Kirkkolaiva nro 26

3

L

yhyesti

MATTI SALMINEN LÄÄNINROVASTIKSI 2018-21

n Kirkkolain muutoksen myötä lää- ninrovastia ei valita enää vaalilla vaan tuomiokapituli nimittää teh- tävään jonkun rovastikunnan kirk- koherroista neljäksi vuodeksi ker- rallaan. Tuomiokapituli on tehnyt seuraavat nimitykset lääninrovastin tehtävään ajalle 2018 – 2021: Ke- mi-Tornion rovastikunta: kirkko- herra Matti Salminen, Rovaniemen rovastik: Kari Yliräisänen, Lapin rovastik: Hanna Kuusela, Limin- gan rovastik: Ilkka Tornberg, Kalajoen rovastik: Kari Tiirola, Kokkolan rovastik: Erkki Huuki, Koillismaan rovastik: Tuomo Tör- mänen. Tuomiokapituli lakkauttaa Raahen rovastikunnan 1.1.2019. Rovastikun- taan kuuluu vain kaksi seurakuntaa, Raahe ja Siikalatva. Niiltä kysytään seuraavaksi lausuntoa siitä, mihin ro- vastikuntaan ne haluavat liittyä.   Seurakuntatyön johtamisen tut- kinnon ovat suorittaneet Tuuli Kap- raali Tornio, Heini Kesti Rovaniemi, Mirjami Dutton, Kai Juvila, Satu Kreivi-Palosaari, Sampsa Kuusamo, Osmo Leppänen, Olli Luhtasela sekä Tarja Pyy. Pastoraalitutkinnon ovat suoritta- neet Ari Niskala (Haaparanta), Soile Tuusa ja Jaakko Syynimaa. Pentti Lehto on irtisanoutunut Keminmaan määräaikaisesta seura- kuntapastorin virasta 1.3.2018. Annettiin viranhoitomääräyksiä: rovasti Martti Puontila Kemin- maan seurakuntapastoriksi 14.12. alkaen 30.4.2018 saakka, Risto Räi- hä Tornion seurakuntapastoriksi 1.– 31.1.2018, Jaakko Syynimaa Tuiran vt. kappalaiseksi 1.1. – 28.2.  PIISPA SAMUEL SALMI SIIRTYY ELÄKKEELLE ENSI MARRASKUUSSA n Piispa Samuel Salmi on il- moittanut siirtyvänsä eläkkeelle ensi vuoden marraskuun alusta eli 1.11.2018. Salmi on hoitanut Oulun hiip- pakunnan piispan virkaa vuodesta 2001. Muoniossa 1951 syntynyt Salmi vihittiin papiksi Oulun hiippakun- taan 1974. Hän on toiminut seurakuntapap- pina Oulussa, Ylitornion kristillisen opiston rehtorina, Turun arkkihiip- pakunnassa pääsihteerinä, pappis- asessorina, lääninrovastina ja Turun Katariinan seurakunnan kirkkoher- rana. ”Kiitän kaikista ihmisistä, jotka ovat iloiten rakentaneet tätä kaunista pohjoista maata ja sen henkistä ja hengellistä elämää yhdessä kanssa- ni”, piispa Salmi toteaa hiippakun- nalle osoittamassaan kirjeessä. Alustavan arvion mukaan vaali toimitetaan elo-syyskuussa 2018.  Piispan vaalissa äänestävät kaikki hiippakunnan papit, joita on yli 500, sekä yhtä monta seurakuntien valit- semaa luottamushenkilöä. Yhteensä piispan valitsijoita on siis yli tuhat.

Kunkin sankarivainajan muistolaatan taakse asettui kunniavartioon lähes saman ikäinen henkilö kuin muistettava oli kuollessaan.

Itsenäisyyspäivän kunniavartio antoi kasvot sankarivainajille

Kunniavartio kaikilla muistomerkeillä Sankarihautojen lippupartiosta löytyi tehtäväänsä varsin rutinoi- tunut kolmikko Raimo Vaajala , Sakari Lampela ja Jari Rautio . Kokemusta kunniavartiosta on pisimmillään jo vuodesta 1993. Miehet kertoivat keskitty- neensä kunniavartiossa vain teh- täväänsä. Tilaisuuden synnyttä- miä ajatuksia, jotka kohdistui- vat sankarihaudoissa lepääviin, puretaan myöhemmin omassa hiljaisuudessa. Lippuvartion lisäksi kunni- avartiot oli sijoitettu vapausso- dassa ja vakaumuksensa puoles- ta kaatuneiden muistomerkeille. Itsenäisyyspäivän tapahtumista muistomerkeillä vastasivat yh- dessä seurakunta ja kunta. Itsenäisyyspäivän pääjuhlassa seurakuntakeskuksessa juhlapu- hujana kuultiin Tervolasta läh- töisin olevaa kenraalimajuri Pa- si Kostamovaaraa , joka toimii Rajavartiolaitoksen esikunnassa raja- ja meriosaston päällikkönä. Kostamovaara tarkasteli niin rajavartiolaitoksen historiaa, tehtäviä kuin tulevaisuuttakin. Kemin Merivartioaseman osalta- han toimintaa on oltu siirtämässä Virpiniemen asemalle. Tervolan seurakunta on saa- nut uuden naisten kuoron, joka esiintyi enimmäistä kertaa niin jumalanpalveluksessa kuin päi- väjuhlassa kanttori Sari Vä- häkankaan johdolla. Tervolan kunnan tervehdyksen juhlaan toi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pertti Keränen . (PV) Pääjuhla seurakunta- keskuksessa

n Ylväs hetki, totesi Risto Heik- kilä , yksi 109 vapaaehtoisesta, jotka seisoivat itsenäisyyspäivänä kunniavartiossa Tervolan sanka- rihaudoilla. Risto antoi osaltaan kasvot sankarikuoleman kohdan- neelle ikätoverilleen Martille ja konkretisoi sen menetetyn nuo- ruuden, jonka isänmaan puolusta- minen oli tältä vaatinut. Lumipukuisten hahmojen rivis- töt sankarihautojen takana olivat ylväs ja harmoninen näky, joka väreili rauhaa. Tunnelmaa kantoi osaltaan kirvakan pakkasen utui- nen aamuhämy, joka hiljalleen vetäytyi päivänvalon edessä. Menetetty nuoruus Suomen 100-vuotisen itsenäi- syyden muistoa kunnioittamaan Tervolan hautausmaalle kerääntyi arvioiden mukaan yli 400 henkeä. Heistä vain osa, runsaat 200 sopi Tervolan Vanhaan kirkkoon san- ajumalanpalvelukseen. Saarnas- saan kirkkoherra Heikki Holma yhdisti sankarivainajien ja kunni- avartiossa seisoneiden nuoruuden numeroin. Kunniavartiossa olleiden 109 hengen keski-ikä oli vajaat 27 vuotta kuten sankarivainajienkin. Sankarivainajien joukossa on isä, jonka ainoa tytär syntyi vain kaksi päivää ennen isänsä kuo- lemaa. Siellä on 16-vuotias suo- jeluskunnan sotilaspoikaosastoon kuulunut, joka kohtasi tiensä pään vartiossa Pisajoen rautatiesillalla.

Juha Loukola liittyi 15-vuotiaana jatkosotaan ja toimi sotilaspoikalähet- tinä erillispataljoonassa.

Lippuvartiossa seisoivat rutinoituneet reserviläiset Raimo Vaajala, Sakari Lampela ja Jari Rautio.

Juha Loukola. Hän on monissa eri juhlallisuuksissa edustanut Tervolan sotaveteraaneja ja tuo- nut esille heidän elämäntilan- teensa. Nytkin hän oli yhtenä laskemassa muistoseppeltä san- karihaudalle. Juha Loukolan oma sota- taival alkoi 15-vuotiaana soti- laspoikalähettinä jatkosodassa

kaukopartiomiesten erillisen pa- taljoonan 4. komppaniassa, joka tunnettiin osasto ”Vehniäisenä.” Osaston miehet operoivat vihol- lisen selustassa rintaman takana kaukopartioissa. Lapin sodalta Loukola välttyi, kun sodan melskeissä oli jäänyt asevelvollisuuskoulutus suorit- tamatta

Sotilaskoulutus sodan päätyttyä

Nuoruus ja vanhuus kohtasivat muistotilaisuudessa. Levollisin mielin odotti tilaisuuden alkua 90 vuoden merkkipaalun ohittanut

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-flipbook" TITLE="Learn about Creating Flipbooks with FlippingBook">FlippingBook</A> flipbook maker