Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

Ringstedgade op paany M 87/1932

A II 100/1932. Indenrigsministeriet kommunicerer Skrivelse til Over-Skyldraadet af 9/12 32 angaaende Lej- lighedsfradrag ved Beregning af kommunal Ejen- domsskyld af Købmand Øvlisens Ejendom Matr Nr. 82 og 317 Bygrundene. A I 26/1932 Andragende fra Sagfører Hovmand Hansen af 7/12 32 om, at der maa blive udstedt Skøde til Maler Carl Emanuel Andersen paa Matr. N. 109 f af Næstved Markjorder (Parcel af Matr. Nr. 109 a) oprindelig solgt til Tømrermestrene P.F. Christen- sen og G. Christensen. Andragende fra Sagfører M. Konrad Hansen af 8/12 32 om, at der maa blive udstedt Skø- der paa følgende, oprindelig til Tømrermestrene P. F. Christensen og G. Christensen solgte Parcel- ler af Matr. Nr. 109 a af Næstved Mark jorder, nemlig til Bogholder C.F. Weigel paa Matr. nr. 109 d Gasværksarbejder Johs. Johansen -"- -"- -"- 109 e Gasværksarbejder Axel Jensen -"- -"- -"- 109 g Erklæring fra Mark- og Vejudvalget og Ud- valget for offentlige Bygninger. Bemyndigelse for Borgmesteren til paa By- raadets Vegne at underskrive fornævnte Skøder og til at underskrive Kautionspaategning paa 3die Prioritets-Obligationer til A/S Diskonto- Laane- og Sparekassen for Næstved og Omegn i fornævnte Ejendomme, hver for 850 Kr. A I 26/1932 Bemyndigelse for Borgmesteren til paa Byraadets Vegne at underskrive Skøde paa Matr. Nr. 109 h af Næstved Købstads Markjor- der (Parcel af Matr. Nr. 109 a) og til at under- skrive Kautionspaategning paa Pantebrev for 850 Kr med sekundær Prioritet i nævnte Ejendom. C 76/1932 Andragende fra Sadelmager- og Tapetserer

Andragende fra Foto - Amatøren om Tilladelse til paa Ejendommen Kirkepladsen Nr 1 at anbringe et Lys- Reklameskilt som vist paa en vedlagt Tegning Politirapport vedlagt Anbefaling fra Brolægnings- udvalget paa nærmere Vilkaar paategnet. M 90/1932 Andragende fra Albert Petersen Lille Næstved, for Farver W Klein, om Tilladelse til paa Ejendommen Ramsherred 20 at anbringe fremspringende Lys- skilt som vist paa en Tegning - Poli- tirapport vedlagt - Erklæring Fra Brolægningsud- valget paategnet. E 38/1932 Andragende fra Poul E. Spiermann, Harald Poul- sen og Erik Jensen, alle af Næstved om Til- skud til Ophold paa Brøderup Højskole. M 93/1932 Andragende fra Farvehandler Evald Andersen, om Tilladelse til paa Ejendommen Ringstedgade Nr. 3 at anbringe fremspringende Lys - Skilte som vist paa de Andragendet vedlagte Tegninger - Erklæring fra Politimesteren + Rapport - Brolægningsudvalget ind- stiller, at Andragendet imødekommes. M 94/1932 Andragende fra Konditor Kaj Riis om Tilladelse til paa Ejendommedn Jernbanegade 4 at anbringe et fremspringende Lys-Skilt - Rapport - Erklæringer fra Politimesteren og Brolægningsudvalget om, at Andra- gendet vil kunne imødekommes. A 42/1932 Sagfører Hovmand Hansen fremsender Pantebrev fra Overtjener Chr Henriksen til Statsboligfonden, for Prioritetslaan 3700 Kr 14 Øre, i Ejendommen Matr. Nr. 10 bc, af Markjorderne til Underskrift af Kautionspaateg- ning. D 38/1932 Skrivelse fra Udvalget for Aldersrente af 9/12 32 om et med Pensionist Ove Hemmingsen, Ejby pr. Køge indgaaet Forlig, hvorefter han betaler et Beløb af 2000 Kr til fuld Afgørelse af den af hans Moder, Enke- fru Kirstine Hemmingsen, med Urette oppebaarne Aldersrente og paatager sig at forsørge hende til hendes Død.

forbundets Næstved Afdeling om et Tilskud paa 2 x 30 Kr til Deltagelse i Kursus paa Teknologisk Institut for 2 af Afdelingens

Made with FlippingBook - Online magazine maker