Gruppetto SYKKELSPORT 13-2016

Unaas har l ever t håndbygget kva l i tet sh j u l t i l d i n konkur ransesykke l s i den 2008. Vi er Nord-Europas l edende produsent av karbonh j u l og l i gger mange sykke l l engder f remfor våre konkur renter .

Vår h j u l ser i e for 2016 er s tør re og mer komp l et t enn noen gang før . Vi t i l byr he l e 36 forsk j e l l i ge h j u lmode l l er f ra l andeve i , t r i ath l on, tempo, cyc l ocross og ter rengsykke l . Det te s l i k at du kan være s i kker på at v i har et h j u l set t per fek t for d i t t behov . Al l e våre mode l l er kan l everes med sk i vebrems og fe l gbrems .

Ingen kan l evere h j u l av bedre kva l i tet og y te l se t i l en l avere pr i s enn hva v i kan!

Kom i nnom vår but i kk for å prøve en av våre mode l l er ! Besøk vår net t s i de: www.unaas .no for mer i nformas j on.

Ne t t s i d e : www . u n a a s . n o - Ko n t a k t o s s p å : e s p e n@u n a a s . n o - F a c e b o o k : www . f a c e b o o k . c om / u n a a s c y c l i n g - www . i n s t a g r am . c om / u n a a s c y c l i n g /

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease