Nykøbing F. - Indkvartering af tyske soldater, 1941

INDENRIGSMINISTERIET.

København, den

25.September 1941 2.Kt.J.Nr.1941-9o32 Fortroligt Da det har vist sig nødvendigt at opstille deaf den tyske Værne magt ønskede Oplysninger vedrørende Indkvarteringsmulighederne her i Landet, jfr. Skrivelse herfra af 11.September 1941, efter andre Ret­ ningslinier end oprindelig antaget, skal man herved efter Forhandling med Krigsministeriet anmode Byraadet om en skematisk Opgørelse over de Lokaler, der kan komme i Betragtning. Følgende Retningslinier bedes lagt til Grund ved Udarbejdelsen af den omhandlede Opgørelse: Samtlige Bygninger,der maa anses for egnet til samlet Indkvarte­ ring af militære Enheder (uanset de Ulemper, som maatte være forbundet med eventuel Afgivelse til det angivne Formaal), skal angives, herun­ der saavel Statens som kommunale og private. Almindelige Beboelsesejen­ domme, Landejendomme, militære Etablissementer, nødvendige offentlige Administrationsbygninger o.l. samt alle Sygehuse og Fabrikker skal dog ikke medtages. Ej heller medtages Bygninger som ikke kan rumme mindst 5o Mand« Herefter vil eksempelvis følgende Lokaliteter af den omhandlede Størrelse komme i Betragtning: a. Alle Skoler, herunder Husholdningsskoler, tekniske Skoler, Semina­ rier, Højskoler o.s.v., b. Større Feriekolonier, Barakkelejre, Gymnastiksale og Sportshaller, c. Hatelsale — ogsaa i Badehoteller — (derimod ikke egentlige Restaura­ tionslokaler eller Hotelværelser), Mødelokaler m.Vo ' ~ For hvert af disse Lokaler skal angives 1) deres Adresse, 2) hvorvidt de kan opvarmes og 3) hvormange Mand, der kan indkvarteres i Ved Udregningen af, hvormange Mand, der kan indkvarteres i en Bygning, skal regnes med 3 Kvadratmeter Gulvareal pr.Mand«. Ved Ejendom­ me, hvori der findes flere Rum, f*Eks»Skoler, regnes Arealet som det samlede Gulvareal i de belagte Etager. En paa dette Grundlag foretaget skønsmæssig Angivelse af de paa­ gældende Bygningers Indkvarteringsevne vil være tilstrækkelig. Under Henvisning hertil skal man, idet man hoslagt tilbagesender de hertil allerede indsendte Oplysninger, anmode om, at disse maa blive suppleret med en skematisk Opgørelse,udarbejdet i Overensstemmelse med de foranstaaende Retningslinier. Det tilføjes, at man vilde sætte Pris paa at modtage de begærte Oplysninger snarest muligt og senest inden den 3.Oktober d.A. dem«

Po M. V E .B0

Samtlige Byrs

Made with FlippingBook - Online magazine maker