Kirkkolaiva nro 26

7

Ylitornio

DIAKONIATYÖ kerhotoiminta alkaa tammi- kuulla seuraavasti Ti 23.1. klo 10.30 Naisten porinatuokio Simoniemen seurakuntakodilla. Kyllikin johdolla keskustelemme Kallion sahan historiasta. Riitta-Liisa keittää kahvit ja kertoo kevään ohjelmasta. Ke 24.1. klo 11 Työttömien ja eläkeläisten ruokailu (3 €) seurakuntakeskuksessa. klo 12 Seurakuntakerho seu- rakuntakeskuksessa. Hartaus pastori Pertti Lahtinen, mu- kana myös Raija ja Riitta-Lii- sa. Kerhon lopuksi arvonta ja kahvit. VARHAISNUORISO- TYÖ: Klubbari on jäänyt joululo- malle! 1-6 –luokkalaisille suunnattu avoimien ovien iltapäiväkerho Klubbari avaa ovensa tammikuussa ti 16.1. Aseman seurakuntakeskuk- sessa klo 13 -15. RIPPIKOULUTYÖ: Kaikille yhteinen opetusju- malanpalvelu kirkossa su 14.1. klo 11-14. Päiväkouluryhmän lauantai- koulu Aseman seurakunta- keskuksessa 20.1. klo 9-15. Leiriryhmän lauantaikoulu Aseman seurakuntakeskuk- sessa 27.1. klo 9-15. Lisätietoja koko loppuvuo- den tulevista ohjelmista ja tapahtumista Simon seura- kunnan nettisivuilta www.si- monseurakunta.fi. Rippikou- lulaisille linkki seurakunnan rippikoulusivuille etusivulla, jossa mm. tulevat opetus- jumalanpalvelukset ja ajan- kohtaista asiaa.

Pe 22.12 . klo 10 Varhaiskas- vatuksen kauneimmat joulu- laulut Ylitornion kirkossa. Klo 18 Mellajärven kauneimmat joululaulut kylätalolla Ma 1.1. klo 14 Uudenvuo- den seurat Seija ja Kalevi Rantatorikalla, David Orre ja omat papit

Tervola

Simo

Kiitos kaikille eri tavoin itsenäisyyspäivän valmisteluihin ja juhlaan osallistuneille. Jumalan Siunaamaa

Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja armorikasta vuotta 2018!

RAAMATTUPIIRI Kokoontuu seuraavan kerran ma 8.1.

• www.ylitornionseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 040 521 9384

• www.tervolanseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 050 437 0000 JUMALANPALVELUKSET

• www.simonseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 040 351 1990

LÄHETYS Ti 16.1. klo 18.30 Lähetysilta srk-kodilla, Uusi nimikkolä- hetti Teija Lievonen Joululahjan voi antaa lähetystyölle tukemalla nimikkolahettien työtä: Ylitornion seurakunnassa ni- mikkolahettien tuki ohjataan suoraan lahettaville seuroille seurakuntaviitteella. Viitteet ja tilit ovat seuraavat: Senegalin lukutaito ja kirjalli- suustyö, Kiinan kirkon diako- niatyö, Suomen Lähetysseu- ra, tili FI25 8000 1600 0607 10 viite 4111028043219. Maria ja Mikko Vuorman kannatus Lapin Ev.lut Kansanlahetyksen kautta tili Lapin Ev. Lut. Kansanlahe- tys FI57 5131 2720 0399 13 viite 25551. Johanna ja Matti Hyttinen Lahetysyhdistys Kylvaja tili FI57 4405 0010 0212 96 viite 53021 52800. Hyttisen perhe on palannut Suomeen. Tuki ohjautuu vuoden loppuun saakka Kylväjän työlle Ulan Udessa Lahetysseuran tyoalueuuti- set verkossa www.mission. fi. Maria ja Mikko Vuor- man kuulumiset reaaliaikai- sesti blogissa /vuormat.blo- gspot.fi/. Lahetystyon yhdyshenkilona Ylitorniolla toimii Jaana Fiva 040 7718257. Lahetysiltojen pitamisesta voi sopia hänen tai joko Matti Salmisen kans- sa 040 550 8246.

KOTIKIRKKO KUTSUU

Sunnuntaina Jouluaat- tona 24.12. klo 15 per- hekirkko Isossa kirkossa, johtaa Heikki Holma. Kuo- ro laulaa. Ennen laulaneet ja uudet nuoret ja nuoret aikuiset tervetuloa harjoi- tuksiin seurakuntakeskuk- seen klo 14. Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle. Jouluyön Messu klo 23 Seurakuntakeskuksen kirkossa, johtaa Heikki Holma, kanttori Tarleena Ylönen. Kolehti Kirkon Ul- komaanavulle. Jouluaamuna 25.12. klo 7 Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa, johtaa Markus Kallatsa, kanttori Amanda Hakoköngäs. Ko- lehti Kirkon ulkomaana- vulle. Tapaninpäivän 26.12. klo 10 Messu Seurakunta- keskuksen kirkossa, johtaa Markus Kallatsa, kanttori Tarleena Ylönen. Kolehti lähetystyöhön nimikkolä- hetti Richard Ondicon työn tukemiseen SLEY:n kautta. Su 31.12. klo 10 Sanaju- malanpalvelus Seurakun- takeskuksen kirkossa ja klo 23.30 Uuden vuoden aattohartaus Seurakunta- keskuksen kirkossa, johtaa Heikki Holma, kanttori Sari Vähäkangas. Su 1.1. klo 10 Uudenvuo- den päivän messu Seura- kuntakeskuksen kirkossa, johtaa Heikki Holma. Ko- lehti oman seurakunnan diakoniatyölle. Messun alussa sytytetään kynttilät kuluneen vuoden aikana VIIKKOTOIMINTA: Ke 20.12. Kauneimmat joululaulut Varejoen kou- lulla klo 18. To 21.12. Kotikulleron jou- lujuhla klo 10.30. Hartaus Pihakullerossa klo 13. Tuo- maanpäivän joululauluil- ta seurakuntakeskuksessa klo 18. Laulamme yhdessä vanhoja joululauluja. Nais- ten lauluryhmä esiintyy. Glögitarjoilu. KIRKKOMUSIIKKI- TYÖ: Tuomaanpäivän joululau- luilta 21.12 seurakuntakes- kuksessa klo 18. Laulamme yhdessä vanhoja joululaulu- ja. Naisten lauluryhmä esiin- tyy. Glögitarjoilu.

kuolleiden Tervolan seura- kunnan jäsenten muistolle ja yksi yhteinen kynttilä muilleTervolaan haudatuil- le. Messun jälkeen kirkko- kahvit seurakuntasalissa. Loppiaisena 6.1. klo 11 Perhemessu seurakunta- keskuksen kirkossa, joh- taa Heikki Holma, avustaa Markus Kallatsa, kanttori Sari Vähäkangas. Koleh- ti Evankelioimistyöhön Aasiassa Suomen Lähe- tysseuran kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit se- kä kaikkien eläkeläisten yhteinen kevätkauden aloitus ja lähetystilaisuus seurakuntakeskuksessa. La 6.1. Maakirkko jou- lulaulujen merkeissä ( ei Peuran koululla klo 14, vaan) klo 18 Suukoskella Eila ja Heino Alaniskalla Itäpuolentei 4139. Su 7.1. klo 10 Sanajuma- lanpalvelus Seurakunta- keskuksen kirkossa, johtaa Markus Kallatsa, kanttori Sari Vähäkangas. Vauva- kirkko, erityisesti perheen pienimmät huomioon ot- tava kirkkohetki Seura- kuntakeskuksen kirkossa klo 14. Tervetuloa vauvas- ta vaariin. Kirkkohetken jälkeen kirkkomehut ja –kahvit . Su 14.1. klo 10 Messu Seurakuntakeskuksen kir- kossa klo 10, johtaa Mar- kus Kallatsa, kanttori Sari Vähäkangas. Kolehti Ou- lun hiippakunnan toimin- taan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä. Kiitos kaikille kuluvan vuo- den aikana kirpputoritoi- mintaan ja muihin vapaaeh- toistöihin osallistuneille. RAUHANYHDISTYS: Su 31.12. klo 13 seurat ry:l- lä, Tapio Karjula, Reijo Lohi Ma 8.1. klo 17 päiväkerho ry:llä Ti 9.1. klo 18 ompeluseurat ry:llä, Jussi Vaara Pe 12.1. klo 19 raamattu- luokka ry:llä Su 14.1. klo 17 seurat ry:llä, Tapani Impiö, Seppo Ranua Ma 15.1. klo 17 päiväkerho ry:llä Elsa Maria Kyllikki Niemelä 91v, Lauri Johannes Anttila 91v, Kati Marjatta Juntura 34v Kastettu: Paavo Niko Topias Lumpus, Onni Johannes Heinonen TOIMITUKSET: Kuollut:

JUMALAN- PALVELUKSET

KOTIKIRKKO KUTSUU MUIHINTILAISUUKSIIN Ke 20.12. klo 18 Joulukon- sertti Lauluyhtye Valon Sävel To 21.12. klo 12 Jokamiehen joulujuhla srk-kodilla. Klo 18 Raanujärven kauneimmat joululaulut koululla. To 11.1. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Ylitornion kirkossa Su 14.1. klo 10.30 Messu Ylitornion kirkossa Su 24.12 . klo 14 jouluaa- ton hartaus Ylitornion kir- kossa ja klo 14 Meltosjär- ven kirkossa klo 23 Jouluyön messu Yli- tornion kirkossa Ma 25.12. klo 9 Jouluaa- mun jumalanpalvelus Meltosjärven kirkossa ja klo 10.30 messu Ylitornion kirkossa. Ti 26.12. klo 10.30 Tapa- ninpäivän messu Ylitorni- on kirkossa Su 31.12. klo 23 Uuden- vuoden yön messu Ylitor- nion kirkossa Ma 1.1.2018 klo 10.30 umalanpalvelus La 6.1. klo 13 Maakirkko Kaulirannan monitoimita- lolla Su 7.1. klo 11 Messu Mel- tosjärven kirkossa

Jouluaatto su 24.12. klo 15.00 Aattohartaus kir- kossa. Marja-Riitta Ojala ja Raija Pilto. Jouluaatto su 24.12. klo 22.00 Jouluyön messu kirkossa. Sakari Ylönen ja Raija Pilto, Amoroso-kuoro avustaa. Jouluaamuma 25.12. klo 8.00 Sanajumalanpalvelus kirkossa. Marja-Riitta Ojala ja Tarleena Ylönen. Tapaninpäivä 26.12. klo 11.00 Messu seurakunta- keskuksessa. Marja-Riitta Ojala ja Tiina Tuomikoski. Uudenvuodenaatto su 31.12. klo 11.00 Sanaju- malanpalvelus seurakun- takeskuksessa. Heikki Tu- runen ja Tiina Tuomikoski. Uudenvuodenpäivä ma 1.1.2018 klo 18.00 Messu seurakuntakeskuksessa. Pertti Lahtinen ja Raija Pil- to. Huomioi alkamisaika! Loppiainen la 6.1. klo 11.00 Messu kirkossa ja sakastikahvit. Pertti Lahti- nen ja Raija Pilto. Su 7.1. klo 11.00 Sanaju- malanpalvelus seurakun- takeskuksessa. Pertti Lah- tinen ja Raija Pilto. HARTAUDET Ke 20.12. klo 10.30 Kiikan- palossa. Jouluinen hartaus ja jouluvirsiä. Marja-Riitta Ojala ja Raija Pilto. Ke 20.12. klo 13.30 Hoiva- kodilla. Jouluinen hartaus ja jouluvirsiä. Marja-Riitta Ojala ja Raija Pilto. Ke 10.1.2018 klo 10.30 Kii- kanpalossa. Pertti Lahtinen ja Raija Pilto. Ke 10.1. klo 13.30 Hoivako- dilla. Pertti Lahtinen ja Raija Pilto. LÄHETYSTYÖ: Ke 17.1.2018 klo 17.00 Seurakuntakeskuksella. Lähetysilta, jossa kuulumi- set nimikkoläheteiltämme. Lähetysarpajaiset. (Rippi- koululaisille osallistumisesta merkki!). Pertti Lahtinen ja Raija Pilto.

Vs. kirkkoherra Marja-Riitta Ojala lomalla 1.1.-28.1., sijai- sena toimii Pertti Lahtinen p. 0403580390.

Adventtiaika on seu- rakunnissa joulujuh- lien aikaa. Ylitorniol- la vietettiin seurakun- nan ja kunnan yhtei- sen perhekerhon "Te- navatuvan" joulupuuro ja joululaulujen het- ki seurakuntakodilla. Joulupuuron kerholai- sille tarjosi Ylitornion Osuuspankki.

TOIMITUKSET: Kuollut:

Aino Maria Petäjäsuvanto 82 v, Eetu Kalevi Leinonen 88 v

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

La 6.1.2018 klo 18.00 Seu- rakuntakeskuksessa Kau- neimmat Joululaulut vielä kerran. Pentti Lahtinen ja Raija Pilto.

Ylitornion seurakunta toivottaa siunattua Vapahtajan syntymä- juhlaa ja onnellista uutta vuotta

SEURAKUNNAN KIRPPUTORI:

Kirpputorin ovi sulkeutuu pe 15.12.2017 ja avau- tuu seuraavan kerran ma 8.1.2018

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-flipbook" TITLE="Learn about Creating Flipbooks with FlippingBook">FlippingBook</A> flipbook maker