Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

- 4 -

at mærke, at vi har Folks Interesse. Det er jo, som det ogsaa fremgear

af denne Beretning, saaledes at meget af L.A.B.s Arbejde ikke kommer

frem for Offentligheden som færdige Resultater, omend dette ogsaa er

Tilfældet. En stor Del af Kræfterne sættes ind paa at stimulerer og

tildels koordinerer de Interesser der skal sætte Arbejde i Gang, eller

som det udtrykkes "arbejde for en Mentalitetsændrin^ paa dette Omraade",

der skal give sig Udslag ved, at lolk efterhaanden indser at Arbejds-

løshed er et uudnyttet Raastof, som det for Landet Skyld gælder om at

udnytte i langt højere Grad, end det nu er Tilfældet.

Det har ofte været paa Tale indeni'or joreningen, og navnlig paa

Arbejdsløshedskomiteens sidste Møde i København blev det stærkt disku-

teret, om ‘oreningens Hovedopgave var at løse konkrete Arbejdsløsheds-

spørgsmaal, fremfor at arbejde for en almindelig Mentalitetsændring

hos Befolitningen i Spørgsmaalet om Arbejdsløsheden. Jeg holder paa at

begge Dele er lige vigtige, og supplere hinanden. For overhovedet at

faa Tag i Folk, maa Foreningen have konkrete Resultater at henvise til,

men for at løse de konkrete Tilfælde, maa Mentaliteten ofte ændres hos

de Mennesker, der har vne til at medvirke ved Opgavernes Løsning.

Hvad forstaar man da ved Ordet Mentalitetændring i denne Forbindelse?

Det første, der ligger i Ordet Mentalitetsændring, er en personlig

Ansvarsfølelse, det at være bundet i et Ansvar overfor vort L a n d , og

bundet til at sætte sin Vilje ind for dette Land.

Det andet, der ligger i Ordet Mentalitetsændring, er at det er nødvendigt

at holde Hus med de Værdier man raader over, saaledes at disse Værdier

udnyttes i den Tjeneste, man gaar ind for, hvad enten Spørgsmaalet drejer

sig om Penge, Tid eller Kræfter. OverUat maa Spildet bekæmpes.

Det tredie, der kan lægges ind i Ordet Mentalitetsændring er Saglighed,

forstaaet som først og fremmest at handle uselvisk, saaledes at egen

økonomiske Interesser eller andre Egeninteresser træder i Baggrunden.

Den fjerde T i n g , der karakteriserer Mentalitetsændring er Tillid.

Skal Arbejdet lykkes baade udadtil og indadtil maa Tilliden staa som

en Grundpille.

Det er ganske naturligt, at den enkelte, der ser paa den praktiske

Mulighed af en Indsats fra hans Side i Kampen mod Arbejdsløsheden, føler,

at hans Kræfter er meget smaa, og Mulighede. ne for Resultater synes meget

begrænsede, naar man sammenligner dem med den vældige Opgave, der ligger

for, Men det er et Hovedsynspunkt hos L.A.B., at den enkelte ikke maa

fortvivle. Det gamle Ord om "mange Bække smaa" gælder ogsaa om Arbejds-

løshedsområdet*

Sammenligner man Arbejdsløshedens Byrde paa Samfundet med en umaade-

lig stor Sten, der ikke kan rokkes, saa er det L.A.B,s Arbejdsprincip at

slaa denne Sten i set mange Stykker som muligt, for at den enkelte i Sam-

arbejde med Fagfæller eller større Kredse kan faa Mulighed for at fjerne

de større og mindre Stykker,

Intet Initiativ er for smaat, men den enkeltes Indsats maa knyttes

sammen med en Indsats fra Tusinder andre. Fra L.A.B.s Synspunkt er det

Made with FlippingBook - Online magazine maker