Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

TIPS - ERNÆRING

Olympiatoppens ernærings- eksperter på lag med Gruppetto! Olympiatoppen har det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett, og et helhetlig ansvar for ut- øvernes resultater. Olympiatoppen består av åtte fagavdelinger som tilrettelegger en optimal prosess for våre toppidretts- utøvere. Olympiatoppens Ernæringsavdeling for- midler forsknings- basert kunnskap, og veileder med lang er- faring med ulike id- retter på høyt interna- sjonalt nivå. Hovedfokus er pres- tasjonsernæring, op- timalisering av kropps- sammensetning og klinisk ernæring. Avdelingens fagansvar- lige Ina Garthe og hennes fagpersonell ønsker å nå ut med viktig ernæringsveiled- ning til utøvere på ulike nivåer i norsk sykkels- port via leveranser av fagartikler til Gruppetto. I denne første utgaven av Gruppetto tar vi for oss grunnleggende kosthold. I kommende utgaver er det fokus på idrettsernæring med prestasjonsfremm- ende effekt tilpasset tursyklister på ulike nivåer, og aktive ryttere på konkurransenivå. Målsetningen til Gruppetto og Olympia- toppens meget kom- petente ernærings- personell, er å gi utøvere på sykkel bedre forståelse for ernæringsbehovet, for å yte mer og totalt sett prestere bedre.

Ernæring for syklister og øvrige sportsfolk: “Back to basic” for optimal effekt! - Det er naturlig å tro at de som trener mye ønsker optimal effekt av hver eneste treningstime. Med et gjennomtenkt og individuelt tilpasset treningsprogram, stor treningsvilje og solid er- faring vil du komme langt, men ikke helt dit du ønsker. Tenker du riktig kosthold, og gjør noe med det, øker du effekten ytterligere, sier daglig leder og fagansvarlig for Olympiatoppens ernæringsavdelingen med nasjonens mest kompetente fagpersonell innen idrettsernæring .

Andre ́ Baumann er ernæringsfysiolog og fagkonsulent.

Ina Garthe - daglig leder og fagsjef for ernæringsavdelingen.

Heidi Holmlund er klinisk ernæringsfysio- log og fagkonsulent.

Mats Johansen er fagkonsulent.

Anu Koivisto er klinisk ernæringsfysiolog og fagkonsulent.

- Vi vet at riktig ernæring op- timaliserer de fysiologiske pro- sessene som er essensielle for

med veiledning av de beste ut- øverne i Norge. Vi skal ta for oss flere viktige tematikker i Gruppetto-

sjon eller generelt overskudd. Kort fortalt handler det om å velge de ”riktige” matvarene og de korrekte mengdene til riktig tid. Da vil du få større utbytte av hver treningsøkt og prestere bedre når det gjelder. Husk at det ikke er det du gjør periodevis, men det du gjør regelmessig som vil gi effekt

tilpasningene etter en tren- ingsøkt, og som

magasinet fremover, men først må grunn- laget være på plass på lik linje med grunntreningen: Hva du gjør hver dag før,

“Det du gjør regelmessig vil ha best effekt over tid”

gjør at du blir bedre for hver økt. Vi vet også at vi kan manipulere karbohydratlagrene til å gi oss mer energi når vi trenger det, og at det er enkelte stoffer vi finner i mat og drikke som kan ha en ergogen effekt (ha er prestasjonsfremmende effekt). Idrettsernæring er et stort og spennende felt og det forskes mye. Vi baserer vår kunnskap på vitenskapelig dokumentasjon og mange år med praktisk erfaring

over tid. Dette gjelder både kostholdet og treningen.

under og etter trening og de små, men viktige detaljene du må planlegge, forteller Ina Garthe med doktorgrad i idrettsfysiologi fra Norges Idrettshøgskole. - Mange spiser uten å være be- visst på timing eller type produkter, og det er ikke alltid den beste strategien med tanke på treningsadaptasjon, restitu-

Spis ofte og drikk regelmessig Små og hyppige måltider ser ut til å ha stor betydning for optimal kroppssammensetning og pres- tasjon. Målet med denne type måltidsmønster er å holde blodsukkerkonsentrasjonen så stabil sommulig, da dette er viktig både for fysisk og psykisk ‹

Olympiatoppen

Ernæring

46 GRUPPETTO # 1

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease