Greenity32

T E E LT V E R B E T E R I NG

De onkruidbestrijding vraagt een gedegen voorbereiding. Bijvoorbeeld om te weten welke middelen er op de verschillende gewassen gespoten kunnen en mogen worden. Een ander aandachtspunt is de kennis over het beste tijdstip en de beste omstandigheden van een toepassing. Voor elk middel kunnen die anders zijn.

Onkruidbestrijding goed voorbereiden

zo vroeg mogelijk worden toegepast.

Er zijn middelen die vrijwel niet inspoelen. Daarbij is een zeer natte bovengrond nodig om het middel voldoende diep in de bovenlaag te krijgen. Als deze middelen op een te droge grond worden gespoten, dan blijft de ondergrond - waar de on- kruidzaden kiemen - onbeschermd en is de werking miniem. Bijko- mend nadeel is dat de concentratie van het middel in het kleine boven- laagje zo hoog wordt dat sommige gewassen hierdoor schade oplopen als ze opkomen. Bij deze middelen kan een hechter zelfs negatief wer- ken. Ook het optimale toedieningstijdstip van middelen verschilt. Voor veel middelen geldt dat ze beter werken naarmate ze dichter voor het opko- men van de gewassen gespoten wor- den. Er zijn echter ook middelen die het langer uithouden als ze onder koude omstandigheden worden ge- spoten. Deze middelen moeten dus

Tekst: Henk van den Berg, teelt- en bedrijfsadviseur Fotografie: René Faas

TANKMIXEN In de praktijk worden vaak verschil- lende bodemherbiciden gemengd. Te weinig wordt hier rekening gehouden met de optimale omstan- digheden die voor een bepaald mid- del gelden. Als makkelijk en slecht inspoelbare middelen met elkaar worden gemengd, is het in ieder ge- val voor een van twee niet optimaal. Afhankelijk van het weer zal of het ene of het andere middel minder werken of schade kunnen veroor- zaken. Ditzelfde geldt voor het op- timale toepassingstijdstip. Worden ‘koude’ middelen te laat gespoten dan is de werking korter, terwijl andere middelen te vroeg zijn uitge- werkt als ze te vroeg worden gespo- ten. Meermaals spuiten, op het voor het middel perfecte tijdstip en onder de juiste omstandigheden, kan een veel beter resultaat opleveren.

Voor de meeste bodemherbiciden geldt dat spuiten op een goed vochtige grond de beste resultaten geeft. Let hierbij op de verschillen in oplosbaarheid. Het ene middel spoelt veel makkelijker in dan het andere. Hierdoor is niet alleen het gevaar op schade groter, maar bij verkeerde toepassing is er ook kans op verschillen in werking. Middelen die makkelijk inspoelen kunnen worden gespoten met een hechter, die de werkzame stof in de boven- grond vasthoudt. Hierdoor wordt voorkomen dat het middel te diep in de grond schade veroorzaakt, maar ook dat de oplossing van het middel in de bovengrond te laag wordt voor een goede werking.

31 januari 2019

61

31 januari 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online