Pearl living Aug 18 (Arabic)

pjǯºA

ÐfÌfU lUAËY ÈÍÍMiB¶ ÐBò Ÿ Ħ ÈN®j§¾ fÌjM B¾ ¼¶ ÈÍÍMiB¶ ÐBò ½Ëae \ÌiBvM .

ΦBš iBð®G PBÍÂBYÊjºA ľ æB²ÜðÂA ÅB·m ÁB² ;ÑÍÂBz¾jºA ¨ÌkËNI jð² - ÐÚºÚ»ºA

8

4

6 BJ— K§»¾

iBð®áA PBJUÊ ½B¿ ä §ºA Ò»¦ .

14 ÐfÌfU PB¾Ü¦ Ñ®BnA fÌfZNº ËMiËI Ÿ BÍIAiE

10 B¯Í® ÐiÊe 2018

ÅAËÍU ÐjÌlU ¹iB£NÂC Ÿ fÌfU B¦ .

12

18 ѲAÊhºA

æAj·q À·¾B¿NÆÛ jÌÊfNºA ÐeB¦HI

ѺÜG Ñ¿ÕB² ѳÍÂÝA °ÍvºA oIܝA ¨ð² ÀÆC ¸ZÿNº ѾkܺA

22

16

ˍ ÐfÌfU ÐËða æBÍÖÍI ÁAfNn¾ ¨¿N‰

. ѳÍÂC ѺÜG °ÍvºA AhÆ

.

24

¼šC PB²ÊÝA

ÎÂÊ·ºáAf̺AÒ»¦ÊC 8006222 À²jºAÒ»¦ÔÜ¿§ºAѾfaKN·¾¨¾¼uAËNºAÒUjÌ,ÓË·qÊCÔBÃQÊC´Í»§MÏCeËUʽBYŸ ittisal@pearlqatar . com ľÑÍÂÄn,PBÂܦáA¸ºgŸB–,eA˝A¼¶jrÃä M,¸ºg¨¾Ê.Ðj¿NnABÇMBRÌf„ÊÑ»AÉhÆÓËNŠÑ²eÅB¿zºÑ»uAËN¾Aæ eËÇUjqBúA½hJÌ .ѲfºBI«ºAÁAlNºGÁf¦Ä¦WNÃM©ËÂÏCľiAjyCÊCjÕBnaÑÌCĦÑÍÂËÂB³ºABÇNͺÊÚn¾ÑÍ¿ÃN»ºÐfZNA λ… Ahº. ³®PB¾Ë»§AjrÂ~AjªC¼UC ľÏCiAfuGÐeB¦GÊCѦBJÐeB¦GkˏÛÊѢ˯ŠµË³‡A¨Íš.jqBúAÔAiCÐiÊjzºBIo·§MÛÊ°ºÚAÔAiCPÛB³AŸÑû§AÔAißAo·§MÊ ÑÍðaѳ®A˾һ¦½Ëv‡AÅÊfIÅDrºAAhƟeiA˺AÓËNA ´Ìj Ħ jb® ¼·I WÃͯͺ ½I Ñ»‰ Ÿ ÑÌiBJaáA ÐjrúA ifvM ÑÍ¿ÃN»º ÐfZNA ѶjrºBI - Ñͧ¿NA PB¾fˆA Àn² .

THEPEARLQATAR.COM UDCQATAR.COM

.

Made with FlippingBook flipbook maker