Telefonnøgle Næstved 1975

Mwshod komnium** institutioner Alderdomshjem og plejehjem. Munkebo, Farlmagsvej 54 72 06 92 Bestyrerinde Dagny Jacobsen. Herlufsholmhjemmet 72 08 88 Bestyrerinde Rita Arru ..up. Plejehjemmet, Toldbjdgade 19 72 09 27 Bestyrerinde Karen Christiansen. Ny Holsted-Hjemmet, 72 82 28 Rlngstedgade 196. Bestyrerinde Thyra Schmedes. Vejle alderdomshjem 80 00 14 Bestyrerinde Asta Andreasen. Karrebak alderdomshjem 74 21 03 Bestyrerinde E. Borre Christensen. Spjellerup alderdomshjem, 74 30 97

Hjemmesygeplejersker. Sygeplejeklinik og kontor: Mosevej 12, Mandag-fredag 11,30-14,30, lørd., søn- og helligd. henviser automa­ tisk telefonsvarer til vagthaven­ de sygeplejerske. Sygeplejeklinikken åben man­ dag-fredag kl. 14-17. Ledende hjemmesygeplejerske: Inger Nielsen, Fjordbakken 7 Træffes mellem 7-8: Sygeplejersker: Vivi Geertsen, Slettevej 6 Inge Bagge Hansen, Dyrnæsv 18 Lissi Hanøen, Slettevej 4 Jytte Henriksen, Abbed. Byg. 52 Inge Jensen, Karrebæk Inge G. Larsen, Sandbakkevej 3, Appenæs. Erna Mortensen, Klinteby, Karrebæksminde. Helga Møller, Langelandsvej 14 Runa Petersen, Karrebækstr. 7 Thea Stobbe, FlxveJ 2 Maja Thomsen, Ringstedg. 187 Lis Petersen. Sagasvej 2 Ellen 8kov, Bøgeparken 14 llusmoderafløsnlng og hjemme hjælp Mosevej 12 Idrætsparken, Rolighedsvej Opsynsformand Kjeld Nielsen Kommunegartnerens plads, VordlngborgveJ 79 Kommunegartner Hermann Peter­ sen. Levnedsmiddelkontrollen, Farlmagsvej 16. Stadsdyrlæge P. R. Voigt. Pensionist boliger VordlngborgveJ 21-81 m.fl. Tilsynsførende Børge Larsen Otiumsvej 4-0 Vicevært Martin E. Svenningsen Anemonøvej 54-56 Vicevært Karl Ipsen Petersen

72 07 91

AB

72 52 07

CD

72 22 35 72 08 61 72 01 78 72 41 66 74 23 00 80 01 76 74 31 61 72 3146 74 22 42 72 37 86 7211 26 72 65 56 72 80 21 73 02 33 72 17 55

Fuldmægtig Per Andersen, Hasselvænget 14, Appenæs, (A). Valgt i marts 1970. ........................... ........... r ............ .. Tlf. 727508 Maskinarbejder Poul Nielsen, St. Blichers Vej 12, (A). Valgt i marts 190« Tlf. 723418 Postmester Niels Karl Kristian Hvidberg, -Farlmagsvej 41 (C). Valgt 1 marts 1962 ▼ Lærer Henning Jensen, Skovbrynet 38, 2. (A). Valgt i marts 1974 ........... Tlf.725825 Landpostbud Poul Sorensen, .lenstrupvej HA, Hyllinge, (A) Valgt I marts 1902. ....................................................... Tlf.744087 Gårdejer Holger Andersen, I^idby, (V). Valgt 1 marts 1974 .................... Tlf.723138 Overværkfører Torben Ourø Jensen, La Cour Vej 1A, (B). Valgt i marts 1970. ....................................................... Tlf. 724783 Overlærer Knud Erik Enggård, Sundbak­ ken 8, Appenæs (Z). Valgt 1 marts 1974. ........................................................ Tlf 800333 Politiassistent Villy Jespersen, Kildemarks- vej 129, (A). Valgt I marts 1966. ........................................................ Tlf 722331 Familievejleder Lindy Nymark Christensen, FAborgveJ 20, (At. Valgt I marts 1974. ........................................................ Tlf.725035 Lærer Elise Hoelberg, Hans Hrrnemanns Vej 5, (V). Valgt I marts 1970 Tlf. 723042 Sygehusportør Ditlev Rasmussen. Bøgepar- ken 5, (A). Valgt I marts 1974. Tlf. 725779 Socialrådgiver Inge Andersen, Hedetoften 46 Appenæs, (A). Valgt I marts 1974. •••............................................................... Tlf.800210 Fabir.kant Frank Mårtens, Hclbergsvej 126 Post tilsendes: KøgeveJ 14. (C). Valgt i marts 1970 ......................... Flrma-llf. 721720 Afdelingsformand Anna Petersen, Fabriks- vej 10, 8. (A). Valgt I marts 1974. ...................................................... Tlf. 731157 Sekretær Johnnie Anna-Marie Funder, Ru­ nestenen 69, (F). Valgt I marts 1974 ..... *........*...... ............ *.................. Tlf 728598 Arbejdsmand Poul Hkudeganrd Petersen PrimulnveJ 19, (A). Valgt I marts 1974! ...................................................... Tlf 725250 Parcellist Carl Petersen, Menstrup, (V). Valgt I marts 1974 ................ Tlf. 743047 Aa>Mn*»l koiiiiiiiinoM administration El speditionstid 9 -13, torsdag tillige 15 17,30, lørdag lukket. 1. Rådhuset, Teatergade, tlf. 721900 Porgmaaterkontur (1. sal til højre).

Tlf . 721600 Kommunaldirektørens kontor (2. aal til højre). Kommunaldirektør Arne Engberg Forvaltningssekretariat (2. sal ttl ven­ stre). Økonomisekretariat (stuen til højre). Kontorchef Orla Bchou. Incaaøokontor (stum Ul højre) Ekspedl- tionssekretær Tage Haugård. Sekretariatet for komm. virksomheder (stuen til højre). Ekspeditionssekretær Erik Vinsbøl. Kulturelt udvalgs sekretariat. Vicekontor­ chef Alfred Christiansen, stuen tv. Skoleforvaltning. Skoledirektør Axel Sur- land, stuen tv. Arbejdes iverkont rot, 1 sal t. højre: Afdelingsleder Hans Egon Poulsen Tandklinikker (kælderen). Overtandlæge Roald Rkadberg. Rådhusbetjent (kælderen). Knud Ander­ sen. Efter kontortid kaldes telefonerne på føl­ gende numre: Kommunaldirektøren 72 1184 økonomisekretarint 72 1503 Rådhusbetjen) en 72 1840 Tandklinikken 72 1859 Byrådssalen 7218 80 Forvaltningsaekrøtarlatet 72 18 99 Kassererkontor 72 7589 2. Tidligere amtsgård, Amtmandsgade, tlf. 727900. Skatteligning (A- og B-akatter) samt folkeregister. Skatteinspektør Vagn B. Sørensen (efter kontortid: 721800), 3 Tidligere administrationsbygning I Her liifahnlm, Slagelseve] 8, tlf 722900. Teknlak forvaltning. Rtadø- og havnein­ geniør Vagn Andersen. Bygntngsvæscn/brandvæsen Brand- og bygningsinspektør Jens Chr. Jørgensen (efter kontortid: 721879). Civilforsvaret, den kommunale hjælpe­ tjeneste Civil forsvnraleder Jens Chr. Jør­ gensen. 4. KJendom'.sekretarintet. Kontorchef Bru­ no Øs.ergård Købmagergnde 7 st. tlf. 7209ei. 5. Maglctnølløvej, tlf. 727577. Clvllfonviirsricpot, den kommunale hjæl • petjeneste CF-assIstent Sv. Aa. Kastrup Andersen. 0. Nortal- og sundhislsforvnltnlng, Mosevej 12, tlf. 730233. Socialinspektør Kai Groth (efter kor tortid 721308).

E-F

G H

Bestyrerinde Erna Jensen Hyllinge alderdomshjem, Bestyrerinde Helga Lund Brandvæsen. Brandstationen, Teatergade Børneinstitutioner Den kommunale dagpleje, Mosevej 12 Vuggestuer. Dlglergårriens vuggestue, læder Bodil Nielsen Skovbrynets vuggestue læder Hanne Gulmai Christensen. Børnehaver. Digtergårdens børnehave. læder Gerda Hansen

74 40 85

72 08 05

KL

73 02 33

72 69 98

72 78 38 72 00 43

72 41 56

72 78 28 72 34 55

Fritidshjem.

Fritidscentret, H. C. AndersensveJ 24 læder Knud Et ik Nielsen Biblioteket, Raltlragården. A*eltorv Set. Jørgens Filial, Set. Jørgens Park 34

72 12 18 72 37 84 72 42 89

72 74 01

QR

7108 25 73 10 40

Skolevæsen

Overbibliotekar .i. Paarup Nielsen. Elektricitetsværk, Kompagnistræde 72 90 64 Driftsbestyrer A. Rock Petersen. Havnevæsenet (Karrebæksminde) 74 20 45 Havnevæsenet (Næstved) 72 00 66 Havnemester Kr. Mortensen

Skoleforvaltningen Skoledirektør A. Surland Rkolepsykologlsk kontor

72 1900 72 1900

Iædende skolepsykolog Børge Jensen Pædagog'sk leder af hja pø- klasserne, Jørgen Børhmnnn

UA

72 61 35

K i Ibyrisskolen, træffes mandag 11-18

72 6765

aut. VVS firma FINN L HANSEN NÆSTVED ApS Marskvej27 m 72 5 1 30

V V.S. garanti

tFTIA KL. 17.30: WS-lnetall. Finn L. Hsnsøn, tlf. 71 59 78 WS-Inttsll. lergen Hyllested, Øf. 72 67 00

Made with FlippingBook - Online magazine maker