Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

ad M. 7/1932. Til Efterretning.

han ikke er i Stand til at betale sin for 3. Kvartal 1932/33 paalignede Kommuneskat 30 Kr 25 Øre. - Kasse og Regnskabsudvalget indstiller, at Beløbet nedsættes med en Trediedel og afdrage med 5 Kr pr Maaned. A II 3/1933 Andragende fra Enkefru Sofie Hansen, Peder Bodils- vej 13 I, om Nedsættelse af skyldig Kommuneskat. - Kasse- og Regnskabsudvalget indstiller, at Andragen-

ad G. 1/1933. Henvistes til Mark og Vejudvalget til Erklæring

ad C. 39/1932 a Til Efterretning.

Derefter lukkedes Dørene ad L 14/1932. Bortgaves til de 2 nuværende Nydere ad C 91/1932. Indstillingen vedtoges ad C. 1/1933 a Bevilgedes.

Det overdrages til Kasse- og Regnskabsudvalget fremtidig at afgøre lignende Andragender.

det nægtes.

E 1/1933 Skoledirektionen for Hammer og Tybjerg Herreder fremsender Genpart af Skrivelse af 22/12 1932 fra Un- dervisningsministeriet om, at der er meddelt Lærerinde Fru Karen Bæksted Afsked fra den 31. De- cember 1932 at regne og anmoder om Forslag til

ad A II 110/1932. Indstillingen tiltraadtes. ad A II 2/1933. Indstillingen tiltraadtes. ad A II 3/1933. Indstillingen tiltraadtes. Mødet hævet. A M Kristensen P Hansen

Chr. Lorenzen Chr. Elbo M. Johansen Astrid Kristensen Emilie Billehøj C V Hansen L. Christiansen Vilh. Larsen H. Andersen Johan Clausen H Nielsen Carl Hansen

Opslag af Stillingen.

Indberetning om Detailpriser for den første Uge

M 7/1932

i Januar Maaned 1933. G 1/1932 Andragende fra Beboere paa Skyttemarksvej om Istandsættelse af Vejen fra Jagtvej og udefter.

i Skrivelse fra Invalideforsikringsraadet af 6/1 33 om tilstaaet Invaliderente til Husmoder Karen Marie Høbo,

P 39/1933

Gustav Mortensen

Kildemarksvej 39. ad B. 26/1932. Til Efterretning. ad B. 25/1932. Til Efterretning. ad C. 73/1932. Det vedtoges at svare Ministeriet i Overenstem- melse med det af Hjælpekassens Bestyrelse afgivne Udkast til Svar. Ved Indsendelse til Ministeriet skal Sagen ledsages af det i Mødet den 28. 12 Decbr, ved- tagne Forslag med Bemærkning om, at svare dette som Udkastet til Svar er enstemmigt vedtaget indenfor Hjælpekassens Bestyrelse. Vedtagelsen skete med 13 Stemmer, 3, Elbo og Larsen, stemte

Aar 1933 den 23 Januar afholdtes ordinært Byraadsmøde. Sagfører Clausen var fraværende med anmeldt Forfald.

Der foretoges:

Cirkulære fra Justitsministeriet af 20/12 32, an-

A II 1/1933

gaaende Inddrivelse af Skatter og Afgifter. C 92/ 1932 Skrivelse fra Arbejdsdirektoratet af 30/12 32 an- gaaende Valg af Kontrollører til at føre den

i § 22, stk 4 i Lov Nr 79 af 23. Juni 1932 om-

handlede Kontrol med Medlemmer af anerkendte Arbejdsløshedskasser, der ikke har Afdelinger eller et af Arbejdsdirektoratet anerkendt Kontrolsted i Kommunen. Cirkulære fra Kreditforeningen af Kommuner i Danmark angaaende Valg af et Medlem til

ikke.

Ved Indsendelsen bemærkes endvidere at de 2 Medlemmer fastholder deres Standpunkt i Skrivelse til Socialministeriet af 14. Decbr. 1932. ad E. 1/1933. Til Efterretning. Skolekommisionen anmodes om at fremsende Forslag til Opslag.

M 2/1933.

Repræsentantskabet i Stedet for afdøde Sag.

Made with FlippingBook - Online magazine maker