Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Sag Nr. fortløbende

Ekspedition

Mødedag og Sagernes Genstand

Udvalgets Beslutning

tfOMNWO f : ....

a

Nakskov, 1. September 1944-

N A K S K O V A F D E L I N G

Hanr

^ l /an kan med Sikkerhed forudse, at der, naar Krigen hører op, vil komme en Periode med meget stor Arbejdsløshed, som vil frembyde en Fare for poli tisk Uro. Som det muligvis vil være bekendt, har L. A. B. for at modvirke dette - efter Aftale med Arbejdsministeriet - siden Marts 1944 iværksat en „Beredskabskam pagne", hvis Formaal det er at faa registreret og kortlagt alle de utallige Arbejds- muligheder, som findes ude paa Landet, saaledes at disse, naar den store Arbejds løshed sætter ind, omgaaende kan udnyttes. Vedrørende Enkeltheder om Kampagnen henvises til omstaaende Opgørelse. L. A. B.s Nakskov Afdeling har af sin Kontingentindtægt financieret dette Ar bejde i Nakskov Politikreds i de første 6 Maaneder, men der er endnu 6 Maa- neders Arbejde tilbage; Kontingentindtægten strækker ikke til her, og vi tillader os derfor at anmode Dem om at skænke et Bidrag til dette Formaal. Vi har sendt denne Skrivelse til 100 Personer og Firmaer i Politikredsen, og hvis hver bare vilde yde 25 Kr., var Arbejdet sikret. Da vi imidlertid næppe kan vente, at alle vil efterkomme vor Opfordring, vil vi naturligvis sætte megen Pris paa ogsaa at faa større Beløb. Bidrag bedes sendt til L. A. B.s Kasserer, Hr. Bankdirektør E. Østergaard, Han- dels- og Landbrugsbanken, Nakskov. Vedlagte Giroblanket bedes benyttet.

Øste

Jens

Endv

skab fr e m for

Mini 25 °/o skov Rejs

des gene

blev Firm; maal

p. B.v. A xel B erg Formand

Mure:

Se Bagsiden!

'TRALTRYKKERIET NAKSKOV

Made with FlippingBook - Online magazine maker