Kirkkolaiva nro 26

8 Keminmaa

Joulupukin asialla yli 50 vuotta Auttamisessa sydän ohjaa ja järki toiminnan toteuttaa

TUOMAANPÄIVÄN HARTAUS JA JOULUTULET Kivalon Jääkärikämpällä ke 21.12. klo 18 Kivaloille on ilmainen kuljetus Kemin liikenteen linja-autolla:

❦ Kemiläinen Risto Mononen on yli 50 vuoden aikana päässyt kurkistamaan lukematto- mien perheiden jouluun jou- lupukkina. Tuolla kokemuk- sella hänelle on muodostu- nut selkeä näkemys joulun kaupallisesta luonteesta. - Joulun alla kiirehditään, touhutaan ja hosutaan. Ol- laan kuin kilpajuoksun lop- pusuoralla, vähemmälläkin päästään maaliin. Puheet maalista sopivat Riston profiiliin urheiluseu- ran vapaaehtoisena uuras- tajana, jonka edessä usein höyryää eri tapahtumissa makkaragrilli tai valtava pyttipannu. Yhtä lailla hänet voi tavata kantamassa muut- tokuormaa asunnosta toiseen tai latomassa pikkutavaroita kirpputorin hyllyille. Kaikessa tuossa hän on mukana kerätäkseen tukea Veitsiluodon Kisaveikoille, jotta seura voi hoitaa osaltaan tukemilleen urheilijoille lu- paamansa taloudellisen avun. Pukki tuo harmonian Risto Monosen toiminta joulupukkina alkoi jo teini- poikana Rytikarin painisa- lista. Siitä toiminta laajeni, ja nyt useita seuran jäseniä on mukana joulupukkeina ja joulumuoreina sekä pikku- tonttuina. Vaikka joulupukin vierai- lut perheissä ovat kovan ky- n Kemin itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12. puhunut kas- vatustieteen tohtori Maija Rask palautti mieleen, mil- lainen Suomi julistautui itse- näiseksi 1917: Väkiluku 2,5 milj., pikkulasten korkea kuolleisuus, alhainen lukutai- to ja maaseudun väestä 70% tilatonta köyhälistöä. Sisällis- sodassa 1918 surmattiin yli 30 000. Sen jälkeen riehunut influenssa, espanjantauti tap- poi vielä 25 000. Talvisodassa kansa oli yh- tenäinen. Sodassa kaatui 106 kemilaistä, yksi joka sotapäi- välle. 69:llä on ammattinimi- ke työmies. Jatko- ja Lapin sodassa menehtyneitä oli 374. Kemi säästyi tuhoilta lo- kakuun alkuun 1944. Lapin sodassa käytiin ankaria tais- teluja saksalaisia vastaan erityisesti Karihaarassa. Ke- miyhtiön pääkonttorin seinän muistolaatassa on 59 kaatu- neen Luton miehen nimeä. Syksyllä 1944 maassam- me näytti samalta kuin mitä näemme nyt televisiosta le-

Risto Monosen tie vie lähes päi- vittäin erilaisiin vapaaehtoistöi- hin, ja niitähän tekevälle riittää. Monta on pientä odottajaa, kun Joulupukki saapuu aattona.

Simon linja-autoasema klo 16.00 Kemin linja-autoasema klo 16.30 Keminmaan Citymarket klo 16.40 Keminmaan kunnantalo klo 16.50 Lautiosaaren kylätalo klo 17.00

Väliltä pääsee myös kyytiin, soittamalla kuljettaja Ilkka Suhonen p. 0400 693287. Mukana myös seurakuntapastori Olavi Rissanen.

Paikan päällä kahvi- ja mehutarjoilu. Nuotiolla voi paistaa omia makkaroita.

AVOIMET OVET SUNTIONKULMASSA

synnän vuoksi tiukkaan ai- kataulutettuja, on Risto pyr- kinyt pitämään vierailustaan kaupallisuuden kaukana. Pukin tehtävänä on hänen mielestään täydentää per- heen yhteistä joulunviettoa ja syventää harmoniaa. Sii- nä auttaa tarkkaan harkittu työasu punanuttuineen ja lapikkaineen. Tiun heläys hiljentää, ja tuuhean parran takaa kumahtava matala ää- ni luo uskottavuutta. Kirjotut lapaset pitelevät Vivi-tontun valitsemaa sau- vaa, jonka syntyhistoriasta kertoo sauvan varressa tum- ma teksti – Kallion saaressa 21.6.1986. Viisas ja vanha on sauva, ei ihan kuitenkaan iätön kuin joulupukki itse. Auttamiseen kasvaa Riston kohdalla joulupukki on lähtenyt ja lähtee liik- keelle joulun sanoman ja auttamisen halun kannusta- mana. Halu auttaa kumpuaa lapsuuden vaatimattomasta

Tervetuloa viettämään aattoa yhdessä toisten kanssa kahvittelun ja musiikin merkeissä! jouluaattona 24.12. klo 16-21.30

Joulun sanoma on riidaton Kristillistä joulun sanomaa ja joulupukkia ei Riston mu- kaan tarvitse keskenään rii- tauttaa. Molemmat välittävät joulun iloa. Se heijastuu mm. vuosittain toteutettavassa Ke- min kuninkaallisten konser- tista, joka pidettiin 10. joulu- kuuta Kemin kirkossa. Risto Mononen äänestet- tiin Kemin kuninkaaksi ja Arja Pekkala kuningattareksi vuonna 2001. Huomiota vapaaehtoisesta toiminnasta on tullut muu- toinkin: TUL:n kultainen ansiomerkki, liikuntakulttuu- rin ja urheilun ansiomitali kultaisin ristein ja Pro Kemi kunniataulu, sekä tietysti Veitsiluodon Kisaveikkojen kunniajäsenyys. (PV) Sadantena itsenäisyypäivänä on hyvä muistuttaa itseämme kahdesta tärkeästä asiasta: isänmaasta ja äidinkielestä. Kumpikaan ei ole itsestään selvyys. Veteraanien ansiosta meil- lä on isänmaa, vapaa ja itse- näinen. Isäni Pappa-Matti sai kortin Iltaruskoon lapsenlap- senlapseltaan. Äidinkieltä on syytä var- jella. Äidinkielen avulla il- maisemme tunteitamme ja luomme yhteyden toisiimme. Kirjastolaitos turvaa, että kai- killa on mahdollisuus päästä hyvän kirjallisuuden pariin, ilmaiseksi. Lukutaidossa suo- malaiset lapset ovat maail- man kärkipäässä. Meillä on ollut tapana joka itsenäisyyspäivä kiittää isää isänmaasta. Vuonna 2014 sa- noi isä kiitokset kuultuaan: ”Enhän minä sitä oikeastaan tehnyt, kunhan vähän puo- lustin.” ”Kunhan vähän puolustin”

taustasta sekä Kemin ku- peessa sijaitsevan Rytikarin yhteisön tavasta auttaa toi- nen toistaan. Yhä muistoissa siintävät kuvat loppiaiseen sisältyväs- tä joulun lopetuksesta. Sil- loin tyhjennettiin kylmäva- rasto sinne kertyneistä jou- lukuusista. Mukana olivat niin korttelin pojanviikarit kuin aikuisetkin. Risto Monosen mielestä auttamisella tulee olla tar- koitus. Jos ei muuta niin ai- nakin hyvän mielen synnyt- täminen. Auttamisesta voi saada korvaustakin, jos se ohjataan vaikkapa oman jär- jestön taloudelliseksi tueksi. Auttajan omaa taloutta aut- tamisella ei pidä kuitenkaan kohentaa. Toki auttamisen huomioiminen kiitoksella luo hyvän mielen myös aut- tajalle. Eri puolilla maailmaa ah- neus, vallanhimo ja sorto aja- vat ihmisiä liikkeelle kotiseu- duiltaan. Meiltäkin haetaan turvapaikkaa ja kotia. Silmi- tön pahuus on pelottavinta. Terroristit tappavat viattomia ihmisiä milloin missäkin ja siellä missä sitä vähiten odo- tetaan. Tämä on maailma, jossa meidän on elettävä, tämän me olemme yhdessä luoneet. Me emme voi pysäyttää il- mastonmuutosta muuta kuin omalta osaltamme, omilla henkilökohtaisilla teoilla. Me emme voi pysäyttää terroris- mia, mutta voimme elää so- vussa lähipiirimme ja muiden kanssa kotona, kouluissa, työ- paikoilla ja somessa. Emme saa unohtaa tai vä- heksyä sitä, että meillä Suo- messa on suurin osa asioista oikein hyvin. Viime vuosina on valtionkin taholta huomi- oitu myös sotaorvot ja sota- lapset. Valtio on pyrkinyt kor- vaamaan veteraaneille heidän palveluksiaan.

JOULUKONSERTTI JOULU TULLUT ON

LAULUYHTYE VOX MIRUM TI 26.12. klo 15 Keminmaan kirkko

Järjestää Keminmaan srk ja Vox Mirum

Vapaa pääsy Ohjelma 5e

VAUVASTAVAARIIN - TAPAAMINEN MAULAN SEURAKUNTATALOLLA

10.1.2018 KLO 10-11.30 KOKO KYLÄN VÄELLE Tervolantie 1650 95365 MAULA

Isänmaa ja äidinkieli eivät ole itsestään selvyyksiä

TERVETULOA YHTEISEEN HETKEEN!

OHJELMASSA ON HARTAUS, YHDESSÄ OLOA, ASKARTELUA, LAULUA… Kuljetusta tarvitsevat , soita Eeva-Kaarina Kasala p. 040 571 7250.

Keminmaan seurakunta Lisätietoja Virpi Huttunen p. 040 766 6713

Maksullisia ilmoituksia.

Laatukirjoja

www.vaylakirjat.fi itärajaa Värriön tutkimusaseman 50 vuoden toimintaa peilaten. isbn978-952-7168-37-0 ”Erämaaelää -Metsonmatkassa Itä-Lapinkairoissa” on TeuvoHietajärven huikea kuvakertomus itäisen Lapin luonnosta ja sen eläimistä. Pääkohteena onmetso, jonkaparissaHietajärvion työskennellytalueella lähes40vuotta. VuosikymmenienmittaanHietajärvi on tallentanut kameralla ainutlaatuisia luonnon elämyksiä, osinmyös Saariselän puolellaUrho Kekkosen kansallis- puistoa sekä rajan takaisellaVenäjällä. Teuvo Hietajärvi: Erämaa elää - Metson matkassa Itä-Lapin kairoissa Jo toinen painos 42 €. Upea, ainut- latuinen kuvateos Korvatunturin seudun luonnosta molemmin puolin Kirja liittyy kiinteästimyösHelsingin yliopiston Savukosken Värriön tutki- musasemaan, jonkaperustamisestaonelokuussa2017 kulunut50vuotta. Timo Korhosen tv-dokumentissa Sodan murtamat rintamamiesten lapset kertoivat isänsä tarinan. Katsojissa se herätti kipeitä tuntoja, muistoja sekä tarvetta jatkaa vaikenemisen muurin murtamista jakamalla omaa tarinaansa. Kaksi rintamamiehen lasta, Sisko Laukkanen ja Satu Vaarula, kokosivat kokemuksista uutuuskirjan: ”Rintama hiljeni - sota jatkui kotona. Sotilaiden lapset kertovat.” 22 € ISBN978-952-7168-57-8 Niidenkauttaavautuunäköalo- ja siitä,miten sota jatkuikoto- na, jamiten sotilaiden lapset löysivät rauhan. Kirjan tarinatovatkoonneet ja itsekinkokemuksistaankir- joittaneetvarhaiskasvatuksen opettajaSisko Laukkanen Lah- desta ja fysio- jaRosen-tera- peuttiSatuVaarulaForssasta. Hehaluavatkirjallaanosoit- taakunnioitustaan sotiemme veteraaneille itsenäisenSuo- men juhlavuonna2017. ”Himmetäeimuistotkoskaan saa…” Sodastaonkirjoitettupaljon. Tämäkirjakertooerityisestä näkökulmasta: rintamaltako- tiinpalanneiden sotilaiden las- tenkokemuksista ja tarinoista, jotkaansaitsevat tulla luetuiksi. RINTAMA HILJENI - sota jatkui kotona

vottomilta alueilta eri puolilla maailmaa: sortuneita taloja, tulipaloja, kodittomia, inva- lideja ja muita hädänalaisia. Silmitön pahuus on pelottavinta Rauha maailmassa tuntuu karkaavan yhä kauemmaksi. Välinpitämättömyys, ahneus ja pahuus ovat suurimmat uhat turvallisuudellemme ja hyvälle elämälle. - Välinpitämättömyys, ah- neus, pahuus ja kiittämättö- myys, lisäsi tähän pappityt- täreni. Maija Rask (Arkistokuva).

Sisko Laukkanen&SatuVaarula

sota jatkui kotona

Sotilaiden lapset kertovat

vaylakirjat.fi

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-flipbook" TITLE="Learn about Creating Flipbooks with FlippingBook">FlippingBook</A> flipbook maker