Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

3 -

-

eaa godt an, at sidstnævnte Pjeoe blev opgivet. L.A.B. havde paa dette

Tidspunkt allerede modtaget forskellige Tilskud til Pjecens Udgivelse,

navnlig fra Handlende i Bygningsmaterialebranchen. La Pjecen ikke kom

til udsendelse, fiit vi af Bidragyderne Tilladelse til at benytte Pen-

gene, ialt ca. 400 Kr., til andre beslægtede Pormaal. Dette er vi de paagældende meget taknemmelige for.

I Efteraaret fik vi udpeget Tillidsmand i omtrent alle Sogne inden

i or vort Omraede. Disse har nu faeet tilsendt en Del Materiale fra Hoved-

foreningen, saaledes at de kan sætte sig ind i L.A.B.s Ide.

Samtidig er der af L.A.B.s Afdelinger paa Lo11and-Pelster dannet

et fælles Amtsudvalg, dette Udvalg bestaar af Ingeniør Hendriksen og

Hofjægermester Grandjean for Nykøbing Afdelingen, Fabrikbestyrer Liebst

og Gaardejer Nakskov for Maribo Afdelingen, samt af Proprietær Galsgaard

og Underdirektør Berg fra Nakskov Afdelingen. Dette Udvalg har allerede

holdt flere Høder, suppleret med Repræsentanter for Arbejdsgivere, A r -

bejdere, Arbejdsanvisningen og andre Interesserede, og der arbejdes

med Assistance af Eksperter fra Hovedforeningen stærkt paa at skaffe en samlet Arbejdsplan for Lolland-Felster.

De arbejdsmæssige Forhold i Landdistrikterne paa Lolland-Falster

adskiller sig væsentlig fra Forholdene i andre Dele af Landet, og er i

Grunden vanskeligere, idet {ternæres Frygt for i,langel paa Arbejdskraft i

visse Saisoner, og ikke særlig stor, nu aske endda ingen,Arbejdsløshed

i ilden mellem Saisonerne, saafremt da Frosten ikke lægger Hindringer

i 'Vejen ior Jordarbejde. De af Indenrigsministeriet i Efteraaret ind-

g amlede Oplysninger om arbejdsledige i Landsognene viser, at Sognene

i det væsentlige vil kunne beskæftige sine Arbejdsløse hele Vinteren igennem, forudsat Tøvejr.

Opgaven her paa Lolland-Felster bliver altsaa at skaffe en ret-

færdig Fordeling af den forhaandenværende Arbejdskraft, sa&ledeø at

det nødvendige Arbejde, som Roe- og Høstarbejde, kan faa den Arbejdskraft

der er nødvendig, eventuelt paa Bekostning af Arbejdskraft til de store

i ntreprenørarbejder, der foregaar, navnlig i den østlige Del af Lands-

delen. Der arbejdes som sagt stærkt paa en samlet Plan til dette Spørgs-

iraals Løsning, og det vil være af stor Betydning for gode Arbejdsforhold hernede, om dette Arbejde maatte bære Ffugt.

Som Opgave for Amtsudvalget var ogsae opstillet Spørgsmaalet om

en samlet Regulering af Hovedvandløbene. Dette Spargsinaal har Småvirk-

somheden imidlertid taget i sin Haand, og dette Spørgsmaal ventes snart

at være løst tilfredsstillende.

Medlemsantallet her aldrig været stort. I Løbet af 1940 Indmeldte

tier sig 25 jrivatpersoner og 11 Jirmaer og Institutioner. Ved Udgangen

af 1941 var de tilsvarende Tal

og

/ / . Medlemsantallet har alt-

saa ikke været særlig stort, men udover nogle Henvendelser foretaget i

1940, hrr oreningen ikke foretaget sig noget ior at stimulerer Tilgangen

a i eolemmer, ctte er ikke ensbetydende med, at vi ikke gerne vil have

mange flere Medlemmer, ikke alene for ontingentets Skyld, men ogsaa for

Made with FlippingBook - Online magazine maker