Nykøbing F. - Plan for brandslukningstjeneste 1943-44

- 6 - Der findes ingen Automobilaprølte, men derimod Vandled­ ningsnet i - og - omkring alle Bygninger, der faar Vand og Tryk fra* 1 Stk. 1 5 oo I/a elektrisk Brandpumpe paa Byens Ledning 1 «• 2 ooo — - Brandpumpe,der suger fra Ouldborgsund. 1 - 2 ooo - benzindreven Brandpumpe, der suger fra Ouldborgsund* 1 - 3ooo - elektrisk Ferskvandspumpe paa Vinkel­ vej, der leverer Vand til 2 Stk. 4-grenede Opstandere foran Fabrikan og hvortil Byens Sprøjter kan tilsluttes. Fabriken har sprængstyksikret Tilflugtsrum, man ikke direkte lelefonforbindelse med Kommandocentralen. 6 . tCATÅST KOFSHJ&LP. saafremt Forholdene vad at Luftangreb skulde nødvendiggøre Fremskaffelse af Slukningshjalp, regnes der med, at der kan rekvireras Hjælp fra C.B.U. Kolonnan i Nysted, bestaaende af* Brandopstanderne i Byens Qmraade er forsynet med A - C Brandgevind. Ved svigtende Vandværksforsyning vil der til Slukningsbrag kunne tages Vand fra Ouldborgsund, Dammen i An- læget, Aaen, Brønd paa Bryggeriet paa Nørrebro, samt ved Pum­ pestationen pau Slagteriet og Sukkerfabrikan, ligeledes Suge­ ledningen paa Slektrloitetsværket. 8 . ALARMPLAN Under dagligt Beredskab er Brandstationen bemandet med Brand­ mester B.Jensen, ligesom alt Materiel findes paa Brandstatio­ nen med undtagelse af Materiellet paa Station II (Falck) Ved v lyveralarm møder alt Mandskab paa de under Pkt .4 anfør­ te Statluner, med Undtagelse af 2 Chauffører, der henter Mo­ torsprøjter paa Brandstationen til Station III og IV. Ved Afvarsling hjamsendes Mandskabet og Motorsprøjterne af­ leveres paa Brandstationan. 1. Det daglige 3eredskab er Brandmesteren paa Brandstationan. 2. Ved forhøjat 3eredskab (Flyverv&rsling) gives der Jøde paa alle 4 Stationer som nævnt under Pkt.4. 1 Autofcobilsprøjte 1 Paahaangssprøjte 5oo m Slanger 6 Mand 7. RESSRVSVANDPOfiiYN INQKM.

Made with FlippingBook - Online magazine maker