Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

indgivet Andragende om Tilladelse til at overtage de af Vognmand A. Dahlberg-Hansen, Skelskør, hidtil drevne Omnibusruter Næstved - Fakse - Fakse St. og Næstved - Madsnedsund. G 6/1933. Indstilling fra Mark- og Vejudvalget om en nærmere an- givet Bestemmelse, der bør bringes i Anvendelse i Tilfælde af Andragende om Regulering m. v. af Veje, der tidligere er overta- get af Kommunen som offentlige. Forespørgsel fra Præstø Amtsraad af 7/2 33 om, paa hvilke Vilkaar der vil kunne gives Adgang til Tilslutning af Amtsraadets Grund, Matr. Nr. 4 a. y af Herlufsholm Hovedgaard, Herlufsholm Sogn, til den i den tilstødende Landevej

Andragende om, at den ydede Fattighjælp er eftergivet.

C 13/1933

Fattigvæsens - Udvalget fremsender Andragende fra Sivert Sivertsen, Gartnervej 13, Herlufsholm, om Eftergivelse af Fattig- hjælp og indstiller, at den ydede Fattighjælp eftergives. - Gen- part af Skrivelse af )9/2 33 til Andragerne om, at den ydede Fat- tighælp er eftergivet. Andragende om Eftergivelse af Kommuneskat fra: Jens Frederik Vilhelm Hansen, Skyttemarksvej 85, A. Chr. Jensen, Sterkelsvej 7, Lars Peter Jensen Møntergade 2, Arbejdsmand Carl Nielsen, Hornemannsvej 1, Blikkenslager Henry Rasmussen, Kindhestegade 3 og Former Sofus Lund Wesselhoff, Skyttemarksvej 49. Kasse- og Regnskabsudvalget indstiller, at Halvdelen af Skatten for hver af de paagældende eftergives.

A II 18/1933.

K 1/1933

værende Kloakledning.

Forespørgsel fra Præstø Amtsraad af 7/2 33 om, hvorvidt det vil blive forlangt, at Amtsraadets Grund Matr. Nr 4 a.y af Herlufsholm Hovedgaard sluttes til Næstved Elektricitetsværk for at kunne aftage Vand fra Næstved Vandværk, og om, hvorvidt der vil kunne ydes samme Nedsættelse i Be- talingen for Elektricitet som er tilstaaet for Elektricitet til

K 2/1933.

Skrivelse fra Formanden for Smede- og Maskinarbej- dernes Fagforening og Formernes Fagforening i Næstved an- gaaende Størrelsen af den Krisehjælp, der tildeles ar- bejdsløse Medlemmer af de nævnte Fagforeninger. Andragende fra K. F. U. M. i Næstved om et Tilskud til delvis Dækning af Foreningens Udgifter til Sammenkom- ster for arbejdsløse. Indstilling fra Næstved Skolekommission om fra det ny Skoleaars Begyndelse at oprette 6 I Grundsko- leklasser i Stedet for som tidligere vedtaget 5 Klasser.

C 14/1933.

Amtssygehuset. E 8/1933. Præstø Amt fremsender til Erklæring Andragende fra Hans Arne Søegaard om Understøttelse til Ophold paa Vording borg Seminarium. M 10/1933 Politimesteren fremsender til Erklæring Andragende fra A/S. Hotel „Axelhus ‟ om Fornyelse af Bevilling til at drive Beværtning med Ret til Udskænkning af stærke Drikke.

M 11/1933

E 9/1933.

Indstilling fra Næstved Skolekommission af 11/2 33 om

E 10/1933

Indstilling fra Fattigvæsens - Udvalget af 8/2 33 om at yde Emil Haugaard, Jyllandsvej 8, det kommunale Tillæg til Invaliderenten, da han maa anses for at lide af Svær Form for Invaliditet. Fattigvæsens - Udvalget fremsender Andragende fra Fru Lilly

C 9/1933.

at nedlægge det ledige faste Lærerindeembede (Fru Bæk-

steds) og oprette et Timelærerindeembede ved Skolevæ- senet. Andragende fra afskediget Officiant E. M. Poulsen, nu København, om Eftergivelse af skyldig Skat til Næstved Kommune for 1930/31. Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 4/2 33 vedrørende Valgretsbetingelserne ved de forestaaende kommunale Valg, med Aftryk af Lov af 4/2 33 om Ændringer i Lov Nr 101 af 29/3 1924 om kommunale Valg og om Op- hævelse af Lov Nr 131 af 4/4 1928.

A II 19/1933

C 11/1933

Frederiksberg

om Eftergivelse af Fattighjælp og

Christensen, Philip Schousvej 44,

indstiller, at den ydede Fattighjælp eftergives. - Genpart af Skrivelse af 9/2 33 til Andragende om, at den ydede Fattighjæp er eftergivet.

R 4/1933

Fattigvæsens - Udvalget fremsender Andragende fra Bødker Helmer Otto Olsen, Skoubogade 33, Roskilde, om Eftergi- velse af Fattighjælp og indstiller, at den ydede Fattig- hjælp eftergives. - Genpart af Skrivelse af 9/2 33 til

C 12/1933.

Made with FlippingBook - Online magazine maker