Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

Sag Nr. fortløbende

Mødedag og Sagernes Genstand

’J&

ø C k .

tfOMNWc („

sCsC^cU yt?

-

Kontor: Raadhuset Telefon 1001

NAKSKOV AFDELING

/ ,

"^um

Den .1.3.11.19.4.6... .•.194 •

L.fi.B.s' Nakskov Afdlng s* Forretningsudvalg holdt Møfle

den 13.11.1945 paa Harmonien Nakskov, tilstede v a r :

Formandeii Underdirektør A. Serg.

Direktør E. østergaard.

Direktør John. Christensen.

Købmand G. Alsing Jensen

Bestyrer Petersen.

Købmnd. A. Graversen.

Til behandling var;

Skrivelse af 3.11.45 fra Arbejdsministeriet, hvor der blev

stillet til Raadighed Er. 30,000,00 i for 6 Maaneder paa følgende

Betingelser.------

Man skal meddele at Størrelsen af det Tilskud, der ud over

Til skudet til Dækning af Arbejdslønninger ( 20 $ af den til henviste

Arbejdere udbetalte Arbejdsløn) ydes til Forvaltningens Administration

er fortsat under Hensynstagen til de Udgifter, der i Almindelighed

maattepaaregnes at medgaa til Indkøb af Inventar, Materialer m . m.

samt til Administration af saadanne Foranstaltninger.

I

Tilfælde, hvor det har vist sig , at det- ydede Tilskud

har været større end de saaledes afholdte Udgifter, har Ministeriet

ikke ment for Tiden at burde nedsætte Tilskudsprocenten, hvorimod

man forbeholder sig til sin Tid f. Eks. ved Foranstaltningens Ophør

at kræve det ved Ministeriets Tilskud fremkomne Overskud tilbagebe-

talt .

\

jjer vil derfor ikke uden Ministeriets Samtykke kunde dispo-

neres over det fremkomne Overskud, eller over de af Forvaltningens

Aktiver, der er erhvervet for det af Ministeriet ydede Tilskud.

Denne Skrivelse blev drøftet, og det vedtoges at alle de

Tilskud til Tøjreperationscentralen, der ikke hidrører fra Arbejds.

ministeriet skulde overføres til en serlig Konto under L.A.B.s'

Nakskov Afdelings Hovedkasse.

Det vedtoges, at der af Tøtøreperationscentralens Kasse

Made with FlippingBook - Online magazine maker