Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

fører N. J. Jæger, Esbjerg. - Skrivelse fra Den danske Kødstadsforening af 12/1 33 med Forslag om at stemme paa Borgmester, Sagfører Niels Jensen,

Andragende fra N. Sabro Olsen, Skyttemarksvej 4.. om Eftergivelse af Kommuneskat. - Kasse og Regnskabs- udvalget indstiller at Skatten for Juli og Oktober Kvartaler nedsættes med en Trediedel. Præstø Amt fremsender til Udtalelse Sagen an- gaaende Formindskelse af Politistyrken med 1 Mand. C 70/1932. Fattigvæsens-Udvalget fremsender de i §18, 2, Stk. 2 Pkt. B 23/1932. i Lov Nr 197 af 16 Juli 1927 om Invalideforsikring, jfr Cirkulære fra Socialministeriet af 20/10 32 paabudte ind-

Varde.

Andragende fra Næstved Idrætsklub af 3/1 33 om Midler til Opførelse af en ny Klubpavillon paa Idræts-

M 3/1933

pladsen paa Ridemarken.

Cirkulære fra Skattedepartementet af 3/1 33 bilagt Eksemplar af en mellem Danmark og Sverige af sluttet Overenskomst til Undgaaelse af Dobbelt- beskatning vedrørende direkte Skatter tilligemed Vej- ledning til Gennemførelse af dens Bestemmelser. Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 10/1 33 an- gaaende det af statsministeriet nedsatte Ud- valg til Fremme af dansk Produktion paa nye Skrivelse fra Socialministeriet af 11/1 33 med Samtykke til at yde Enke Anna Nielsine Caroline Olsen, Brandtsgade 7, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler. Skrivelse fra Kongeriget Danmarks Hypotekbank af 11/1 33 om, af de Pantebreve, der udstedes til Statsboligfonden i Anledning af fremtidige Videre- salg af Ejendomme, hvori der indestaar Stats- boligfondslaan, vil komme til at indeholde en Bestemmelse om, at Restgælden vil være forfalden senest den 1. Januar 1969. Omraader.

A II 6/1933

beretninger om 119 Invaliderentenydere.

M 4/1933.

Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 5/1 33 vedrørende Grundforbedringsarbejder.

E 3/1933.

Cirkulære Fra Undervisningsministeriet af 14/1 30 angaaende Tilskud til kommunale eksamensberettigede Realskoler og Mellem- og Realskoler uden for Stor- københavn. Skrivelse fra Den danske Købstadsforening med An- modning om en Udtalelse om, hvorledes Lov af 19/3 1930 om Tilskud fra Staten og Skolefonden til Ungdoms- og Aftenskoler har virket, og om, hvorvidt der ved dens Revision i 1933/34 ønskes stillet Forslag til Ændringer.

M 5/1933

E 4/1933

D 40/1933

A I 1/1933

A I 67/1932

Kongeriget Danmarks Hypotekbank fremsender til Er- klæring Andragende fra Malermester Emil Sauer om Henstand til 1. Marts 1933 med en pr 1/10 32 forfalden Ydel- se af Statsboligfondslaan og meddeler, at Banken, under Forudsætning af Byraadets Samtykke er sindet at bevilge det Ansøgte. D 1/1933. Indstillinger fra Udvalget for Aldersrente. D 2/1933. Indstilling fra Udvalget for Aldersrente Ida Caroline Buhl, født den 28 Februar 1871, boende Jernbanegade 25, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler. Andragende fra Næstved Aftenskole om et Tilskud til Oprettelse af Dagskole med Husflid for arbejdsløse. G 43/1931 Skrivelse fra Arkitekt G. Christensen af 12/1 33 E 5/1933 med Forespørgsel om Kommunen vi lade udføre For- tov udfor Matr. Nr 56 e af Markjorderne mod afdragsvis Refusion af Udgifterne.

A I 2/1933 Skrivelse fra Kongeriget Danmarks Hypotekbank af 11/1 33 med Henstilling om, at Banken bemyndiges til uden forud indhentet Samtykke fra Kommunalbe- styrelsen at bevilge Henstand med forfaldne Ydel- ser af Statsboligfondslaan til næste Terminsydelser Forfaldstid m. m. A II 5/1933. Andragende fra B. Amundsen, Roarsvej 7, om Ned- sættelse af skyldige Ejendomskatter - Kasse- og Regnskabsudvalget indstiller, at Andra-

gendet nægtes.

Made with FlippingBook - Online magazine maker