Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

C 8/1933

oppebære Invaliderenten.

Et Udvalg for arbejdsløse i Næstved fremsender en til Hjælpekassen fremsendt Skrivelse bilagt Hjælpekasse- bestyrelsens Svar. Andragende fra Tømrer Aage Nielsen, nu København, om Eftergivelse af skyldig Skat til Næstved Kommune. - Kasse- og Regnskabsudvalget indstiller, at Sagen udsættes indtil videre. Skrivelse fra Havneformand P. Nielsen af 2/1 33 an- gaaende Beregningen af den ham tilkommende Pension Skrivelse fra Købstadkommunernes Laaneforening af 30/1 33 om, at Kommunen eventuelt vil kunne blive fritaget for at betale Afdrag af Dollarlaanet 1928 i det kommende Regnskabsaar, naar Byraadet derom indgiver An- modning til Indenrigsministeriet. Andragende fra Installatører og Elektrikere i Næstved om, at Udførelse af Rednings- og Kabel- arbejde for Elektricitetsværket samt Flytning af Lamper ved Flyttedagene overlades til Installatørerne og Elektrikerne i Næstved. Borgmesteren fremsender Skrivelse fra Byraadets Medlemmer af Amtsudvalget for Præstø Amt i Hen- hold til Lov om Sikring af Færdselen ved Vejkrydsninger angaaende Re-

M 6/1933.

Andragende fra Næstved Boldklub om Anlæg af forskellige Trænings- og Opvisningsbaner samt Opførelse af en Tilskuertribune paa Klubbens Boldplads ved Vordingborgvej, saaledes at Kommunen afholder Udgifterne til Tilskuertribunen, medens Klubben af- afdragsvis refunderer en Trediedel af Udgifterne til Baneanlæg. Detailpriser i Januar 1933 samt Statistiske Ef- terretninger.

A II 12/1933

H 4/1933

M 7/1933.

A I 9/1933

Skrivelse fra Præstø Amt af 26/1 33 om, at Stats- kassens Rentetilskud til Kommunens Udgifter til Hjælpekas- sen i 1931/32 udgør 7318 Kr. Andragende fra Bestyrelsen for Svendehjemmet i Næs- tved om, at Byraadet i Anledning af den paagældende Ejendomssalg vil kvittere til Aflysning i Tingbogen Bestemmelserne om den paa Matr. Nr. 166 af Bygrundene hvilende Rekognition ved Ejerskifte, stor 500 Kr, og aarlige Afgift af 10 Kr til Kommunekassen. - Bestyrelsen hen- stiller derhos, at Byraadet vælger de to Medlemmer af Be- styrelsen, der hidtil har været valgt af Obligationsejeren, f. T. Tømrermester Chr. Aaris og Sagfører Clausen.

D II 7/1933.

D I 8/1933

P 1/1933.

G 59/1932

Skrivelse fra Invalideforsikringsraadet af 31/1 33 om tilstaaet Invaliderente til Syerske Alma Else Marie Hansen, Sanders Friboliger.

C 30/1932 h

gulering af Gadekrydset Grønnegade - Ringstedgade.

E 7/1933

Skoledirektionen for Hammer og Tybjerg Herreder fremsen- der Genpart af Skrivelse af 31/1 33 fra Undervisningsmi- nisteriet om, at Lærer Jørgen Ask er udnævnt til Overlærer ved Svaneke Borger- og Realskole fra 1/2 33, og anmoder om Forslag til nyt Opslag. Skrivelse fra Sorø Amt af 3/2 33 med Anmodning om en Udtalelse i Anledning af Andragende fra General- direktoratet for Statsbanerne om Tilladelse til at overtage den hidtil af A. Dahlberg-Hansen, Skelskør, drevne Automobilrute: Slagelse - Næstved. Skrivelse fra Invalideforsikringsraadet af 4/2 33 om, at der ikke kan tilstaas Invaliderente til Handelsmand Arne Torben

Præstø Amt har fremsendt til Erklæring Andragende fra Ru- tebilejer P. Chr. Petersen, Tybjerglille, om Tilladelse til at overdrage Bilruten Næstved - Tybjerg - Haslev til Rutebil-

G 3/1933.

Chauffør, Rasmus Johannes Lidsmoes, Sorø.

M 8/1933.

Andragende fra Komiteen for Grundtvigs Mindekirke om et Bidrag. A I 68/1932 Kongeriget Danmarks Hypotekbank kommunicerer Skri- velse af 1/2 33 til Malermester Emil Sauer, Næstved, om Henstand med den pr 1/10 32 forfaldne Ydelse af hans Statsboligfondslaan indtil 1. Marts 1933. D 7/1933 Andragende fra Bestyrelsen for Næstved kommunale Hjæl- pekasse om Bemyndigelse til i særlige Tilfælde at fravige de af Byraadet fastholdte Satser for Krise-

G 4/1933.

C 7/1932 h

Verner Hansen, Meistersvej 8.

C 69/1932 a

Skrivelse fra Invalideforsikringsraadet af 6/2 33 om

tilstaaet Invaliderente til Thora Luttermann, Friggasvej 1.

G 5/1933

Skrivelse fra Præstø Amt af 7/2 33 med Anmodning om en Udta-

hjælp i Henhold til Lov Nr. 181 af 23/6 1932.

lelse i Anledning af et af Generaldirektoratet for Statsbanerne

Made with FlippingBook - Online magazine maker