Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

' 19

Sag Nr. fortløbende

Mødedag og Sagernes Genstand

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

NAKSKOV AFDELING

Kontor: Raadhuset Telefon 1001

Kontor: Raadhuset Telefon 1001

NAKSKOV AFDELING

x = r > '

nen 21.8.1944.

294

Den .2.5,8,.19.44*

194

Dags Dato afholdtes bestyrelsesmøde i L.A.B. Nakskov Afd. paa Hotel Harmonien i Nakskov.

Udvalget for Insamling af Penge til V i edreførelse af L.A.B.s

Mødt var: Formanden Underdirektør A. Berg, Kasseren Bankdirektør

Arbejde var samlet til Møde paa Hotel garmonien. Z f.

Y Y .

Østergaard, Fru Konsul Bøttern, Muremistr Wilhl. Jensen, Købmd. G.Alsing-

Bankdirektør Østergaard, havde talt med Maribo , men de var ikke

Jensen, Propt. Chr.Jørgensen, Propt. Galsgaard og Sekrt. A. Graversen.

glade for en Indsamling, men bad dog om at faa at vide hvordan vi

Endvidere var tilstede Kontorbestyrer Petersen, Arbejdsanvisningskontoret.

i Nakskov vilde gribe Sagen an.

Formanden Underdirektør A. -Berg, havde forfattet et Opraab og

Formanden aflæage beretning om Mødet i Maribo, hvor Sagen o-rBered- skabskampagnen var til Drøftelse. Beretningen herfra blev oplæst, og det freiiigaar af denne Beretning, at en Forlængelse af Kampagnen var nødvendig for åt komme hele Landet igennem. * Til denne Forlængelse af Kampagnen skal der igen brugeren del Penge, Ministeriet har som sidts beviliget 75 1° af Udgifterne men de resterende 25 °/o skal dækkes af Lokalforeningerne, det vil betyde en Udgift for Nak- skovs vedkommende paa 400.00 Kr. Derudover skal der bruges 750,00 &r. til Rejsesekretæren og ca. 400.00 til Amt ssekretæren. Formanden var klar over at vi ikke havde disse Penge ikke kunde udre4 des af Kontingent Indtægten, hvorfor Tilsagn kun blev givet saafremt Pen- gene kunde skaffes ved Bidrag udefra. Derefter var der Drøftelser om hvordan Pengene skulde skaffes, og der blev Vedtaget, at sende en Anmodnig om Støtte til forskellige, Personer, Firmaer, Forretningen og Landmænd. Til at arbejde videre med dette Spørgs- maal blev der nedsat et snævert Udval som kom til at bestaa af: Formanden, Underdirektør A. Berg, Kasseren, Bankdirektør østergaard Murermstr. Wilhlm. Jensen og Sekrt. Agraversen. Første Møde i dette Udvalg blev ansat til Frdag den 25.8.1944. Mødet Hævat.

en BerÉtning, som med ganske faa Ændringer blev vedtaget sendt ud

til en Del Landboer og Privatpersoner og Firmaer i Nakskov.

Opraabet og Beretningen : se vedheftede Tryksag, som er Udsendt

i 194 Eksemplarer.

Mødet Hævet.

Made with FlippingBook - Online magazine maker