULAT STYROPIANOWY 4. PIANKA POLIURETANOWA

1

4

gęstość: 25 kg/50 m3

2

4

3

gęstość: R-80

sklep.nowaszkola.com

15

kolekcje meblowe . . . . . . . . . . 18 Cubo ����������������������������������������������������������������������������� 18 Fresh �����������������������������������������������������������������������������48 Prima �����������������������������������������������������������������������������66 Exclusive������������������������������������������������������������������������� 76 Klasyczna ����������������������������������������������������������������������� 82 Modern �����������������������������������������������������������������������102 Pastel & Tęczowa ����������������������������������������������������������� 116 biblioteczki . . . . . . . . . . . 130 wysokie regały na stelażu ����������������������������������������������� 131 wysokie regały ������������������������������������������������������������� 132 fresh ���������������������������������������������������������������������������132 kąciki czytelnicze ����������������������������������������������������������� 136 skośne ������������������������������������������������������������������������� 138 meble plastyczne . . . . . . . . . 140 meble na instrumenty muzyczne . . . . .148 meble na akcesoria sportowe . . . . . 149 meble na gry puzzle i układanki . . . . .149 meble na klocki . . . . . . . . . . 149 meble na drukarki . . . . . . . . . 150 półki ścienne . 151 krzesła . . . . . . . . . . . . .152 krzesła drewniane na metalowym stelażu ������������������������� 156 krzesła drewniane . . . . . . . . . . . . . . 156 krzesła plastikowe . . . . . . . . . . . . . . 159 taborety . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 obrotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 tapicerowane . . . . . . . . . . . . . . . .163 stoły i ławki . . . . . . . . . . . 164 bez regulacji wysokości ������������������������������������������������� 167 z regulacją wysokości ��������������������������������������������������� 169 ławki szkolne . . . . . . . . . . . . . . . .170 stoły ekosteel z metalowymi nogami ��������������������������������� 174 stoły lux . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 blaty z cokołami do drwnianych nóg ������������������������������� 180 stoły motylki . . . . . . . . . . . . . . . . 184 stoły z pojemnikami ������������������������������������������������������� 186 stoły mobilne . . . . . . . . . . . . . . . . 186 stoły składane . . . . . . . . . . . . . . . .187 biurka . 188

meble do pracowni komputerowych, językowych, sal konferencyjnych . . . . . . . . .196 meble do pracowni technicznych . 198 meble do pracowni przyrodniczych . . . 202 stanowiska laboratoryjne ������������������������������������������������� 202 ławki laboratoryjne z blatem hpl �������������������������������������� 203 stoły demonstracyjne ����������������������������������������������������� 205 szafy na odczynniki ������������������������������������������������������� 205 dygestorium ����������������������������������������������������������������� 206 szatnie . . . . . . . . . . . . .208 metalowe ��������������������������������������������������������������������� 208 wieszaki . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 na metalowym stelażu ��������������������������������������������������� 211 modułowe ������������������������������������������������������������������� 212 ławki i miękkie siedziska do szatni ����������������������������������� 214 przechowywanie szatani ����������������������������������������������� 216 znaczki do szatni ����������������������������������������������������������� 217 łazienka i toaleta . . . . . . . . . 218 szafki na umywalkę ������������������������������������������������������� 218 wieszaki na ręczniki ������������������������������������������������������� 219 lustra ���������������������������������������������������������������������������220 podajniki na mydło, papier, ręczniki papierowe 220 ochrona osobista . . . . . . . . . 221 gabinet dyrektora . . . . . . . . . 224 gabinet lekarsko-pielęgniarski . . . . . 230 zaplecze socjalno-gospodarcze . . . . .233 stołówka szkolna . 236 meble do kuchni ����������������������������������������������������������� 236 meble do jadalni ����������������������������������������������������������� 240 sztućce metalowe ��������������������������������������������������������� 242 naczynia szklane ����������������������������������������������������������� 242 naczynia porcelanowe ��������������������������������������������������� 245 naczynia i sztućce z melaminy ����������������������������������������� 246 naczynia plastikowe ������������������������������������������������������� 247 obrusy i ceraty��������������������������������������������������������������� 247 wyposażenie kuchni ������������������������������������������������������� 248 akcesoria i środki sanitarne ��������������������������������������������� 260 tablice i akacerosia ścienne ��������������������������������������������� 261 tablice i gabloty . . . . . . . . . . 262 tablice suchościeralne magnetyczne ��������������������������������� 262 tablicezielone. . . . . . . . . . . . . . . .263

16

MEBLE

mebelki piankowe . 286 krążki do siedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 miękkie poduchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 pufy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 foteliki składane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 komplety wypoczynkowe tapicerowane 300 foteliki kanapki pufki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 gruszki worki do siedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 przechowywanie . 304 kosze na śmieci . 307

akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 tablice korkowe 265 gabloty ekspozycyjne 266 panele akustyczne. 267 zabezpieczenia klas i korytarzy. 268 montaż i bezpieczeństwo . 269 zabezpieczenia krawędzi 270 dywany . 272 maty. 280 naklejki na ścianę i podłogę . 284

sklep.nowaszkola.com

17

SERIE MEBLOWE Serie meblowe to gotowe rozwiązania wyposa - żenia przestrzeni żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych, łączące nowoczesną stylistykę z za - sadami ergonomii. Meble w różnych zestawach ułatwiają aranżację pomieszczeń, sprawiając, że wnętrze jest spójne, a poszczególne elementy tworzą harmonijną całość. Wieloletnie doświad - czenie projektantów i ich nieustanny rozwój sprawiły, że oferta produktowa jest rozbudowa - na i dostosowana do potrzeb małych i dużych użytkowników oraz możliwości przestrzennych sal. Otwarte półki, szafki przysłonięte drzwiami, pojemne szuflady i skrzynie zapewniają dużo miejsca do przechowywania oraz eksponowa - nia zabawek i gier. Bogata paleta kolorów oraz szeroki wybór zabawnych aplikacji, frez i nadru - ków pozwala nadać niepowtarzalny, bajkowy charakter pomieszczeniu. Biurka, piankowe sie -

dziska, kryjówki utrzymane w konwencji danej kolekcji stanowią dodatkowe elementy wyposa - żenia. Możliwość zakupu pojedynczych modu - łów do zestawów bazowych gwarantuje zwięk - szenie przestrzeni użytkowej. Do produkcji mebli zostały użyte wysokiej jakości materiały, których powierzchnię można łatwo, szybko i skutecznie umyć i zdezynfekować.

18

Seria Cubo to połączenie funkcjonalności i indywidualności utrzymanej w klasycznej stylistyce. Meble odznaczają się oryginalnym wzornictwem i lekką formą brył. Prezentowaną serię wyróżnia możliwość stworzenia unikalnej kombinacji zestawów, doboru dodatków według własnego uznania, nie tylko pod względem kolorystyki, ale także aranżacji i konfiguracji poszczególnych elementów. Różnorodność zastosowanych rozwiązań sprawia, że produkt jest wyjątkowo dobrze przystosowany do użytku w salach z dziećmi i pozwala urządzić klasę według własnych potrzeb i możliwości przestrzennych pomieszczenia. Bryły mebli zaprojektowano tak, aby ich pojemne wnętrza zawsze były łatwo dostępne.

• 35 mebli bazowych w różnych wymiarach Dodatki: • szafki wiszące w 3 szerokościach • 6 rodzajów nadstawek (wym:76 x 40 x 37, 76 x 40x 75 cm); • 2 rodzaje półek: wąska (wym: 35 x 36 cm), szeroka (wym: 73 x 36 cm); • 2 rodzaje skrytek: mała (wym: 37 x 36 x 34 cm), średnia (wym: 74 x 36 x 34 cm), duża (wym: 112 x 36 x 34 cm); • 3 rozmiary drzwi montowanych do mebla dowolnie (wym: 37 x 37 cm, 37 x 74cm, 37 x 112cm); • 4 rodzaje szuflad: wąskie szerokie, głębokie, płytkie (wym: 37 x 37 x 18 cm,74 x 37 x 15 cm, 37 x 37 x 37 cm, 74 x 37 x 37 cm); • 3 wymiary daszków: wąska (wym. wew.: 35 x 36 x 36 cm), szeroka (wym. wew.: 73 x 36 x 36 cm); • 3 rodzaje skrzyń:

wąski (wym.: 39 x 32 x 19,6 cm), średni (wym.: 76 x 35 x 38 cm), szeroki (wym.: 114 x 40 x 57 cm); • pojemniki plastikowe w 3 wielkościach (płytkie, średnie , maxi) w 8 kolorach do dedykowanych szafek • dodatkowe meble: biurko, kryjówki, przewijaki ze schodami, szafa na łóżeczka, szafa na pościel, mobilne szafki plastyczne i muzyczne, szatnie; • ergonomiczne plastikowe uchwyty; • stelaż wykonany z płyty laminowanej w kolorze brzozy • fronty szuflad, drzwi, skrzyń oraz daszki dostępne w 8 kolorach: morski(do wyczerpania

zapasów), niebieski, biały, szary, żółty, zielony, miętowy i różany; • wszystkie dodatki: skrzynie, aplikacje, drzwi, pojemniki plastikowe - sprzedawane są osobno STELAŻ płyta laminowana 18 mm

brzoza

SZUFLADY, SKRZYNIE, DRZWI, DASZKI

dostępne są w 8 kolorach płyta wiórowa

biały szary żółty różany zielony niebieski miętowy * *

Kolory do wyczerpania zapasów *

morski

CERTYFIKATY I NORMY INTCERT PN-EN 16121+A1:2017-11

zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://sklep.nowaszkola.com/konfigurator/cubo/

sklep.nowaszkola.com

19

MEBLE SERII CUBO

REGAŁ 1

NADSTAWKI

REGAŁ 2

REGAŁ 3

CECHY SERII Szuflady, skrzynie i drzwi dostępne w 8 kolorach

Kolory do wyczerpania zapasów *

* *

miętowy niebieski morski

żółty zielony różany szary biały

Wszystkie dodatki: skrzynie, daszki, drzwi i szuflady sprzedawane osobno

3 rozmiary drzwi montowanych dowolnie

6 rodzajów nadstawek na meble bazowe

szafki na pojemniki w 8 różnych kolorach

4 rodzaje szuflad: wąskie, szerokie, głębokie i płytkie

3 rozmiary skrzyni na kółkach

20

REGAŁY NA SKRZYNIE

DASZKI

SZUFLADY

PRZEWIJAK

DRZWI

PÓŁKI

SKRZYNIE

SZAFKI WISZĄCE

zapraszamy do skorzystania z konfiguratora https://sklep.nowaszkola.com/konfigurator/cubo/ STWÓRZ WŁASNE UNIKALNE KOMBINACJE

2 rodzeje półek: szeroka i wąska

ergonomiczne plastikowe uchwyty

3 rozmiary daszków na meble

35 mebli bazowych

wym. wew. skrytki wąskiej: 35 x 36 x 36 cm wym. wew. skrytki szerokiej: 73 x 36 x 36 cm

sklep.nowaszkola.com

21

MEBLE BAZOWE

REGAŁ 1

Mały 1 NC1101

Średni 2 NC1201

Wysoki 3 NC1301

360 zł

465 zł

570 zł

meble na pojemniki znajdują się na str. 30

NADSTAWKI

Nadstawka dostosowana jest do regału wysokiego z serii meblowej Cubo i pozwala zorganizować do - datkową przestrzeń do przecho - wywania pomocy dydaktycznych, podręczników i książek. W ofercie znajdziecie Państwo pojedyncze i podwójne nadstawki.

Nadstawka pojedyncza do regału wysokiego 3 NC0201 180 zł • 39 x 38 x 37.5 cm; materiał: płyta wióro - wa o gr. 18 mm w kolorze brzozy

Nadstawka podwójna do regału wysokiego 3 NC0301 310 zł • wym. 39 x 38 x 75 cm; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze brzozy

GOTOWE KONFIGURACJE

Dokładne wymiary mebli znajdują się na str. 22-23

22

REGAŁ 2

Mały 2 NC2101

Średni 2+1s NC2211

Średni 4 NC2201

Średni 2s NC2221

430 zł

595 zł

690 zł

585 zł

Wysoki 6 NC2301

Wysoki 4+1s NC2311

Wysoki 2+2s NC2321

Wysoki 3s NC2331

940 zł

890 zł

780 zł

720 zł

NADSTAWKA + DOWOLNY REGAŁ 2 = JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI

Mebel niesamodzielny. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje bazy w postaci innego mebla

Wysoka 4 NC0501 470 zł

Wysoka 2s NC0521 410 zł

Niska 2 NC0401 285 zł

Niska 1s NC0411 210 zł

+

=

sklep.nowaszkola.com

23

REGAŁ 3

Mały 3 NC3101

Średni 6 NC3201

Wysoki 9 NC3301

640 zł

860 zł

1 150 zł

Wysoki 7+1s NC3311

Wysoki 5+2s NC3321

Wysoki 3+3s NC3331

1 155 zł

1 120 zł

1 050 zł

NA SKRZYNIE

Mała 2 NC1261

Średnia 4 NC2261

Duża 6 NC3261

490 zł

730 zł

880 zł

24

SIEDZISKA DO REGAŁÓW

Praktyczny i wygodny materacyk, który w połączeniu z regałem serii me - blowej Cubo stanowi funkcjonalne siedzisko do sal szkolnych oraz gabi - netów terapeutycznych. Zapewnia miejsce do zabaw, nauki, czytania czy odpoczynku. Doskonale sprawdzi się jako wyposażenie szatni lub pocze - kalni. Produkt wykonano z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości i bezftalanowej tkaniny PCW, którą łatwo się czyści i szybko dezynfekuje. Materacyk mocowany jest do bazy siedziska za pomocą rzepów. W ofercie znajdują się materacyki w dwóch rozmiarach i 8 kolorach.

bezpieczne PCW bez ftalanów

Regał Mały 2 NC2101

Regał Mały 3 NC3101

430 zł

640 zł

• wym. 77 x 41 x 3 cm • materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW MATERACYK SIEDZISKO DO REGAŁU MAŁEGO 2

MATERACYK SIEDZISKO DO REGAŁU MAŁEGO 3 • wym. 114.5 x 41 x 3cm • materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW

160 zł

220 zł

szary biały

NS3242 NS3243 NS3244 NS3245 NS3246 NS3247 NS3248 NS3249

szary biały

NS3252 NS3253 NS3254 NS3255 NS3256 NS3257 NS3258 NS3259

limonkowy

limonkowy

morski

morski

żółty

żółty

różany

różany

niebieski miętowy

niebieski miętowy

sklep.nowaszkola.com

25

SZAFKI WISZĄCE

Szafka wisząca 1 NC7101 • wym.: 39 x 32 x 40 cm

320 zł

Szafka wisząca 2 NC7201 • wym.: 76 x 32 x 40 cm

420 zł

Szafka wisząca 3 NC7301 • wym.: 114 x 32 x 40 cm

550 zł

Kolory do wyczerpania zapasów *

Drzwi sprzedawane osobno. Dostępne w 8 kolorach. *

*

26

SZUFLADY fronty dostępne w 8 kolorach

Kolory do wyczerpania zapasów *

295 zł

215 zł

395 zł

285 zł

wąskie niskie 2 szt.

wąska wysoka 1szt.

szerokie niskie 2 szt.

szeroka wysoka 1szt.

NC0012 NC0013 NC0014 NC0015 NC0016 NC0017 NC0018 NC0019

NC0022 NC0023 NC0024 NC0025 NC0026 NC0027 NC0028 NC0029

NC0032 NC0033 NC0034 NC0035 NC0036 NC0037 NC0038 NC0039

NC0042 NC0043 NC0044

* *

* *

* *

*

NC0046 NC0047 NC0048 NC0049

SKRZYNIE fronty dostępne w 8 kolorach

Kolory do wyczerpania zapasów *

365 zł

335 zł

290 zł

szeroka 1 szt.

średnia 1 szt.

wąska 1 szt.

NC9302 NC9303 NC9304 NC9305 NC9306 NC9307 NC9308 NC9309

NC9202 NC9203 NC9204 NC9205 NC9206 NC9207 NC9208 NC9209

NC9102 NC9103 NC9104 NC9105 NC9106 NC9107 NC9108 NC9109

* *

* *

* *

sklep.nowaszkola.com

27

Daszki przeznaczone do mebli z serii Cubo to rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalność z niebanalnym designem. Wprowadzają nieco wariacyjności do sal oraz pozwalają na zaprojektowanie interesującej i praktycznej przestrzeni sprzyjającej zabawie i na - uce. Daszki dostępne są w sześciu kolorach i trzech rozmiarach, dzięki czemu pasują one do wszystkich regałów bazowych Cubo. APLIKACJE MEBLOWE DASZKI

daszki dostępne w 7 kolorach

daszki pasują do mebli bazowych Cubo

=

Daszek do regałów Cubo 2 • nadstawka o wym. 76 x 40 x 38 cm; 1 wnęka; • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

Daszek do regałów Cubo 1 • nadstawka o wym. 39 x 40 x 19,6 cm; 1 wnęka; • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

Daszek do regałów Cubo 3 • nadstawka o wym. 114 x 40 x 57 cm; 1 wnęka; • wyk. z płyty wiórowej o gr. 18 mm

NC6112 NC6113 NC6116 NC6117 NC6118 NC6119

NC6212 NC6213 NC6216 NC6217 NC6218 NC6219

NC6312 NC6313 NC6316 NC6317 NC6318 NC6319

110 zł

199 zł

295 zł

28

PÓŁKI

95 zł

105 zł

Półka mała NC0051 • wym. 35 x 36 cm

Półka duża NC0061 • wym. 73 x 36 cm

95 zł

105 zł

WIELE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI MEBLA

=

DRZWI

Kolory do wyczerpania zapasów *

fronty dostępne w 8 kolorach

*

*

145 zł NC0092 NC0093 NC0094 NC0095 NC0096 NC0097 NC0098 NC0099

135 zł NC0082 NC0083 NC0084 – NC0086 NC0087 NC0088 NC0089

110 zł NC0072 NC0073 NC0074 NC0075 NC0076 NC0077 NC0078 NC0079

* *

*

* *

Wysokie wym. 112 x 37 cm, 1 szt.

Średnie wym. 74 x 37 cm, 1 szt.

Niskie wym. 37 x 37 cm, 1 szt.

sklep.nowaszkola.com

29

Regały na pojemniki prze- znaczone są wyłącznie do pojemników plastikowych i nie mogą być wyposażone w drzwi, półki, szuflady, skrzynie i daszki.

SZAFKI CUBO NA POJEMNIKI PLASTIKOWE

Szafki na pojemniki plastikowe z serii Cubo to idealne rozwiązanie pozwalające na ergonomiczne zagospodarowanie przestrzenią do przechowywania. Pojemniki pozwalają na dostosowanie mebli do potrzeb ich użytkowników a przy tym wpro - wadzają niebanalny element wystroju do pomieszczenia, w którym się znajdują.

szafki Cubo na pojemniki sa głębsze od regałów bazowych Cubo o 5 cm

w 1 skrytce jest miejsce na 4 małe pojemniki, 2 duże lub 1 maxi

Mała 3 NC3191

Mała 2 NC2191

Mała 1 NC1191

630 zł

460 zł

315 zł

• wym. 103,7 x 45 x 49,8 cm

• wym. 69,8 x 45 x 49,8 cm

• wym. 35,9 x 45 x 49,8 cm

Średnia 2 NC1291

Średnia 4 NC2291

Średnia 6 NC3291

395 zł

710 zł

880 zł

• wym. 35,9 x 45 x 87,2 cm

• wym. 69,8 x 45 x 87,2 cm

• wym. 103,7 x 45 x 87,2 cm

Wysoka 3 NC1391

Wysoka 6 NC2391

Wysoka 9 NC3391

425 zł

895 zł

960 zł

• wym. 35,9 x 45 x 124,6 cm

• wym. 69,8 x 45 x 124,6 cm

• wym. 103,7 x 45 x 124,6 cm

30

Wkładka z przegródkami rekomendowana do płytkich pojemników. Może służyć do przechowywania małych elementów. • materiał: polistyren wymiary: 27,5 x 38,8 x 4 cm, grubość 1,5 mm WKŁADY DO POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH

POJEMNIKI PLASTIKOWE CUBO

– z 4 przegrodami NS1377 37 zł

Plastikowe pojemniki przeznaczone do mebli z serii Cubo. Ide - alne rozwiązanie do kreatywnego zarządzania przestrzenią do przechowywania. Dzięki możliwości wyboru wśród rozmiarów i kolorów uzyskuje się możliwość stworzenia niepowtarzalnej aranżacji oraz prostej i szybkiej jej zmiany. Pojemniki wykona - ne są z wysokiej jakości tworzywa, które sprawia, że są one wytrzymałe. Dostarczane z prowadnicami Pojemniki dostępne w 8 kolorach zbliżonych do frontów Cubo

– z 6 przegrodami NS1376 37 zł

– z 8 przegrodami NS1375 37 zł

duże 2 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

duże 3 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

duże 4 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

duże 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 15 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

175 zł

249 zł

315 zł

435 zł

NS2317 morskie NS2320 różane NS2318 żółte NS2319 limonka

NS2356 morskie NS2357 różane NS2358 żółte NS2359 limonka

NS2360 morskie NS2361 różane NS2362 żółte NS2363 limonka

NS2364 morskie NS2365 różane NS2366 żółte NS2367 limonka

NS2331 białe NS2330 szare NS2300 pomarańczowe NS2301 zielone

NS2333 białe NS2332 szare NS2302 pomarańczowe NS2303 zielone

NS2337 białe NS2336 szare NS2306 pomarańczowe NS2307 zielone

NS2315 białe NS2316 szare NS2326 pomarańczowe NS2327 zielone

małe 4 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

małe 6 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

małe 8 szt. • wym.: 31 x 42 x 7 cm • zestaw prowadnic w komplecie

maxi • 1 szt., wym. 31 x 42 x 30 cm; • zestaw prowadnic w komplecie

260 zł

345 zł

450 zł

110 zł

NS2383 morskie NS2386 różane NS2384 żółte NS2385 limonka

NS2368 morskie NS2369 różane NS2370 żółte NS2371 limonka

NS2372 morskie NS2373 różane NS2374 żółte NS2375 limonka

NS2348 morski NS2349 różany NS2350 żółty NS2351 limonka

NS2381 białe NS2382 szare NS2396 pomarańczowe NS2397 zielone

NS2335 białe NS2334 szare NS2304 pomarańczowe NS2305 zielone

NS2339 białe NS2338 szare NS2308 pomarańczowe NS2309 zielone

NS2352 biały NS2353 szary NS2354 pomarańczowy NS2355 zielony

sklep.nowaszkola.com

31

GOTOWE MEBLE

Moduł 1 ZC1100

Moduł 2 ZC1200

Moduł 3 ZC1300

Moduł 7 ZC2200

595 zł

800 zł

1 125 zł

1 695 zł

• wym. 39 x 40 x 49 cm

• wym. 39 x 40 x 97 cm

• wym. 39 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 87 cm

morski - do wyczer - pania zapasów

nowy odcień niebieskiego

Moduł 8 ZC2201

Moduł 9 ZC2300

Moduł 10 ZC2301

Moduł 6 ZC2602

995 zł

2 555 zł

950 zł

1 610 zł

• wym. 76 x 40 x 87 cm

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 113 cm

32

Moduł 11 ZC2302

Moduł 4 ZC2600

Moduł 5 ZC2601

Moduł 17 ZC3601

1 435 zł

1 370 zł

1 390 zł

2 040 zł

• wym. 76 x 40 x 124 cm

• wym. 76 x 40 x 113 cm

• wym. 76 x 40 x 113 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

morski - do wyczer - pania zapasów

nowy odcień niebieskiego

Moduł 12 ZC2500

Moduł 13 ZC2501

Biurko BC0001

Moduł 19 ZC3602

2 400 zł

1 845 zł

990 zł

1 675 zł

• wym. 76 x 40 x 199 cm

• wym. 76 x 40 x 199 cm

• wym. 115 x 48 x 77,5 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

sklep.nowaszkola.com

33

Moduł 14 ZC3100

Moduł 15 ZC3200

Moduł 16 ZC3201

Moduł 18 ZC3300

1 150 zł

1 200 zł

2 015 zł

1 760 zł

• wym. 114 x 40 x 49 cm

• wym. 114 x 40 x 87 cm

• wym. 114 x 40 x 87 cm

• wym. 114 x 40 x 113 cm

Moduł 21 ZC3301

Moduł 22 ZC3302

Moduł 23 ZC3303

Moduł 20 ZC3600

1 743 zł

1 950 zł

1 840 zł

2 280 zł

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

• wym. 114 x 40 x 124 cm

morski - do wyczerpania zapasów

nowy odcień niebieskiego

Moduł 25 ZC2410

2 055 zł

• wym. 76 x 40 x 162 cm

Moduł 24 ZC3260

1 800 zł

• wym. 114 x 40 x 113 cm

34

Moduł 30 ZC2305

Moduł 27 ZC1202

Moduł 26 ZC3101

1 750 zł

750 zł

1 050 zł

• wym. 70 x 45 x 125 cm

• wym. 36 x 45 x 87 cm

• wym. 104 x 45 x 50 cm

Moduł 28 ZC2203

Moduł 29 ZC1304

Moduł 31 ZC3306

1 250 zł

950 zł

2 400 zł

• wym. 70 x 45 x 87

• wym. 35,9 x 45 x 124,6 cm

• wym. 104 x 45 x 125

sklep.nowaszkola.com

35

GOTOWE ZESTAWY

8 590 zł

4 945 zł

morski - do wyczerpania zapasów

nowy niebieski

CUBO0001

CUBO0002

nowy odcień niebieski

6 970 zł

6 990 zł

morski - do wyczerpania zapasów

CUBO0003

CUBO0004

36

7 749 zł

7 300 zł

CUBO0005

CUBO0006

8 220 zł

4 675 zł

nowy odcień niebieski

morski - do wyczerpania zapasów

CUBO0007

CUBO0008

sklep.nowaszkola.com

37

nowy odcień niebieski

morski - do wyczer - pania zapasów

morski - do wyczerpania zapasów

nowy odcień niebieski

CUBO0009

CUBO0010

5 350 zł

4 205 zł

CUBO0012

CUBO0011

2 855 zł

3 635 zł

6 185 zł

CUBO0013

38

CUBO0014

7 500 zł

nowy odcień niebieski

morski - do wyczer - pania zapasów

CUBO0015

5 100 zł

sklep.nowaszkola.com

39

BIURKA

Kolory do wyczerpania zapasów *

+ =

305 zł

130 zł

Drzwi • 1 szt.; wym.: 37 x 37 cm; z zamkiem

Szuflady • 2 szt.; wym.: 37 x 37 x 18 cm; z zamkiem

NC0012Z NC0013Z NC0014Z NC0015Z NC0016Z NC0017Z NC0018Z NC0019Z

NC0072Z NC0073Z NC0074Z NC0075Z NC0076Z NC0077Z NC0078Z NC0079Z

Biurko Cubo NC7001

620 zł • stelaż modułu wykonany jest z laminowanej płyty w kolorze brzozy (o grubości 18 mm), • fronty z płyty wiórowej laminowanej (o grubości 18 mm) w ko - lorze do wyboru jasnozielonym, żółtym, szary, białym, niebieski oraz morskim • drzwi i szuflady (w 6 kolorach) sprzedawane osobno • wym.: 115 x 48 x 77,5 cm

* *

* *

40

MEBLE PLASTYCZNE TEATRALNE I MUZYCZNE

wygodny dostęp po obydwu stronach szafki

Duże pojemne półki

SZAFKA PLASTYCZNA ŻÓŁW

Szafka plastyczna Żółw NC4001 760 zł Dwustronna szafka zaprojektowana z myślą o prze - chowywaniu artykułów plastycznych. Wyposażona w otwarte półki, w których można gromadzić bloki A4 i A3. Boczne kontenerki zapewniają miejsce na przybo - ry malarskie, farby czy kredki. W pojemnych szufladach można bezpiecznie schować przedmioty i artykuły, które nie powinny być łatwo dostępne lub wymagają szczegól - nych warunków przechowywania. Dzięki kółkom szafka może być ustawiona w dowolnym miejscu sali lub łatwo przetransportowana do innego pomieszczenia. • wym. 59 x 77 x 58 cm;

mobilność szafce zapewniają 4 kółka

miejsce na 2 niskie lub jedną wysoką szufladę po obydwu stronach szafki. (szuflady sprzedawane osobno)

Szuflady dostępne na str. 27

• materiał: płyta wiórowa w kolorze brzozy; • płyta MDF o gr. 6 mm w kolorze białym;

• kółka z tworzywa sztucznego; • szuflady sprzedawane osobno

przykręcany drążek do zawieszania stro - jów teatralnych

dwa otwarte pojemniki na małe elementy

SZAFKA NA KOSTIUMY TEATRALNE

Szafka na kostiumy teatralne NC8011 720 zł Mobilna szafka zaprojektowana z myślą o wygodnym przechowy - waniu strojów teatralnych. Wypo - sażona w drążek do zawieszennia strojów oraz w dwa otwarte pojem - niki na małe elementy kostiumów. • wym.: 120 x 50 x 120 cm; 2 pojemniki, drą - żek, 5 kółek, w tym 2 z blokadą; • materiał: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza, tworzywo sztuczne, metal

dodatkowe koło po środku szafki

koła z blokadą

Szafka plastyczna Cubo NC4000 915 zł Dwustronna mobilna szafka na materiały plastycz - ne posiada 3 poziomy oraz 4 rodzaje półek. Szafka została zaprojektowana jako element wzbogacający serię mebli Cubo. Jej stelaż wykonano z płyty wióro - wej w odcieniu brzozy. Separatory półek z płyty wió - rowej dostępne są w kolorze niebieskim, miętowym i kobaltowym. SZAFKA PLASTYCZNA CUBO

wygodny dostęp po obydwu stronach szafki

miejsce na duże arkusze oraz bibuły

miejsce na duże butelki z farbą i klejem

• półka otwarta duża, wym.: 77 x 38 x 10 cm • półka otwarta mała: wym.: 36 x 38 x 10 cm • dziewięć półek przedzielonych kolorowymi separatorami, wym.: 36 x 17 x 36 cm • dwie półki regałowe, wym.: 36 x 35 x 36 cm • wym. całego mebla: 114 x 39 x 87 cm

nowy odcień niebieskiego

mobilność szafce zapewnia 5 plastikowych kółek (w tym 2 z blokadą)

morski - do wyczer - pania zapasów

sklep.nowaszkola.com

41

MOBILNA SZAFKA NA SZUFLADY

Mobilna szafka na szuflady. Cubo NC4100

920 zł Mobilna szafka zapewniająca funkcjonalną przestrzeń do przechowywania akcesoriów sportowych, instrumentów muzycznych, po - mocy plastycznych. Może również pełnić funkcję kontenera do dwustanowiskowego biurka. Wyposażona w otwartą półkę. Moż - liwość montażu szuflad z dostępem z obu stron. Zastosowanie kółek ułatwia przesuwa - nie szafki razem z jej zawartością. Szuflady do kupienia osobno • wym. 76,6 x 72,6 x 86,7 (bez kółek); materiał: płyta wiórowa w kolorze brzozy, 4 kółka z tworzywa sztucznego • szuflady sprzedawane osobno

wyposażona w otwartą półkę

Szuflady sprzedawane osobno dostępne na str. 27

kółka ułatwiają przesuwanie szafki razem z zawartością

możliwość montażu szuflad z dostępem z obu stron

MOBILNA SZAFKA Z SZUFLADAMI I INSTRUMENTAMI MUZYCZNYMI

20 rodzajów instrumentów w zestawie

Cubo. Mobilna szafka z instrumentami muzycznymi NC4200 2 999 zł Mobilna szafka zapewniająca funkcjonalną przestrzeń do przechowywania bogatego zestawu instrumentów muzycznych. Może również pełnić funkcję kontenera do dwustanowiskowego biurka. Wyposażona w otwartą półkę i pojemne szuflady w kolorach białym szarym i limonkowym z dostępem z obu stron. Zastosowanie kółek ułatwia przesuwanie szafki razem z jej zawartością. • wym. 76,6 x 72,6 x 86,7 (bez kółek); materiał: płyta wiórowa w kolorze brzozy, 4 kółka z tworzywa sztucznego; szuflady w zestawie: 2 szerokie niskie miętowe, 1 szeroka wysoka szara, 1 szeroka wysoka biała

42

KRYJÓWKA

KRYJÓWKI WYCISZAJĄCE

Specjalnie zaprojektowana jako wyposażenie sal żłob - kowych i przedszkolnych. Doskonała baza do zabawy i idealny azyl dla maluchów, które wymagają wyciszenia czy mają chwilową potrzebę oderwania się od rówieśni - ków. Stanowi miejsce przytulne i spokojne dające dziecku poczucie bezpieczeństwa. Wyposażony w miękki profilo - wany materac, który z jednej strony umożliwia siedzenie, a z drugiej leżenie. Ze względu na wysokość, kryjówka wy - maga mocowania do ściany. Materac dostępny w dwóch kolorach, sprzedawany osobno. • wym.: 153 x 54 x 149 cm; • kolor: brzoza, zielony, biały, różany, niebieski, szary, miętowy; • materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 18 mm

nowy odcień niebieskiego

morski - do wyczer - pania zapasów

Kryjówka wyciszająca kolorowa NC0202

Kryjówka wyciszająca biało- szara NC0203

1 350 zł

1 350 zł

MATERAC DO KRYJÓWKI CUBO • wym.: 126,4 x 50 x 58 cm (w najwyższym punkcie); • materiał: pianka, tkanina PCW

– szary NS1202

– biały NS1203

– limonkowy NS1204

– miętowy NS1209

620 zł

620 zł

620 zł

620 zł

sklep.nowaszkola.com

43

MAXI KRYJÓWKA

Uczniowie ma swój własny świat, czasem potrzebują miejsca aby się zrelaksować, wyciszyć, pomarzyć w samotności czy poczytać książkę. Szczególnie jeśli na co dzień dużo czasu spędzają w szkole. Kryjówka to odrobina przestrzeni dla dziecka. Ten niesamowity domek daje możliwość zarówno odizolowania się na chwilę i naukę bycia samemu ze sobą, jak i zaproszenia rówieśników do wspólnych zabaw i rozmów. Stanowi doskonałe miejsce do budowania relacji społeczno – emocjonalnych. W zależności od potrzeb użytkowników proponujemy Państwu trzy modele kryjówek o solidnej konstrukcji z laminowanej płyty wiórowej. Wszystkie domki wyposażono w siedziska i panele ścienne wykonane z pianki poliuretanowej i bezftalanowej tkaniny PCW, łatwej do utrzymania w czystości. Pod sie - dziskami pozostawiono przestrzeń na plecaki szkolne lub buty. Dla użytkowników bardziej wymagających przygotowaliśmy wersję kryjówki z wysuwanymi blatami oraz z możli - wością przechowywania na regałach książek, czasopism czy pojemników z przyborami.

morski - do wyczerpania zapasów

nowy odcień niebieskiego

z narożnymi siedziskami NC0211 4 600 zł • wym. 134,6 x 144 x 210,8 cm ; 4 narożne siedziska z 4 pane - lami ściennymi; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze: brzoza, biały, miętowa; płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCW w kolorze szarym, pianka poliuretanowa

z kanapami NC0212

z kanapą i regałem NC0213 3 850 zł • wym. 134,6 x 144 x 210,8 cm; 1 kanapa dwuosobowa z 1 panelem ściennymi, regał z 4 półkami i 2 wysuwanymi blatami; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze: brzoza, biały, miętowa; płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCW w kolorze szarym, pianka poliuretanowa

3 600 zł • wym. 134,6 x 144 x 210,8 cm; 2 kanapy dwuosobowe z 2 pane - lami ściennymi; materiał: płyta wiórowa o gr. 18 mm w kolorze: brzoza, biały, miętowa; płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym i niebieskim, tkanina PCW w kolorze szarym, pianka poliuretanowa

Mięciutka poduszka wykonana z wysokojakościowej bezftalanowej tkaniny PCW. Materiał zewnętrzny łatwo się czyści i szybko dezynfe - kuje. Wypełnienie w postaci pociętych kawałków pianki poliuratano - wej zapewnia wygodne podparcie dla głowy. Poduszka może pełnić również funkcję siedziska na podłodze. Dostępna w kilku wariantach kolorystycznych. Doskonale komponuje się z serią mebli Cubo. PODUSZKI-JAŚKI DO KRYJÓWKI

• wym. 40 x 40 cm • materiał: tkanina PCW,

ścinki pianki poliureatnowej

• kolor: mix kolorów

– mix kolorów NS3270

– szary NS3262

– biały NS3263

– limonkowy NS3264

145 zł

69 zł

69 zł

69 zł

– morski NS3265

– żółty NS3266

– różany NS3267

– niebieski NS326 8

– miętowy NS3269

69 zł

69 zł

69 zł

69 zł

69 zł

44

SZATNIE

Szatnia Cubo 6 NC8161 920 zł • wym. 138 x 35 x 131 cm; 6 skry- tek, 6 wieszaczków w kształcie gwiazdki z potrójnymi uchwytami w kolorze żółtym, kratka na buty; materiał: płyta meblowa laminowa - na w kolorze brzoza, metal, tworzy - wo sztuczne

Szatnia Cubo 3 NC8131 695 zł • wym. 75 x 35 x 131 cm; 3 skrytki, 3 wieszaczki w kształcie gwiazdki z potrójnymi uchwytami w kolorze żółtym, kratka na buty; materiał: płyta meblowa laminowana w ko - lorze brzoza

Drzwi do szatni Cubo • 3 szt.; wym.: 21 x 21; uchwyt

• materiał: płyta meblowa laminowana o gr. 18 mm • możliwość montażu drzwiczek z lewej i prawej strony

Szare 3 szt. NC8232

Białe 3 szt. NC8233

Zielone 3 szt. NC8234

Zielone 3 szt. NC8239

240 zł

240 zł

240 zł

240 zł

możliwość dowolnego łączenia kolorów drzwi w pojedynczej szatni

Morskie 3 szt. NC8235 • do wyczerpania zapasów

Żółte 3 szt. NC8236

Różane 3 szt. NC8237

Niebieskie 3 szt. NC823 8 240 zł

240 zł

240 zł

240 zł

sklep.nowaszkola.com

45

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator