Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

- 5 -

vigtigere, at 1000 Borgere hver finder Arbejde til een Mand, end at een

Arbejdsgiver finder Arbejde for 1000 Mand.

Foreningens Formaal er, som det hedder i dens Vedtægter, "at samle alle

Nationens Kræfter i enigt Samarbejde om Arbejdsløshedens Bekæmpelse, og

virke for at skabe et stærkt privat Initiativ".

Arbejdsløsheden er en Fare for Samfundets videre Udvikling, Dens

Bekæmpelse er en Prøvesten for Nationens Evne til selvstændigt at magte

de Opgaver, som Kandet stilles overfor.

Det er ikke nødvendigt her at paapege de Ulykker, Arbejdsløsheden

økonomisk, kulturelt og socialt betyder for det danske Samfund. Som

Massevirkning føles de af Stat, Kommuner og Erhvervene; de personlige

Virkninger gør sig gældende i Hundrede Tusinder af Hjem.

Pa;. lang Sigt vil L.A.B. virke for en fuldstændig Afskaffelse af

Arbejdsløsheden i Danmark. L.A.B.s øjeblikkelige Opgave i den nuværende

Situation er at være med til at dæmme op for den af Krigen skabte Arbejds-

løshed, og bidrage til at trænge den længst muligt tilbage.

\

Made with FlippingBook - Online magazine maker