Kirkkolaiva nro 26

5

lämmitti Simon joulujuhlassa Seitsemän liekin sanoma

❦ Simon seurakunnan jär- jestämään vammaisten ja vanhusten joulujuhlaan on vuo- desta toiseen kuulunut ryhmäko- din asukkaiden joulukuvaelma. Nyt kuvaelma oli väistynyt, ja esiin marssi seitsemän kynttilää. Ryhmä esitti osan kirjailija Hel- li Kaikkosen Tähtien värilyhdyt - esityskirjasta (1955). Hyvin oli teksti kestänyt ajan hampaat. ”On tässä seitsemän kynttilää, näin pientä vaatimatonta, vaan halu meillä ois lämmittää ja lohduttaa ilotonta, kun varjot saartavat ihmislasta, me tuomme lohtua autuasta, ja vaikka liekkimme hento lie, kun valaisemme on kirkas tie.”

Jokaisen ryhmän jäsenellä oli kannettavanaan paperinen kynt- tilänliekki, joka ilmaisi yhtä elämän kantavaa arvoa. Paik- kansa olivat saaneet innostus, rakkaus, toivo, rohkeus, usko, rauha ja ilo. Valon tilaisuuteen toi myös Lucia -neito, Päivi Lohi. Tonttu- jen touhua ja hyörinää ilmensi- vät esikoulun pikkutontut, joilta laulu ja piirileikki sujuivat hen- gästyttävällä tarmolla. Lähes sata henkilöä palvelu- ja ryhmäkodeista sekä tuetun asumisen yksiköistä oli muka- na. Vapaaehtoiset emännät tar- josivat juhlaväelle joulupuuron. (PV)

Ryhmäkodin seitsemän kynttilää ilmaisivat joulukuvaelmassa kuinka pienin asioin voi auttaa, lohtua tuoda ja matkaa kirkastaa.

Esikouluikäisten tontturyhmä vakuutti lauluillaan viimeisellekin epäilijälle, että joulu tulee vauhdilla.

Keminmaan kerhot tauolle myötä joul onsertin

❦ Keminmaan seu- rakuntakerhojen syyskausi päättyi koko per- heen joulukonserttiin, jossa vierailevana tähtenä esiintyi Pekka Laukkarisen trio. Konsertin päätteeksi seurasi palkitsemisen hetki, jossa varhaisnuorten kerho-oh- jaajia muistettiin pienellä joululahjalla. Nuorisotyönohjaajat Vir- pi ja Hannu Huttunen oli- vat tyytyväisiä, että seura- kunnan kerhot yhä kiinnos- tavat lapsia. Keminmaassa

lulaisille. Kun triolla on vuosittain lapsille suunnat- tuja konserttihetkiä liki 250, on esiintyjille muodostunut varsin kattava kuva seura- kuntien ja koulujen yhteis- työstä. Esitämme yhä ”Jumalan kämmenellä” ja ”Siunaa maailmaa”, Pekka Laukka- rinen kertoo. Hän tote- aa, että joulun kristillisillä lauluilla pääsee edelleen kouluihin ilman rajoituk- sia. Myös perinteisille las- tenlauluille koulujen ovet

pyörii 11 ohjaajan voimin 11 kerhoa. On kui- tenkin seurakuntia, joissa kerhotoiminnasta on joudut- tu luopumaan kiinnostuksen lopahtaessa. Kerhojen aihepiirit ovat vuosien saatossa vaihdel- leet lennokki-, näytelmä- kerhoista perhonsidontaan, kokki- ja askartelukerhoihin sekä perinteisiin poika- tai tyttökerhoihin. Vetovoimaisia ovat edel- leen sählykerhot. Pelkästään perjantaisin Lassilan kou-

avautuvat, mutta se edellyt- tää ohjelmiston sisällön en- nalta esittelyä. Tärkeää on myös, että koulut tuntevat esiintyjät ja heidän tyylinsä. Pekka korosti, että esiin- tyjien tulee myös huomioida pari vuotta sitten voimaan- tulleen varhaiskasvatuslain määritykset ja soveltaa esi- tyksensä niihin. Lähtökohtana on, että hengellinen riemu ja ilo har- voin loukkaavat ketään, kun osaa kunnioittaa eri uskon- tokuntien näkemyksiä. (PV)

lulla kokoontuu kolme eri sählykerhoa. Pelaajien yhteismäärä lähentelee 60 henkeä. Perinteinen seura- kuntien välinen nappulasar- ja on kuitenkin ajan myötä loppunut. Hannu Huttunen muis- tuttaa kuitenkin, että ajat ja innostukset muuttuvat var- sin helposti. Tänä vuonna joku kerhoista kiinnostaa, parin vuoden päästä ehkä ei. Tärkeintä kerhotoiminnan jatkuvuuden kannalta ovat kerho-ohjaajat.

Keminmaassa kerho-oh- jaajia tuetaan, ja he ko- koontuvatkin nuorisotyön- ohjaajien kanssa kerran kuukaudessa läpikäymään kerhoiltojen tapahtumia, pohtimaan esille tulleita on- gelmatilanteita ja hahmotta- maan tulevaa. Kouluvierailut yhä mahdollisia Joulukonsertissa esiinty- nyt Pekka Laukkarisen trio esiintyi päivällä myös kou-

Nuorisotyönohjaaja Virpi Huttusen pitelemästä joulusäkistä löytyi kerho-ohjaajille kiitosta ja jouluiloa. Konserttiesiintyjistä Pekka Laukkarinen pysähtyi jonon päähän seu- raamaan lahjapussin kierrätystä

Made with FlippingBook flipbook maker