Nykøbing F. - Indkvartering af tyske soldater, 1941

NYKØBI NG F. BYRAAD.

J.Nr..862.21

13. September 194-1.

den

I Besvarelse af Indenrigsministeriets Skri­ velse af 11. September d.A. - 2.Kt.J.Nr.9032/1941 - skal man meddele, at der her i Byen af offentlige Bygninger, som er egnede til militær Indkvartering, kun antages at være Byens tre Kommuneskoler. Af disse har den saakaldte "Østre Skole", røde Bygning, tidligere været udtaget som den til Indkvartering bedst egnede, da Skolen bestaar af 2 Bygninger, og det antages, at der paa denne Skole ialt vil kunne rummes ca. 130 Mand. Yderligere Indkvarteringsmuligheder anses ikke for at være til Stede her i Kommunen. P. B. V.

Indenrigsministeriet. M. 2 .K m i J.Nr,^ 2 .Bil itff

Made with FlippingBook - Online magazine maker