Nykøbing F. - Plan for brandslukningstjeneste 1943-44

7. Januar 194^

J."r.865.8

Under Henvisning til Skrivelse af 29/1 194-3 - J.Kr.21/1943 - fra Statens civile Luftværn frem­ sendes hermed til Godkendelse et nyt Udkast til Plan for Brandslukningstjenesten under Nykøbing F, Luft- te skytt e 1 se somr aade. P. B. V.

Statens civile Luftværn,

Set. Annæ Plads 13 A . ,

København K.

L U F T V E R N S P L A N for N y k ø b i n g F. -ooøoo-

L U F T V Æ R N S P L A N F O R N Y K Ø B I N G F* s c s s s s s s s s a s s s s s s s s a s s s s B B s a s s s E s a s s s s s s s s s s s s s s s s s s i s s (Brandslukningstjenesten)

1. LBDBLSB.

Tjenestegrenschef er Brandinspektør Arkitekt G. Andersen

- Tlf.Nykb.F*439

Stedfortræder Brandassistent Malermester J.Spjellerup - " " 828 Tjenestegrenschefen eller dennes Stedfortræder opholder sig under Flyvervarsel eller Alarmberedskab i Luftbeskyt- telsesomraadets Kommandocentral*

2. PSRSONSL.

a) Købstaden raader over: 1 Brandinspektør, 3 Brandassistenter, 1 Stationsmester, 2 oBrandmand, 6 o C.B. Brandmænd.

2 Falck Assistenter*

3. MATSRISL.

a) N ^ k ø b i n ^ F ^ B r a n d v æ s e n s ^ a t e r i e l ^ 1 Stk. 24oo L/m Automobilsprøjte (Hansa Lloyd 192o) 1 - lloo - (Ford 1929) 1 - 2 ooo - (+5oo I/m Skum)do .(Triangel • 1935) 1 - 1 5 oo - Autoraobilsprøjte ■ mek. Drejestige - med 22 + (Magues 2 m 1 94o) 1 - 1 2 oo - Paahængssprøjte (Aster III Senior 1 “ 2 o m Paahængsstige (Nurnberg 1894) 7o m raa A Slanger 54o m gummierede B lo45 m C m raa B loo m raa c 45 m raa D loo m gummierede Køkkenslanger.

- 2 -

b ) Falcks_RednIngskorgs_Materiel£ 1 Stk. 800 L /m Automobilsprøjte (Kranvogn med

Ellehammerpumpe 1931)

24o m gummierede B Slanger, 24o m C c) Udskrevne Motorkøretøjer? 1 Stk. Lastvogn« 4. STATIONER OG VAOTSR. (ved fuldt Beredskab) a) Hovedstyrken^ der fordeles saaledes:

I • Brandstationen (Højbrogade) Brandmester B. Jensen (Leder) 6 Brandmænd, heraf 1 Chauffør, Nr. 5 Johnsen 6 C.B. Brandmand, 2 C.B. Telefonvagter, 2 C.B. Cykelordonnanser 1 C.B. Ordonnans paa Kommandocentralen 1 Stk. 2ooo L/m Automobilsprøjte (♦ 5oo 1/^ Skum)1935. 1 - 2 o m Redningsstige 1894, 2 - Haandsprøjter, 35o m C Slanger

3oo m B 3o m A 5o m D 9 !Stk,, C Straalerør 2 - B 1 - 12 m Skydestige 2 - 5 m Stiger 8 - Brandhanenøgler 2 - Sugeslanger 4 - økser 2 m Redningsliner 4 **• Sparreliner

1 - Spade 1 - Koben

4 - Slangebréer 1 «■* Treforgrener 1 - Forgrener til 2 3 og 3 C 4 - Overgangsstykker Paa Stationen findes desuden en Reservebeholdning af Slanger: loo m B Slanger 15o m C

- 3 -

Stationen ataar i direkte Telefonforbindelse med Kommando- i centralen, og der er indrettet s praengstyksikr et Tilflugtsrum for Mandskabet. II. Anneks-Brandstation (Højbrogade) Brandassistent Steiness (Leder) 4 Brandmand, heraf 1 Chafcffør, Nr. 17 Jensen 6 C.B. Brandmænd 1 Stk. 15oo L /m Automobilsprøjte 194o med 22 + 2 m mekanisk Drejestige. 12o m C Slanger 9o m B — 4 Stk.C Straalerør 2 - B 1 - Treforgrener 4 - Brandhanenøgler 4 - Sugeslanger 2 - økser 2 - Redningsliner Anneks-Stationen er ligeledes i direkte Telefonforbindelse med Kommandocentralen og har sprængstyksikret Tilflugtsrum. HI.Anneks-Brandstation (Højbrogade) 1 Brandmand Nr. 19 (Leder) ~ Nr. 14 (Chauffør) 6 C.B. Brandmænd 1 stk. 12oo L/m Paahængsspøøjte, (Aster III 1943) 1 - Lastbil (rekvireret) 2oo m raa B Slanger lo5 m - C 2 Stk. BStraalerør 4 - C 2 - Treforgrener 4 - Brandhanenøgler 2 - Sugeslanger 1 - Sugeovergangsstykke B - C 1 - - B - 3 1 " - A - B 2 - Slangebroer 3 - Spærreliner 2 - Slangebroer.

m^a^«”3tai i0ne? Useledes i direkte Telefonforbindelse med ivomraandocentralen og har sprængstyksikret Tilflugtsrum.

4 b) HJ®l£ebrandvagter£ Statioi^II^ Falcks Redningskorps, Nørregade. 1 Falck Assistent P. Vognsvend (leder) 1 - (Stedfortræder) 2 Brandmænd lo C.B. Brandmænd 2 C.B. Telefonvagter og 1 C.B. Cykelordonnans 1 Stk. looo L/m Ellehammer Motorsprøjte 2oo m B Slanger 2 oo m C • 3 Stk. C Straalerør 1 - Slangebro

2 - Overgangsstykker 4 - Brandhanenøgler 1 Treforgrener 2 - Haandsprøjter

lo - Spande 2 - økser.

Der er indrettet sprængstyksikret Tilflugtsrum for Mandskab og der er direkte Telefonforbindelse med Kommandocentralen« Station_IIlj østerbro Apothek Brandassistent J. Spjellerup Jensen (Leder) Brandmand Nr. 1 (Stedfortræder) 3 Brandmænd, heraf 1 Chauffør, Nr. 2o Pedersen lo C.B. 'Brandmænd 2 C.B. Telefonvagter og 1 C.3. Cykelordonnans 1 Stk. 24oo L /m Automobilsprøjte (192o) 1 - Haandsprøjte 45 m A Slanger

115 m B 25o m C

4 Stk. Sugeslanger 1 - A Straalerør 4 - C 4 - Overgangsstykker 1 - Forgrener til 2 B og 4 C 1 mm dobb. Hane 1 - lo m Skydestige 3 - Krybastiger 5 - Brandhanenøgler 1 - Økse

2 - Spærreliner 2 - Slangabroer

- 5 - Der er indrettet sprængstyksikret Tilflugtsrum for ilandfckab og der er direkte Telefonforbindelse med Kommandocentralen over Hovedbrandstationen. Nykøbing F. Bryghus Brandassistent Ibsen (Leder) Brandmand Nr. 16 ^Stedfortræder) 2 Brandmænd, heraf 1 Chauffør Nr. 12 Hansen lo C.B. Brandmænd 2 C.B. Telefonvagter og 1 C.B. Cykelordonnans 1 Stk. looo L /m Automobilsprøjte 1929 1 - Haandsprøjte 175 m B Slanger 2oo m C 1 Stk. B Straalerør 3 - C 1 - Forgrener 1 ~ dobb. Hane samt 4 Overgangsstykker 2 - Sugeslanger 4 — Brandhanenøgler

2 - Økser 1 - Spade 1 - Koben

2 -, Slangebroer 2 - Spærreliner 1

lo m Skydestige.

Der er indrettet sprængstyksikret Tilflugtsrum for Mand­ skab, og der er direkte Telefonforbindelse med Kommando­ centralen over Hovedbrandstationen.

5. FABRIKSLUFTVÆRN. Af Virksomheder med stærkere Fabriksluftværn kan nævnes: 5££gbi£g-£i-Sukkerfabrikx kvis Brandkolonne bestaar af: Forvalter Andersen 2 1 Brandmænd 4oo m C Slanger 3 Stk. Slangevogne 22 - Brandhaner 14 - Brandopstandere 3o - Straalerør 14 m/m 4 - - 2 o m/m

5 - Haandsprøjter 3 “ Skumslukkere 1 - Kulsyreslukker

- 6 - Der findes ingen Automobilaprølte, men derimod Vandled­ ningsnet i - og - omkring alle Bygninger, der faar Vand og Tryk fra* 1 Stk. 1 5 oo I/a elektrisk Brandpumpe paa Byens Ledning 1 «• 2 ooo — - Brandpumpe,der suger fra Ouldborgsund. 1 - 2 ooo - benzindreven Brandpumpe, der suger fra Ouldborgsund* 1 - 3ooo - elektrisk Ferskvandspumpe paa Vinkel­ vej, der leverer Vand til 2 Stk. 4-grenede Opstandere foran Fabrikan og hvortil Byens Sprøjter kan tilsluttes. Fabriken har sprængstyksikret Tilflugtsrum, man ikke direkte lelefonforbindelse med Kommandocentralen. 6 . tCATÅST KOFSHJ&LP. saafremt Forholdene vad at Luftangreb skulde nødvendiggøre Fremskaffelse af Slukningshjalp, regnes der med, at der kan rekvireras Hjælp fra C.B.U. Kolonnan i Nysted, bestaaende af* Brandopstanderne i Byens Qmraade er forsynet med A - C Brandgevind. Ved svigtende Vandværksforsyning vil der til Slukningsbrag kunne tages Vand fra Ouldborgsund, Dammen i An- læget, Aaen, Brønd paa Bryggeriet paa Nørrebro, samt ved Pum­ pestationen pau Slagteriet og Sukkerfabrikan, ligeledes Suge­ ledningen paa Slektrloitetsværket. 8 . ALARMPLAN Under dagligt Beredskab er Brandstationen bemandet med Brand­ mester B.Jensen, ligesom alt Materiel findes paa Brandstatio­ nen med undtagelse af Materiellet paa Station II (Falck) Ved v lyveralarm møder alt Mandskab paa de under Pkt .4 anfør­ te Statluner, med Undtagelse af 2 Chauffører, der henter Mo­ torsprøjter paa Brandstationen til Station III og IV. Ved Afvarsling hjamsendes Mandskabet og Motorsprøjterne af­ leveres paa Brandstationan. 1. Det daglige 3eredskab er Brandmesteren paa Brandstationan. 2. Ved forhøjat 3eredskab (Flyverv&rsling) gives der Jøde paa alle 4 Stationer som nævnt under Pkt.4. 1 Autofcobilsprøjte 1 Paahaangssprøjte 5oo m Slanger 6 Mand 7. RESSRVSVANDPOfiiYN INQKM.

- 7 -

3« Onder normala Forhold findes Materiellet paa Brandsta­ tionen med Undtagelse af Materiellet paa Station II, 4. Vagterne udsættes af Brandinspektøren, Udstatione­ ring af Materiellet paahviler Brandmestøren - B.Jensen, 5, Alt Mandskab og tøateriel møder paa Stationerne som angivet under Pkt, 4 • Alt Mandskab møder i Uniform - en Dal C.B, Brandmænd møder i Kedeldragt, Ved Meldinger om Ildløs til Kommandocentralen foranledi­ ger Brandinspektøren eller dennes Stedfortræder om fornødent Slukningshjælp afsendt. Afsendelse af Køretøjer ud af Omraadet maa dog ikke finde Sted uden Luftværnschefens og Distriktkommandoens Tilladelse, Alarmering om Ildløs kan ske til Station eller Hjælpe­ brandvagt, men ingen Udrykning maa finde Sted uden efter Ordre eller indhentet Tilladelse fra Brandvæsenets Ledelsa. Lederne af Brandstationerne er som anført under Pkt, 4 i 9, KOM?MNDO - ORDNING,

Hovedbrandstationen Anneks-Brandstation ft ft Station II III IV

Brandmester B. Jensen, Brandassistent Steiness, Brandmand Nr.19 - Henriksen, Falek-Assistent P. Vognsvend, Brandassistent Spjallerup, Brandassistent Ibsen*

lo. ANSKAFFELSER.

1 Stk. 12oo L /ta Paahængs sprøjte (Aster III Senior) 68 oo,oo Kr. Kr, loo m " C " ............ Kr, lo Stk • Overgangsstykker C x 2" Gevind . . . . 145>oo Kr, 1 Samlestykke med 2 Stk. C. Tilgang Kr. 1 Overgangsstykke B x 9o Kr. 1 * B x loo Kr. 2 Kr. 4 C * ............ Kr. 5 - Kr. lo - Kr. 2 - Overgangsstykker A x B . Kr. 12,086,25 Kr. Nykøbing F. 1 November 1943* CARL ANDERSEN Brandinspektør.

GENPART.

Brev Nr. 9798

STATENS CIVILE LUFTVÆRN København den 4. Marts 1944.

P.A. Journal fe.21/1944.

Set. Annæ Plads 13A.

Ved Skrivelse af 7 . Januar 1944 (J.Nr. 865 .8) har Hr.Politimesteren hertil til Godkendelse indsendt Udkast til Plan for Brandslukningstjenesten i Nykøbing F. Luftbeskyttelsesomraade. Foranlediget heraf skal man meddele, at Statens civile Luftværn her­ ved godkender den indsendte Plan som gældende indtil videre med følgende Bemærkninger: Det er uheldigt at baade Brandstation og Annexbrandstationen er anbragt i Højbrogade, hvorfor det henstilles at forlægge en af dem f.Eks til Nørre Skole. Endvidere foreslaas Planens Pkt. 6 ændret til: "Saafremt Forhol­ dene ved Luftangreb skulde kræve Fremskaffelse af Hjælp fra andre Luft- beskyttelsesomraader eller CBU-Kolonner, rettes Henvendelse herom til Landsmeldecentralen. Fra Nykøbing F. vil der normalt kunne ydes følgende Hjælp: 1 Automobilsprøjte 1 Paahængsprøjte 500 m. Slange og 6 Mand." Endelig skal man i Anledning af, at to af Vagterne er anbragt henholde vis paa Apotek og Bryghus, henlede Opmærksomheden paa, om der her kan ind­ kvarteres Mandskab ved fortsat opretholdt Beredskab. Om, hvad der videre passerer, forventes Indberetning. P. L. V. Underskrifter

Politimesteren i Nykøbing F.

Tilstil-

g

Nyt F.Byr.O. K, 351.

les Nykøbing F. Byraad til Udtalelse. Politimesteren i Nykøbing F. m. v. ,den 9»Marts 1944 Aage H. Jørgensen.

Tilstilles H r . Brnac!i -so®kt øren til Erklærimg, HT'vfc/BIKG F. BYRAAD, den 11. Marts 1944. P. B. 7.

(yl /% 4 a ^C

é C c *

- « y ^ V

f / f å

O ø - t o C i s u i .

< c ?

^ , e

j t c C P / ' & t o t-C

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11

Made with FlippingBook - Online magazine maker