Nykøbing F. - Plan for brandslukningstjeneste 1943-44

GENPART.

Brev Nr. 9798

STATENS CIVILE LUFTVÆRN København den 4. Marts 1944.

P.A. Journal fe.21/1944.

Set. Annæ Plads 13A.

Ved Skrivelse af 7 . Januar 1944 (J.Nr. 865 .8) har Hr.Politimesteren hertil til Godkendelse indsendt Udkast til Plan for Brandslukningstjenesten i Nykøbing F. Luftbeskyttelsesomraade. Foranlediget heraf skal man meddele, at Statens civile Luftværn her­ ved godkender den indsendte Plan som gældende indtil videre med følgende Bemærkninger: Det er uheldigt at baade Brandstation og Annexbrandstationen er anbragt i Højbrogade, hvorfor det henstilles at forlægge en af dem f.Eks til Nørre Skole. Endvidere foreslaas Planens Pkt. 6 ændret til: "Saafremt Forhol­ dene ved Luftangreb skulde kræve Fremskaffelse af Hjælp fra andre Luft- beskyttelsesomraader eller CBU-Kolonner, rettes Henvendelse herom til Landsmeldecentralen. Fra Nykøbing F. vil der normalt kunne ydes følgende Hjælp: 1 Automobilsprøjte 1 Paahængsprøjte 500 m. Slange og 6 Mand." Endelig skal man i Anledning af, at to af Vagterne er anbragt henholde vis paa Apotek og Bryghus, henlede Opmærksomheden paa, om der her kan ind­ kvarteres Mandskab ved fortsat opretholdt Beredskab. Om, hvad der videre passerer, forventes Indberetning. P. L. V. Underskrifter

Politimesteren i Nykøbing F.

Tilstil-

g

Nyt F.Byr.O. K, 351.

Made with FlippingBook - Online magazine maker