Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

- 2 -

Lokale, og udstyrede endelig ved Reorganiseringen i Efteraaret Spild-

indsamlerne med Kasketter med Emblem, samt Handsker.

Den første større Opgave vi gik igang med var et Forsøg paa at

skabe Interesse om et tidligere Projekt til Inddæmning af Sdr. Nor.

Forslaget indsendtes til Beskæfti^elsescentrtlen, og Hovedforeningen

fulgte Segen op. Jordbundsforholdene i Noret blev undersøgt, men det

viste sig desværre, at Bundforholdene var af en saadan Beskaffenhed,

at Projektet ikke kunde komme til Udførelse i denne Omgang.

Da L.A.B.s Opgave jo væsentlig bestaar i at opsøge og paapege

/ rbejdsmuligheder, for derpaa at skabe Mulighed for deres Udførelse,

ved at søge at koordinere de som Regel modstridende Interesser i

Bamme Retning, har L.A.B. ladet udarbejde et skitsemæssigt Forslag

til at give Nakskovs Borgere nemmere Adgang til Frilufts- og Badeliv,

noget som vi i høj Grad trænger til. Forslaget, der er udarbejdet af

Stadsingeniøren, gaar i korte Træk ud paa at forstærke Diget fra

Rosnæs til Hestehovedet, saaledes at der kan anlægges en Cyklesti paa

Toppen af ^ m Bredde. Den yderste ride af KestehAvedet samt Kuddeholm

erhverves o udlægges som Teltplads, grønt Omraade etc, og udfor Vest-

siden af Hestehovedet anlægges en Sandbadestrand. Naar dette er anlagt,

skulde det ikke være umuligt at drive en Pavillon med Restaurations-

virksomhed paa Hestehovedet, saaledes at Hestehovedet, der ad Diget

ligger 2,5 km fra Rosnæs, kunde blive et pragtfuldt Udflugtssted.

Det her skitserede Forslag vil koste oa. 110.000 Kr. at udføre, dog

uden Pavillon, hvoraf ca. 40.000 Kr. vilde kunne faas i Tilskud i

Henhold til Beskæftigelseslovene.

Samtidig har vi udarbejdet et Forslag til en ny Cyklesti til

Lindelse, fortsættende Helgenæsvejen tværs over Helgenæs Jord, derefter

følgende Renden, for tilsidst at skære over den og støde til den n u -

værende Sti, omtrent hvor den gaar ind i Skoven. Denne Sti vil koste

oa. 30.000 Kr., og der kan faas / £ ? c > 0 0 Kr. i Tilskud.

I den sidste Tid arbejdes der i Srmdby paa at skaffe en Kørevej

til Lindelse, med omtrent samme Linieføring som vort Forslag, og den

Tankejkan vi kun give vor fulde Tilslutning.

Vi har underhaanden undersøgt Muligheden for Gennemførelse af

disse torslag, men maa beklage, at det offentlige for Tiden ikke kan

sætte dem paa sit Program af langel paa Penge.

Saafremt nogen interesserer sig for Forslagene, er jeg til Tje-

neste med Tegning og Beskrivelse.

L.A.B. deltog sammen med D? nsk Arbejde, Håndværkerforeningen

o.a. i Arbejdet med at udbrede Kendskabet til Reparationslovene baade

i By og paa Land. I Byen gav dette Arbejde, navnlig hvor Dansk Arbejde

satte ind, et overordentlig godt Resultat, som vil være bekendt fra

denne Forenings Beretning. L.A.B. udsendte en Pjeoe til hvert

Landbohjem

som gav Oplysning om hvordan

Lovene kunde udnyttes. En anden Pjeoe forberedtes til Udsendelse til

alle Landbohjem, indeholdende mere konkrete Oplysninger end den foran-

nævnte Pjece, men Anvendelsen af Lovene var paa dette Tidspunkt slaaet

Made with FlippingBook - Online magazine maker