Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

L j Å . B . iflakskov.

L*A*B. i Nakskov traadte ud 1 Livet ved et Møde i Eftersommeren

1940, pas hvilket Landsforeningens Formand Hr. Højesteretssagfører Hvidt

var tilstede. Den foreløbige Bestyrelse, som bestod af

Fru Konsul Winohell Bøttern Fru Elbøll Hr. Underdirektør Axel Berg Hr. Proprietær Jørgensen, Færgelandsgaarden Hr. Formand Jensen Hr. Borgmester H, P. Nielsen

Hr. Byraadssekretær . Petersen Hr. Bankdirektør . østergaerd

havde allerede konstitueret sig med Underdirektør Berg som Formand,

Borgmester Nielsen som Næstformand, Byraadssekretær Petersen som

Sekretær og BaJcdirektør østergaard som Kasserer.

Efter Dannelsen satte L.A.B. straks ind for Spildindsamling, baade "vaadt" og "tørt”. Det var for os, som havde med det at gøre, et ganske nyt Arbejdsfelt, og vi undgik ikke at betale Lærepenge, idet l pildindsamling som enhver anden Forretning skal indarbejdes inden den Bvarer sig. Noget efter Starten tr; adte Direktør John Christensen ind

i Bestyrelsen, og overtog ledelsen af Spildindsamlingen, og det skyldes

udelukkende hans store Arbejde, og aldrig svigtende Evne til at over-

vinde Vanskelighederne, at Spildindsamlingen idag er i saa god Gænge

som den er. Afsætningen af det vaade Spild gik i Begyndelsen nemt,

idet alt blev afsat til Foderfabrikken "Trio" i Sakskøbing, der ved

Inddampning, Presning og Maling oparbejdede Spildet til Foder. I B e -

gyndelsen betalte Fabrikken os 6 Øre pr. kg, men da de senere pressede

Prisen ned til 4,5 øre, og der tilmed efterhaenden opstod indtil 25,

Svind paa Vejen fra Nakskov til Sakskøbing, opstod der paany Vanskeligheder,

aaaledes at denne Del af Indsamlingen maatte standses i Somren 1941.

I November kom vi igang igen, efter at vi havde truffet Aftale med

lir. Proprietær Galsgaf rd om at aftage Spildet i den Form hv&ri det

indsamledes. Nu gaar det udmærket med det vaade Spild. Med det tørre

Spild havde vi i Begyndelsen store Vanskeligheder med Afsætningen.

Det indsamlede hobede sig op, uden at vi kunde komme af med det.

Efter at Hr. Thorup-Nielsen i Foraaret tra* dte ind i Bestyrelsen, og

navnlig tog sig af Afsætningen af det tørre Spild, ser Billedet ganske

anderledes ud. Direkt )r Christensen vil aflægge s arlig Beretning om

Spildindsamlingen, saa jeg skal ikke komme nærmere ind herpaa nu, kun

vil Jeg gerne nisvne følgende Hovedtal: I 1940 indsamledes 53.000 kg

vaadt Spild og i 1941 190.000 kg, altsaa ialt 243.000 kg, der er afsat

for ialt Kr.12.740. I hele Tidsrummet er der for tørt Spild Indkommet Kr. 7*t>8o. Altså; ialt indsamlet Værdier for Kr.20.420, der er indgaaet

soi; Raastoffer i Landets Husholdning. Den samlede Arbejdsløn til Ind-

samlere har v^ret ^r.17.800 i samme Tidsrum, nemlig Kr.3.250 i 1940 og

Kr.14.550 i 194-1. I .orbindelse med Spildindsamlingen maa jeg dog end-

nu udtrykke en Tak til Købmand 3teffensen for den Interesse han har

vist Sagen. Købmand Steffensen startede Papirindsamlingen, og forærede

L.A.B. en Papirpresser, gav endvidere i lang Tid Spildindsamlingen

Made with FlippingBook - Online magazine maker