Kirkkolaiva nro 26

4

n Yhteistä näkemystä ja ratkaisuja seurakunnan parhaaksi toivoi ensi kertaa kirkkoherrana Kemin kirkkovaltuuston kokoukseen osallistunut Tuomas Tölli . Näkemystään seurakunnan tulevasta toiminta- vuodesta hän ilmensi myös vuoden 2018 talousarvi- on tekstiosassa. Siinä hän korosti, että jumalanpalvelusta seura- kuntaelämän keskuksena tulee elävöittää ja korostaa. Toiminnan tulee liikkua sinne, missä ihmiset ovat ja kohdata heidät arjen keskellä. Niin kirkkovaltuutettujen kuin Töllin puheenvuo- rot viestittivät, että seurakunnalla on edessään arvi- oinnin ja suunnittelun vuosi. Oli jopa aistittavissa, että merkittäviä talous- ja henkilöstöratkaisuja ei lähikuukausina tehdä, vaan tiukat ratkaisut siirre- tään ensi syksynä valittavan uuden kirkkovaltuuston harteille. Henkilöstön osalta selvitystyötään jatkaa syk- syllä valittu työalojen suunnitteluryhmä. Tulevaa hahmoteltaessa edellytetään suunnittelijoilta ja hen- kilöstöltä valmiutta tarkastella työalarajat ylittävää arkityötä. Strategioita ja niukkuutta Seurakunnan uuden toimintastrategian työstäminen jää myös uudelle valtuustolle. Luultavammin se saa myös ratkaistavakseen viestinnän, sillä valtuusto ko- ki tarvetta verkkoviestinnän ja sosiaalisen median kehittämiseen. Varsinaista viestintästrategiaa seura- kunnalla ei nyt ole. Toiminta pohjautuu ensi vuonna kolmen miljoonan euron verokertymään ja valtiolta tulevaan 420 000 euron korvaukseen. Tulokertymä jää 170 000 euroa viime vuoden tilipäätöstä pienemmäksi. Seurakun- nan suurin kuluerä on henkilöstömenot, jotka vievät kaikista menoista 62 prosenttia. Talousjohtaja Matti Aho korostaa yhteenvedos- saan, että ainoat tavat vaikuttaa talouteen ovat ve- roprosentin nosto, henkilöstön vähentäminen tai kiinteistömenojen pienentäminen myynnillä tai vuokrauksella. Kiinteistöjen osalta seurakunnalle on kertynyt korjausvelkaa, joka saattaa realisoitua jopa nopeina korjaustarpeina. Tältä osin valtuustossa nostettiin esille hyvin va- rovaisesti seurakunnan leiri- ja kurssikeskuksen Saa- renottan tilanne. Keskustelua ei juuri virinnyt, vaan arveltiin Saarenottan olevan sen verran tunteita he- rättävä myyntikohteena, että aihe vaatii kypsyttelyä. Olevaa korjaten Investointien osalta seurakunta varautuu pääosin korjaustöihin, joista mittavin on Peurasaaren kap- pelin julkisivun korjaus. Arvioitu kustannus on 150 000 euroa, lisäksi Kemin kirkon julkisivuun käytetään 50 000 euroa. Ensi vuoden aikana Kemin seurakunta lyhentää ottolainojaan suunnitellusti siten, että vuoden lopus- sa lainakanta on 2,2 miljoona euroa. (PV) Kemin seurakunnalla edessään arvioinnin ja varautumisen vuosi

Kemin seurakunnan eläkeläiskerhot kokoontuivat seurakuntakeskukseen viettämään ohjelmallista puurojuhlaa.

Arvovieraita juhlassa ja juhlan tekstissä

❦ Kemin seurakunnan eläkeläis- kerhojen joulujuhlan puheessa kappalainen Jani Koivusalo pohdiskeli arvovieraiden merkittävyyttä. Hän ver- taili Suomessa vierailleen Englannin prinssi Williamin käyntiä adventin ker- tomuksessa esiintyvän Vapahtajamme vaatimattomuuteen.

Miksi Jeesus sitten ratsasti vain aa- silla ja pukeutui arkisesti. Hänhän oli arvovieras, ja meillä on hyvin tarkat odotukset arvovieraan olemuksesta? Muutaman ihmettelevän kysymyksen jälkeen Jani antoi myös vastauksia: vaa- timattomuus ja ihmisen kaltaisuus teki- vät Jeesuksesta helposti lähestyttävän.

Arvovieraita joulujuhlassaan olivat tietysti eri puolilta kaupunkia saapu- neet eläkeläiskerhojen osanottajat. Yh- teen tilaan kokoontuneina he osoittivat, kuinka suuren joukon diakonian pienis- sä piireissä tekemä viriketoiminta lop- pujen lopuksi tavoittaakaan. (PV)

Neljäsluokkalaiset Lassilan koulun oppilaat vierailivat Tiernapoikina omaishoitajien ja hoidettavien adventtihet- kessä. Mänkkinä lauloi Arttu Antinoja, knihtinä Matias Lankoski, murjaanien kuninkaana Saku Malin ja Herodek- sena Kreta Rasinkangas. Omaishoitajien aloitti jouluun valmistautumisen adventtijuhla

Elämä solmussa? Puhu, se auttaa.

❦ Runoilija, kirjailija ja kan- sanvalistaja Alpo Noposen sanoittaman joululaulun ”Arkihuolesi kaikki heitä” kannustamana kävivät yhteiseen joulujuhlaan omaishoitajat ja hoidettavat Kemin seurakuntakes- kuksessa. Pastori Joonas Vapaavuori muistut- ti hartaushetkessä, että joulun valmis- teluissa ei pidä asettaa tavoitteita kor- kealle ja siten stressata itseään. Yhtä arvokasta on laskeutua joulun rauhan odotukseen. - Joulu on myös yksinäisten ja yksi- näisyyden juhla. Se tiedostaen meidän

na turvallinen yhteistyökumppani. Vaikka tiernapojat eivät enää ole sa- malla lailla nuorten juttu kuin vuosia sitten, on Lassilassa saatu jalkeille joka vuosi yksi ryhmä. Herodes Kreta Rasinkangas , Mur- jaanien kuningas Saku Malin , k nihti Matias Lankoski ja mänkki Arttu An- tinoja kokoavat esiintymisillään varoja yhteiseen luokkaretkeen. Niinpä harjoitteluun ei ole käytetty oppitunteja, vaan on harjoiteltu välitun- neilla, koulun jälkeen ja opettajan koto- na. Koulu on tukenut hanketta perinteen ja varusteiden kautta. (PV)

olisi syytä lähestyä niitä, jotka yhtey- denpidossa ovat jääneet vähäiselle huo- miolle. Läsnäolo on joulun arvokkaita lahjoja, totesi Joonas Vapaavuori.

KIRKON KESKUSTELUAPUA ¤ Luottamuksella, sinua kuunnellen

Laulavia vieraita Lassilan koululta

Perinteinen tiernapoikaesitys tuli Kemin- maan Lassilan koululta. Neljäsluokka- laisten ryhmälle esitys oli joulun ajan en- simmäinen ja sikäli tosi jännittävä hetki. Ryhmää ohjaava opettaja Minna An- tinoja totesikin, että oli hyvä aloittaa Kemin juhlasta, sillä seurakunta on ai-

Palveleva puhelin 0400 22 11 80 Arkisin 18-01, viikonloppuisin 18-03

Palveleva chat

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-flipbook" TITLE="Learn about Creating Flipbooks with FlippingBook">FlippingBook</A> flipbook maker