Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Sag Nr. fortløbende

Ekspedition

Mødedag og Sagernes Genstand

Udvalgets Beslutning

yOMNI*C/v

^

\.v

-

Nakskov, den

N A K « n v A f R F i m r er freulagdes specificeret Regnskab for Aaret 1945 og til N A K S K O V d V M W m g e n pr. 2o Februar 1946 udvisende udover det i 1944 paareg- nede Tab paa. en Debitor, stort Kr. 52o.oo et Driftstab " 2 .192.99 Kr. 2.712.99.

der dækkes gennem de af Spildind- samlingen i tidligere Aar opsam- lede og til Driftsregnskabet 1945 fremførte Beløb, ialt + et Tilskud fra Hovedkassen i dennes Regnskab 194 5*

r * *• 4-•* r “ r

Kr. 1.558.o3

1 .154.96"2.712.99.

Bestyrelsen godkendte det af Udvalget foretagne samt det frem! lagde Afslutningsregnskab, derunder det fBa Hovedkassen overførte - Beløb, Kr. 1.154.96. Endvidere at Indsamlingen a.f Spild ophørte, i hvert ^a.ld til en saadan kunde ske paa rentabel Basis. Ved Regnskabet forelaa. Garanti for, at de anførte Beløb for Efterbetalingen og Assurancegodtgørelse, Kr. 1.3oo.- vil indgaa fuldt samt for at mulige Efterregninger eller andre Krav ikke fremkommer. Ved Amtsudvalget Møde den 25/2 1946 i Maribo var der af Amtsudval- forlangt følgende Tilskud til Amtskonsulentens Lønning Tilskud fra Maribo Kr. 4oo.oo. " " Nykøbing " looo.oo. " " Nakskov " looo.oo. Det vodtogps for Nakskov ^T^pninjrpns Vedkommende at venti- lere Sagen, at tilskrive Amtsudvalget for at høre nærmere om Sagen samt faa. en Redegørelse for Amtskonsulentens Arbe.ide, senere tage 3tilling,til Sagen og saafremt dette er uundgaaeligt, da højst at bevillige 5o,^ mere end Maribo. Fødet hævet.

.i.

n t

r r •

i

;

1

— r

f

[ ' +

r *

Made with FlippingBook - Online magazine maker