NORVIK Notat Gunderødvej 33, 2980 Kokkedal

Erhvervsgrund beliggende Gunderødvej 33, 2980 Kokkedal til salg. 

SALGSNOTAT

ERHVERVSGRUND

Erhvervsgrund på 18.947 m 2 med tilhørende tre erhvervsbygninger

Erhvervsbygninger på hhv. 24 m 2 , 55 m 2 og 75 m 2

Prisforlangende Til forhandling.

Gunderødvej 33, 2980 Kokkedal

Sagsnr. 23101057

INDLEDNING

Dette notat er udarbejdet med henblik på at præsentere erhvervsgrunden beliggende Gunderødvej 33, 2980 Kokkedal til salg.

Erhvervsgrunden har et grundareal på 18.947 m 2 . På grunden er opført tre erhvervsbygninger med et samlet erhvervsareal på 154 m 2 . Bygningerne kan udelukkende benyttes til virksomheder indenfor kategorien håndværk. Der er dog mulighed for at benytte bygning nr. 3 på 24 m 2 til lager. Den tidligere ejer, DMI, har anvendt grunden som satellit vejrstation, og forinden har Forsvaret benyttet matriklen som radarstation. Derfor befinder der sig også i dag fortsat en radar og dertilhørende tårn, som ikke endnu er nedtaget. Erhvervsgrunden er ejet af selskabet Høje Nord ApS. Selskabet kan handles. Selskabets eneste aktiv er nærværende erhvervsgrund- og enhed. Købesummen for anparterne fastsættes til egenkapitalen p å overtagelsesdagen. Den udskudte skat er endnu ikke beregnet og afventer sælgers revisor.

Prisen er til forhandling.

GENERAL BESKRIVELSE AF OMRÅDET OG KOMMUNEN

Erhvervsgrunden er beliggende i et skovområde mellem Hillerød og Kokkedal tæt på Hovedvejen 19. Matriklen ligger imellem Store Dyrehave og Hørsholm Golfklub.

Fredensborg Kommune er en erhvervsvenlig kommune, hvor det i byrådets arbejdsgrundlag fremstår; ”at vi er i tæt dialog og samarbejde med kommunens virksomkeder, iværksættere, og erhvervsforeninger, hvor vi har til hensigt at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for erhvervslivet” . 1 Dansk Industri udtaler omkring Fredensborg Kommune, at ”Kommunen skal have ros for at have bragt deres gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager ned. Lange sagsbehandlingstider kan være en stopklods for de lokale virksomheder, og derfor er det rigtig positivt at sagspuklen er reduceret, siger Peter Lanng Nielsen ”. 2

BELIGGENHED

Erhvervsgrunden- og tilhørende erhvervsenheder er beliggende i Fredensborg Kommune i Nordsjælland. Kommunen rummer fire bysamfund, og ligger helt ud til bl.a.

1 https://fredensborg.dk 2 https://www.danskindustri.dk/brancher-og-foreninger/arkiv-pressemeddelelser- reg/pressemeddelelser-til-reg/2022/9/mindre-tilbagegang-i-fredensborg-kommunes- erhvervsvenlighed/#

2

Øresundskysten. Kokkedal som denne erhvervsgrund er beliggende i, har mange naturområder, som Nivå-bugten, Mikkelborg Strandpark samt Usserød Å.

Imellem disse større bysamfund finder man en række landområder, blandt andet landsbyerne Brønsholm, Vejenbrød, Dageløkke, Nybo, Toelt, Søholm, Langstrup, Lønholt, Hesselrød, Avderød, Gunderød, Kirkelte, Grønholt, Sørup, Veksebo, Endrup, Danstrup og Langerød.

3

EJENDOMSDATA

Ejers navn, adresse og registreringsoplysninger: Ejers navn: Høje Nord ApS Adresse:

Gunderødvej 33 2980 Kokkedal

Beskrivelse:

Anden bygning til undervisning og forskning

Matr.nr:

46d Gunderød By, Karlebo

Ejd.nr:

12722

Opførelses år:

1964, 1959, 1994

Væsentlig ombygget (år)

I/O I/O

Lejekategori: Varmekilde: Energimærke:

El varme

Nej

Planforhold: Kommuneplan:

Fredensborg Kommuneplan LJ10 2022

Lokalplan:

Nej

Zonestatus:

Landzone

Matriklen er ikke kortlagt. Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Jordforurening:

Fredning: Olietank:

Nej

Mineralske olieprodukter

Ejendomsværdi pr.: Ejendomsværdi: heraf grundværdi: Ejendomsværdi påklaget:

01.10.2021

1.200.000 kr. 790.600 kr. Ikke oplyst

Grundskyld:

18.995 kr.

Dækningsafgift:

0 kr.

Ejendommen er ikke under omvurdering:

ikke oplyst

Arealfordeling i m 2 iht. tingbog og BBR:

Tinglyst grundareal:

18.947

heraf vej: 370

Boligareal:

0

Erhvervsareal:

154 154

Areal i alt:

Kælderareal: Tagetageareal:

0 0 0

udnyttet:

0

Ikke-lejebærende arealer:

4

5

6

LEJEFORHOLD

Adresse / Ejerlejlighed Lejer

Anvendelse

Areal *)

Aktuel leje 2023

m 2

pr. m 2

(erhverv)

i alt p.a.

Erhvervsbygning nr. 1 Ledig

Værksted

55

0

0

Erhvervsbygning nr. 2 Ledig

Værksted

75

0

0

Erhvervsbygning nr. 3 Ledig

Værksted/lager

24

0

0

Samlet

154

0

0

Note: Alle oplysninger ifølge ejer.

DRIFTSBUDGET FOR 2023

Årlige udgifter

Brutto

Lejers andel

Netto

Ejendomsskat, renovation og vand

13.138

0

13.138

Vedligehold og diverse (estimat)

0

0

Rottebekæmpelse

58

0

58

Forsikring

1.505

0

1.505

Energi

188

0

188

Årlige udgifter i alt (ansl.)

14.889

0

14.889

Note: Alle oplysninger ifølge ejer.

Driftsudgifterne er anslået og der kan udleveres specificeret driftsregnskab til interesserede købere på forlangende.

PRISFORLANGENDE

Prisen er til forhandling.

Selskabets eneste aktiv er nærværende ejendom og købesummen for anparterne fastsættes til egenkapitalen på overtagelsesdagen.

Overdragelsesbalance for selskabet udarbejdes og udleveres på forlangende til interesseret køber i forbindelse med konkret forhandling om køb.

7

STARTFORRENTNING

Under forudsætning af det beregnede driftsmæssige resultat før afskrivning samt det anførte kapitalbehov, vil køber opnå en forrentning ved kontant handel af den investerede kapital, som følger:

Samlede anslåede lejeindtægter

0

Samlede anslåede driftsudgifter (netto)

14.889

Nettoindtægt til forrentning

-14.889

Nettoafkast

-0,18%

Note: Nettoafkast: (nettoleje / kontant købesum (ansl.)) x 100.

ØVRIGE OPLYSNINGER

ØKONOMISKE OPLYSNINGER

Alle økonomiske oplysninger i dette notat er oplyst af ejer eller anslåede eller indhentet fra officielle kilder, så som ois m.fl. Tal og beregninger er alene til vejledende brug for køber og køber opfordres til selv, med egen rådgiver, at gennemgå ejendommens økonomi. NORVIK tager forbehold for eventuelle fejl og mangler.

AREALER

Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende notat. Der er uoverensstemmelse mellem BBR-ejermeddelelse og aktuelle udlejningsarealer. Køber er gjort bekendt med, at der kan forekomme forskelle mellem de oplyste og de faktiske arealoplysninger. Afvigelser, der eventuelt måtte blive konstateret ved en senere opmåling af ejendommene, berettiger hverken køber eller sælger til at kræve handlens vilkår, herunder købesummen, reguleret.

TEKNISK GENNEMGANG

Der er ikke foretaget teknisk gennemgang af ejendommen og der foreligger ikke en tilstandsrapport. Køber opfordres til selv, med egen byggesagkyndig, at gennemgå ejendommen.

TEGNINGER

Kopi af plantegninger kan rekvireres.

SERVITUTTER OG DEKLARATIONER

Der henvises til uofficiel kopi af tingbogsattest.

GÆLD UDENFOR KØBESUM

Ingen gæld udenfor købesummen.

8

AFSKRIVNINGER

Ejendommen er ikke afskrivningsberettiget. Køber opfordres til selv, med egen rådgiver, revisor eller andre, at beregne eventuelle afskrivninger og/eller øvrige skattemæssige forhold.

OVERTAGELSE

Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale.

MOMSREGULERINGSFORPLIGTIGELSE

Ejendommen er momsregistreret.

MELLEMSALG

Ret til mellemsalg forbeholdes.

TINGLYSNING

Det forudsættes, at køber betaler tinglysningsafgiften samt stempelomkostninger ved udtagelse af skøde.

9

BESIGTIGELSE

Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale om besigtigelse, bedes rettet til:

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Henrik Eisenhardt Erhvervsmægler M (+45) 53 60 33 60 E henrik@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

Victoria Lundsten-Wilkinson Erhvervsmægler

Morten Tønnesen Legal

M (+45) 20 71 33 31 E victoria@norvik.dk

M (+45) 31 32 32 25 E morten@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 70 20 54 44

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

10

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

Made with FlippingBook Digital Publishing Software