Nykøbing F. - Plan for brandslukningstjeneste 1943-44

- 7 -

3« Onder normala Forhold findes Materiellet paa Brandsta­ tionen med Undtagelse af Materiellet paa Station II, 4. Vagterne udsættes af Brandinspektøren, Udstatione­ ring af Materiellet paahviler Brandmestøren - B.Jensen, 5, Alt Mandskab og tøateriel møder paa Stationerne som angivet under Pkt, 4 • Alt Mandskab møder i Uniform - en Dal C.B, Brandmænd møder i Kedeldragt, Ved Meldinger om Ildløs til Kommandocentralen foranledi­ ger Brandinspektøren eller dennes Stedfortræder om fornødent Slukningshjælp afsendt. Afsendelse af Køretøjer ud af Omraadet maa dog ikke finde Sted uden Luftværnschefens og Distriktkommandoens Tilladelse, Alarmering om Ildløs kan ske til Station eller Hjælpe­ brandvagt, men ingen Udrykning maa finde Sted uden efter Ordre eller indhentet Tilladelse fra Brandvæsenets Ledelsa. Lederne af Brandstationerne er som anført under Pkt, 4 i 9, KOM?MNDO - ORDNING,

Hovedbrandstationen Anneks-Brandstation ft ft Station II III IV

Brandmester B. Jensen, Brandassistent Steiness, Brandmand Nr.19 - Henriksen, Falek-Assistent P. Vognsvend, Brandassistent Spjallerup, Brandassistent Ibsen*

lo. ANSKAFFELSER.

1 Stk. 12oo L /ta Paahængs sprøjte (Aster III Senior) 68 oo,oo Kr. Kr, loo m " C " ............ Kr, lo Stk • Overgangsstykker C x 2" Gevind . . . . 145>oo Kr, 1 Samlestykke med 2 Stk. C. Tilgang Kr. 1 Overgangsstykke B x 9o Kr. 1 * B x loo Kr. 2 Kr. 4 C * ............ Kr. 5 - Kr. lo - Kr. 2 - Overgangsstykker A x B . Kr. 12,086,25 Kr. Nykøbing F. 1 November 1943* CARL ANDERSEN Brandinspektør.

Made with FlippingBook - Online magazine maker