Nakskov - Landsf. t. Arbejdsløsh. Bekæmp. 1940-1950

19

Ekspedition

Udvalgets Beslutning

Mødedag og Sagernes Genstand

Sag Nr. fortløbende

?/.

Kontor: Raadhuset Telefon 1001

NAKSKOV AFDELING

Den .......2 8 . 1 0 . 1 9 4 6 . ,194.

Mandag den 2 8 . 1 0 . 1 9 4 6

afholdtes -Bestyrelsesmøde 1

L.A.B.

Nakskov Afd. Mødt var:

Formanden Underdirektør A. berg, Kasseren bankdirektør E. Østergaar,

Købmand G. Alsing "ensen, Kontorbestyrer Petersen, Propt. Chr. Jørgensen,

Fru Syberg -Bang, og Aksel Gravers en.

Formanden bød Velkommen og meddelete at Generalforsamling

ikke var afholdt da Tiden dertil var forpasset.

Kasseren oplæste det reviderede Regnskab som godkendtes.

Formanden meddelte at Spørgsmaalet Amtskonsulent bortfald

da Amtskonsulenten var fratraadt og ny ikke ansat.

Da L.A.b.s’Arbejde, men Henblik paa den nuværende store

Mangel paa Arbejdskraft, ikke synes at have nogen berettigelse, foreslog

Formanden at yde Foreningen s Medlemmer et Kontinggentfri Aar, til dette

Forslag var Kasseren lidt ængstelig for at Medlemmerne skulde benytte Lej-

ligheden til helt at melde sig ud, hvorfor Forsalget blev taget under Over

vejelse til senere Vedtagelse.

Angaaende Sycentralen:

Købmand G. Alsing Jensen meddelte atder ifølge Meddelelse

æteæife(fc«æ$ææffi&æg®*æ«£fflææciHBéfeæ&ææiæ£eraæieg fra Arbejsministeriet skulde foretages

stor Indskrænkning paa Sycentralerne, saaledes at kun Erhvershæmmede kunde 4 bevare Arbejdet, der vilde derfor kun blivevSyersker tilbage og med den-

*

ne Arbejdskraft kan Lederinden ikke fortsætte. Paa ^entralen var der op-

arbejdet 3180 Stykker gamle Klæder o ^ S t o f som derigennem var kommen Sam-

fundet tilgode, et serdeles paaskønnelsesværdigt Arbejde under disse for

vort Land saa Varefattige Tider.

Grundet Ministeriet Meddelelse blev det vedtaget at A f -

vikle Sycentralen saasnrat alt det indleverede var opsyet, hvilket sikkert

kunde ske til omkring 15 December 1946 eller senest 31 Levember 1946, iøv-

rigt blev det vedtaget at overlage til Sycentralens Forretningsudvalg at

afvikle Centralen. Endvidere bevilliges Sycentralens Forreéningsudval at

sælge Inventaret til passende Priser.

Sycentralens Formand Herr G. Alsing Jensen foreslog at

Made with FlippingBook - Online magazine maker