Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Sag Nr. fortløbende

Mødedag og Sagernes Genstand

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

tfOMNWC,*

Kontor: Raadhuset Telefon 1001

NAKSKOV AFDELING

tus

194

Den

Bestyrelsesmøde den 14 Marts 1946. XI 2o.

Mødet var indkaldt til Afholdelse paa Hotel "Harmonien", selv om der var bestilt Lokale god Tid iforvejen, var dette ikke disponibelt, Direktør Østergaard tilbød, at Mødet kunde afholdes i Handelsbankens Lokaler hvilket med Tak modtoeres. Mødt var følgende : Ditektør A. Berg, Direktør E. Østergaard, Direk- tør John Christensen, Fru Konsul Bøttern, Fru Syberg Bang, Fru Michelsen, Murermester Wilh. Jensen, Proprietær Chr. Jørgensen og Købmand G. Alsing Jensen. Direktør A . Berg bød velkommen og meddelte -følgende: Det i Mødet den 25/4 o945 nedsatte Udvalg vedrørende den paa- tænkte Oprettelse af en Producentforening meddelte, at det samlede Udvalg eenstemmigt og i Tilknytning til de forskellige førte Sam- taler havde vedtaget at opgive Arbejdet paa en Videreførelse af Spildindsamlingen som en Produoentforening, da den fornødne Tilslut- ning til en saadan ikke syntes gennemførlig. I stedet havde man be- sluttet at afslutte og ophøre med den allerede paabegyndte Opfedning. Aarsagerne hertil var flere, bl. a. :

Tilslutning til en økonomisk iiafhængig Producentforening manglede.

Vanskelighederne - for ikke at sige Umuligheden - for Tiden til en Afsætning af den vaade Spild paa. en tilnærmelsesvis rentabel Basis. Landmændene ønskede

ikke mere at overtage den vaade til ^RIO i Sakskøbing vilde med- ses i forbindelse med det efter- der opsamles,hvad fordyrer Opsam-

Snild, og en Forsendelse af dette føre et ikke ringe Tab. Dette maa haanden reducerede Kvantum Spild, lingen.

Manglen paa tilstrækkelige og fornødent gode Foder«mner i det op- samlede Spild til Opfedning af Svin, hvad medfører en for- længet Modningstid af Svinene og dyrt Indkøb af egnede Foderemner m. v. Vanskelighed er ved at finde kvalificeret Hjælp samt for store Ar- beidsomkostninger inklucive Leje. Dertil Risikoen fo^ Sygdom i Besætningen. Den forringede Kvalitet Flæsk, der opnaaes ved en stærkere Opfed- ning med Spildaffald, Den fulstændige svigtende Rentabilitet mellem Salgsprisen og Pro- ducentprisen. Regnskabet vil i saa Henseende være fornødent oplysende.

Made with FlippingBook - Online magazine maker