Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Sag Nr. fortløbende

Ekspedition

Mødedag og Sagernes Genstand

Udvalgets Beslutning

^eredskabskampagnens Formaal er at kortlægge og registrere alle de utallige Arbejdsmulig- heder, store som smaa, der findes ud over hele Landet, saaledes at disse kan udnyttes med kor- test mulig Varsel, naar en pludselig opstaaet Arbejdsløshedsperiode gør det ønskeligt. En saadan pludselig Arbejdsløshedsperiode kan med Sikkerhed forudses at ville opstaa, naar Krigen hører op, og dens politiske Konsekvenser kan blive katastrofale. Det gælder derfor om, at have Arbejde klar til øjeblikkelig Iværksættelse, i saa store Mængder som muligt og fordelt

saa meget som muligt over hele Landet.

Ogsaa inden for L. A. B.s Nakskov Omraade er Beredskabskampagnen i Gang. Arbejdet med Registrering af alle Arbejdsmulighederne udføres af Officerer og OfEcianter af Hæren, der gen- nem et særligt Kursus er uddannet til dette Arbejde. Disse benævnes „Medarbejdere", saalænge

de arbejder for L. A. B.

Arbejdet foregaar kommunevis, og alle Ejendomme med en Ejendomsskyldvurdering over Kr. 10.000 besøges og gennemgaas sammen med Ejeren, og alle Arbejder, der trænger til at ud- føres, og som Ejeren ønsker at sætte i Gang, opnoteres paa særlige Skemaer. Til mange af disse Arbejder kan der faas Laan og/eller Tilskud fra det offentlige, og Medarbejderen klargør og til-

rettelægger alle disse Forhold for Ejeren.

Arbejdernes Størrelse varierer fra nogle faa Hundrede Kroner til ca. 20— 30.000 Kr. pr. Ar- bejde, og at det ikke er Smaating, det drejer sig om, kan ses af, at der i 114 Kommuner, der var færdigbehandlet i Juli Maaned, ialt var registreret Arbejder for 27 Millioner Kroner.

Inden for vort Omraade er det heller ikke helt smaa Tal, der kommet frem. Saaledes er der

Arbejder for:

430.000 Kr. i Horslunde-Nordlunde Kommune. 980.000 Kr. i Halsted-Aunede Kommune. 436.000 Kr. i Herredskirke-Løjtofte Kommune.

Medarbejderne forsøger desuden under deres Besøg at vække Interessen hos Landbrugerne for at tage en Mand eller 2 mere fast i Arbejde paa Gaarden, naar den store Arbejdsløshed sætter ind. L. A. B. havde regnet med at kunne anbringe ca. 40.000 Mand paa denne Maade, men hvis man regner efter det Antal, der allerede er tegnet, vil dette Tal blive langt overgaaet. Arbejdsministeriet bærer 75 % af de direkte Udgifter ved Beredskabskampagnen, og de reste- rende 2 5% maa bæres af de lokale Afdelinger af L. A. B„ medens Hovedforeningen bærer Ud- gifterne ved Ordning og Bearbejdning af det indkomne Materiale. Da Kampagnen blev startet, var der Tilsagn fra Ministeriet om Beløb, der vilde strække til i 6 Maaneder, hvorfor Nakskov Afdelingen ogsaa bandt sig til at financiere de 25% af Udgifterne i 6 Maaneder. Hertil medgik hele Foreningens Kontingentindtægt for dette Aar. Nu har Ministeriet givet Tilsagn om yderligere Tilskud svarende til 75 % af Udgifterne i de følgende 6 Maaneder. Da det er uhyre vigtigt, at Arbejdet fortsættes og forhaabentlig afsluttes i dekommende 6Maaneder, søger L. A. B. i Nakskov Afdeling herigennem atvække Interesse for Sagen i enstørre Kreds, saaledes at det ved velvillige Bidrag fra denne kan sikres, atBeredskabs- kampagnen føres helt til Bunds, saaledes at alle Arbejdsmuligheder kan komme med i Kartoteket. Vi takker Dem for den Interesse De har vist Sagen ved at gennemlæse ovenstaaende, og til- lader os til Slut at anføre, at Ministeriet og L. A. B.s Hovedkontor henstiller, at de her givne tal-

mæssige Oplysninger ikke offentliggøres.

Made with FlippingBook - Online magazine maker